Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 8-7-2008
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA TEHNICA

BIROUL ACHIZITII PUBLICE

NR.  115480  /448/ 30.06.2008

APROBAT:

PRIMAR,

Emil Boc

 

REFERAT

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca si a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca

 

Serviciul de salubrizare este parte componenta a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si are ca obiectiv principal protectia sanatatii oamenilor si a mediului.

In conformitate cu art. 8 din Hotararea nr.71/24.01.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, studiul de fundamentare a deciziei de concesionare se aproba prin hotarare a autoritatii contractante.

Avand in vedere HCL nr. 433 /17 iulie 2007 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune, propunem:

- aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca pentru urmatoarele activitati:

 • precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
 • sortarea deseurilor municipale;
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;
 • colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);
 • colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;
 • colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;
 • maturatul, spalatul stropirea si intretinerea cailor publice;
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet

- aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, pentru urnatoarele activitati:

 • precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
 • sortarea deseurilor municipale;
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;
 • colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);
 • colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;
 • colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;

 

Dupa Etapa 1- aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Cluj-Napoca si a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare  in vederea delegarii, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, se va trece la urmatoarele etape pentru concesionarea serviciului:

Etapa 2 - aprobarea Caietului de sarcini de catre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Etapa 3 - publicarea in SEAP si in alte mijloace mass-media a anuntului de organizare a licitatiei deschise pentru concesionarea serviciului de salubrizare

Etapa 4 - organizarea si desfasurarea licitatiei deschise si evaluarea ofertelor

Etapa 5 - semnarea contractului de delegare cu cel mai bun ofertant.

 

Fata de cele de mai sus, va rugam dispuneti.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

VIRGIL PORUTIU

 

SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE,

LUCIA LUPEA

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

PROIECT  AVIZAT:

SECRETAR

Aurora Tarmure

 

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca si a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare  in vederea delegarii

prin concesiune a gestiunii serviciului public

de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca

 

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca si a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 115480 /44/ din 30.06. 2008 al Directiei tehnice prin care se propune aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca si a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc si vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

 

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizare din municipiului Cluj-Napoca- anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2. Se aproba Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare"- anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 3.Cu ducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza Directia tehnica, Directia Politia Comunitara si Directia economica.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Anexa nr.1 la Hotararea de Consiliu nr......../2008

 

 

 

REGULAMETUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

                                  

 

pentru urmatoarele activitati:

 

l        precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

l        sortarea deseurilor municipale;

l        organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;

l        colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

l        colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

l        colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

l        colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;

l        maturatul, spalatul stropirea si intretinerea cailor publice;

l        curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

I.1. DOMENIUL DE APLICARE

 

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, denumit in continuare serviciu de salubrizare, infiintat si organizat la nivelul municipiului Cluj-Napoca, pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul administrativ al municipiului.

(2) Regulamentul stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubrizare, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatori de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

(3) Prevederile  prezentului regulament se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare.

(4) Operatorii serviciilui de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca poate aproba si alti indicatori de performanta sau conditii tehnice pentru serviciile de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, dupa dezbaterea publica a acestora.

(6) Nu fac obiectul prezentului regulament serviciile de colectare, transport si neutralizare a deseurilor toxice si/sau periculoase.

 

ART. 2

Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare:

a)       precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv al deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

b)       sortarea deseurilor municipale;

c)       organizarea precolectarii, neutralizarii si valorificarii energetice a deseurilor;

d)       colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

e)       colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;

f)        colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

g)       colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

h)       depozitarea controlata a deseurilor municipale;

i)         maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

j)         curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in stare de functiune a acestora pe timp de polei, inghet sau de ninsoare;

ART. 3

 Temenii si notiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dupa cum urmeaza:

2.1. autoritate competenta de reglementare- Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

2.2. autorizatie act tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata un sistem public de salubrizare;

2.3. acces la serviciu dreptul utilizatorului de a beneficia, in conditiile legii, de serviciul de salubrizare;

 2.4. caracteristici tehnice totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie sau la un sistem al serviciului de salubrizare;

2.5. compost - produs rezultat dintr-un proces de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;

2.6. colectare strangerea cu sau fara sortare a deseurilor in vederea transportarii lor;

2.7. colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, europubele, containere compartimentate;

2.8. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

2.9. curatarea zapezii/ghetii - operatiunea de indepartare a stratului de zapada sau de gheata depus pe suprafata carosabila si pietonala, in scopul asigurarii deplasarii vehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta;

2.10. curatarea rigolelor - operatiunea de indepartare manuala sau mecanizata a depunerilor de noroi, nisip si praf de pe o portiune de 0,75 m de la bordura spre axul medial al strazii, urmata de maturare si/sau stropire;

2.11. depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau in subteran;

2.12. depozit ecologic - depozit de deseuri amplasat, proiectat, construit, operat si monitorizat conform cerintelor directivelor Uniunii Europene;

2.13. deseu orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;

2.14. deseuri agricole - gunoiul de grajd, dejectiile animaliere, reziduurile de la abatoare si din industria carnii, provenite din unitatile agricole, zootehnice sau din gospodarii ale populatiei;

2.15. deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta;

2.16. deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe;

2.17. deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;

2.18. deseuri din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si altor structuri de obiective industriale ori civile care nu este incadrat ca deseu periculos, conform prevederilor legale in vigoare;

2.19. deseuri de ambalaje orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu;

2.20. deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - echipamente electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri;

2.21. deseuri industriale - deseuri provenite din desfasurarea proceselor tehnologice;

2.22. deseu menajer deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si prin aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

2.23. deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, sunt similar cu deseul menajer si care este generat pe raza localitatii;

2.24. deseuri de origine animala subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;

2.25. deseuri periculoase deseurile incadrate genetic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituient sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;

2.26. deseu reciclabil deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

2.27. deseuri rezultate din activitati medicale - toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc in unitatile sanitare;

2.28. deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

2.29. deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite din atmosfera;

2.30. deseuri voluminoase - deseuri solide de diferite proveniente, care, datorita dimensiunilor si tipurilor, nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare si transport, ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea din punct de vedere al prelucrarii si transportului;

2.31. detinator - producator de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie;

2.32. ecarisare - activitate de colectare a deseurilor de origine animala/subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesarii sau incinerarii/coincinerarii acestora, incluzand activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora , dupa caz.

2.33. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;

2.34. gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sisitemului de canalizare prin care se asigura apelor meteorice;

2.35. incinerare operatie de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de caldura, realizata in instalatii care respecta legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor;

2.36. instalatie de incinerare  -  orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate;

2.37. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorii de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorului titular al licentei;

2.38. licenta - act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoste calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta  una sau mai multe activitati ale acestuia;

2.39. maturatul - activitatea de salubrizare a localitatilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a suprafetelor de circulatie, de odihna sau de agrement a asezarilor urbane ori rurale;

2.40. neutralizare a deseurilor de origine animala - activitate prin care se modifica caracterul periculos al deseurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediu inconjurator, animale sau om, respectiv activitatea de ingropare a acestora;

2.41. obiectiv portiune de teren, localitate, imobil unde urmeaza sa se desfasoare o activitate de salubrizare;

2.42. operator - persoana juridical romana sau straina care are competenta si capacitatea recunoscute prin licenta de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, a uneia sau mai multor activitati din domeniul serviciului de salubrizare;

2.43. precolectare - activitatea utilizatorului de strangere si depozitare temporara a deseurilor municipale sau deseurilor solideasimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate;

2.44. preselectie - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

2.45. producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;

2.46. punct gospodaresc suprafata de teren inchisa sau deschisa situata in exteriorul sau interiorul unei cladiri destinata amplasarii recipientelor pentru precolectarea deseurilor municipale;

2.47. reciclare - operatiunea de prelucrare a unui deseu in vederea refolosirii;

2.48. salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor;

2.49. sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare;

2.50. sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in vederea transportarii lor la agenti economici specializati;

2.51. spalarea strazilor - activitatea de salubrizare care se executa mecanizat cu instalatii speciale, folosindu-se apa, cu sau fara solutii speciale, in vederea indepartarii deseurilor si prafului de pe strazi si trotuare;

2.52. statie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din acceasi localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o statie de sortare/tratare sau la un depozit de deseuri;

2.53. stropit strazile - activitatea de salubrizare, care consta in dispersarea apei pe suprafetele de circulatie, indiferent de natura imbracamintei acestora, spatii de odihna si de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalatii specializate, in scopul crearii unui microclimat favorabil imbunatatirii starii igienice a localitatilor si evitarii formarii prafului;

2.54. tratare - totalitatea operatiunilor fizice, chimice sau biologice utilizate pentru schimbarea caracteristicilor deseurilor, in scopul reducerii volumului sau a caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea ori valorificarea lor;

2.55. topogan jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a deseurilor;

2.56. utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;

2.57. aliniament stradal - zona ce margineste o artera rutiera;

2.58. bon de lucru - actul doveditor al executarii unei activitati ce revine ca obligatie operatorului si prin care se atesta cantitatea si calitatea serviciului prestat, pentru activitatile care nu sunt deja reglementate prin alte acte normative;

2.59. suprafata construita - suprafata pe care se afla amplasate constructii;

2.60. domeniu public totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare, prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national;

2.61. domeniu privat totalitatea  bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la 2.60, intrate in proprietatea unitatilor administrativ teritoriale prin modalitatile prevazute de lege; 2.62.stabilirea preturilor si tarifelor procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor pentru serviciile comunale de salubrizare;

2.63. ajustare preturilor si tarifelor procedura de analiza a nivelului preturilor si tarifelor existente,  elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se asigura corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

2.64. modificarea preturilor si tarifelor procedura de analiza a structurii si nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, aplicabila in situatiile cand intervin schimbari in structura costurilor care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor.

 

ART. 4
Serviciile de salubrizare sunt parte componenta a serviciilor publice de gospodarie comunala si au ca obiectiv principal protectia sanatatii oamenilor si a mediului impotriva efectelor daunatoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si/sau depozitarea deseurilor urbane. Serviciile de salubrizare sunt organizate si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:

a)        protectia sanatatii populatiei;

b)        responsabilitatea fata de cetateni;

c)       conservarea si protectia mediului inconjurator;

d)        asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;

e)       tarifarea echitabila corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

f)        securitatea serviciului;

g)       dezvoltarea durabila.

 

ART. 5

(1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeaza sistemul public de salubrizare a localitatilor, denumit in continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, precum:

a) puncte teritoriale de colectare si preselectare a deseurilor;

b) grupuri de salubritate;

c) statii de transfer;

d) constructii si instalatii destinate sortarii, neutralizarii, valorificarii si depozitarii deseurilor;

e) baze de intretinere a autovehiculelor de salubritate;

f) centre teritoriale de colectare si reciclare a materialelor(se vor organiza la propunerea operatorului cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca);

 

ART.6

(1) Serviciu de salubrizare trebuie sa indeplineasca, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta aprobati de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prevazuti in prezentul regulament de organizare si functionare a serviciilor de salubrizare, in contractul de concesiune, pe baza indicatorilor de performanta din prezentul regulament.

(2) Indicatorii de performanta ai serviciilor de salubrizare se aproba si pot fi modificati prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, pe baza unor studii de specialitate.

 

 

 

ART.7

(1) Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca va delega gestionarea activitatilor specifice serviciului public de salubrizare .

(2) Delegarea gestiunii se va face prin licitatie publica deschisa, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea guvernului nr.71/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de servicii prevazute in OUG nr.34/2006.

 

ART.8

Operatorii serviciului public de salubrizare vor fi autorizati sa presteze si activitatile complementare pentru realizarea unui sistem de management integrat al deseurilor, in scopul si in conditiile adaptarii acestuia la cerintele si standardele impuse de normele europene.

 

I.2. Accesul la serviciul de salubrizare

 

ART.9

(1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, au garantat dreptul de a beneficia de serviciul de salubrizare.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului.

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local a municipiului Cluj-Napoca, cu exceptia cazurilor de forta majora care vor fi mentionate in contractul de delegare.

(5) Serviciul de salubrizare stadala va fi finantat din bugetul local al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca .

 

I.3.  Documentatia tehnica

 

ART. 10

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care asigura serviciul de salubrizare in municipiul Cluj-Napoca.

 (2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum si modul de intocmire, actualizare, pastrare si manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalatii.

 
ART. 11

(1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in functie de specificul activitatii de salubrizare prestate, urmatoarele documente:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, actualizate cu toate modificarile sau completarile;

d) planurile cladirilor sau constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau completarile la zi;

e) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in functiune a acestora;

g) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

h) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

i)registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

j)bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice intocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilantul de mediu.

k) procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

l) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei instalatii sau fiecarei activitati;

m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale;

n)avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

(2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor intocmi, completa si pastra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei".

 

ART. 12

(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmita de operatorii economici specializati in proiectare, se preda titularului de investitie odata cu proiectul lucrarii respective.

(2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, sa inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren, si sa predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare exploatarii, intretinerii si repararii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant, fara avizul acestuia.

 

ART. 13

(1) Autoritatile administratiei publice locale detinatoare de instalatii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum si operatorii care au primit in gestiune delegata serviciul de salubrizare, in totalitate sau numai unele activitati componente ale acestuia, au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 11 alin. (1), organizata astfel incat sa poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) La incheierea activitatii, operatorul va preda autoritatii administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal, intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie.

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

 

I.4. Indatoririle personalului operativ
 
ART. 14

(1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc constructiile, instalatiile si echipamentele specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare avand ca sarcina principala de serviciu supravegherea sau asigurarea functionarii in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile operationale.

 (3) Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabileste de operator in procedurile proprii in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic.

 

ART 15
 

In timpul prestarii serviciului personalul trebuie sa asigure functionarea instalatiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa

 

 

CAPITOLUL II

    ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII DE FUNCTIONARE

 

 

    II.1.Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere

 

    ART. 16

    Operatorul care colecteaza, transporta, trateaza, stocheaza sau depoziteaza deseuri trebuie sa cunoasca:

   a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate;

   b) cerintele tehnice generale;

   c) masurile de precautie necesare;

   d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente.

 

 ART. 17

 Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea si transportul deseurilor municipale trebuie realizata in astfel de conditii incat sa se asigure:

    a) protejarea sanatatii populatiei;

    b) protectia mediului inconjurator;

    c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor;

    d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclarea acestora.

 

ART. 18

    (1) Persoanele fizice si juridice producatoare de deseuri municipale trebuie sa realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deseurilor, in conditii salubre, in spatii special amenajate si prin sistemele propuse de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau operator si asigurate de operatorul de salubrizare care organizeaza activitatea de colectare a deseurilor de acest tip.

     (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deseuri municipale in:

a)       pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecarui tip de deseu sau de amestec de deseuri, puse la dispozitie gratuit de operatorul de salubrizare sau a caror valoare va fi cuprinsa in tariful de salubrizare.

b)       recipiente standardizate inchise cu (pubele cu capacitatea de 60 l, 120 l, 240 l si/sau containere cu capacitatea de 1,1mc, 4 mc , dotate cu indicatoare privind tipul de material ce urmeaza a fi depozitat temporar.

La gospodariile individuale precolectarea se va face in recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului.

    (3) Fractiunea biodegradabila din deseurile municipale si asimilabile acestora va fi colectata separat in containere sau recipiente special destinate acestui scop si vor fi transportate si predate de catre operator la statia proprie de compostare sau la cea pentru care exista un contract de depozitare si/sau compostare.

      (4) Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile municipale si asimilabile acestora vor fi inscriptionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administratiei si internelor.

     (5) Deseurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curti si gradini, se transporta in vederea reciclarii prin compostare la un sistem amenajat de autoritatea administratiei publice locale sau operator.

    (6) Deseurile rezultate din ingrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in condominii au acelasi regim cu cel al deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale specifice. Persoanele care isi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile rezultate in recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica, care are obligatia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislatia specifica in domeniu. Se interzice depunerea deseurilor rezultate din ingrijiri medicale in containerele de colectare a deseurilor municipale.

  (7) Deseurile agricole, rezultate din amenajari in gospodarii particulare care nu se asimileaza cu fermele zootehnice, se neutralizeaza prin compostare in amenajari proprii, care nu polueaza mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel putin 10 m de locuinte, in incinta gospodariei. Se interzice transportul deseurilor agricole pe drumurile apartinand domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu exceptia operatorilor serviciului de salubrizare.

    (8) Agentii economici si institutiile publice vor colecta deseurile municipale in recipiente de precolectare inchiriate sau cumparate de la operatorul de zona.

   
ART. 19

    (1) Colectarea deseurilor municipale se face numai in recipiente inchise cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerintelor si specificului localitatii.

    (2) In functie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 18 .

    (3) Fractiunea biodegradabila din deseurile municipale si asimilabile acestora va fi colectata separat in containere sau recipiente special destinate acestui scop si vor fi transportate si predate la statia proprie de compostare sau la cea pentru care exista un contract de depozitare si/sau compostare la care este arondata localitatea.

      (4) Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile municipale si asimilabile acestora vor fi inscriptionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva, conform prevederilor <LLNK 12005  1281 50EU01   0 24>Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, respectiv Ordinului nr 1.121/2006 al ministrului administratiei si internelor.

     (5) In vederea realizarii activitatii de colectare, operatorul care asigura activitatea de colectare si transport va dota punctele amenajate cu aprobarea Consiliului Local al municipului Cluj-Napoca, conform legii, cu recipiente de colectare.

 

ART.20

    (1) Operatorul impreuna cu autoritatea administratiei publice locale au obligatia sa identifice toti producatorii de deseuri, indiferent de natura acestor deseuri, si sa actioneze in vederea crearii facilitatilor necesare activitatii de precolectare si colectare.

    (2) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca instituie taxe speciale in cazul prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri individuali fara contract si obligatia acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.

    (3) Operatorul are obligatia, in conditiile alin. (2), de a dota spatiile de colectare pentru toti producatorii de deseuri, chiar daca acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.

    (4) Pentru stimularea precolectarii selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producatorii de deseuri individuali fara contract de prestari servicii incheiat cu operatorul serviciului.

 

  ART. 21

(1) Punctele gospodaresti vor fi dotate de catre operatorul de salubrizare cu recipiente marcate in culorile stabilite de actele normative in vigoare, avand capacitatea de inmagazinare corelata cu numarul de utilizatori arondati si cu ritmicitatea de ridicare, asigurand conditii de acces usor pentru autovehiculele destinate colectarii.

(2) In vederea prevenirii utilizarii fara drept a recipientelor de colectare a deseurilor municipale, acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incat sa nu poata fi sters fara ca prin aceasta operatie sa nu ramana urme vizibile.

(3) Operatorul va suplimenta capacitatea de inmagazinare, inclusiv prin marirea numarului de recipiente sau containere, in cazul in care se dovedeste ca volumul acestora este insuficient si se depoziteaza deseuri municipale in afara lor.

(4) Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice, in cazul in care acestea se afla in spatii apartinand utilizatorului, sau operatorului, in cazul cand acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(5) Pentru grupuri de gospodarii individuale(asociatii de proprietari/locatari) sau condominii care nu sunt prevazute cu tobogan pentru evacuarea deseurilor, spatiile de colectare exterioare puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale se amenajeaza astfel incat sa permita amplasarea numarului necesar de recipiente care sa asigure capacitatea de depozitare, corelata cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spatii vor fi imprejmuite, acoperite si amplasate in locuri care sa permita accesul usor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deseurilor municipale pe domeniul public se va face astfel incat distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinta sa fie mai mare de 5 m.

(6) Platformele spatiilor necesare colectarii deseurilor, care se vor realiza prin grija autoritatilor administratiei publice locale sau a operatorului, vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate si, in cazul in care nu sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii sau a celei meteorice, vor fi prevazute cu rigole de preluare, racordate la reteaua de canalizare sau la camine de colectare etanse, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

(7) La blocurile de locuinte la care evacuarea se face prin topogan se vor amenaja platforme de colectare exterioare daca camerele de colectare interioare nu permit amplasarea unui numar suficient de pubele cu capacitate de 240 l. destinate precolectarii deseurilor organice, si/sau de containere cu capacitatea de 1,1m3 destinate precolectarii deseurilor inerte.

(8) Toate punctele gospodaresti de precolectare vor fi dotate etapizat, de catre operator cu constructii modulare dupa proiectul aprobat de catre primarul municipiului Cluj-Napoca.

(9) Primaria prin compartimentele de specialitate si va stabili pe raza municipiului punctele de precolectare pentru colectarea selectiva a deseurilor refolosibile. Punctele

vor fi dotate de catre operator cu recipiente specializate, de culori diferite, pentru fiecare  fractiune supusa colectarii selective.

 

   ART.22

(1) Pentru precolectarea deseurilor periculoase din deseurile municipale opeatorul va pune la dispozitie containere speciale pentru fractiuni de deseuri periculoase din deseurile municipale, amplasate in zone accesibile populatiei si care vor fi aduse la cunostinta cetatenilor.

(2) Stabilirea locului de amplasare a punctelor gospodaresti de precolectare a deseurilor municipale, a punctelor de precolectare pentru colectarea selectiva a deseurilor refolosibile si a punctelor pentru precolectarea deseurilor periculoase din deseurile municipale se va face numai cu autorizarea primarului municipiului Cluj-Napoca.

(3) Operatorul va urmari starea de etanseitate a recipientelor de colectare, urmand a le inlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

 

    ART. 23

  (1) Recipientele amplasate pe caile publice pentru depozitarea deseurilor stradale trebuie sa fie in numar suficient, cu volume adecvate si montate la distante optime, golindu-se periodic, cel putin o data la doua zile in perioada 1 aprilie -1 octombrie si o data la 3 zile in perioada 1 octombrie-1 aprilie.

    (2) Colectarea deseurilor neselectionate sau predominant organice din deseurile municipale si a celor biodegradabile, dupa caz, in functie de sezon si de categoria utilizatorului, se realizeaza astfel:

    a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:

    1. zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie si cazare, piete agroalimentare, unitatile sanitare cu paturi, gradinite si crese;

    2. la cel mult doua zile in celelalte cazuri;

    b) la cel mult 3 zile in sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie cu conditia ca la precolectare sa fie asigurate conditiile de inmagazinare pentru aceasta ritmicitate.

    (3) Intervalul intre doua colectari prevazut la alin. (1) si (2) poate fi marit cu avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala.

    (4) Colectarea deseurilor selectionate se realizeaza la un interval de timp stabilit de operator impreuna primaria municipiului Cluj-Napoca, in functie de cantitatile colectate si de volumul recipientelor de colectare.

    (5) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale se stabileste conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de proiectare a punctelor pentru precolectare.

     (6) Primarul Municipiului Cluj-Napoca poate stabili ritmul colectarii la intervale de timp diferite de cele prevazute la alin. (2), pe baza unor studii de specialitate.

     (7) Graficele de colectare a deseurilor se aproba de primarul Municipiului Cluj-Napoca si Directia Sanitara Cluj, pentru fiecare tip de deseu.

 

    ART. 24

    Colectarea deseurilor municipale si stradale se poate face in urmatoarele moduri:

    a) colectarea ermetica in autovehicule compactoare;

    b) colectarea in containere inchise;

    c) colectarea prin schimb de recipiente;

    d) colectarea realizata prin selectare in saci/pungi de plastic asigurati de operator;

  e) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a mediului.

  ART. 25

   (1) Colectarea deseurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

  (2) Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operatiunilor specifice, in conditii de siguranta si de eficienta.

   (3) Incarcarea deseurilor municipale in autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol in vederea incarcarii acestora in autovehicule.

    (4) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel incat sa nu se produca praf, zgomot sau sa se raspandeasca deseuri in afara autovehiculelor de transport. Dupa golire recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate.

    (5) In cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic si al imprastierii accidentale a deseurilor in timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga cantitate de deseuri in autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat, fiind dotat corespunzator pentru aceasta activitate.

  (6) Personalul care executa colectarea este obligat sa incarce in autovehicule intreaga cantitate de deseuri existente la punctele de colectare, lasand locul curat si maturat, chiar daca exista deseuri municipale amplasate langa containerele de colectare.

    (7) In cazul in care in/langa recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, instiintand in scris utilizatorul despre acest fapt, precum si suma suplimentara pe care trebuie sa o plateasca pentru colectarea acelor deseuri.

    (8) Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale, si sa le predea persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in conditiile legii.

      (9) Operatorul are obligatia de a dezafecta toate  depozitele de deseuri municipale create prin depunerea necontrolata a acestora pe domeniu public.

   (10) Operatorii de salubritate stradala si menajera se obliga sa se implice in vederea eliminarii fenomenului depozitarii necontrolate in locuri nepermise, iar colectarea si transportul deseurilor respective se va face pe cheltuiala proprie

 

        ART. 26

    Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca poate aplica tarife diferentiate, stimulative pentru colectarea selectiva a deseurilor.

 

    ART. 27

  (1) Transportul deseurilor, in functie de provenienta acestora, se realizeaza numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

    (2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de esapament), si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare.

    (3) Autovehiculele care transporta deseuri municipale trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla operatorului.

    (4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor si structura arhitecturala a diferitelor cladiri, dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii deseurilor.

  (5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

    (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de primaria municipiului Cluj-Napoca . Pentru minimizarea distantelor de transport se pot utiliza statiile de transfer autorizate in prealabil de catre primarul municipiului Cluj-Napoca.

    (7) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca stabileste intervalul orar de colectare a deseurilor municipale, preferabil intre orele 22,00-6,00 pe toate arterele care au un iluminat public corespunzator, in functie de trafic si de posibilitatile de acces ale operatorului la spatiile de colectare.

    (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor si utilizarea eficienta a parcului de autovehicule, primaria municipiului Cluj-Napoca va analiza oportunitatea colectarii deseurilor municipale exclusiv in intervalul orar 22,00-6,00 de la operatorii economici si institutiile publice care dispun de spatii de precolectare.

    (9) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespunda scopului propus, benele si containerele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si la exterior, conform normelor tehnice precizate de producator sau in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare, separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi transportate la statia de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu exista statie de epurare proprie.

 

    ART. 28

(1)        In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari tehnico-edilitare aferente

infrastructurii, este impiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricarui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii transmise de serviciile de specialitate din cadrul primariei municipiului Cluj-Napoca, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile inainte despre situatia intervenita, durata acesteia,punctele gospodaresti care se utilizeaza in aceasta perioada si programul de colectare.

    (2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele gospodaresti care vor fi folosite de utilizatorii afectati cu capacitati de precolectare suficiente si sa reduca intervalul intre doua colectari succesive, daca este cazul.

    (3) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa factureze numai cantitatile sau serviciile efectiv realizate.

 

    ART. 29

    (1) Dupa colectare, deseurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare daca in aria administrativ teritoriala a localitatii exista statie de sortare/tratare.

    (2) Este interzisa depozitarea fara sortarea/tratarea prealabila a deseurilor municipale daca in aria administrativteritoriala a localitatii exista statie de sortare/tratare.

 

    ART. 30

    Operatorii economici producatori de deseuri, precum si operatorii economici specializati in conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:

   a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

   b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;

    c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;

    d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

  e) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament;

    f) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

    g) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

 

    ART. 31

    Operatorii care asigura activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale au si urmatoarele obligatii:

    a) sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate, din care sa rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;

    b) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt inglobate in deseurile municipale;

    c) sa proceseze, conform prezentului regulament-cadru si actelor normative in vigoare, deseurile din constructii colectate ca urmare a abandonarii acestora pe domeniul public;

    d) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale.

 

II.2. Sortarea deseurilor municipale

 

    ART. 32

    (1) Pentru reducerea volumului, a cantitatii, facilitand manevrarea, si pentru cresterea gradului de recuperare, deseurile destinate depozitarii trebuie sortate.

   (2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzator tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializati.

    (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie sa fie autorizate de catre autoritatile care gestioneaza problemele de protectie a mediului si de sanatate publica.

      (4) Operatorul impreuna cu primaria municipiului Cluj-Napoca vor stabili modalitatea de predare si valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitatile acordate utilizatorilor care aplica precolectarea selectiva.

    (5) Operatorul impreuna cu primaria municipiului Cluj-Napoca vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si constientizarea populatiei cu privire la necesitatea preselectarii si valorificarii materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la indemana: mass-media scrisa si audiovizuala, brosuri, afise, inclusiv in scoli.

 

    ART. 33

 (1) In cazul sistemelor de precolectare separata a deseurilor majoritar organice, biodegradabile sau in urma unei actiuni de selectare si separare a deseurilor organice de alte deseuri provenite din activitatea menajera, acestea vor fi procesate in statii speciale de compostare.

    (2) Deseurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodariile individuale ale populatiei, din parcuri si din piete vor fi colectate separat si vor fi transportate la statiile de compostare.

 

    ART. 34

    Operatorii care asigura activitatea de sortare a deseurilor au si urmatoarele obligatii specifice:

    a) sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, inclusiv pentru anvelope, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;

    b) sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

   c) sa foloseasca, pentru sortarea deseurilor, tehnologii si instalatii care indeplinesc conditiile legale privind functionarea acestora;

    d) sa se ingrijeasca de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deseurilor.

 

    ART. 35

    Spatiile in care se desfasoara activitatea de sortare vor trebui sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

    a) sa dispuna de o platforma betonata cu o suprafata suficienta pentru primirea deseurilor si pentru depozitarea temporara a materialelor reciclabile;

  b) sa fie prevazute cu cantar electronic de cantarire a autovehiculelor, cu transmisia si inregistrarea datelor la dispecer si cu verificarea metrologica in termenul de valabilitate;

  c) sa aiba, optional, cantare de banda in cazul in care transportul deseurilor sortate se realizeaza pe banda rulanta;

   d) sa fie prevazute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din procesul tehnologic de sortare si spalare;

    e) sa aiba instalatie de spalare si dezinfectare;

    f) sa fie prevazute cu instalatii de tratare a apelor uzate, conform normativelor in vigoare, sau sa existe posibilitatea de transportare a acestora la statiile de epurare a apelor uzate apartinand localitatii;

    g) sa fie prevazute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

    h) sa permita depozitarea temporara, separata, a fiecarui tip de deseu sortat;

    i) sa existe posibilitatea de acces in fiecare zona a depozitului fara a exista posibilitatea de contaminare reciproca a diferitelor tipuri de deseuri;

    j) sa existe grupuri sanitare si vestiare conform normativelor in vigoare;

   k) sa fie dotate cu instalatie de iluminat corespunzatoare, care sa asigure luminanta necesara asigurarii activitatii in orice perioada a zilei;

    l) sa fie prevazute cu instalatii de detectie si de stins incendiul;

   m) sa fie prevazute cu instalatii de presare si balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

 

 

   ART.36

                Agentii economici care realizeaza operatiuni de colectare a deseurilor industriale reciclabile (metalice feroase, acumulatori auto uzati, deseuri de hartii-cartoane, deseuri de sticla, deseuri de mase plastice, deseuri de cauciuc, deseuri textile) pe raza Municipiului Cluj-Napoca, provenite de la persoanele fizice si juridice isi pot desfasura activitatea numai pe baza autorizatiei de colectare emisa de Prefectura Judetului Cluj, cu avizul Primariei Municipiului Cluj-Napoca.

In vederea acordarii avizului, agentii economici vor intocmi un dosar cu urmatorul continut:

        Cerere de acordare a avizului;

        Extras din statutul societatii comerciale solicitante, autentificat din care sa rezulte obiectul de activitate;

        Copie dupa certificatul de inregistrare si de pe codul fiscal;

        Memoriu tehnic care sa contina:

§          adresa punctelor de colectare;

§          plan de situatie

§          modalitatea de colectare

§          provenienta deseurilor

§          tipul de deseuri

§          modul de valorificare a deseurilor

        Punctele de colectare sunt declarate la oficiul registrului comertului;

        Punctele de colectare sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

        Grupul de deseuri industriale reciclabile pentru care solicita aviz;

        Dovada ca detin in proprietate mijloace de cantarire verificate metrologic si dotari;

        Dovada ca detin in proprietate sau in folosinta (inchiriere, concesiune, etc) spatiul corespunzator desfasurarii activitatii;

        Dovada ca detine un contract de valorificare a deseurilor reciclabile

        Dovada ca detine contract de salubritate menajera ccu o firma specializata

        Chitanta care sa ateste achitarea taxei de avizare;

        Imagini foto de la spatiul desfasurarii activitatii.

            (a) agentii economici care realizeaza operatiuni de colectare a deseurilor industriale reciclabile, pe raza municipiului Cluj-Napoca, provenite de la persoanele fizice si juridice au obligatia sa raporteze si sa furnizeze lunar Primariei Municipiului Cluj-Napoca date cu privire la cantitatea de deseuri colectata si tipul acestora.

            (b) sa detina spatii de depozitare pentru deseurile refolosibile dotate corespunzator si cu personal suficient numeric pentru desfasurarea activitatii in conditii de protectia mediului si protejarea sanatatii populatiei. Este de asemenea obligatorie afisarea programului de lucru.

         (c) in cazul organizarii activitatii de colectare a deseurilor refolosibile cu ajutorul containerelor specializate, este obligatorie obtinerea avizului Primariei Municipiului Cluj-Napoca pentru stabilirea amplasamentelor si tipurilor de recipienti folositi.

   (1) Persoanele fizice si juridice care detin uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate (de exemplu statiile de distributie a carburantilor). Este interzisa abandonarea, evacuarea pe sol sau depozitarea uleiurilor uzate in punctele de precolectare a deseurilor urbane.

  (2) Persoanele fizice si juridice care detin mijloace de transport sau utilaje echipate cu baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au obligatia sa predea bateriile si/sau acumulatorii uzati cu electrolitul si componentele solide continute persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule ori persoanelor juridice care desfasoara activitate de colectare sau de valorificare a acestora

 (3) Persoanele fizice si juridice care detin baterii si/sau acumulatori uzati, altii decat cei pentru autovehicule, au obligatia sa predea aceste baterii si/sau acumulatori uzati in cadrul sistemului de colectare organizat de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca sau persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori, de reprezentantii autorizati ai acestora sau de importatori.

Se interzice persoanelor fizice si juridice:

a) abandonarea bateriilor si a acumulatorilor uzati sau a componentelor solide ale acestora in punctele de precolectare a deseurilor urbane;

              b) deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule pe sol, in apele de suprafata, apele subterane si in sistemele de canalizare;

c) deteriorarea carcaselor bateriilor si ale acumulatorilor uzati.

  (4) Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obligatii:

a) sa nu le abandoneze pe sol, prin ingropare, in apele de suprafata

                b) sa nu le incinereze decat in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice conform legislatiei in vigoare.

  (5) Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate:

a) sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumparatorul final;

b) sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate;

 c) sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice catre care acestea au transferat obligatiile.

  (6) Persoanele juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

                    a) sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, in doua categorii: anvelope uzate destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile;

b)       sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care

 comercializeaza astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de separare;

   c) sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoara activitatea de reciclare, valorificare termoenergetica sau le refolosesc ca atare.

 

ART. 37

  (1) In vederea valorificarii ulterioare, deseurile din metale feroase si neferoase se vor precolecta, numai in spatii special amenajate de catre agentii economici specializati, stabilite de autoritatea locala, prevazute cu containere standardizate, marcate corespunzator sau vor fi predate agentilor economici specializati in valorificarea acestor materiale.

  (2) Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor din metale feroase si neferoase in recipientii din punctele de precolectare a deseurilor urbane sau pe domeniul public.

 

ART. 38

    Se interzice deversarea apelor uzate care nu respecta caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apa si de canalizare in emisari sau in reteaua de canalizare a localitatii.

II.3 Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor

 

    ART. 39

    (1) Indiferent de natura deseurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare si valorificare materiala si energetica, intr-o etapa viitoare daca nu este posibil in acest moment.

    (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa organizeze activitatea de prelucrare si neutralizare a deseurilor in instalatii proprii sau ale unor terti autorizati pentru aceste activitati.

    (3) Metodele si tehnologiile de neutralizare a deseurilor trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar.

 

    ART. 40

    (1) La neutralizarea prin compostare a deseurilor organice biodegradabile se va evita prezenta substantelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. In acest scop, se asigura conditii de colectare separata a acestui tip de deseuri.

    (2) Gazele de fermentare si apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaza si se dirijeaza spre instalatii adecvate de tratare si neutralizare.

 

    ART. 41

    Instalatiile de incinerare a deseurilor vor trebui sa aiba aviz de functionare conform legislatiei in vigoare, asigurandu-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale in atmosfera.

 

 

    ART. 42

(1)     In vederea predarii deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora la instalatiile de incinerare in vederea neutralizarii, operatorul trebuie sa intocmeasca documentatia necesara acceptarii acestora in vederea tratarii termice, in conformitate cu actele normative in vigoare.

(2) Operatorul trebuie sa determine masa fiecarei categorii de deseuri, conform clasificarii prevazute in actele normative in vigoare, inainte sa accepte receptia deseurilor in instalatia de incinerare sau de coincinerare.

    (3) Trebuie cunoscute:

a) compozitia fizica si, in masura posibilului, compozitia chimica a deseurilor;

b) toate celelalte informatii care permit sa se aprecieze daca sunt apte sa suporte tratamentul de incinerare;

c) riscurile inerente deseurilor, substantele cu care ele nu pot fi amestecate si masurile de precautie ce trebuie luate in momentul manipularii lor.

 

    ART. 43

    Operatorul va defini in procedurile operationale proprii modul de prelucrare, neutralizare si valorificare materiala si energetica a deseurilor astfel incat cantitatea de deseuri depozitate sa fie minima, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile sa acopere cheltuielile aferente.

 

 

II.4 Depozitarea controlata a deseurilor municipale

 

    ART. 44

    Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai in locuri speciale, amenajate conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare, si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei.

 

    ART. 45

    Operatorul care trateaza, stocheaza sau depoziteaza deseuri in depozite trebuie sa detina autorizatie eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel putin:

    a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate;

    b) cerintele tehnice generale;

    c) masurile de precautie necesare;

   d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de deseuri.

 

    ART. 46

    Urmatoarele deseuri nu sunt acceptate in vederea depozitarii:

    a) deseuri lichide;

  b) deseuri care, in conditiile existente in depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

    c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infectioase conform normativelor in vigoare;

   d) anvelope uzate intregi, cu exceptia anvelopelor utilizate ca material de constructie in depozit;

    e) orice alt tip de deseuri care nu indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele normative in vigoare.

 

 

    ART. 47

    (1) Depozitele pentru deseurile municipale si statiile de transfer se amplaseaza conform Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si Planului national si regional de gestionare a deseurilor, aprobate potrivit legii.

    (2) Deseurile municipale pot fi depozitate temporar in urmatoarele spatii:

    a) la locul de producere;

    b) in punctele de precolectare;

    c) in statiile de transfer;

    d) in statiile de sortare;

    e) in statiile de prelucrare si tratare.

    (3) Depozitarea temporara in statiile de transfer si sortare a deseurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

    (4) Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozitare.

    (5) Operatorii de salubrizare care presteaza activitati de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale vor depune aceste deseuri numai la depozitul Pata- Rat .

 

    ART. 48

    (1) Pentru a putea fi depozitate, deseurile trebuie sa indeplineasca conditiile necesare acceptarii acestora in depozitele autorizate. Conditiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaza depozitul, in conformitate cu dispozitiile actelor normative in vigoare.

    (2) Operatorii care administreaza depozitele de deseuri trebuie sa stabileasca criteriile de acceptare a deseurilor intr-o anumita categorie de depozit pe baza analizei:

    a) masurilor necesare pentru protectia mediului si in special a apelor subterane si a apelor de suprafata;

  b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului, in special cele de impermeabilizare si de tratare a levigatului;

    c) protejarii proceselor avute in vedere pentru stabilizarea deseurilor in interiorul rampei;

    d) protectiei impotriva pericolelor pentru sanatatea umana.

    (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile deseurilor trebuie sa cuprinda:

    a) cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei totale;

    b) limitari ale continutului in materie organica al deseurilor;

  c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deseurilor organice;

    d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/periculosi;

   e) limitari ale nivelului potential si estimat al levigatului in cazul anumitor componenti, posibil daunatori/periculosi;

    f) proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

 

    ART. 49

    (1) In vederea depozitarii deseurilor la depozitele autorizate, operatorul care presteaza activitatea de transport al deseurilor trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective pot fi acceptate pentru depozitare in conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care administreaza depozitul de deseuri si ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele cu caracter normativ in vigoare.

    (2) Operatorii care realizeaza activitatea de sortare a deseurilor trebuie sa intocmeasca documentele necesare prin care sa ateste compozitia deseului sortat ce urmeaza sa fie depozitat.

    (3) Operatorii care realizeaza activitatea de colectare si transport al deseurilor trebuie sa aiba o evidenta stricta a deseurilor pe care le colecteaza pe utilizatori si sa intocmeasca documentele necesare prin care sa ateste compozitia deseului transportat ce urmeaza sa fie sortat.

 

 

II.5 Functionarea  si exploatarea  depozitului neecologic de deseuri municipale de la Pata Rat

 

    ART. 50 

                Prestatorul de servicii de salubritate care administreaza si exploateaza depozitul de  deseuri urbane  de la Pata Rat, pana la sistarea depozitarii, are urmatoarele obligatii:

a)sa stabileasca relatii contractuale cu ceilalti prestatori de servicii publice de salubrizare autorizat, care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Cluj-Napoca.

b)sa acceptate in depozitul de deseuri municipale numai reziduurile provenite din deseurile de tip urban si cele asimilabile cu acestea (deseuri inerte) aduse in mijloace de transport autorizate, colectate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

c)sa verifice cantitatea (prin cantarirea cu cantarul verificat metrologic) si calitatea deseurilor depozitate, stabilind in functie de natura si umiditate greutatea specifica a acestora. In cazul deseurilor de tip menajer, greutatea specifica este de 350 kg/mc.

d)sa organizeze activitatea, executia amenajarilor necesare si aplicarea tehnologiei de depozitare controlata, in conformitate cu prevederile legale, in vederea inlaturarii posibilitatilor de poluare a mediului inconjurator si de afectare a sanatatii populatiei. Depozitarea finala a deseurilor se va face numai in zona indicata de operatorul depozitului .

e)sa interzica patrunderea in incinta depozitului a persoanelor fizice si juridice neautorizate.

f)sa respecte programul de dezinfectie, dezinsectie si deratizare stabilit de Directia de Sanatate Publica.

 

 

    ART.51

   (1) Operarea si administrarea depozitului de la Pata Rat, se va realiza in conditii de maxima siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei prin operatorul de salubritate .

   (2) Operatorul depozitului are obligatia sa raporteze lunar Primariei municipiului Cluj-Napoca tipurile si cantitatile de deseuri eliminate.

 
  ART.52

Operatorul depozitului va accepta deseuri numai cu respectarea urmatoarelor proceduri:

a)verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura lor, inclusiv a buletinelor de analiza pentru deseuri industriale periculoase si pentru deseuri urbane acolo unde exista suspiciuni, precum si privind identitatea producatorului si/sau a detinatorului deseurilor;

b)inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia inaintata de detinator;

c)pastrarea cel putin o luna a probelor prelevate pentru verificari, precum si rezultatele determinarilor.

 

     ART.53

  (1) Deseurile periculoase stabilite nereactive vor putea fi acceptate de operatorul depozitului numai insotite de buletine de analiza avizate de autoritatile locale de protectia mediului, directiile judetene de sanatate publica sau, dupa caz, de directiile sanitare veterinare.

    (2) Deseurile periculoase provenite din activitatea casnica vor fi depozitate separat intr-un container tip rulota, pentru a fi apoi transmise unitatilor specializate care reutilizeaza/trateaza acest tip de deseuri.

 

    ART.54

   (1) Prestatorul de servicii de salubritate care administreaza si exploateaza depozitul de  deseuri municipale de la Pata Rat trebuie sa respecte prevederile prezentului regulament privind depozitele de deseuri.

   (2) Prestatorul de servicii de salubritate care administreaza si exploateaza depozitul de a deseuri municipale  de la Pata Rat,  trebuie sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr.349 din 2005 si altor acte normative referitoare la depozitarea deseurilor.

 

   ART.55

      Depozitarea  la rampa de la Pata Rat  se sisteaza in momentul punerii in amenajarii si punerii in functiune a unui depozit ecologic pentru deseuri municipale, dar nu mai tarziu de anul 2010.

         In conformitate cu prevederile H. G. nr. 349 din 2005 termenul de sistare a activitatii de depozitare in depozitul urban categoria b Cluj-Napoca Pata Rat este  anul 2010.

 
II. 6 Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice

 

    ART. 56

  (1) Activitatea de maturat a cailor publice se realizeaza in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public.

    (2) In vederea reducerii riscului de imbolnavire a populatiei ca urmare a actiunii patogene a microorganismelor existente in praful stradal, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va stabili intervalul orar de efectuare a operatiunilor de stropire, maturare si spalare a cailor publice. Intervalul orar si ordinea de prioritate vor fi alese astfel incat sa se evite intervalele orare in care se produc aglomeratii umane in zonele in care se efectueaza aceste activitati. De regula, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operatiunilor de stropire, maturare si spalare va fi intre orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzator.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) operatiile de stropire, maturare si spalare nu se realizeaza in acele zile in care ploua pe toata perioada zilei.

   (4) Arterele de circulatie, zilele din cursul saptamanii si numarul de treceri in ziua respectiva pe/in care se executa activitatea de stropit, maturat si spalat sunt cele cuprinse in contractul de delegare incheiat cu firma prestatoare.

    (5) Maturatul se efectueaza pe o latime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigola centrala, astfel incat cantitatea de praf care se poate ridica in aer ca urmare a deplasarii autovehiculelor sau actiunii vantului sa nu depaseasca concentratia de pulberi admisa prin normele in vigoare.

    (6) Pentru evitarea formarii prafului si pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este umectat ca urmare a conditiilor naturale, sau temperatura exterioara, in zona maturata, nu este mai mica decat cea de inghet.

 

    ART. 57

    (1) Maturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, in piete si in hale de desfacere a produselor agroalimentare, in locuri de parcare sau pe suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna ori de agrement in toate cazurile in care nu se poate realiza maturatul mecanic.

    (2) Din punct de vedere al imbracamintei spatiilor de circulatie, de odihna sau de agrement, maturatul se realizeaza pe suprafete neimbracate sau imbracate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de rau, macadam.

  (3) Intretinerea curateniei strazilor in timpul zilei se efectueaza pe toata durata zilei si cuprinde operatiunile de maturat stradal, al spatiilor verzi stradale, al spatiilor de agrement si odihna, al parcarilor, precum si colectarea si indepartarea obiectelor aruncate pe jos sau in cosurile de gunoi si scrumiere, in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public.

    (4) Operatiunea de maturat se efectueaza pe toata perioada anului, cu exceptia perioadei in care se efectueaza curatatul zapezii sau in care temperatura exterioara este sub cea de inghet.

    (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de maturat manual se va face in recipiente acoperite, amplasate in conditii salubre, in spatii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

    (6) Se interzice depozitarea temporara a reziduurilor stradale, intre momentul colectarii si cel al transportului, direct pe sol sau in saci depusi pe trotuare, scuare, spatii verzi sau altele asemenea.

    (7) Deseurile de tip stradal, daca nu au fost amestecate cu deseurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deseuri, fara a fi necesara efectuarea operatiei de sortare.

 

   ART. 58

    (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regula, de la 1 aprilie pana la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificata de primaria municipiului Cluj-Napoca, in functie de conditiile meteorologice concrete.

    (2) Este interzisa efectuarea operatiilor de stropire si spalare in perioada in care, conform prognozei meteorologice, este posibila formarea poleiului.

   (3) La executarea operatiei de stropire se va avea in vedere sa nu fie afectati pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona in care actioneaza utilajul ce realizeaza operatiunea.

  

 ART. 59

    (1) Operatiunea de spalare se executa atat pe partea carosabila, cat si pe trotuare, dupa terminarea operatiei de maturare si curatare a rigolelor.

    (2) Spalatul se realizeaza cu jet de apa cu presiune ridicata, fiind interzis spalatul cu furtunul racordat la hidrantii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevazute cu instalatiile necesare sa realizeze presiunea prescrisa.

     (3) Perioada in care se executa operatiunea de spalare este aceeasi cu cea prevazuta la art. 58 alin. (1).

    (4) Este interzisa operatia de spalare sau stropire in anotimpul calduros in intervalul orar 13,00-17,00, daca indicele de confort termic depaseste pragul valoric de 75 de unitati.

    (5) Pentru asigurarea conditiilor prevazute la alin. (4) si pentru planificarea operatiilor de stropire si spalare, operatorii de salubrizare vor intreprinde toate masurile necesare ca in perioada de vara sa cunoasca valoarea indicelui de confort la ora 12,00 si prognoza pentru perioada imediat urmatoare de doua zile de la Administratia Nationala de Meteorologie.

    (6) Operatorul are obligatia sa anunte primaria municipiului Cluj-Napoca, in legatura cu toate situatiile in care este impiedicata realizarea operatiilor de spalare, stropire sau maturare.

    (7) Curatatul rigolelor se realizeaza anterior sau concomitent cu operatia de maturare. Razuirea rigolelor de pamant se realizeaza cu frecventa stabilita in caietul de sarcini, dar nu mai putin de o data pe luna.

    (8) Latimea medie pe care se aplica curatarea rigolelor este de 0,75 m, masurata de la bordura spre axul median al strazii.

 

    ART. 60

    (1) Pentru realizarea operatiunii de stropire sau spalare se utilizeaza numai apa industriala luata din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al localitatii sau din apele de suprafata sau de adancime, cu aprobarea Primaria municipiului Cluj-Napoca, pe baza avizului sanitar.

    (2) In cazul in care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industriala, se poate folosi si apa prelevata de la hidrantii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

    (3) In toate situatiile, alimentarea cu apa industriala sau potabila se realizeaza pe baza unui contract incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

  (4) Substantele utilizate in procesul de spalare trebuie sa fie aprobate de Primaria municipiului Cluj-Napoca.

 

 II.7 Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

 

    ART. 61

    (1) Operatorul care presteaza activitatea de curatare si transportul zapezii isi va organiza sistemul de informare si control atat asupra starii drumurilor, cat si in ce priveste modul de pregatire si actionare pe timp de iarna.

    (2) Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in conditii de siguranta in timpul iernii, operatorul va intocmi anual un program de actiune comun cu autoritatile administratiei publice locale, pana la 1 octombrie, pentru actiunile necesare privind deszapezirea, prevenirea si combaterea poleiului, care va cuprinde masuri:

    a) pregatitoare;

    b) de prevenire a inzapezirii si masuri de deszapezire;

    c) de prevenire si combatere a poleiului.

   

    ART. 62

    Primaria municipiului Cluj-Napoca impreuna cu operatorul vor lua masurile de organizare a interventiilor pe timp de iarna, care constau in:

   a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interventie pe strazile din cadrul localitatii si dotarea necesara deszapezirii pe timp de iarna;

    b) organizarea unitatilor operative de actiune;

    c) intocmirea planului operativ;

    d) elaborarea programului pregatirilor pentru iarna.

 

    ART. 63

    Planul operativ de actiune in timpul iernii va cuprinde cel putin:

    a) centralizatorul materialelor chimice si antiderapante, al carburantilor si lubrifiantilor;

    b) centralizatorul utilajelor si mijloacelor de deszapezire si transport necesare;

    c) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona;

    d) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona cu prioritate;

    e) lista mijloacelor de comunicare;

    f) lista persoanelor responsabile, cu adresa si numerele de telefon de la serviciu si de acasa;

    g) inventarul gospodaresc si al echipamentelor de protectie;

    h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizarii capacelor caminelor de canalizare si a gurilor de scurgere;

    i) dispunerea spatiilor pentru adunarea si odihna personalului.

 

    ART. 64

    Operatiunile de curatare si transport al zapezii si de actionare cu materiale antiderapante se realizeaza obligatoriu pe strazile sau tronsoanele de strazi in panta, poduri, strazile sau tronsoanele de strazi situate de-a lungul lacurilor si al cursurilor de apa.

 

    ART. 65

    (1) Indepartarea zapezii se va realiza atat manual, cat si mecanizat, in functie de conditiile specifice din teren.

  (2) Indepartarea zapezii manual se efectueaza atat ziua, cat si noaptea, in functie de necesitati, cu respectarea instructiunilor de securitate si sanatate a muncii.

  (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea conventii incheiate cu Administratia Nationala de Meteorologie, pentru a cunoaste zilnic prognoza pentru urmatoarele 3 zile privind evolutia temperaturii nocturne si diurne si a cantitatilor de precipitatii sub forma de zapada.

    (4) In functie de prognoza meteorologica primita, operatorul va actiona preventiv pentru preintampinarea depunerii stratului de zapada si a formarii poleiului.

 

    ART. 66

    (1) In cazul depunerii stratului de zapada si formarii ghetii, arterele de circulatie a mijloacelor de transport in comun, spatiile destinate traversarii pietonale a strazilor, trotuarele din dreptul statiilor mijloacelor de transport in comun, respectiv refugiile de pietoni ale statiilor de tramvai, caile de acces la institutiile publice, statiile de metrou si unitatile de alimentatie publica trebuie sa fie practicabile in termen de maximum 4 ore de la incetarea ninsorii.

    (2) In cazul unor ninsori abundente sau care au o durata de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszapezire pentru degajarea cu prioritate a strazilor pe care circula mijloacele de transport in comun.

    (3) Actiunea de deszapezire trebuie sa continue pana la degajarea tuturor strazilor si aleilor din cadrul localitatii.

    (4) Odata cu indepartarea zapezii de pe drumul public se vor degaja atat rigolele, cat si gurile de scurgere, astfel incat in urma topirii zapezii apa rezultata sa se scurga in sistemul de canalizare.

 

    ART. 67

    (1) Evidenta activitatii privind combaterea poleiului si deszapezirii strazilor din localitate pe timp de iarna se va tine de catre operator intr-un registru special intocmit pentru aceasta activitate si denumit "jurnal de activitate pe timp de iarna".

    (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarna, semnat de reprezentantul imputernicit al primariei municipiului Cluj-Napoca constituie documentul primar de baza pentru verificarea activitatii si decontarea lucrarilor efectuate.

    (3) In cadrul jurnalului se vor trece cel putin urmatoarele:

    a) numele si prenumele dispecerului;

    b) data si ora de incepere a actiunii pe fiecare utilaj/echipa in parte;

    c) data si ora de terminare a actiunii pe fiecare utilaj/echipa in parte;

    d) strazile pe care s-a actionat;

    e) activitatea prestata;

    f) forta de munca utilizata;

    g) utilajele/echipele care au actionat;

    h) materialele utilizate si cantitatea acestora;

    i) temperatura exterioara;

    j) conditiile hidrometeorologice;

    k) grosimea stratului de zapada conform datelor primite de la Administratia Nationala de Meteorologie;

    l) semnatura dispecerului;

    m) semnatura reprezentantului imputernicit al beneficiarului.

    (4) Evidenta se va tine pe schimburi, separat pentru actiunea cu utilaje si separat pentru actiunea cu forte umane.

 

    ART. 68

    (1) Primaria municipiului Cluj-Napoca  stabileste locurile de depozitare sau de descarcare a zapezii care a rezultat in urma indepartarii acesteia de pe strazile pe care s-a actionat manual sau mecanizat.

    (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel incat:

    a) sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire in sol;

  b) suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea intregii cantitati de zapada provenite din aria de deservire aferenta;

   c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada, comunicata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru localitatea respectiva, cazuta pe suprafata pentru care se realizeaza operatia de deszapezire, corelata cu unghiul taluzului natural pentru zapada depozitata;

   d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a acesteia numai in reteaua de canalizare a localitatii in punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

   (3) Zapada rezultata din activitatea de deszapezire poate fi descarcata in caminele de canalizare avizate in prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

    (4) Se interzice depozitarea zapezii pe trotuare, in intersectii, spatii verzi, terenuri virane etc.

    (5) Incarcarea, transportul, descarcarea si depozitarea zapezii si a ghetii acesteia trebuie sa se realizeze in maximum 12 ore de la terminarea activitatii de deszapezire.

    (6) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  poate stabili si alte intervale de timp in care operatorul trebuie sa asigure deszapezirea, in functie de importanta strazilor, abundenta cantitatii de zapada, dotarea cu mijloace tehnice si umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

    (7) Transportul, depozitarea si descarcarea zapezii si a ghetii formate pe carosabil se realizeaza concomitent cu operatia de deszapezire.

 

    ART. 69

   (1) Primaria municipiului Cluj-Napoca vor lua masuri pentru prevenirea si combaterea poleiului si inzapezirii strazilor din cadrul localitatii/localitatilor, in toata perioada iernii, si de aparare a lor impotriva degradarii acestora, in perioada de dezghet.

    (2) Masurile de prevenire, combatere si de aparare vor fi cele cuprinse in programul comun de actiune aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 

    ART. 70

    (1) Imprastierea substantelor chimice, in cazul in care prognoza meteorologica sau mijloacele de detectare locale indica posibilitatea aparitiei poleiului, a ghetii si in perioada in care se inregistreaza variatii de temperatura care conduc la topirea zapezii/ghetii urmata in perioada imediat urmatoare de inghet, se realizeaza in maximum 3 ore de la avertizare.

    (2) Combaterea poleiului se face utilizand atat materiale antiderapante, cat si fondanti chimici in amestecuri omogene, iar imprastierea acestora se realizeaza cat mai uniform pe suprafata partii carosabile.

      (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai in amestec cu inhibitori de coroziune se utilizeaza in cazul in care temperatura nu scade sub -10C. Pentru temperaturi mai scazute se va utiliza clorura de calciu sau alte substante chimice care au un grad de coroziune redusa.

       (4) Utilizarea clorurii de sodiu fara ca aceasta sa fie amestecata cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin actiunea de imprastiere pot produce deteriorari prin actiunea abraziva sau prin lovire si/sau infundare a canalizarii stradale este interzisa.

   (5) Substantele utilizate pentru prevenirea depunerii zapezii, inghetului si pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitara.

 

    ART. 71

    Primaria municipiului Cluj-Napoca are obligatia sa anunte prin posturile de radio locale starea strazilor, locurile in care traficul este ingreunat ca urmare a lucrarilor de curatare si transport al zapezii, strazile pe care s-a format poleiul, precum si orice alte informatii legate de activitatea de deszapezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurarii unei circulatii in siguranta a pietonilor, a mijloacelor de transport in comun, a autovehiculelor care asigura aprovizionarea si a celorlalte autovehicule.

 

 II.8 Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)

 

    ART. 72

    (1) Institutiile publice, asociatiile, fundatiile si persoanele fizice detinatoare de deseuri de ambalaje au obligatia sa depuna, selectiv, ambalajele si deseurile de ambalaje in recipiente sau containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate in locuri special amenajate, stabilite de autoritatile administratiei publice locale.

    (2) Tipul si numarul de containere trebuie alese in functie de conditiile si tipurile de materiale din ambalaje.

    (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel incat sa fie usor accesate de populatie (in apropierea locuintelor), manipularea si depozitarea lor in locurile stabilite sa nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc in apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locatiile sa fie usor accesibile operatorului de salubrizare, sa se incadreze in imaginea arhitecturala a zonei si sa poata fi spalate/curatate/dezinfectate la locul de amplasare.

 

    ART.73

    (1) Deseurile voluminoase constau in deseuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de precolectare sau colectare a deseurilor municipale.

    (2) Deseurile voluminoase se vor colecta periodic si vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care presteaza activitatea in aria administrativ-teritoriala incredintata, la statia de sortare.

    (3) Deseurile voluminoase vor fi depozitate de detinatorul acestora, in vederea preluarii de catre operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritatea locala si amenajate in acest scop si unde exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza spatiului limitat, deseurile vor fi aduse de detinator in alte locuri special stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau direct la mijlocul de transport in locul/la data/ora stabilite, astfel incat sa nu fie incomodata circulatia rutiera.

    (4) Colectarea deseurilor voluminoase se poate face si direct de la detinatorul acestora, in urma solicitarii adresate catre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor si cantitatilor acestora. In aceasta situatie, operatorul de salubrizare poate sa stabileasca o alta data si ora decat cele aprobate de autoritatea administratiei publice locale in cadrul programelor de colectare a deseurilor voluminoase, daca operatia de colectare, prin corelarea volumului deseurilor preluate cu capacitatea de transport afectata, se justifica din punct de vedere economic.

  

    ART. 74

    Deseurile voluminoase provenite de la populatie sau de la operatori economici - mobila, obiecte casnice, deseuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de catre operatorul de salubrizare, conform unui program intocmit si aprobat de autoritatile administratiei publice locale si comunicat populatiei si operatorilor economici.

 

    ART. 75

   (1) Primaria municipiului Cluj-Napoca si operatorul de salubritate au obligatia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici.

  (2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deseuri, prin stabilirea zilelor si intervalului orar de asa natura incat detinatorii de deseuri voluminoase, incluzandu-se in acestea si deseurile de echipamente electrice si electronice, sa poata preda aceste deseuri, iar operatorul serviciului de salubrizare sa se poata organiza astfel incat sa poata asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deseuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

  (3)Primaria municipiului Cluj-Napoca sau operatorul va amenaja cel putin un punct de colectare la nivelul municipiului in vederea colectarii separate a DEEE de la gospodariile particulare.

  (4) In vederea reducerii cantitatii de DEEE eliminate ca deseuri municipale nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, posesorii de DEEE trebuie sa le predea la punctele de colectare constituite special in acest scop.

   (5) Punctele de colectare se amplaseaza in locuri si la distante care sa asigure un acces usor, tinand seama in special de densitatea populatiei.

   (6) La punctele de colectare operatorul are obligatia de a prelua DEEE de la posesorii finali si distribuitori gratuit sau contra unei compensatii care tine seama de valoarea componentelor reutilizabile din componenta acestora.

  (7) Colectarea si transportul DEEE colectate selectiv se efectueaza astfel incat sa optimizeze refolosirea si reciclarea componentelor sau aparatelor intregi care pot fi refolosite sau reciclate.

 (8) Luand in consideratie normele in materie de sanatate si securitate, DEEE care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare.

  (9) Regimul deseurilor de echipamente electrice si electronice se supun  prevederilor HG nr.448/2005 si altor acte normative specifice in vigoare, sau emise ulterior.

 

    ART. 76

    Operatorul trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii deseurilor voluminoase din care sa rezulte:

  a) data in care s-a realizat colectarea, transportul si depozitarea la statia de sortare, in vederea sortarii;

   b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea;

   c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat;

   d) cantitatile de deseuri rezultate in urma sortarii, pe sortimente;

   e) cantitatile de componente sau aparate intregi ce urmeaza a fi refolosite, cu denumirea lor;

    f) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de deseuri.

   Art. 77

(1) Deseurile periculoase sunt deseurile toxice, inflamabile, explozibile, infectioase, corozive, radioactive sau de alta natura care daca nu sunt gestionate corespunzator, afecteaza echilibrul ecosistemelor (ex. otravuri, acizi, vopseluri, substante de protectie a plantelor si alte substante chimice, deseuri medicale, precum si deseuri care contin aceste substante).

(2) Este interzisa abandonarea, evacuarea, deversarea si depozitarea acestor deseuri in recipientii din punctele de precolectare a deseurilor urbane sau pe domeniul public. Evacuarea deseurilor periculoase se va face numai in punctele special amenajate de Primaria Cluj-Napoca(cel putin doua puncte).

(3) Medicamentele vechi din domeniul casnic, rezultate din ingrijiri medicale la domicililul pacientului sau cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale individuale private amplasate in cladiri de locuit urmeaza circuitul deseurilor cu risc conform reglementarilor specifice in vigoare (colectare etansa, incinerare in unitati acreditate sau pot fi preluate prin farmacii).

 

II.9.Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj

 

    ART. 78

    Consiliile local al municipiului Cluj-Napoca este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale gasite pe aria administrativ-teritoriala a localitatii, prin unitati de ecarisaj autorizate, conform legislatiei in vigoare.

 

    ART. 79

    (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public si de a le preda unitatii de ecarisaj care este abilitata pentru neutralizarea deseurilor de origine animala, in aria administrativ-teritoriala a localitatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transporta de catre operator in mijloace auto special destinate si amenajate in acest scop, care indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare.

    (3) Documentele de inregistrare si evidentele necesare sunt cele specifice activitatii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor de origine animala rezultate din gospodariile populatiei.

   

    ART. 80

    Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de maximum 2 ore de la semnalarea existentei acestora de catre populatie, reprezentanti ai operatorilor economici sau ai institutiilor publice, inclusiv in cazul autosesizarii ca urmare a activitatii curente de salubrizare.

 

    ART. 81

    Autovehiculele si containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate dupa fiecare transport in parte in locurile special amenajate pentru aceasta operatie.

 

    ART. 82

    Personalul trebuie sa utilizeze echipament de protectie si sa fie dotat cu mijloace corespunzatoare astfel incat sa nu vina in contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie sa aiba aviz medical prin care sa se confirme ca sunt indeplinite conditiile necesare, inclusiv vaccinarea, daca este cazul, pentru prestarea acestei activitati.

 

    ART. 83

    Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.

 

 

II.10 Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei

 

    ART. 84

    (1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este responsabil de neutralizarea deseurilor de origine animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a animalelor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, prin asigurarea unei relatii contractuale cu unitati de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare pentru a presta aceasta activitate.

  (2) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca are obligatia de a pastra evidentele veterinare in cazul crescatorilor individuali de animale si al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitatilor economice.

    (3) In cazul in care se practica cresterea animalelor in vederea desfasurarii unei activitati economice, autoritatile administratiei publice locale stabilesc zonele si conditiile in care se pot creste animale.

 

    ART. 85

    Persoanele fizice si juridice care cresc sau au in intretinere animale si pasari sunt obligate sa foloseasca numai locuri special amenajate, care sa respecte normele sanitar-veterinare si al caror amplasament sa fie aprobat de autoritatile teritoriale de protectia mediului si de directiile sanitare veterinare.

 

    ART. 86

    Crescatorii individuali de animale sunt obligati sa anunte in maximum 24 de ore primaria municipiului Cluj-Napoca asupra mortii animalelor din gospodariile proprii in vederea colectarii, transportului si neutralizarii acestora.

 

    ART. 87

    (1) Operatorul de salubrizare are obligatia sa tina o evidenta referitoare la deseurile de origine animala colectate, modul de transport, precum si documente doveditoare cu privire la predarea acestor deseuri la unitatea de ecarisaj, daca nu realizeaza operatia de neutralizare.

    (2) Colectarea si transportul deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei se realizeaza numai daca acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscriptia sanitarveterinara de pe raza de domiciliu a utilizatorului, in care trebuie sa fie mentionate cel putin:

    a) denumirea subproduselor;

    b) categoria de incadrare a subproduselor;

    c) locatia in care se gasesc acestea;

    d) modul de procesare.

    (3) Neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei se realizeaza prin:

    a) incinerare/coincinerare directa;

    b) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria I sau a II-a, asa cum acestea sunt definite de legislatia in vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

    c) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

    d) procesare intr-o unitate de prelucrare tehnica, cu precizarea clara a utilizarii tehnice;

    e) ingropare, cu respectarea prevederilor legale;

    f) alte modalitati stabilite in avizul sanitar-veterinar.

   

     ART. 88

    In cazul in care operatorul de servicii de salubrizare realizeaza neutralizarea deseurilor de origine animala provenite din gospodariile populatiei, acesta trebuie sa pastreze evidentele cu privire la tipul deseurilor, cantitatea, documentele insotitoare, modul de neutralizare, data si, dupa caz, sarja/lotul, precum si, pentru materiile sau produsele rezultate, destinatia, transportatorul si documentele insotitoare si trebuie sa intocmeasca si sa completeze registre in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

  
  ART. 89

    Toate documentele se arhiveaza si se pastreaza conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

  ART. 90

    Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.

 

  ART. 91

    Amenajarea si intretinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescatorului de animale, transportul si depozitarea deseurilor in locurile stabilite de autoritatile administratiei publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestari servicii incheiat cu operatorul de salubrizare.

   

    ART. 92

    Autovehiculele si containerele destinate transportului de deseuri de origine animala trebuie dezinfectate dupa fiecare transport in parte in locurile special amenajate pentru aceasta operatie.

 

II.11 Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari

 

    ART. 93

    Deseurile din constructii si demolari sunt deseuri solide rezultate in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri. In mod uzual, aceste deseuri contin pamant vegetal, nisip, pietris, substante gudronate sau rezultate din gudron, argila, substante cu lianti bituminosi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, caramizi, lemn, zidarie, materiale pentru acoperisuri, tencuieli si ipsos, pasta de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, barne de lemn si altele asemenea.

 

  ART. 94

    (1) Deseurile provenite din activitatile de constructii si demolari se colecteaza prin grija detinatorului si sunt transportate de catre operator, in baza unui contract de prestari servicii, in depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deseuri.

    (2) Eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca  este conditionata de existenta unui contract de prestari servicii incheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deseurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolari si constructii. Executantul lucrarii are obligatia de a precolecta deseurile rezultate din activitatea sa in containere specializate proprii sau puse la dispozitie de catre operatorul de salubrizare. Transportul, in vederea depozitarii deseurilor rezultate din activitatile enumerate, se realizeaza numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, in baza unui contract de prestari servicii.

    (3) Precolectarea se realizeaza numai in containere standardizate acoperite, fiind interzisa depozitarea deseurilor provenite din activitatea de constructii si demolari in recipientele sau containerele in care se depun deseurile municipale.

    (4) Transportul deseurilor provenite din activitatile de constructii si demolari se realizeaza in containerele in care s-a realizat precolectarea sau in basculante prevazute cu sistem de acoperire a incarcaturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau imprastierea acestora in timpul transportului.

    (5) In cazul deseurilor provenite din activitatile de constructii si demolari prin a caror manipulare se degaja praf se vor lua masurile necesare de umectare, astfel incat cantitatea de praf degajata in aer sa fie sub concentratia admisa.

 

 ART. 95

    Depozitarea deseurilor neutralizate se face cu respectarea conditiilor impuse de tehnologia de depozitare controlata, in sectoarele din cadrul depozitelor de deseuri stabilite de autoritatile administratiei publice locale pentru amenajarea depozitului pentru deseurile provenite din constructii si demolari.

  

   ART. 96

    (1) Deseurile din constructii si demolari vor fi supuse proceselor de reciclare si recuperare, putand fi utilizate pentru reamenajari de drumuri sau alte activitati dupa ce au fost supuse procesarii, neutralizarii si pretratarii in statii de sortare.

    (2) Deseurile din constructii si demolari pot fi tratate atat separat de deseurile municipale, cat si impreuna cu acestea, cu exceptia cazului in care in componenta acestora se regasesc substante sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

   

   ART. 97

    (1) Materialele care contin azbest, rezultate din demolari, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deseuri si se realizeaza astfel incat sa nu se degaje fibre din material; personalul care realizeaza aceasta operatie va purta echipament de protectie, special, pentru lucrul cu azbestul.

    (2) Containerele in care se precolecteaza materialele rezultate din constructii si demolari care au caracter periculos trebuie sa fie prevazute cu semne conventionale distinctive utilizate pentru avertizare in cazul substantelor otravitoare si inscriptionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depoziteaza numai pe domeniul apartinand producatorului de deseu, in spatiu ingradit.

    (3) In autorizatia de construire trebuie sa se mentioneze actele normative care reglementeaza gestionarea deseurilor provenite din constructii si demolari si regimul deseurilor periculoase.

 

 

   ART. 98

    Deseurile rezultate din constructii, care nu sunt poluate, cum ar fi pamantul si rocile excavate in cadrul lucrarilor de sapatura, pot fi utilizate, cu acordul autoritatilor de mediu, la alte lucrari de constructie, in agricultura sau silvicultura, amenajari hidrotehnice, constructia drumurilor.

 

   ART. 99

    Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor din constructii si demolari pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

 

 

CAPITOLUL. III

    DREPTURI SI OBLIGATII

 

 III.1 Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare

 

    ART. 100

    (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a detinatorilor de deseuri in "operatori activi de mediu", cel putin la nivelul habitatului propriu.

    (2) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea precolectarii selective, in paralel cu constientizarea utilizatorilor asupra tratarii cu responsabilitate a problemei deseurilor.

    (3) Primaria municipiului Cluj-Napoca va colabora cu operatorii serviciului de salubritate in infiintarea sistemelor de precolectare si colectare selectiva a deseurilor menajere de la populatie si de popularizare si instruire a acesteia privind conditiile de mediu, impactul deseurilor asupra mediului, inclusiv in toate unitatile de invatamant pe care le gestioneaza.

 

    ART. 101

    (1) Drepturile si obligatiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in cadrul:

    a) regulamentului serviciului de salubrizare;

    b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 

    ART. 102

    Operatorii serviciului de salubrizare au urmatoarele drepturi:

    a) sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;

    b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

    c) sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

    d) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

    e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

    g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii;

    h) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

 

    ART. 103

    Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele obligatii:

    a) sa tina gestiune separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste in concordanta cu cheltuielile efectuate;

    b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

    c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

    d) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului si sa acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare;

    e) sa furnizeze primariei municipiului Cluj-Napoca, respectiv A.N.R.S.C., informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

    f) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in desfasurarea activitatilor;

    g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

    h) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

    i) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza municipiului Cluj-Napoca, sa colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de precolectare si domeniul public;

    j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu respectarea normelor in vigoare;

   k) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu si fara contracte de prestari servicii in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite in acest sens.

    l) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate;

    m) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de operare;

    n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectarii selective, in conditiile stabilite de prezentul regulament;

    o) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le inlocuiasca pe cele care prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;

    p) sa asigure curatenia si igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport in comun;

    q) sa isi extinda anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi intreaga comunitate a localitatii;

    r) sa asigure curatarea si transportul zapezii de pe caile publice, din statiile mijloacelor de transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate si sa le mentina in functiune pe timp de polei sau de inghet;

    s) sa asigure desfasurarea corespunzatoare a programelor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

    t) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competenta, la tarife legal aprobate;

    u) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de functionare permanent;

    v) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

    w) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia, conform reglementarilor in vigoare.

 

 

III. 2 Drepturile si obligatiile utilizatorilor

 

    ART. 104

   (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.

    (2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

 

    ART. 105

    Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

    a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile contractului/contractului-cadru de prestare;

    b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

    c) sa sesizeze primariei municipiului Cluj-Napoca orice deficiente constatate in sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului;

    d) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor proprii;

    e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, dupa caz;

    f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciului de salubrizare;

    g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect;

   h) sa li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

     i) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

    j) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor administratiei publice locale si centrale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

    k) sa fie dotati de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de incarcare si de transport ale acestora;

    l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

 

    ART. 106

    Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

   a) sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

  b) sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

    c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

   d) sa asigure preselectarea pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si depozitarea acestora in containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai in locurile special amenajate;

   e) sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de directia de sanatate publica teritoriala;

    f) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

   g) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare;

    h) sa incheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile serviciului de salubrizare mentionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul sa presteze astfel de activitati in aria teritorial-administrativa in care se afla utilizatorul;

    i) sa execute operatiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administratiei publice locale si prevazute in contract. Fractiunea umeda a deseurilor va fi depusa in saci de plastic si apoi in recipientul de colectare;

    j) sa primeasca de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile;

   k) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care se depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii;

    l) sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri;

   m) sa nu introduca in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu;

  n) sa colecteze si sa depoziteze selectiv deseurile de ambalaje in recipiente diferite, inscriptionate corespunzator si amplasate de operatorul serviciului de salubrizare in spatiile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale;

  o) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public (pana la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locale se vor ingriji de salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor;

    p) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public, daca este cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si lubrifiantilor sau spalarea autovehiculelor;

    q) sa nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe strazi, in parcuri, pe terenuri virane sau in cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;

    r) sa depoziteze hartiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii mijloacelor de transport si a activitatii desfasurate pe strazile localitatii in cosurile de hartii amplasate de operator de-a lungul strazilor, in parcuri si alte asemenea locuri;

    s) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

    t) sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;

    u) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joaca pentru copii si in alte locuri publice.

 

 

    CAPITOLUL  IV

    DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRARI PRESTATE

 

    ART. 107

    (1) La incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona in contract cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate.

    (2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate gospodarii individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.

 

    ART. 108

    (1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile menajere si cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor stabili pe baza de masuratori norme locale de deseuri produse.

    (2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente.

    (3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite la depozite se face numai prin cantarire.

  (4) Pentru deseurile provenite de la lucrari de constructii, operatorii vor stabili cu producatorii unor astfel de deseuri modalitatea de determinare a cantitatii acestor deseuri, regula fiind de determinare a cantitatilor prin cantarire.

 

    ART. 109

    (1) Pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice, cantitatea prestatiilor se stabileste pe baza suprafetelor, volumelor, asa cum acestea sunt trecute in caietul de sarcini.

    (2) Pentru curatarea si transportul zapezii si al ghetii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, calculul se realizeaza pe baza suprafetelor degajate, a cantitatilor calculate si a retetei de tratament preventiv impotriva depunerii zapezii si a formarii poleiului.

    (3) Reprezentantii primariei municipiului Cluj-Napoca vor controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea populatiei activitatea depusa de operator, iar in cazul in care rezulta neconformitati se incheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia.

    (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, primaria municipiului Cluj-Napoca, aplica penalitatile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unitati procentuale din valoarea lunara totala a contractului.

 

    ART. 110

    Modalitatile de determinare a cantitatilor, cat si modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, intocmita de operator si aprobata de A.N.R.S.C.

 

 

    CAPITOLUL. V

    INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

 

    ART. 111

    (1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, va stabili si aproba ulterior valorile indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate si in urma supunerii acestora unei dezbateri publice.

    (2) Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se precizeaza in regulamentul serviciului de salubrizare.

    (3) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este responsabil de realizarea de catre operator a indicatorilor de performanta ai serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

    (4) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca aplica penalitati contractuale operatorului serviciului de salubrizare in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului aprobati.

 

    ART. 112

    (1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor.

   (2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul de salubrizare, avandu-se in vedere:

    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

    b) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

    c) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

    d) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

    e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

    f) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

 
  ART. 113

    Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la urmatoarele activitati:

    a) contractarea serviciului de salubrizare;

    b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

    c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

   d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

  e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

    f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizareinformare, consultanta.

 

    ART. 114

    In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa asigure:

    a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

    b) gradul asigurarii colectarii selective a deseurilor de ambalaje si DEEE de la populatie;

    c) gradul asigurarii cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

    d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

    e) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

    f) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

 

    ART. 115

    In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si A.N.R.S.C., au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

    a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de A.N.R.S.C.;

    b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

    c)calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

    d)modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

    e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

    f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

 

ART. 116

    Indicatorii de performanta si de evaluare ai serviciului de salubrizare vor fi cuantificati cantitativ, adaptati la specificul municipiului Cluj-Napoca .

CAPITOLUL VI

CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

ART. 117

(1) Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe baza de contract incheiat intre utilizator si operator.

(2) Indicatorii de performanta garantati vor fi anexa la contract.

 

 

CAPITOLUL VII

PRETURI. TARIFE. TAXE

ART. 118

(1) Tarifele/taxele pentru serviciile de salubrizare se fundamenteaza pe baza costurilor de exploatare, a costurilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, profitul operatorului, precum si costurile investitionale specifice serviciilor de salubrizare.

(2) Tariful de depozitare si tarifele pentru colectare si transport deseuri urbane percepute de prestatorii de servicii de salubritate vor fi avizate de Primarie prin structurile specializate si se aproba si se modifica de catre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

(3) Facturarea serviciului de salubrizare se face avand in vedere tarifele in vigoare si cantitatile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VIII

SANCTIUNI SI PENALITATI

 

ART. 119

                Neindeplinirea obligatiilor sau savarsirea faptelor stabilite in prezentul Regulament se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legale, mergand pana la interzicerea desfasurarii activitatii de salubritate menajera pe teritoriul municipiului ClujNapoca.

 

ART.120

                Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Sunt considerate contraventii,  daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiune potrivit Codului penal si se sanctioneaza cu amenda conform dispozitiilor urmatoarelor legi, hotarari de guvern, ordonante, hotatarari ale consiliului local, hotarari ale consilliului judetean : Legea protectiei Mediului nr.265/2006, Legea  serviciilor publice de gospopdarie comunala nr.326/2001, Ordonanta de urgenta nr. 78/2000 aprobata prin Legea nr. 426/2001, Ordonanta nr. 87/ 2001 si H.G. nr.162/2002, HCL nr.56/95, HCL nr.311/98, HCJ nr.114/2002, etc.

 

ART.121

Sanctionarea incalcarii acestui regulament  se va face  pe baza unui procesverbal de constatare a contraventiei conform prevederilor O.G. 2/2002  aprobata cu legea nr.180/2002.

Daca prin savarsirea contraventiei au fost pricinuite pagube, prin procesul verbal de constatare a contraventiei se vor stabili si despagubirile.

 

ART. 122

Constatarea contraventiilor savarsite la prezentele norme se face de catre urmatoarele persoane denumite generic agenti constatatori:

a. Primarul Municipiului Cluj-Napoca;

b. Persoanele imputernicite de catre Primarul Municipiului Cluj-Napoca;

c. Politia comunitara.

d. Politia sanitara.

e. Garda de mediu

 

 

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

ART. 123

Prezentul Regulament va intra in vigoare in termen de  30 de zile de la data aprobarii.

 

Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul Regulament.

 

 

      Colectivul de coordonare si supervizare

        numit prin dispozitia nr.  4296/ 01.07.2008

 

 

Presedinte :         SORIN APOSTU            ________________                                                

Membri:              VIRGIL PORUTIU         ________________

                            GLIGOR TOPAN           ________________

                            LUCIA LUPEA               ________________

                                        DOREL VLASIN            ________________

                                        LUCIA SECELEANU     ________________

                                        MARIUS COROS           ________________

                                        MIHAELA SIMON         ________________                                                                                                        VALERIA POP               ________________

         

 

 

    ANEXA  NR. 1

 

INDICATORI DE PERFORMANTA

pentru serviciile publice de salubrizare

 

 

1.         INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

 

1.1. MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE

a) numarul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari;

b) numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numarul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori;

c) ponderea din numarul de reclamatii de la lit. b) care s-au dovedit justificate;

d) procentul de solicitari de la lit. c) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare;

e) numarul de sesizari din partea agentilor de protectia mediului raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale;

f) numarul anual de sesizari din partea agentilor de sanatate publica raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale;

g) cantitatea de deseuri colectate selectiv raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;

h) cantitatea totala de deseuri sortate si valorificate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;

i) penalitatile contractuale totale aplicate de autoritatile administratiei publice locale, raportate la valoarea prestatiei, pe activitati;

j) cantitatea totala de deseuri colectate pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deseuri colectata;

k) cantitatea totala de deseuri colectate din locurile neamenajate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;

l) numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numarul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori;

m) ponderea din numarul de reclamatii de la pct. l) care s-au dovedit justificaten) procentul de solicitari de la lit. m) care au fost rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice;

o) valoarea aferenta activitatii de colectare a deseurilor totala facturata, raportata la valoarea totala rezultata din valorificarea deseurilor reciclabile.

 

1.2. SERVICII DE SALUBRIZARE ASIGURATE AGENTILOR ECONOMICI

a) numarul de contracte incheiate raportat la numarul de solicitari;

b) procentul de contracte de la lit. a) incheiate in mai putin de 10 zile calendaristice;

c) numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale ale prevederilor contractuale rezolvate in 10 zile, raportate la numarul total de solicitari de modificare a prevederilor contractuale;

d) numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati.

 

 

1.3. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR

a) numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de utilizatori;

b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai putin de 10 zile;

c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate;

d) valoarea totala a facturilor incasate raportata la valoarea totala a facturilor emise, pe categorii de activitati utilizatori;

e) valoarea totala a facturilor emise raportata la cantitatile de servicii prestate, pe activitati si pe categorii de utilizatori.

 

1.4. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numarul de sesizari scrise, raportate la numarul total de utilizatori, pe activitati si categorii de utilizatori;

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zilecalendaristice;

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat.

 

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

 

2.1. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta;

b) numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate;

 

2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTELOR INCHEIATE

a) numarul de utilizatori care au primit despagubiri datorate culpei operatorului sau daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii conditiilor corespunzatoare de prestare a activitatii;

b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru situatiile de la lit. a) raportata la valoare totala facturata aferenta activitatii;

c) numarul de neconformitati constatate de autoritatea administratiei publice locale, pe activitati;

 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: