Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Servicii Online Licitatii Forum
Informatii publice » Sedinta din 28-6-2005
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
 
INFORMATII UTILE
Sedinte ale Consiliului Local
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Serviciul Stare Civila
Lucrari in derulare
Telefoane utile
Locuri de interes turistic
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

ROMANIA                                                                               APROBAT

JUDETUL CLUJ                                                                         PRIMAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                          EMIL BOC

CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

NR. 47991/423/06.07.2004

 

 

 REFERAT

privind modificarea Hotararii nr.76/2002.

(modificare denumire beneficiari si precizare nr.CF si nr.topo.)

 

 Directia domeniului public si privat inainteaza spre analiza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, propunerea de  modificare a Hotararii nr. 76/2002, in sensul modificarii denumirii beneficiarilor concesiunii, precum si precizarea numarului de carte funciara si a numarului topografic.

Prin adresa nr.42006/2004, S.C.”CARTEL BAU” SA si S.C. “AMBIENT PROIECT IONEL VITOC” SRL  beneficiari ai contractului de concesiune pentru o suprafata de 238 mp. teren situat in B-dul Eroilor nr.16, incheiat in baza Hotararii nr.89/1994 si 76/2002, ne comunica ca in urma modificarii denumirii societatilor comerciale se impune modificarea contractului de concesiune in sensul mentionarii noilor denumiri. Totodata se solicita si precizarea in contractul de concesiune a numarului de carte funciara si a nr.topo, conform CF nr.1448 depus de catre beneficiari.

Avand in vedere cele susmentionate, Directia domeniului public si privat inainteaza spre analiza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, propunerea de  modificare a Hotararii nr. 76/2002 in sensul precizarii beneficiarilor concesiunii care sunt S.C.”CARTEL BAU” SA in procent de 80% si S.C. “AMBIENT PROIECT IONEL VITOC” SRL in procent de 20%., precum si introducerea unui nou articol cu urmatorul continut : terenul situat in B-dul Eroilor nr.16, teren ce face obiectul concesiunii, este inscris in CF nr.1448 cu nr.topo.589/2.

 

 

 

 

 DIRECTOR,                                                       SEF SERVICIU,

DACIA CRISAN                                              VIRGINIA MUNTIU

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                            PROIECT AVIZAT

         CLUJ-NAPOCA                                                                SECRETAR,

                                                                                                  MIRCEA JORJ

 

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii nr.76/2002.

(modificare denumire beneficiari si precizare nr.CF si nr.topo.)

 

 

         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extraordinara,

         Examinand proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 76/2002 - proiect din initiativa primarului ;

Analizand  referatul nr. 47991 din 06.07.2004 al Directiei domeniului public si privat prin care se propune modificarea Hotararii nr. 76/2002;

Retinand prevederile Legii nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ si 46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se modifica art. I al Hotararii nr.76/2002, in sensul ca beneficiarii concesiunii sunt S.C.”CARTEL BAU” SA in procent de 80% si S.C. “AMBIENT PROIECT IONEL VITOC” SRL in procent de 20%.

Art.2. Se introduce un nou articol care va urmatorul continut:

“Terenul situat in B-dul Eroilor nr.16, teren ce face obiectul concesiunii, este inscris in CF nr.1448 cu nr.topo.589/2.”

Art.3. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia domeniului public si privat si Serviciul juridic-contencios.

 

 

                                              Presedinte de sedinta

Nr.__________ din _________ 2004             

Home | Informatii publice | Evenimente | Servicii online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: