Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 7-10-2005
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Sedinte ale Consiliului Local
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Serviciul Stare Civila
Lucrari in derulare
Telefoane utile
Locuri de interes turistic
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL CAMERA AGRICOLA

Aprobat

 Primar ,

EMIL BOC

 

 

 

REFERAT

privind propunerile de rezolvarea solicitarilor in baza Legii nr. 341/2004, Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989

 

Dupa aparitia Legii nr. 42/1990 si a Legii nr. 18/1991, Primaria municipiului Cluj-Napoca a atribuit in proprietate unui numar de 31 persoane care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, mostenitorilor celor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 terenuri :in suprafata de 10000 mp in echivalent arabil.

In urma cererilor depuse de "Luptatorii pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989" si tinand cont de prevederile articolului 15 din regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, regulament aprobat prin H.G. nr. 1172/2001, Comisia locala de fond funciar in sedinta din 30.05.2001 a hotarat sa se atribuie fiecaruia suprafata de 500 mp teren in zona Lomb dupa realizarea planului urbanistic zonal.

Drept urmare, prin H.C.L. nr. 128/2002, s-a aprobat atribuirea a 500 mp unui nr. de 215 luptatori, prin H.C.L. nr. 25/2003 a fost atribuita aceeasi suprafata unui nr. de 78 luptatori iar prin H.C.L. nr. 277/2003 un nr. de 8 luptatori au primit aceeasi suprafata.

Punerea in posesie urma sa se realizeze dupa incheierea lucrarilor de parcelare a terenului in cauza.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr .654 din 20 iulie 2004 este publicata Legea nr. 341- Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

Articolul 5 litera g, din aceasta lege prevede: " atribuirea in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 10.000 mp de teren in extravilan si 500 mp de teren in intravilan - acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locativ" iar prin articolul17, Legea nr. 42/1990 se abroga.

In consecinta, hotararile Consiliului local luate in baza Legii nr. 42/1990 si nepuse in aplicare pana la aparitia Legii 341/2004, sunt lovite de nulitate.

 

Fata de cele aratate mai sus, propunem urmatoarele:

1. revocarea H.C.L. nr. 128/2002, H.C.L. nr. 25/2003 si a H.C.L. nr. 277/2003 printr-o hotarare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

2. solicitarile revolutionarilor pentru teren intravilan, pe langa documentele care atesta calitatea de revolutionar, vor cuprinde si declaratie notariala din care sa rezulte ca nu detin si nu au detinut in proprietate un alt spatiu locativ iar acestea vor fi supuse aprobarii consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in mod individual;

3. cererile pentru teren in extravilan vor fi analizate in comisia de fond funciar, iar daca in municipiul Cluj-Napoca nu sunt posibilitati de solutionare a acestora, cererile vor fi transferate Consiliului Judetean Cluj pentru a da posibilitatea revolutionarilor sa beneficieze de suprafete de teren in alte localitati din judet sau din rezerva de teren care se afla in administratia A.D.S. (Agentia Domeniilor Statului).

 

SEF SERVICIU,

LEONOR HOBAN

 

SECRETAR

 MIRCEA JORJ

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL CAMERA AGRICOLA

 

 

HOTARARE

 

privind revocarea anexei nr.l din H.C.L.nr128/2002, anexei nr.2 din HCL 25/2003 si anexei nr.5 din H.C.L.277/2003

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  intrunit in sedinta ordinara, ,

Examinand proiectul de hotarare privind revocarea unor hotarari privind atribuirea de terenuri revolutionarilor - proiect din initiativa primarului;

Analizand referatul nr.30602 /304/18.04.2004 al Serviciului Camera Agricola prin care se propune atribuirea de terenuri revolutionarilor in baza Legii 341/2004, Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei din Decembrie 1989,

Retinand prevederile Legii 42/1990 republicata si H.G.nr.1172/2001;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 a1.2 lit."h" si art.46 din Legea nr.215 / 2001 a administratiei publice locale,

 

HOTARASTE:

 

ART 1. Se aproba revocarea anexei nr.l din H.C.L.nr.128/2002, anexei nr.2 din H.C.L.25/2003, si anexei nr.5 din H.C.L. nr.277/2003.

 

ART 2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Serviciul Camera agricola si Directia domeniului public si privat.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: