Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 28-3-2006
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL TEHNIC

NR. 22.278 /443/ 21.03.2006

. APROBAT:

PRIMAR,

Emil Boc

 

REFERAT

privind necesitatea aprobarii documentatiei pentru delegarea prin concesiune

a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

in municipiul Cluj-Napoca

 

Serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie este parte componenta a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si are ca obiectiv principal protectia sanatatii oamenilor si a mediului, respectiv pentru cetatenii care circula in locuri publice.

In conformitate cu Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, a Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, Ordonanta Guvernului nr.71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/203 si Hotararea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, gestionarea serviciul public de salubrizare-deratizare, dezinsectie si dezinfectie, se propune a se realiza prin delegarea gestiunii, in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare, Contractul-Cadru de delegare si Caietul de sarcini.

Datorita faptului ca la ora actuala serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie de pe raza municipiului Cluj-Napoca prezinta multe deficiente, si avand in vedere numarul mare de sesizari si reclamatii ale cetatenilor, privind inmultirea rozatoarelor si a insectelor(tantari) din municipiu venim cu urmatoarea propunere:

- initerea unui proiect de hotarare cu urmatorul continut:

1. Aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea delegarii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie prin concesionare pe o perioada de 5 ani.

2. Aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din municipiului Cluj-Napoca" - anexa nr.1;

3. Aprobarea "Regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din municipiului Cluj-Napoca" - anexa nr.2;

4. Aprobarea Contractul de delegare a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie - anexa nr.3;

5. Aprobarea Caietului de sarcini anexa nr.4;

6. Aprobarea Studiului de oportunitate - anexa nr.5.

 

Fata de cele de mai sus, va rugam dispuneti.

 

DIRECTOR,

SORIN APOSTU

 

SEF SERVICIU,

STEFAN LUCACIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT:

SECRETAR

Jr. Mircea Jorj

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune

a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extra/ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru delegarea serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 22.278 /443 din 21.03.2006 al Directiei tehnice prin care se propune aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin 2 lit.f si 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din municipiului Cluj-Napoca anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2. Se aproba Regulamentul de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din municipiului Cluj-Napoca" anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3. Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 4. Se aproba Caietului de sarcini anexa 4 care face parte integranta din prezenta hotarare

ART. 5. Se aproba Studiul de oportunitate anexa 5 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 6.Cu ducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza Directia tehnica, Directia economica si Directia politia Comunitara.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

ANEXA nr.1

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de deratizare, dezinsectie, si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca

 

 

CAP. I. DISPOZITII GENERALE

ART.1. (1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea si functionarea serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Cluj-Napoca, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, precum si relatiile dintre operatorii si utilizatorii acestor servicii.

(2) Prevederile regulamentului se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare.

(3) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizata gestiunea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, se vor conforma prevederilor prezentului regulament

(4) Agentii economici, institutiile publice, asociatiile de proprietari/locatari, persoanele fizice, etc., vor respecta prevederile prezentului regulament.

 

CAP. II. PRINCIPII SI CONDITII DE FUNCTIONARE A SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE

 

ART. 2. 1. Serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie parte componenta a serviciului public de gospodarie municipala si are ca obiectiv principal protectia sanatatii oamenilor si a mediului impotriva efectelor daunatoare generate de rozatoare, diferite insecte, care sunt purtatoare de boli microbiene si parazitare atat la oameni cat si la animale. Serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie este organizat si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:

a) protectia sanatatii publice;

b) autonomia locala si descentralizarea;

c) responsabilitatea fata de cetateni;

d) conservarea si protectia mediului inconjurator;

e) calitate si continuitate;

f) tarife echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor;

g) nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor;

h) transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor;

i) administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a fondurilor publice;

j) securitatea serviciului;

k) dezvoltarea durabila.

ART. 2. 2. (1) Serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie va indeplini, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta aprobati de consiliul local si care sunt prevazuti in prezentul regulament de organizare si functionare a serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

(2) Indicatorii de performanta ai serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectiese aproba de consiliul local.

ART. 2. 3. Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie cuprind urmatoarele activitati:

- cunoasterea zonei si a locului unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

- stabilirea daunatorilor din zona unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

- determinarea nivelului de infestare;

- stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona propusa pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie, ca tratamentele aplicate sa nu aiba remanenta ridicata pentru ca ele ajung foarte repede in apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante ;

- pregatirea afiselor pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate;

- instruirea operatorilor DDD care executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

- anuntul in presa locala privind programul de lucru: zona, data, ora si cine executa lucrarea;

 

ART. 2. 4. Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici.

ART. 2. 5. Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie vor asigura:

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

b) promovarea calitatii si eficientei activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

d) protectia mediului inconjurator.

 

CAP. III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

SECTIUNEA 1. Gestiunea serviciilor de salubrizare

 

ART. 3.1.Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie din municipiul Cluj-Napoca intra in atributiile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si ale A.N.R.S.C., conform competentelor si atributiilor stabilite de legislatia in vigoare pentru fiecare autoritate.

ART. 3.2. Pentru asigurarea dezvoltarii durabile in domeniul deratizare, dezinsectie, dezinfectie, autoritatile administratiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, tinand seama de documentatiile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ teritoriale.

ART. 3.3. Relatiile dintre operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si utilizatorii acestor servicii se desfasoara pe baze contractuale.

ART. 3.4 Alegerea formei de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se face prin hotarare a consiliului local in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 87/2001.

ART. 3.5. (1) In contractele de delegare vor fi stabiliti indicatori de performanta privind eficienta si calitatea serviciilor prestate.

(2) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectietrebuie sa faca dovada experientei tehnice si manageriale in gestiunea unor sisteme similare, a bonitatii si capabilitatii financiare - garantii materiale, garantii bancare in conturi de depuneri, situatia financiara a societatii - de a raspunde la cerintele specifice prevazute in caietele de sarcini aprobate de consiliile locale, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie sa aiba cazier judiciar.

 

SECTIUNEA a 2-a. Operatorii serviciilor de salubrizare

ART. 3.6. (1) Pot fi operatori ai serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie societatile comerciale autorizate sa presteze servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, prestare care se va efectua cu respectarea prevederilor Legii serviciilor publice de gospodarie municipiulla nr. 326/2001, a Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002.

(2) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

ART. 3.7. (1) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie vor fi licentiati de catre A.N.R.S.C.

(2) In prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie operatorii vor realiza si vor respecta urmatoarele cerinte:

a) elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu si lung in domeniul specific de activitate;

b) elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;

c) planificarea investitiilor de infrastructura conform actelor normative in vigoare;

d) anticiparea problemelor potentiale si solutiilor de rezolvare a acestora;

e) elaborarea planului de afaceri si a planului operational.

(3) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie vor actiona pentru implicarea utilizatorilor, realizand acest lucru prin munca de educatie pe care o vor duce, prin lamurirea necesitatii efectuarii acestor activitati in beneficiul propriei lor sanatati.

 

SECTIUNEA a 3-a. Utilizatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

ART. 3.8. (1) Utilizator al serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie poate fi orice persoana fizica sau juridica, care beneficiaza pe baza de contract de serviciile operatorului.

(2) Principalele categorii de utilizatori sunt:

a) casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari;

b) agenti economici;

c) institutii publice.

ART. 3.9. (1) Dreptul de acces la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si de utilizare a acestora este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice cu privire la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

 

CAP. IV. - SERVICIUL DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI CONDITIILE DE FUNCTIONARE

 

SECTIUNEA 1. Deratizarea, dezinsectia, si dezinfectia

ART. 4.1. (1) Obiectivele serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectiei sunt:

a) protejarea sanatatii populatiei;

b) protectia mediului inconjurator;

c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor;

d) conservarea resurselor naturale prin intermediul politicilor de reducere a factorilor de contaminare a acestora.

ART.4.2 (1) Activitatea de dezinsectie se efectueaza in:

a) cladiri ale institutiilor publice;

b) parti comune ale cladirilor tip condominii, case;

c) canalele in care sunt amplasate retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare;

d) parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac;

e) piete, targuri, oboare, balciuri;

f) zone demolate si neconstruite;

g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

(2) Activitatea de dezinfectie se efectueaza in:

a) rampe de gunoi;

b) gropi de gunoi;

c) ghene de gunoi la cladirile tip condominii;

d) platforme de gunoi special amenajate;

e) mijloace de transport in comun;

f) unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale;

g) locurile in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

(3) Deratizarea se efectueza in:

a) cladiri ale institutiilor publice;

b) parti comune ale cladirilor tip condominii;

c) canale in care sunt amplasate retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare;

d) parcuri, cimitire, maluri de lac;

e) piete, targuri, oboare, balciuri;

f) zone demolate si neconstruite;

g) subsoluri uscate sau umede;

(4) Persoanele fizice, persoanele juridice, agenti economici si institutii publice au obligatia sa execute in perioada stabilita de Municipiul Cluj-Napoca lucrarile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in imobilele si curtile pe care le detin.

ART. 4.3. Procedura de lucru:

1. Inainte de inceperea lucrarilor in teren operatorul va anunta lucrarile de dezinfectie, dezinsectie sau deratizare ce se vor efectua pe baza unui preaviz de executie, adus la cunostinta utilizatorului cu cel putin 5 zile inainte de inceperea lucrarilor respective.

2. La inceperea lucrarilor reprezentantul operatorului este obligat sa isi prezinte numele, societatea pe care o reprezinta, scopul vizitei, baza legala si sa verifice daca persoana cu care discuta are calitatea de persoana de contact.

3. La terminarea lucrarilor reprezentantul operatorului va inmana persoanei de contact un afisaj informativ de avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate.

4. Persoana de contact este pasibila de amenda in conditiile legii, daca refuza tratamentul.

5. Persoana de contact este obligata sa certifice prestatia conform conditiilor impuse prin preaviz.

ART. 4.4. Executarea lucrarii:

1. Deratizarea, dezinfectia si dezinsectia se vor efectua conform normelor aprobate de Municipiul Cluj-Napoca.

 2. Produsele utilizate in activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii, pentru profilaxia sanitar-umana.

3. Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura proprietatii utilizatorului obiectivului respectiv.

4. In cazul in care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat pe bonul de lucru si va fi comunicat in mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor.

ART.4.5. Completarea documentelor de lucru:

1. Dupa executarea lucrarii reprezentantul operatorului va completa bonurile de lucru si le va prezenta persoanei de contact in vederea confirmarii. Un exemplar va ramane la persoana de contact.

2. In cazul in care lucrarea nu a putut fi efectuata, obiectivul va fi avizat. Avizul va contine ziua si ora la care se va reveni si va fi inmanat persoanei de contact, in lipsa acestuia avizul va fi lasat la cutia postala sau va fi plasat la vedere pentru a fi usor de depistat de catre personalul obiectivului.

 

CAPITOLUL V - ACCESUL LA SERVICIILE DE SALUBRIZARE

 

ART. 5.1 (1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului au garantat dreptul de a beneficia, pe baza de contract, de aceste servicii.

(2) Pentru utilizatorii, persoane fizice sau juridice, care nu au incheiate contracte pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, Consiliul Local prin serviciul de specialitate, va lua masura obligarii acestora la incheierea de contracte de deratizare, dezinsectie, dezinfectie cu operatorul de sevicii care presteaza serviciul in zona de domiciliu/resedinta a acestora.

ART. 5.2. Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici.

ART. 5.3. Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice cu privire la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, cu referire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

ART. 5.4. (1) Prin modul de operare operatorul serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie este obligat sa asigure protectia sanatatii publice folosind mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului.

(2) Operatorul serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectieeste obligat sa asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora care vor fi mentionate in contractele de operare.

(3) Daca exista mai multi operatori nici unul dintre acestia nu poate refuza prestarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie catre un utilizator din acea localitate.

 

CAPITOLUL VI - DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORILOR, UTILIZATORILOR, ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

 

ART. 6.1. (1) Drepturile si obligatiile operatorilor serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se inscriu in:

a) regulamentul de functionare pentru serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie aflate in administrare directa;

b) contractul de delegare sau de concesiune pentru serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, incredintate spre administrare altor agenti economici;

c) contractul-cadru de prestari de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie pentru utilizatori.

(2) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie care beneficiaza de delegarea de gestiune vor fi licentiati de catre A.N.R.S.C.

(3) Licentierea agentilor economici care intentioneaza sa devina operatori ai serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie este o conditie obligatorie de participare la licitatiile pentru obtinerea contractelor de delegare.

ART. 6.2 Operatorii au urmatoarele drepturi:

a) sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate;

b) sa aplice la facturare tariful reglementat;

c) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

d) sa aplice majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat, pana la atingerea cuantumului sumei pe care o are de incasat;

e) sa intrerupa furnizarea serviciului in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre utilizator, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

ART. 6.3. Operatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa obtina de la autoritatile competente avizele, autorizatiile si licentele, potrivit legii;

b) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie ;

c) sa presteze serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie la toti utilizatorii cu care au incheiat contract de prestare a acestui serviciu;

d) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de prestare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate si sa isi certifice aceasta calitate conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001-2001;

e) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autoritatilor administratiei publice locale si centrale, conform unui program stabilit sau la cerere;

f) sa aplice metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

g) sa asigure desfasurarea corespunzatoare a programelor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

h) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu cantitatile stabilite prin formulele de determinare, acceptate in comun cu autoritatile administratiei publice locale, la tarife legal aprobate;

i) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului intr-un registru si sa ia masurile ce se impun, dupa caz. La sesizarile scrise operatorul va raspunde tot in scris, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

j) in registru se vor consemna numele, prenumele si adresa reclamantului, data si ora anuntarii reclamatiei, data si ora rezolvarii, tipul utilajului folosit si resursele umane alocate;

ART. 6.4. Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

a) sa li se presteze serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie la nivelurile stabilite in contract;

b) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

c) sa fie informati despre modul de functionare a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, despre deciziile luate in legatura cu aceste servicii de catre autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, dupa caz;

d) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor administratiei publice locale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

e) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectiesi de utilizare a acestora.

ART. 6.5. Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa incheie contracte pentru prestarea activitatile serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie cu operatorul licentiat sa presteze astfel de activitati in aria teritoriala in care se afla utilizatorul;

b) sa execute operatiunea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului;

c) sa execute operatiunea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie atat in spatiile proprietate cat si in spatiile comune( in cazul proprietatilor comune)

d) sa permita accesul personalului autorizat pentru a efectua operatiunile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, dupa o prealabila identificare a acestuia.

e) sa achite in termenul prevazut de reglementarile in vigoare contravaloarea facturii pentru serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie prestate de operator.

ART. 6.6. Administratia publica locala are urmatoarele obligatii in domeniul gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie:

- sa stabileasca strategia de dezvoltare in domeniul serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a localitatii, tinand seama de specificul local, de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului;

- sa asigure masurile necesare pentru protectia sanatatii publice, pentru conservarea si protectia mediului, pentru prevenirea poluarii accidentale a mediului, a surselor sau cursurilor de apa prin proliferarea rozatoarelor si a insectelor; sa monitorizeze activitatea prestatorilor de servicii publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si sa urmareasca eficientizarea si modernizarea continua a acestor servcii.

- sa medieze conflictele ivite intre prestatorii de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si benficiarii acestora

- sa urmareasca evolutia tarifelor si corespondenta acestora cu calitatea serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, precum si asigurarea accesibilitatii fara discriminare a tuturor cetatenilor la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

- hotaraste incetarea contractului de servicii cu prestatorii de servicii publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, in conditiile legii, in cazul nerespectarii conditiilor contractuale sau a efectuarii unor servicii nesatisfacatoare.

 

CAP. VII. MASURAREA PRESTATIEI SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

ART. 7.1. Pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare masurarea cantitatilor se face in functie de doza si de norma de utilizare/unitatea de suprafata sau de volum.

(1)Receptia lucrarilor se face calitativ si cantitativ de catre operator si de autoritatile administratiei publice locale, in conditii care se stabilesc in mod obligatoriu la incheierea contractului.

 

CAP. VIII. INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

ART. 8.1. (1) Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a localitatilor.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie ;

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

e) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

ART. 8.2. Indicatorii de performanta pentru serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se refera la urmatoarele activitati:

a) contractarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f) prestarea de servicii conexe serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie- informare, consultanta.

ART. 8.3. (1) In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

a) gestiunea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie conform prevederilor contractuale;

b) evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

c) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

(2) In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si A.N.R.S.C., au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

a) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

b) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

c) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

d) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

e) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

ART. 8.4. Indicatorii minimali de performanta si de evaluare a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectiea localitatilor sunt stabiliti in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

 CAP. IX. CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

ART. 9.1. (1) Prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se va face numai pe baza de contract incheiat intre utilizator si operator.

(2) La incheierea contractelor se vor respecta prevederile din prezentul regulament de prestare a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

 

CAP. X. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

ART. 10.1. Prezentul regulament se supune dezbaterii publice si se aproba de catre consiliul local, urmand a intra in vigoare la 30 de zile de la aprobare.

ART. 10.2. In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data incheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri si la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului si al sanatatii publice.

ART. 10.3. Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de natura tehnica, tehnologica si legislativa, prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

ART. 10.4. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul regulament.

 

ANEXA.1 la Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

 

INDICATORI MINIMALI de performanta si de evaluare a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

__________________________________________________________________

Nr. INDICATORI Trimestrul Total

 crt. I II III IV an

______________________________________________________________

 0 1 2 3 4 5 6

_______________________________________________________________

1 Indicatori generali

1.1. Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

 

a) numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari;

b) numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

1.2. Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie prestate

a) numarul de recipiente de precolectare distribuite, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari;

b) numarul anual de sesizari din partea agentilor de protectia mediului;

c) numarul anual de sesizari din partea agentilor de sanatate publica;

d) numarul de reclamatii privind valorile facturate, pe tipuri de activitati;

e) valoarea totala a facturilor incasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise;

f) numarul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activitati.

1.3. Calitatea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectieprestate

a) numarul de reclamatii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori si tipuri de activitati;

b) numarul de reclamatii la care s-a raspuns in termenul legal, din total numar de reclamatii;

c) valoarea despagubirilor platite de operator pentru nerespectarea conditiilor si a parametrilor de calitate stabiliti in contract, raportata la valoarea facturata, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activitati;

d) valoarea despagubirilor platite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea conditiilor de preselectare a deseurilor.

 

2. Indicatori garantati

2.1. Indicatori garantati prin licenta de prestare a serviciului de salubrizare

a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta;

b) numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele A.N.R.S.C. si Garzii de Mediu, modul de solutionare pentru fiecare caz de incalcare a acestor obligatii.

2.2. Indicatori a caror nerespectare atrage penalitati contractuale

a) numarul de utilizatori care au primit despagubiri datorate deteriorarii de catre operator a recipientelor utilizatorilor sau daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii conditiilor de prestare a serviciului de salubrizare;

b) numarul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total numar de cereri pentru micsorarea valorii facturilor.

 

 

Anexa 2 REGULAMENT DE DELEGARE a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

 

CAP. 1 Acte normative de referinta

ART. 1 Prezentul Regulament-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, denumit in continuare regulament-cadru, a fost elaborat avand in vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotararii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare,

 

CAP. 2. Dispozitii generale

ART. 2 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

ART. 3 (1) Delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca poate fi facuta numai catre operatori atestati de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C.

(2) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se face de catre A.N.R.S.C.

ART. 4 Delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se face in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditii de transparenta, impartialitate si competitivitate, prin licitatie publica.

 

CAP. 3. Delegarea gestiunii prin contract de concesiune

SECTIUNEA 1

Proceduri prealabile delegarii gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca prin contract de concesiune

 

ART. 5 Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

Delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se face prin licitatie publica deschisa.

ART. 6 (1) In scopul tinerii evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfasurarea procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca si la derularea contractelor de concesiune, autoritatea contractanta competenta, in calitate de concedent, va intocmi si va pastra doua registre:

a) registrul "Candidaturi si oferte", care va cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor prealabile incheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel putin datele si informatiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor si la oferte;

b) registrul "Contracte", care va cuprinde date si informatii referitoare la incheierea si derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel putin datele si informatiile referitoare la obiectul contractului de concesiune, durata acestuia, termenele de realizare a investitiilor, termenele de plata a redeventei, obligatiile de mediu.

(2) Registrele se intocmesc si se pastreaza la sediul autoritatii contractante.

ART. 7 (1) Toate documentele licitatiei publice, intocmite pe parcursul desfasurarii procedurilor de licitatie publica, se vor pastra de catre autoritatea contractanta competenta, intr-un dosar al delegarii gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, care se va intocmi pentru fiecare contract de concesiune.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea documentelor din dosarul delegarii gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

 

SECTIUNEA a 2-a

Initierea delegarii gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca prin concesionare

 

ART. 8 Autoritatea contractanta, in calitate de concedent, poate initia procedura de concesionare prin intocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si prin publicarea anuntului privind organizarea licitatiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 si a Hotararii Guvernului nr. 216/1999, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Studiul de oportunitate

ART. 9 Initierea delegarii gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca are la baza un studiu de oportunitate, efectuat in prealabil prin grija autoritatii contractante, care va cuprinde, in principal, elementele precizate in art. 7 lit. a) - h) din Legea nr. 219/1998.

ART. 10 Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotarare a consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

SECTIUNEA a 4-a

Caietul de sarcini

ART. 11 (1) Caietul de sarcini va cuprinde conditiile minime pentru desfasurarea licitatiei pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune.

(2) Continutul caietului de sarcini impreuna cu studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. 12 (1) Caietul de sarcini va fi pus in vanzare de catre autoritatea contractanta la sediul sau, str. Motilor nr. 3, Cluj-Napoca.

(2) Pretul caietului de sarcini se stabileste de catre autoritatea contractanta.

(3) Continutul caietului de sarcini are caracter minimal.

ART. 13 Caietul de sarcini va cuprinde, in mod obligatoriu:

a) conditiile de exploatare a serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca ce face obiectul concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar si de mediu urmarite de autoritatea contractanta privind exploatarea eficienta a serviciului ce face obiectul concesiunii;

b) sarcinile autoritatii contractante si ale concesionarului in ceea ce priveste realizarea investitiilor si modalitatea de finantare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investitiilor;

c) clauzele financiare si de asigurari;

d) regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii;

e) obligatiile privind protectia mediului, a sanatatii publice si siguranta in exploatare, stabilite conform legislatiei in vigoare;

f) obiectul concesiunii: datele necesare identificarii exacte a serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca ce face obiectul delegarii de gestiune, care rezulta din fundamentarea tehnico-economica prevazuta in studiul de oportunitate, inventarul complet al bunurilor aferente sistemului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere cantitativ, tehnic si valoric, precum si aria in care se desfasoara activitatea concesionata;

g) destinatia bunurilor activitatilor serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca;

h) obligativitatea functionarii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca delegat in regim de continuitate si de permanenta, in conditiile indeplinirii cel putin a indicatorilor minimi de performanta prevazuti de legislatia in vigoare;

i) interdictia subdelegarii gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca;

j) durata pentru care se face delegarea gestiunii;

k) redeventa minima si modul de calcul al acesteia;

l) conditii specifice legate de natura bunurilor si serviciilor ce fac obiectul delegarii de gestiune, cu privire la aspecte precum: exploatarea in conditii de siguranta, folosirea si conservarea patrimoniului public incredintat prin delegarea de gestiune, protectia mediului, protectia muncii, sanatatea publica, conditii impuse de acordurile si de conventiile internationale la care Romania este parte, conditii de adaptare treptata la normele Uniunii Europene si altele;

m) cuantumul garantiilor ce urmeaza a fi depuse de catre concesionar in conformitate cu legislatia in vigoare;

n) clauze referitoare la incetarea contractului de delegare a gestiunii;

o) in cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat si la protectia sociala;

p) modalitati de transfer a activitatii de la operatorul existent;

q) controlul exercitat de concedent si cerintele de raportare;

r) conditiile de eligibilitate a operatorilor care participa la licitatia publica de concesionare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca;

s) criteriile de selectie a ofertelor si ponderea acestora pe o scala ce masoara importanta criteriilor.

ART. 14 (1) Finantarea lucrarilor de investitii se asigura din urmatoarele surse:

a) fonduri proprii ale concesionarului si alocatii de la bugetul local, conform obligatiilor prevazute in contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca;

b) credite bancare, inclusiv credite garantate de catre autoritatea contractanta sau de catre stat;

c) sprijin financiar nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d) alte surse constituite in conditiile legii;

e) sume alocate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate din asistenta financiara externa nerambursabila si/sau din imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul, precum si pentru finantarea unor programe aprobate prin legi speciale;

f) economii rezultate din dotari cu echipamente de performanta;

g) alte surse.

(2) Investitiile efectuate de concesionar pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se vor amortiza de catre concesionarul serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, pe durata contractului de delegare a gestiunii.

(3) Investitiile straine in sistemele publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii tranzactiei. Facilitatile obtinute vor fi mentionate in contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca si vor fi valabile pe perioada stabilita la incheierea acestuia. In situatia obtinerii de catre investitor a unor facilitati ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat in mod corespunzator, prin act aditional, semnat de ambele parti, cu avizul A.N.R.S.C.

(4) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe toata durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, daca nu s-a convenit altfel la incheierea acestuia; in contract se va mentiona modul de repartitie a acestor bunuri la incetarea din orice cauza a acestuia.

 

SECTIUNEA a 5-a

Anuntul publicitar

ART. 15 (1) Dupa aprobarea caietului de sarcini, autoritatea contractanta competenta va proceda la publicarea anuntului privind organizarea licitatiei.

(2) In cazul procedurii licitatiei publice deschise, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de difuzare nationala si intr-un cotidian de difuzare locala anuntul licitatiei publice deschise, care va contine in mod obligatoriu:

a) denumirea si sediul autoritatii contractante care organizeaza licitatia;

b) descrierea bunului, a activitatii sau a serviciului public la care se refera delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca si durata delegarii;

c) locul de unde poate fi achizitionat, contra cost, caietul de sarcini si de unde pot fi obtinute instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca;

d) obiectivele pe care si le propune autoritatea contractanta;

e) actele cerute ofertantilor pentru dovedirea experientei tehnice si manageriale in gestionarea unor sisteme similare, a bonitatii si capacitatii financiare de a raspunde la cerintele specifice prevazute in caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;

f) data si locul de primire a ofertelor;

g) durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor;

h) data, ora si locul de deschidere a ofertelor.

(3) Anuntul privind organizarea licitatiei se va afisa si la sediul autoritatii contractanta competente, precum si la locul unde se desfasoara activitatea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca propus spre concesionare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca prin contract de concesiune

ART. 16 Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, precum si criteriile de selectie vor fi elaborate si aprobate de autoritatea contractanta si vor fi puse la dispozitia celor interesati, o data cu vanzarea caietului de sarcini.

 

I. Comisia de evaluare

ART. 17 (1) Membrii comisiei de evaluare se numesc prin hotarare a consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Reprezentantii concedentului vor fi specialisti in domeniul furnizarii/prestarii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

(3) Comisia de evaluare va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(4) Din comisia de evaluare vor face parte:

a) reprezentanti ai concedentului, dintre care cel putin unul cu pregatire juridica;

b) reprezentanti ai directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;

c) un reprezentant al autoritatii de mediu competente.

(5) Presedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentantii acestuia in comisia de evaluare.

(6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de catre presedinte dintre membrii comisiei de evaluare.

(7) La sedintele comisiei de evaluare presedintele poate invita pentru consultare personalitati recunoscute pentru experienta si competenta lor in domeniul activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, in calitate de consultanti.

(8) Reprezentantii autoritatilor publice centrale sau locale ori invitatii care sunt sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice participante la licitatia publica, cu asociatii, cu actionarii care detin pozitie de control in societatile comerciale participante la licitatia publica, precum si cu administratorii sau cenzorii acestora ori care se gasesc in conflicte de interese nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

(9) Membrii comisiei de evaluare si invitatii sunt obligati sa dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va pastra la dosarul concesiunii.

(10) In caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare il va sesiza de indata pe concedent despre existenta starii de incompatibilitate si va propune inlocuirea persoanei incompatibile.

(11) Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea si evaluarea candidaturilor;

b) selectarea ofertelor, pe baza datelor, informatiilor si a documentelor cuprinse in plicul exterior;

c) analizarea si evaluarea ofertelor;

d) intocmirea raportului de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii;

e) intocmirea proceselor-verbale prevazute de lege;

f) desemnarea castigatorului licitatiei publice.

(12) Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.

(13) Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom si numai pe baza criteriilor de selectie prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare.

(14) Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majoritatii membrilor.

(15) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si a documentelor cuprinse in candidaturile sau in ofertele analizate.

 

II. Depunerea ofertelor

ART. 18 (1) Ofertele vor fi redactate in limba romana.

(2) Ofertele se depun la locul precizat in anuntul publicitar, in doua plicuri inchise si sigilate, unul exterior si altul interior, care vor respecta conditiile prevazute la art. 18 alin. (3) si in termenul mentionat la alin. (4).

(3) Ofertele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) plicul exterior trebuie sa contina documentele prin care se dovedeste cumpararea caietului de sarcini, precum si documentele enumerate la art. 21 pct. 1;

b) fiecare participant poate depune doar o singura oferta;

c) ofertele vor fi inregistrate, in ordinea primirii, intr-un registru special denumit "Candidaturi si oferte", precizandu-se data si ora;

d) ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise;

e) oferta va fi depusa in numarul de exemplare stabilit de autoritatea contractanta competenta si prevazut in anuntul publicitar. Fiecare exemplar trebuie sa fie semnat de catre ofertant.

(4) Termenul de primire a ofertelor este de 40 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului licitatiei publice.

ART. 19 Oferta trebuie sa contina detaliat toate conditiile prevazute in caietul de sarcini si alte obligatii pe care ofertantul si le asuma in cazul in care va castiga licitatia, precum si date tehnice si financiare referitoare la:

a) investitiile pe care se obliga sa le realizeze, in conditiile art. 14;

b) perioada preconizata de amortizare a investitiilor;

c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investitii;

d) standardele de calitate si indicatorii de performanta a serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca ce urmeaza a fi prestat;

e) preturile si/sau tarifele pe care si le propune sa le practice, cu respectarea conditiilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 87/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile ulterioare;

f) redeventa pe care se obliga sa o achite autoritatii contractanta competente.

ART. 20 (1) Participantii la licitatie vor depune o garantie de participare la licitatie in valoare de 5.000 RON.

(2) Garantia de participare la licitatie va fi stabilita de catre concedent prin instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare.

(3) Ofertantul va pierde garantia de participare la licitatie daca isi retrage oferta inainte de desemnarea castigatorului.

(4) Garantia de participare la licitatie a ofertantului declarat castigator va fi retinuta de catre concedent pana in momentul incheierii contractului de concesiune.

(5) Concedentul este obligat sa restituie celorlalti ofertanti garantia de participare la licitatie, in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului castigator.

ART. 21 Ofertele continand plicurile interior si exterior sigilate vor indeplini urmatoarele cerinte:

1. Pe plicul exterior se va indica licitatia publica pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina pe langa dovada cumpararii caietului de sarcini si:

a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;

b) acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate, precum si garantia de participare la licitatie;

c) atestarea A.N.R.S.C.

2. Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si sediul social al acestuia. Acest plic va contine oferta propriu-zisa.

3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

 

III. Desfasurarea licitatiei publice deschise

ART. 22  (1) Pentru desfasurarea licitatiei publice deschise este obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti.

(2) Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin toate documentele si datele prevazute la art. 21 si la art. 18 alin. (3), precum si ale celor prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

(3) Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute la art. 21.

(4) In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun cel putin doua oferte, autoritatea contractanta competenta va proceda la republicarea anuntului publicitar, iar procedura licitatiei publice va fi reluata de la etapa depunerii ofertelor.

ART. 23 Dupa analizarea continutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va intocmi procesul-verbal, in care se va mentiona rezultatul analizei.

ART. 24 Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.

ART. 25 Dupa analizarea ofertelor, comisia de evaluare poate cere ofertantilor, in scris, precizari cu privire la continutul ofertei.

ART. 26 (1) Ponderea importantei criteriilor de selectie a ofertelor va fi stabilita de catre autoritatea contractanta competenta, in functie de caracteristicile serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca care face obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune.

(2) Criteriile de selectie a ofertelor, prevazute in anexa la prezentul regulament, au caracter minimal si se stabilesc de catre autoritatea contractanta competenta, prin instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca prin concesiune.

(3) Criteriile de selectie a ofertelor privesc cantitatea si calitatea serviciilor prestate utilizatorilor.

(4) Criteriile de selectie a ofertelor au in vedere eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul prestatiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale, garantiile profesionale si financiare propuse de fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de investitii.

ART. 27 (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selectie.

(2) In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.

ART. 28 (1) Pe baza evaluarii ofertelor comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesiune si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii, precum si procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

(2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este intocmit de catre secretarul comisiei de evaluare si se semneaza de catre toti membrii acesteia.

 

ART. 29 (1) Comisia de evaluare transmite autoritatii contractanta competente raportul, precum si ofertele prezentate.

(2) Raportul va fi depus la dosarul delegarii de gestiune.

(3) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta competenta procedeaza la informarea ofertantului castigator despre alegerea sa, precum si la anuntarea celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor.

ART. 30 In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta situatie intr-un proces-verbal, iar in termen de 30 de zile se va organiza o noua licitatie.

ART. 31 In termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicarii de respingere a ofertelor, la solicitarea in scris a ofertantilor respinsi, autoritatea contractanta competenta le va transmite acestora o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.

ART. 32 (1) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertantii pot face contestatii cu privire la modul cum au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza procedura concesiunii prin licitatie publica deschisa, la sediul autoritatii contractanta competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anuntului publicitar.

(2) In termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta competenta este obligata sa solutioneze contestatia si sa comunice raspunsul sau contestatorului.

ART. 33 (1) Pentru solutionarea contestatiilor autoritatea contractanta competenta va numi o comisie formata din 3 membri.

(2) Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor sunt numiti de autoritatea contractanta prin dispozitie.

ART. 34 (1) Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza toate documentele intocmite de catre comisia de evaluare si va verifica respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza procedura delegarii de gestiune prin concesiune.

(2) La verificarea documentelor comisia de solutionare a contestatiilor va avea in vedere aspectele contestate de catre contestator cu privire la respectarea dispozitiilor legale referitoare la:

a) modul de alcatuire a comisiei de evaluare;

b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare;

c) conditiile de intrunire legala a comisiei de evaluare;

d) evaluarea ofertelor in functie de criteriile de selectie prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;

e) modul de luare a deciziilor in cadrul comisiei de evaluare;

f) modul de intocmire a raportului comisiei de evaluare.

ART. 35 (1) In cazul in care contestatia este fondata, autoritatea contractanta competenta va revoca decizia de desemnare a ofertantului castigator si o va notifica tuturor ofertantilor.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatea contractanta competenta va decide anularea licitatiei si organizarea unei noi licitatii.

ART. 36 In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre ofertantul respins, acesta se poate adresa instantei judecatoresti competente de drept comun in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractanta competente.

 

CAP. 4. Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune

ART. 37 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se incheie intre autoritatea contractanta si concesionarul caruia i se deleaga gestiunea, in conditiile prevazute in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

 

CAP. 5. Dispozitii privind exercitarea dreptului de control

ART. 38 (1) Dreptul de control asupra delegarii gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se efectueaza de catre institutiile abilitate de lege, precum si de catre A.N.R.S.C.

(2) Controlul delegarii gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca va urmari, in special, respectarea prevederilor referitoare la:

a) hotararea de delegare a gestiunii;

b) publicitate;

c) continutul documentatiei, in mod deosebit al caietului de sarcini;

d) componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare a ofertelor;

e) termenele prevazute de prezentul regulament-cadru;

f) informarea factorilor interesati despre acordarea sau incetarea concesiunii.

ART. 39 Activitatile de monitorizare si control al modului de respectare a obligatiilor stabilite in contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se realizeaza de catre A.N.R.S.C. prin compararea continua a fiecarui indicator de performanta cu nivelul atins de cel mai performant operator in domeniu, precum si de autoritatea contractanta.

 

CAP. 6. Sanctiuni

ART. 40 (1) Incredintarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca fara licitatie publica sau unui operator nelicentiat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Prestarea serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca fara existenta licentei de operare sau fara contract de delegare a gestiunii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

 

CAP.7.Dispozitii finale

 

ART. 42 Toti indicatorii de performanta cuprinsi in Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se vor realiza in baza planurilor de conformare elaborate de ofertant si care fac parte din oferta. Planurile de conformare vor face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

 

CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca (prin concesiune)

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE:

Art. 1. (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

(2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, precum si documentele de pregatire a licitatiei.

(3) caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului Local.

Art. 2. Caietul de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONCESIUNII:

Datele de identificare a serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Art. 3. -(1) Serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie care face obiectul licitatiei cuprinde urmatoarele activitati:

- deratizarea domeniului public si privat al municipiului

- dezinsectia domeniului public si privat al municipiului

- dezinfectia domeniului public si privat al municipiului

(2) Beneficiarul serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie este Municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 3, Judetul Cluj.

 

A.      Activitatile cuprinse in Serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca sunt: Deratizare, dezinsectie si dezinfectie municipiului Cluj-Napoca este un serviciu public local de gospodarie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale.

Serviciul public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie cuprinde urmatoarele activitati:

a)   cunoasterea zonei si a locului unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

b)   stabilirea daunatorilor din zona unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

c)   determinarea nivelului de infestare;

d)   stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona propusa pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie, ca tratamentele aplicate sa nu aiba remanenta ridicata pentru ca ele ajung foarte repede in apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante ;

e)   pregatirea afiselor pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate;

f)    instruirea operatorilor DDD care executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

g)   anuntul in presa locala cu programul de lucru: zona, data, ora si cine executa lucrarea;

 

Persoanele fizice, juridice si asociatiile de proprietari/locatari care fac permanent sesizari privind zonele si locul unde se cuibaresc acesti daunatori, insecte si rozatoare, urmand ca operatorii DDD sa se deplaseze rapid la fata locului, verificand, potrivit specificului locului si a daunatorilor ce tratament trebuie sa aplice prntru combaterea lor si sa nu fie afectate apa si solul.

Operatorii DDD vor verifica periodic in urma tratamentelor aplicate spatial care se datoreaza pe de o parte aparitiei lor din habitate lavre netratate, iar pe de alta parte migrarii adultilor din zone invecinate sau iesirii lor din locurile de adapostire in care nu au avut de suferit din cauza tratamentelor spatiale, care se aplica sub forma de aerosoli reci sau ceta calda.

Pentru fiecare din aceste doua tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele insecticide conditionate special pentru tipul respectiv de tratament.

Operatorii DDD in urma sesizarilor primite vor recolta de la fata locului insecte sau rozatoare (sub forma de oua, lavre, nimfe, adulti care pot fi transportati din locuri infestate in locuri neinfestate, odata cu diferite marfuri alimentare sau nealimentare), urmand sa fie cercetate si analizate in laboratoare specializate ce boli transmit prin agenti patogeni la om si cu ce tratamente se pot inlatura .

Locurile pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere sunt locurile unde se cuibaresc insectele si rozatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infectie, iar operatorii DDD trebuie sa aplice tratamente permanent, iar pe eticheta de toxicitate se va scrie data cand s-a executat ultimul tratament.

Operatorii DDD trebuie sa fie bine instruiti la manevrarea substantelor toxice, iar in caz de un accident cu aceste substante sa stie sa intervina cat mai urgent.

Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul substantelor toxice trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substantele toxice pe traseu.

Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile competente.

Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzator pentru interventie, in cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului.

Dupa terminarea lucrarilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie se vor amplasa afisele pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate in locuri vizibile.

 

 

CAPITOLUL III. CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIILOR PUBLICE DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA:

 

3.1.Conditii tehnice

Art. 17. -(1) Serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala a municipiului Cluj-Napoca trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art.18. Toate masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantului, si pentru care ofertantul primeste puncte la evaluarea ofertelor, trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectiea municipiului Cluj-Napoca.

Art.19. Utilajele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

 

3.2. Obiective de exploatare

Art. 20. Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala din municipiul Cluj-Napoca sunt urmatoarele:

a)                 imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor

b)                 promovarea calitatii si eficienta activitatilor de salubtizare stradala

c)                 dezvoltarea durabila a serviciilor

d)                 protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

 

3.3. Cantitati de lucru

Art. 21 -Se vor aplica tratamente de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe urmatoarele suprafete:

(1) Activitatea de dezinsectie se efectueaza in:

a) cladiri ale institutiilor publice;

b) parti comune ale cladirilor tip condominii, case;

c) canalele in care sunt amplasate retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare;

d) parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac;

e) piete, targuri, oboare, balciuri;

f) zone demolate si neconstruite;

g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

(2) Activitatea de dezinfectie se efectueaza in:

a) rampe de gunoi;

b) gropi de gunoi;

c) ghene de gunoi la cladirile tip condominii;

d) platforme de gunoi special amenajate;

e) mijloace de transport in comun;

f) unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale;

g) locurile in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

(3) Deratizarea se efectueza in:

a) cladiri ale institutiilor publice;

b) parti comune ale cladirilor tip condominii;

c) canale in care sunt amplasate retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare;

d) parcuri, cimitire, maluri de lac;

e) piete, targuri, oboare, balciuri;

f) zone demolate si neconstruite;

g) subsoluri uscate sau umede;

(4) Suprafetele aferente domeniului public si privat al municipiului sunt:

1. Parcuri si spatii verzi intretinute..=289,2 ha

2. Alte spatii verzi... = 267 ha

3. Cimitire....= 46,0 ha

4. Poduri , strazi si intersectii..= 82,2 ha

5. Parcari si alei...= 46,6 ha

6. Unitati de invatamant - terenuri .= 84,0 ha - constructii= 43,7 ha

7. Maluri si paraie...= 700,0 ha

TOTAL = 1558,7 ha.

 

1. Maluri si paraie= 700,0 ha

2. Lacuri si zone adiacente..= 10 ha

3. Unitati de invatamant - terenuri .= 84,0 ha

 - constructii= 43,7 ha

TOTAL = 837,7 ha

Aceste suprafete sunt orientative ele putand fi modificate la predarea amplasamentului, catre concesionar.

 

3.4. Programul prestatiei

Art. 22. Programul prestatiei se va stabili de prestator, de comun acord cu beneficiarul, inainte de inceperea lucrarilor astfel programate, si va avea in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in program sa fie zilnic in stare de curatenie, prin executarea tuturor lucrarilor necesare, in functie de sezon.

 

3.5. Dotari cu personal- utilaje

Art. 23. Operatorul si isi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor si al echipamentelor pentru colectarea si transportul deseurilor stradale, in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in programul de prestatii sa fie zilnic in stare de curatenie prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp- in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prezentului capitol.

 

3.6. Tehnologii

Art. 24. Prestatorul va prezenta in documentatia de oferta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a prestatieie de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a domeniului public si de transport al deseurilor rezultate, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitatile oferite etc.

 

3.7.Obiective de ordin economic

Art. 25. (1) Serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.actualizarea lor va fi facuta annual in functie de nivelul mediu al indicatorului inflatiei sau deflatiei, prevazuta de Buletinul Statistic de Preturi, la solicitarea concesionarului.Modificarea tarifului se va face in situatii de schimbare semnificativa a echilibrului contractului si va fi aprobata de catre consiliul local.

 

3.8.Obiective de mediu

Art. 26. (1) Pe perioada derularii contractului, se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu, daca este cazul.

(2) Pe toata durata derularii contractului, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

 

CAPITOLUL IV. SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI ALE OPERATORILOR IN DOMENIUL INVESTITIILOR

 

Art. 27. (1) Finantarea investitiilor se asigura din urmatoarele surse:

a)           Fonduri proprii ale operatorului;

b)           Credite bancare obtinute de operator;

c)           Contributia de capital privat a operatorului;

d)           Alte surse.

(2) Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului.

(3) Investitiile straine in serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii contractului. Facilitatile obtinute se vor mentiona in contract si vor fi valabile pe perioada stabilita la incheierea acestuia. In situatia obtinerii de catre investitor a unor facilitati ulterioare, contractul va fi modificat in mod corespunzator, prin act aditional, semnat de ambele parti, cu avizul A.N.R.S.C.

(4) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe perioada derularii si la incetarea contractului.

 

CAPITOLUL V. DURATA CONCESIUNII

Art.28. (1) Durata pentru care se incheie contractul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala a municipiului Cluj-Napoca este de 5 ani.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului (prestatorului) subconcesionarea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala.

 

CAPITOLUL VI. REDEVENTA

Art. 29. (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5.000 Euro pe sector.

(2) Redeventa sa va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la inceputul fiecarui an contractual, prima plata fiind efectuata in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

(3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul Primariei municipiului Cluj-Napoca sa ceara prestatorului penalitati in cuantum de 0,06% pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei prestate.

(5) In cazul rezilierii contractului, prestatorul va plati beneficiarului o suma egala cu redeventa pe anul in curs, ca titlu de despagubiri.

 

CAPITOLUL VII. SANCTIUNI:

Art. 30. (1) Pentru incalcari ale conditiilor de executie a operatiilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala, prestatorul va fi sanctionat dupa cun urmeaza:

a)     Neefectuarea deratizarii, dezinsectiei sau a dezinfectiei, pe o suprafata din vina exclusiva a prestatorului va duce la refuzarea la plata a acestei suprafete.

(2) Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 10% suprafata concesionata, atrage desfintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile.

 

CAPITOLUL VIII. CUANTUMUL GARANTIILOR DATORATE DE OPERATOR

Art. 31. In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului, prestatorul se obliga sa transmita beneficiarului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea redeventei, aceasta eliberandu-se in primul trimestru pentru anul anterior.

Art. 32. Pentru participarea la licitatie fixeaza o garantie in valoare de 5 000 RON.

 

CAPITOLUL IX .CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 33. Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:

a)       in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului ;

b)       la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

c)       in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

d)       in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

e)        in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

f)        in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea cocedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

g)       in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase.

 

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE:

Art. 34. (1) La licitatia organizata pentru contractarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala a municipiului Cluj-Napoca pot participa doar operatori atestati de catre A.N.R.S.C. clasa I.

(2) Ofertantul prezinta copia de pe licenta A.N.R.S.C., clasa I prin care dovedeste ca este atestat de catre autoritatea competenta.

 

 

Anexa 3 CONTRACT de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca prin concesiune

 

CAP. 1

Parti contractante

 

Intre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, str.Motilor, nr. 3, judetul Cuj, reprezentat prin EMIL BOC, avand functia de PRIMAR, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

Societatea Comerciala............................................................, codul unic de inregistrare ..................., cu sediul principal in ............................., str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ................., reprezentata prin ........................., avand functia de ..............................., in calitate de concesionar,

 

la data de ........................, la sediul concedentului, str. Motilor nr. 3, in temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, a Ordonantei nr. 87/2001 privind serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a localitatilor, a Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala, cu modificarile ulterioare si al Hotararii consiliului local nr. ...... din ...................2006,

 

s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

 

CAP. 2 Obiectul contractului de concesiune

 

ART. 1 Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in conformitate cu obiectivele beneficiarului.

ART. 2 Serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie cuprind urmatoarele activitati:

a)     cunoasterea zonei si a locului unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

b)    stabilirea daunatorilor din zona unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

c)     determinarea nivelului de infestare;

d)    stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona propusa pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie, ca tratamentele aplicate sa nu aiba remanenta ridicata pentru ca ele ajung foarte repede in apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante ;

e)     pregatirea afiselor pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate;

f)      instruirea operatorilor DDD care executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

g)    anuntul in presa locala cu programul de lucru: zona, data, ora si cine executa lucrarea;

ART. 3 Obiectivele concedentului sunt:

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

b) promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

d) protectia mediului inconjurator.

ART. 4 Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii sunt urmatoarele:

a) bunuri de retur ........................................................;

b) bunuri de preluare .....................................................;

c) bunuri proprii ........................................................ .

 

CAP. 3 Dispozitii generale

 

ART. 5 Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii urmatoarele:

a) caietul de sarcini;

b) inventarul bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie delegat.

ART. 6 (1) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, precum si dreptul de a urmari, de a controla si de a supraveghea indeplinirea obligatiilor privind realizarea serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie:

a) respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, incredintata prin contractul de concesiune;

e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

Tarifele acceptate sunt prezentate in anexele ...........................

(2) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligatiilor stabilite in contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a localitatilor, in special cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurarea protectiei utilizatorilor si exploatarea eficienta a patrimoniului public si/sau privat afectat serviciilor.

(3) La incheierea contractelor de prestari de servicii se vor mentiona standardele, normativele, preturile si tarifele in vigoare la data incheierii contractelor.

 

CAP. 4 Termenul

ART. 7 Durata contractului de concesiune este de 5 ani, incepand de la data de .......................2006 .

Termenul de incepere a activitatilor acestui contract se stabileste _________, data la care ofertantul va avea asigurata baza tehnica si umana oferita.

ART. 8 Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin acordul de vointa al partilor, care vor incheia un act aditional cu cel putin 6 luni inainte de incetarea lui.

 

CAP. 5 Redeventa

Art. 9. Redeventa este de 5.000 euro, suma care se va plati in lei la cursul BNR din ziua platii, plata facandu-se conform art. 11 din contract.

Art. 10. Redeventa anuala, exprimata in lei la data inceperii contractului ..2006 - se va indexa anual si succesiv in fiecare an cu rata inflatiei /deflatiei, prevazuta in Buletinul Statistic de Preturi. Diferenta pozitiva intre valoarea rezultata din indexarea cu rata inflatiei se va adauga redeventei. Aceasta diferenta se va achita de catre concesionar in termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 11. Suma prevazuta la art. 9 se va plati in termen de 30 de zile de la inceputul anului fiscal (pana la 31 ianuarie) incepand cu 2007, iar pentru anul 2006 se va plati cota aferenta perioadei din contract.

Art. 12. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul Municipiului Cluj-Napoca sa calculeze dobanzile si penalitatile prevazute de lege. Ordinea de acoperire a debitelor va fi cea specifica in legislatia in materie (art. 111 O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala)

 

CAP. 6 Plata redeventei

ART. 13 Suma prevazuta la art. 9 va fi platita prin ordin de plata, in contul nr. _________________ deschis la BN TREZORERIE CLUJ.

 

CAP. 7 Drepturile partilor

Drepturile concesionarului

ART. 14 Operatorul are urmatoarele drepturi:

1. de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie ce fac obiectul contractului de concesiune;

2. de a incasa tariful pentru serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie prestat;

3. de a intrerupe prestarea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de Municipiul Cluj-Napoca, conform legislatiei in vigoare;

4. de a initia modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia;

5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat in raport cu influentele asupra valorilor componentelor pretului de cost.

 

Drepturile concedentului

ART. 15 Concedentul are urmatoarele drepturi:

1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, verificand respectarea obligatiilor asumate prin contractul de concesiune;

2. de a modifica in mod unilateral partea reglementata a contractului de concesiune din motive exceptionale legate de interesul national sau local;

3. de a stabili programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente;

4. de a coordona proiectarea si executia lucrarilor de investitii in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului;

5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

6. de a realiza investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si/sau prin asociere intercomunala;

7. de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

8. de a contracta si a garanta, in conditiile legii, imprumuturi pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

9. de a-si manifesta intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri.

In termen de ....................... concedentul este obligat sa-si exercite dreptul de optiune sub sanctiunea decaderii.

 

CAP. 8 Obligatiile partilor

Obligatiile concesionarului

ART. 16 Concesionarul are urmatoarele obligatii:

1. sa obtina de la autoritatile competente:

a) autorizatia de functionare, potrivit legii;

b) autorizatia de operare eliberata de autoritatea administratiei publice locale;

c) autorizatia eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;

2. sa respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;

3. sa respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a localitatilor;

4. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestati in conditiile prevederilor regulamentului serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

5. sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de concesiune;

6. sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

7. sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

8. sa preia de la autoritatile administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum si personalul angajat aferent realizarii serviciilor de contractat;

9. sa efectueze serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie conform prevederilor caietului de sarcini, in conditii de calitate si eficienta;

10. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

11. sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

12. sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de concesiune;

13. sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului;

14. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum si din diferenta de tarif pentru protectie sociala;

15. sa propuna concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului concesionat in baza legislatiei in vigoare;

16. sa transmita concedentului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea concedentului;

17. sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune;

18. la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat termenul, forta majora si intelegerea partilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii in conditiile stipulate in contractul de concesiune, pana la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

19. sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

20. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncii;

21. sa predea la incheierea contractului de concesiune toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

22. sa realizeze urmatoarele investitii:

a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele tehnice):

 ............................................................................

 ...........................................................................;

b) termenele de realizare a investitiilor

 ...........................................................................;

c) investitiile care nu se amortizeaza pe durata concesiunii

 ............................................................................

 ...........................................................................;

d) avizele ce trebuie obtinute in cazul in care nu sunt afectate bunuri cu regim special

 ............................................................................

 ...........................................................................;

e) standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice prestate

 ............................................................................

 ...........................................................................;

23. sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)

 ...........................................................................;

24. la incetarea contractului de concesiune sa incheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare prevazute ca atare in caietul de sarcini si stabilite prin prezentul contract de concesiune, in privinta carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobandi;

25. la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestuia de catre concedent;

26. in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii ori serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau serviciului public;

27. concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, activitatii ori prestarea serviciului in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 17 pct. 2, fara a putea solicita incetarea acestuia;

28. concesionarul va mentine un numar de angajati stabilit pentru fiecare activitate concesionata;

 

ART. 17 Clauze privind obligatiile concesionarului in conditiile caietului de sarcini anexat:

a) in conditiile producerii de epidemii, are obligatia de a lua masurile necesare pentru eliminarea focarelor generatoare etc;

Obligatiile concedentului

ART. 18 Concedentul are urmatoarele obligatii:

1. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de functionare a prestatorilor de servicii care desfasoara activitati de deratizare, dezinsectie, dezinfectie pe baza normelor-cadru prevazute de lege;

2. sa stabileasca si sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, sa stabileasca subventia care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si sumele efectiv incasate ca urmare a prestarii serviciilor;

3. sa predea concesionarului la data intrarii in vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente intregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;

4. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de concesiune;

5. sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

6. sa-si asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

7. sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz, in asa fel incat sa se pastreze capacitatea de a realiza serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

8. sa nu-l tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

9. sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege;

10. sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

 

CAP. 9 Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatori de performanta

ART. 19 (1) Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor sunt prevazute in caietul de sarcini cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul contract de concesiune.

(2) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

(3) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, avand in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

ART. 20 Indicatorii de performanta pentru serviciul public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se refera la:

a) situatia indeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de functionare pe ore si zile, ritmicitatea serviciului);

b) relatiile generale operator-utilizator;

c) situatia personalului: numar, structura, accidente de munca, stare de sanatate;

d) relatiile sociale patronat-sindicate;

e) starea tehnica a infrastructurii si a vehiculelor;

f) analiza comparativa a costurilor de exploatare;

g) stadiul de realizare a programului de investitii;

h) executia bugetului de venituri si cheltuieli;

i) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

- modului respectarii si indeplinirii obligatiilor contractuale asumate;

- calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de concesiune;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana, incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

- stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice;

j) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin fiecarei parti.

ART. 21 Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie sunt stabiliti in anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a localitatilor.

 

CAP. 10 Tarife practicate si formulele de actualizare a acestora. Modul de incasare a facturilor

ART. 22 (1) Tarifele practicate vor fi cele stabilite in urma desfasurarii licitatiei.

Tarifele se vor actualiza lunar in functie de nivelul indicelui preturilor de consum prevazut in Buletinul Statistic de Preturi, la capitolul SERVICII.

Actualizarea tarifelor se va realiza in perioada februarie/martie a fiecarui an la solicitarea concesionarului.

Pentru noile tarife se va incheia un act aditional la contractul de concesiune.

In situatii de schimbare semnificativa a echilibrului contractului modificarea preturilor se va face cu aprobarea Consiliului local.

(2) Concesionarul serviciului va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale), care este confirmata de catre concedent

 

CAP. 11 Garantii

ART.23 Concesionarul serviciului are obligatia sa achite anual o garantie de buna executie in valoare de 5% din redeventa, in termen de 90 de zile de la semnarea contractului. Garantia se elibereaza in primul trimestru, pentru anul anterior.

CAP. 12 Incetarea contractului

 

ART. 24 (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile legii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

f) in cazul in care interesul local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

g) in cazul in care operatorului i se retrage licenta ANRSC sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului:

h) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sau licenta sunt retrase:

i) alte clauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor reglementate de lege.

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

a) bunuri de retur ........................................................;

b) bunuri de preluare .....................................................;

c) bunuri proprii ........................................................ .

 

CAP. 13 Forta majora

 

ART. 25 (1) Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

(2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

(3) Daca in termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

CAP. 14 Rezilierea contractului de concesiune

ART. 26 Neexecutarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 10% suprafata concesionata pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectie stradala da dreptul concedentului sa procedeze la desfiintarea acestuia de drept fara punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata.

 

CAP. 15 Raspunderea contractuala

ART. 27. (1) Nerespectarea dovedita de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

(2) Partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute in caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la daune-interese.

 

CAP. 16 Litigii

ART. 28 (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in contractul de concesiune clauze compromisorii.

 

CAP. 17 Alte clauze

ART. 29 In cazul modificarii suprafetelor initiale predate concesionarului, acestea vor putea fi cuprinse in contract, in baza unui act aditional la contractul incheiat.

 

CAP. 18 Acte normative de referinta

ART. 30 Prezentul contract de concesiune are la baza urmatoarele documente de referinta:

a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

e) Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare;

f) Hotararea Guvernului nr.346/2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare;

g) Hotararea Guvernului nr.433/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de functionare a serviciilor de salubritate

ART. 31 (1) Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

(2) Prezentul contract de concesiune impreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor.

Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnarii lui si a fost incheiat in doua exemplare.

 

 

 

ANEXA 5 Studiu de oportunitate

 

Introducere

 

Activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie- a municipiului este un serviciu public local de gospodarie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a decis delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie,dezinfectie a municipiului.

Delegarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie- se intentioneaza a se face pana la data de_________, urmand sa inceapa a se efectua de la ________.

 

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de - deratizare, dezinsectie, dezinfectie- sunt:

Casnici: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai orasului

Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul orasului Cluj-Napoca

Institutii publice cu sedii sau filiale in Cluj-Napoca

 

Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie- vor asigura:

- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

- promovarea calitatii si eficientei activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

- dezvoltarea durabila a serviciilor;

- protectia cetatenilor, animalelor, apei, solului etc. de insecte si rozatoare care sunt cei mai mari purtatori de micro-organisme vii care au efect negativ asupra omului;

- protectia mediului inconjurator.

 

Situatia la ora actuala

La ora actuala operatiile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie nu s-au realizat la intervalele stabilite prin Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata a populatiei, neexistand nici un regulament pentru organizarea acestor activitati asa cum prevede art. 10 alin. 3 din O.G. nr. 87/2001. Totusi actiunile in acest domeniu s-au derulat in functie de resursele financiare de care a dispus primaria si anume: in anii 2002- 2004 s-au efectuat cate o actiune de deratizare si una de dezinsectie iar in 2005 s-a efectuat in luna noiembrie o actiune de deratizare si dezinsectie doar la unitatile de invatamant preuniversitar si pe domeniul public, lucrarile au fost executate de catre SC CORAL IMPEX SRL

Gradul de satisfactie al locuitorilor municipiului Cluj-Napoca fata de calitatea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

In urma interviurilor desfasurate cu reprezentanti ai asociatiilor de locatari/proprietari si cu agenti economici din Municipiul Cluj-Napoca s-a stabilit ca 62%din persoanele intervievate au un nivel de satisfactie sub cel mediu fata de calitatea serviciilor de salubrizare menajera: 36%din respondenti sunt foarte nemultumiti; 26% din respondenti sunt nemultumti restul de 38% din persoanele intervievate au un grad de satisfactie mediu si peste mediu: 19% din acestia au fost satisfacuti de modul in care se realizeaza salubrizarea orasului, 17% sunt multumiti si doar 2% sunt foarte multumiti.

 

Beneficiile concesionarii

Prin realizarea unui proces de licitatie deschisa se vor putea obtine:

 • tarife mai mici decat cele actuale pentru mp de deratizare, dezinsectie si dezinfectie si un raport pret-calitate optim;
 • cresterea calitatii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, datorita selectionarii concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanta, dotarile tehnice ;
 • grija fata de populatia municipiului ca societatile care executa aceste lucrari sunt atestate si au licienta ANRSC si raspund de eventualele pagube rezultate in urma operatiilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;
 • produsele utilizate in activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii, pentru profilaxia sanitar-umana;
 • lucrarile se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura proprietatii utilizatorului obiectivului respectiv;
 • in cazul in care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat pe bonul de lucru si va fi comunicat in mod expres operatorului;
 • vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor;
 • cetatenii municipiului vor avea siguranta, fata de operatorii DDD care se vor legitima si nu vor produce pagube ( furturi, etc.), dupa cum se stie de fapt ca s-au prezentat operatori clandestini afirmand ca sunt trimisi de Primarie;
 • la concesionarea acestor srvicii participa numai societatile care au licienta ANRSC, iar operatorii DDD sunt atestati conform normativelor in vigoare, avand in vedere ca substantele chimice care se aplica pentru combaterea daunatorilor trebuie bine selectionate si justificate mai ales in situatii epidemice pentru a se limita transmiterea agentului patogen sau cand exista un disconfort foarte puternic;
 • pentru tratamentele spatiale in exterior nu se recomanda utilizarea insecticidelor cu remanenta ridicata pentru ca ele ajung in apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante;

 

II. Metodologia de lucru

Pentru realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie s-a folosit ca metodologie de lucru:

 • Interviuri pe baza de chestionar structurat cu reprezentanti ai unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca;
 • interviuri pe baza de chestionar cu agenti economici care isi desfasoara activitatea pe domeniul public din Municipiului Cluj-Napoca;
 • interviuri pe baza de chestionar cu inspectorii de teren din cadrul Biroului Tehnic Scoli si Gradinite din Primaria Cluj-Napoca;
 • interviuri cu agentii si institutii implicate in controlul si monitorizarea procesului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie;
 • interviuri semi-structurate cu persoane din Primaria Cluj-Napoca avand responsabilitati in organizarea, monitorizarea si controlul serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie;
 • analiza documentelor puse la dispozitie de Primaria Cluj-Napoca, privind programele de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, bugete alocate in 2003-2005 pentru realizarea serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, regulamentul de functionare al serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie al Municipiului Cluj-Napoca,
 • fotografii realizate la punctele gospodaresti din municipiul Cluj-Napoca unde se cuibaresc rozatoarele si insectele creindu-se focare de infectie;
 • sesizari telefonice primite de la persoane fizce si juridice;
 • audiente la primar, viceprimar, director;
 • articole de presa referitor la serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie
 • anuntul in presa locala cu programul de lucru: zona, data, ora si cine executa lucrarea;
 • analize de laborator pentru verificarea tratamentelor aplicate si ce efecte au asupra mediului inconjurator;

 

III. Descrierea activitatii pentru care se face delegarea de gestiune

Deratizare, dezinsectie si dezinfectie municipiului Cluj-Napoca este un serviciu public local de gospodarie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale.

Serviciul public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie cuprinde urmatoarele activitati:

a)       cunoasterea zonei si a locului unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

b)       stabilirea daunatorilor din zona unde se executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

c)       determinarea nivelului de infestare;

d)       stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona propusa pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie, ca tratamentele aplicate sa nu aiba remanenta ridicata pentru ca ele ajung foarte repede in apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante ;

e)       pregatirea afiselor pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate;

f)        instruirea operatorilor DDD care executa deratizare, dezinsectie si dezinfectie;

g)       anuntul in presa locala cu programul de lucru: zona, data, ora si cine executa lucrarea;

 

Prin concesionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, Municipiul Cluj-Napoca are ca obiectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin:

a)       promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

b)       dezvoltarea durabila a serviciilor;

c)       protectia mediului inconjurator;

d)       verificarea periodica a zonelor daca mai sunt daunatori in locurile unde s-a executat deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

 

IV. Modul de realizare a serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

Persoanele fizice, juridice si asociatiile de proprietari/locatari care fac permanent sesizari privind zonele si locul unde se cuibaresc acesti daunatori, insecte si rozatoare, urmand ca operatorii DDD sa se deplaseze rapid la fata locului, verificand, potrivit specificului locului si a daunatorilor ce tratament trebuie sa aplice prntru combaterea lor si sa nu fie afectate apa si solul.

Operatorii DDD vor verifica periodic in urma tratamentelor aplicate spatial care se datoreaza pe de o parte aparitiei lor din habitate lavre netratate, iar pe de alta parte migrarii adultilor din zone invecinate sau iesirii lor din locurile de adapostire in care nu au avut de suferit din cauza tratamentelor spatiale, care se aplica sub forma de aerosoli reci sau ceta calda.

Pentru fiecare din aceste doua tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele insecticide conditionate special pentru tipul respectiv de tratament.

Operatorii DDD in urma sesizarilor primite vor recolta de la fata locului insecte sau rozatoare (sub forma de oua, lavre, nimfe, adulti care pot fi transportati din locuri infestate in locuri neinfestate, odata cu diferite marfuri alimentare sau nealimentare), urmand sa fie cercetate si analizate in laboratoare specializate ce boli transmit prin agenti patogeni la om si cu ce tratamente se pot inlatura .

Locurile pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere sunt locurile unde se cuibaresc insectele si rozatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infectie, iar operatorii DDD trebuie sa aplice tratamente permanent, iar pe eticheta de toxicitate se va scrie data cand s-a executat ultimul tratament.

Operatorii DDD trebuie sa fie bine instruiti la manevrarea substantelor toxice, iar in caz de un accident cu aceste substante sa stie sa intervina cat mai urgent.

Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul substantelor toxice trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substantele toxice pe traseu.

Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile competente.

Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzator pentru interventie, in cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului.

Dupa terminarea lucrarilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie se vor amplasa afisele pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate in locuri vizibile.

 

VI.Descrierea conditiilor locale - economice si a serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Descriere generala

Cluj-Napoca este orasul resedinta al judetului Cluj.

Din punct de vedere geografic, Cluj-Napoca se afla situat in nor-vestul Ramaniei, in partea centrala a Transilvaniei. Are ca vecini judetele: Salaj si Maramures la nord, Bistrita-Nasaud si Mures la est, Alba la sud si Bihor la vest.

Regimul climatic este continental moderat, cu diferentieri in functie de altitudine.temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 2 si 8 ˚C, iar valoarea medie a precipitatiilor variaza intre 600 si 900 mm anual.

 

Suprafata si Populatia

Judetul Cluj are o suprafata de 6674 kmp si cuprinde 5 municipii, un oras si 74 de comune cu 417 sate.

Populatia Municipiului Cluj-Napoca numara circa 332.498 locuitori din care 78% sunt romani, 19,7%maghiari si 2,3% alte nationalitati (sursa: INSSE-Institutul National de Statistica Sociala si Economica-2004).

 

Situatia economica a orasului Cluj-Napoca

Din punct de vedere economic, datorita pozitiei geografice propice, Cluj-Napoca a avut dintotdeauna o bogata activitate economica si comerciala. In prezent, in Cluj-Napoca sunt inregistrate peste ___de societati (din totalul de ____inregistrate in judetul Clujl), care acopera diferite ramuri economice: transport, industrie, servicii si agricultura.

Principalele ramuri ale economiei in Cluj-Napoca sunt reprezentate de: industria prelucratoare (textile, imbracaminte, incaltaminte, pielarie, prelucrarea lemnului, industria chimica, energetica, industria materialelor de constructii, industria constructoare de utilaje), comunicatiile, transportul, comertul, turismul si serviciile imobiliare.

 

VII. Evolutia serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in perioada 2000-2005

In perioada 2000-2005 deratizare, dezinsectie si dezinfectie s-a desfasurat cu ajutorul a doua societati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie: in anii 2000 - 2004 au executat lucrari SC POJAR SRL si SC DERATCOM SRL, scopul acestei activitati fiind asigurarea deratizari si dezinsectiei la unitatile de invatamant preuniversitare si o parte a domeniului public din municipiul Cluj-Napoca, aceste societati nu au avut licienta ANRSC precum nici dotarile corespunzatoare, conform normativelor in vigoare si nu au dat rezultate foarte bune, iar in anul 2005 a executat lucrari SC CORAL SRL, care se incaderaza , conform normativelor in vigoare privind aceste activitati.

Contractele incheiate cu aceste societati a fost pe cate un an de zile si nu au reusit sa-si faca dotarile necesare conform normativelor in vigoare

 

Valoarea totala a lucrarilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in perioada noiembrie-decembrie 2005 a fost de 2.000 euro.

Pentru anul 2006 a fost repartizata de la bugetul local suma de ________lei, pentru realizarea lucrarilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, care cuprind:

 • deratizare, dezinsectie si dezinfectie a strazilor din programul initial, ce cuprindea un numar de 211 strazi si trotuare in suprafata totala de 1.487.007 mp, la care s-au adaugat in 2006 un numar de 103 de strazi modernizate in cursul anilor, ajungandu-se la o suprafata totala pe care sunt efectuate lucrari de deratizare, dezinsectie si dezinfectie de 2.213.490 mp;
 • deratizare, dezinsectie si dezinfectie a malurilor cursurilor de apa ce traverseaza municipiul in suprafata totala de 700.000 mp. si deratizarea, dezinsectiea si dezinfectiea a taluzelor drumului de centura, lucrari propuse a fi realizate cu o frecventa de cel putin doua ori pe an;
 • deratizare, dezinsectie si dezinfectie in parcuri si spatii verzi intretinute in suprafata de 289,2 ha;
 • deratizare, dezinsectie si dezinfectie a altor spatii verzi in suprafata de 267 ha;
 • deratizare, dezinsectie si dezinfectie a cimitirelor in suprafata de 46 ha;
 • deratizare, dezinsectie si dezinfectie a unitatilor de invatamant - trenuri in suprafata de 84 ha;
 • deratizare, dezinsectie si dezinfectie a unitatilor de invatamant - cladiri in suprafata de 43,7 ha;

 

DERATIZARE

1. Parcuri si spatii verzi intretinute=289,2 ha

2. Alte spatii verzi = 267 ha

3. Cimitire= 46,0 ha

4. Poduri , strazi si intersectii= 82,2 ha

5. Parcari si alei= 46,6 ha

6. Unitati de invatamant - terenuri.= 84,0 ha - constructii= 43,7 ha

7. Maluri si paraie= 700,0 ha

TOTAL = 1558,7 ha.

 

DEZINSECTIE

1. Maluri si paraie= 700,0 ha

2. Lacuri si zone adiacente= 10 ha

3. Unitati de invatamant - terenuri = 84,0 ha

4. Constructii= 43,7 ha

TOTAL = 837,7 ha

 

VIII. Motivele care justifica realizarea delegarii gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

 

8.1. Motive de ordin legislativ

Legislatia in domeniul serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, este reprezentata de: 1. Legea 219/25.11.1998 privind regimul concesiunilor, text actualizat in baza actelor normative;

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;

3. Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001;

4. Ordonanta 87/2001privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor publicata in Monitorul

Oficial nr. 543 din 1 septembrie 2001;

5. Hotararea 346/2004 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune, publicata in monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2005;

6. Hotararea 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare, publicata in Monitorul Oficial nr. 351 din 22 aprilie 2004;

7. Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

(1) -Gestiunea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie se realizeaza in urmatoarele modalitati:

a) gestiune directa;

b) gestiune indirecta sau gestiune delegata.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie se face prin hotarare a consiliilor local,.

(3) Delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie se efectueaza in conditiile prevazute de HG 346/2004, care prevede urmatoarele:

(4) Delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a localitatilor se face in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditii de transparenta, impartialitate si competitivitate, prin urmatoarele modalitati:

a) contract de concesiune;

b) contract de parteneriat public-privat.

(5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a localitatilor se face prin licitatie publica deschisa.

Aceste acte normative vin in completarea Legii 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonanei Guvernului nr 87/30 august 2001 privind serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr 139/2002 (cu modificarile), creand posibilitatea ca administratiile publice locale sa demareze demersurile pentru delegarea serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a localitatilor prin concesionarea acestora in urma unei licitatii publice deschise, realizandu-se astfel un mod unitar de organizare a serviciilor publice si totodata un control mai amanuntit menit sa mareasca eficienta si sa scada pretul acestora.

 

8.2. Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza concesionarii prin licitatie publica a serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a domeniului public consta in:

a)       Personalul si organizarea operatorului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie. Conform criteriilor de selectie, ofertantii vor primi puncte la evaluare pentru angajarea fortei de munca pe plan local. Aceasta inseamna ca operatorul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie este incurajat sa angajeze personal calificat si necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scaderea numarului de someri si, implicit, la o crestere a puterii de cumparare in oras.

b)       Prin realizarea de licitatie deschisa se va putea obtine selectarea unui concesionar care sa ofere raportul optim intre pret (mic) al tarifelor si calitate (ridicata) a serviciilor.

c)       Posibilitatea de a obtine tarife cat mai mici pentru o calitate ridicata, va permite Municipiul Cluj-Napoca sa suplimenteze suprafata domeniului public pe care se va face deratizare, dezinsectie si dezinfectie, ceea ce inseamna ca va putea creste cantitatea de lucrari intr-un buget comparabil.

d)       Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Municipiul Cluj-Napoca va primi anual de la concesionar o redeventa.

 

8.3. Motive legate de protectia mediului

Dotarea cu utilaje noi si performante impusa de criteriile de selectie a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scazut de poluare a orasului. Astfel, viitorul operator de deratizare, dezinsectie si dezinfectie va trebui sa faca dovada detinerii unui numar suficient de masini si utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie de calitate ridicata. De asemenea, Caietul de sarcini stipuleaza obligativitatea folosirii intregului parc de masini si utilaje ofertat, doar pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca si un mijloc de transport autorizat pentru cadavre.

Criteriile de selectie vor favoriza ofertantii care detin certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 si certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciilor oferite si a protejarii mediului, precum si codul CAEN 9002 si codul CAEN 9003, care permite efectuarea lucrarilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in spatii deschise.

 

8.4. Motive de ordin social

Comunitatea locala va beneficia de un numar mai mare de locuri de munca deoarece prin criteriile de selectie sunt stimulati ofertantii care angajeaza forta de munca locala. In plus, ofertantii vor primi puncte pentru preponderenta personalului calificat si autorizat fata de personalul necalificat si de asemenea pentru instruirea personalului, conform instructiunilor avizate de Institutul Cantacuzino - CENTRUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU INSECTE VECTOARE -

Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locala va beneficia de o imbunatatire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populatiei.

 

8.5. Identificarea nevoilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

8.5.1 Grupuri de interes (Stakeholders)

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a domeniului public in orasul Cluj-Napoca se impart in:

Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

Casnici: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai orasului

Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul orasului Cluj-Napoca

Institutii publice cu sedii sau filiale in Cluj-Napoca

 

Serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie al Municipiului are ca obiectiv realizarea unui serviciu de salubrizare (deratizare, dezinsectie si dezinfectie) de calitate de catre operatorul DDD, scop in care efectueaza controlul si urmarirea activitatii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie executata de catre operatori DDD.

Prestatorii de servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite

Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii populatiei:

Garda de Mediu printre atributiile careia se numara urmarirea si controlul aplicarii de catre persoane fizice si juridice a reglementarilor privind igenizarea periodica a containelor, pubelelor a punctelor gospodaresti unde se adapostesc insectele si rozatoarele, formand focare de infectie, dar si aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului.

 

Agentia Regionala de Protectie a Mediului Cluj-Napoca - printre atributiile careia se regasesc coordonarea si urmarirea stadiului de indeplinire al obiectivelor din strategia de protectia mediului.

Directia de Sanatate Publica Cluj-Napoca are ca scop realizarea controlului de stat al respectarii conditiilor igienico-sanitare prevazute de reglementarile legale in domeniul sanatatii publice

 

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala ANRSC atributii: pregatirea pietei serviciilor publice de gospodarie comunala pentru intrarea pe piata comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizari controlate pe piata serviciilor publice comunale;

 

8.5.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders)

In general, rozatoarele si insectele se numara printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de acesti daunatori, in ordinea in care sunt percepute de populatie, sunt:

 • modificari de peisaj si disconfort vizual
 • poluarea aerului
 • poluarea apelor de suprafata in cazul depozitarii sau utilizarii substantelor chimice in concentratii mari in apropierea raurilor (pe malul acestora)
 • poluarea panzei de ape freatice prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din reactiile chimice ce au loc in depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate
 • modificari ale fertilitatii solurilor si ale compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate, in cazul depozitarii neautorizate direct pe pamant.

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie stradala in orasul Cluj-Napoca au diverse nevoi, care vor fi analizate in cele ce urmeaza.

Utilizatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

a) Populatia municipiului Cluj-Napoca are o serie de dorinte si nevoi, cum ar fi:

 • sa circule pe strazi curate
 • sa se plimbe si sa se recreeze in parcuri curate fara insecte si rozatoare
 • pe perioada verii, in zilele toride, sa se recreeze in zonele de agrement pe malul apelor fara a purta grija tantarilor, rozatoarelor si a insectelor
 • sa nu fie nevoiti sa se ude la picioare din cauza baltilor produse prin acumulari de apa pe timp de ploaie sau topire a zapezii datorate canalelor infundate
 • sa nu se accidenteze datorita alunecarii pe strazi acoperite de gheata sau polei
 • sa poata circula cu masina chiar si atunci cand ninge
 • sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat datorita depozitarii clandestine de deseuri.

b) Serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie al Municipiului are ca obiective/nevoi:

 • imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie
 • cresterea calitatii vietii cetatenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piata, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investitiilor profitabile pentru comunitatea locala
 • dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure protectia mediului inconjurator
 • organizarea serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie astfel incit sa satisfaca nevoile populatiei, ale institutiilor publice si agentilor economici
 • realizarea serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie de calitate, pe un numar cat mai mare de strazi si a domeniului public pana la acoperirea intregului oras, cu costuri minime.

c) Prestatorii de Servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie:

 • cresterea volumului de activitate prin includerea unui numar cat mai mare de strazi in planul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie al orasului, astfel incat sa se obtina o valoare ridicata a contractului de prestari servicii
 • realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

d) Institutii ale Statului - toate institutiile mentionate la capitolul 8.1.1: Garda de Mediu, Agentia de Protectie a Mediului Cluj-Napoca, Directia de Sanatate Publica Cluj-Napoca, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala A.N.R.S.C. sunt interesate de:

 • imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin mentinerea unui climat de igiena;
 • protejarea mediului inconjurator;
 • inlaturarea, distrugera cuiburilor care sunt in depozitele de deseuri menajere formand focare de infectie;
 • protectia starii de sanatate a locuitorilor municipiului Cluj-Napoca.

 

8.6. Satisfacerea prezenta a nevoilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in Municipiul Cluj-Napoca

 

8.6.1. Analiza serviciilor oferite

In anul 2005, in Municipiul Cluj-Napoca, activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a fost executata de catre SC CORAL IMPEX SRL, in baza contractului de prestari servicii nr.., incheiat intre Municipiul Cluj-Napoca si SC CORAL IMPEX SRL.

Serviciul Tehnic realizeaza activitatea de monitorizare si control a modului in care se desfasoara activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie de catre prestator, prin intermediul a trei inspectori de teren repartizati pe sectoare.

8.6.2. Gradul de satisfactie al utilizatorilor de servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

In urma interviurilor pe baza de chestionar desfasurate cu reprezentanti ai unitatilor de invatamant preuniversitar ai asociatiilor de locatari/proprietari si cu agenti economici, precum si cetatenii care au facut sesizari cu referire la operatorii DDD clandestini care se recomandau ca au fost trimisi de Primarie sa execute aceste lucari, solicitad taxe foarte mari, fara citante sau furau anumite lucruri din locuinte.

Referitor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, cei intervievati si-au exprimat opinia ca reprezentanti ai unor asociatii de utilizatori, investigandu-se relatia cu operatorii de servicii de salubrizare menajera si gradul de satisfactie in legatura cu prestatia acestora.

Referitor la de deratizare, dezinsectie si dezinfectie cei intervievati si-au exprimat opinia ca persoane particulare, ca membrii ai comunitatii locale beneficiari ai serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie. Au fost analizate toate activitatile legate de activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie rezultatele investigatiei fiind prezentate in continuare.

 

8.7. Beneficiile concesionarii

 

Situatia actuala

Situatia viitoare (in urma concesionarii)

Costul serviciilor.

In desfasurarea activitatilor s-au utilizat preturile rezultate in urma unei proceduri de achizitie, insa performantele nu au fost cele asteptate datorita slabei dotari a operatorului angajat.

Costul serviciilor.

Prin realizarea de licitatie deschisa se va putea obtine raportul optim intre tarife mici si calitate ridicata a serviciilor.

2. Calitatea serviciilor.

In contractul cu socitatile care au executat aceste lucrari pana in anul 2004, principiile de calitate erau urmatoarele:

- serviciile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie nu erau de calitate din cauza ca nu se utilizau substante de buna calitate

- receptia lucarilor executate se face pe locurile de amplasare a momeli nu si pe eficienta de combatere a daunatorilor

 

 

Dotarile tehnice. Din interviuri a rezultat ca actualul operatorii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie nu detine dotari suficiente si foarte performante, in special pentru realizarea activitatilor de dezinsectie si dezinfectie, acest lucru conduce la o calitate slaba a serviciilor de dezinsectie si dezinfectie realizate.

Organizarea operatorului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie. Tot din interviurile avute a rezultat ca si punct slab al operatorilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie lipsa controlului efectuat de operatori asupra echipelor DDD si lipsa de instruire si motivare a resursei umane folosite.

 

2. Calitatea serviciilor.

In contractul de concesionare a serviciilor se vor stabili criterii de performanta, care vor inlesni evaluarea de catre Municipiul Cluj-Napoca a calitatii serviciilor realizate. De asemenea vor fi avantajati ofertantii care au certificareSR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005 si OH SAS 18001/2004. In plus vor fi stabilite penalizari care vor motiva concesionarul sa efectueze lucrari de calitate. De asemenea, concesionarul va trebui sa constituie o garantie de buna executie a serviciilor sale.

Dotarile tehnice. Prin criteriile de selectie a ofertelor sunt favorizati ofertantii care ofera pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca un numar cat mai mare de masini si utilaje perfomante, conform normativelor in vigoare. In plus ei sunt obligati sa utilizeze intregul parc de masini si utilaje pe care l-a ofertat doar pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca.

Organizarea operatorului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie. Conform criteriilor de selectie a ofertantilor, se vor acorda puncte pentru raportul personal specializat/personal necalificat, pentru instruirea personalului si pentru motivarea bunei performante a acestuia.

3. Cantitatea serviciilor. Este stabilita lunar, prin programul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie realizat de Serviciul Tehnic al Municipiului Cluj-Napoca.

3. Cantitatea serviciilor. Va continua stabilirea unui program de salubrizare de catre Municipiul Cluj-Napoca . Avantajul concesionarii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie prin selectarea ofertelor in urma licitatiei publice il constituie posibilitatea obtinerii unor tarife cat mai mici pentru o calitate mare, ceea ce va putea permite Primariei Cluj-Napoca sa suplimenteze domeniul public pe care se va face deratizare, dezinsectie si dezinfectie, deci si cantitatea de lucrari.

 

Prin concesionarea serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie vor fi create conditiile pentru cresteri intensive ale serviciului, prin cresterea frecventei cu care se realizeaza la nivelul municipiului nostru.

 

Investitiile necesare pentru modernizare sau extindere

Din interviurile realizate rezulta ca, pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, Municipiul Cluj-Napoca ar trebui sa faca investitii pentru:

Imbunatatirea calitatii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie. Serviciile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie prestate pana in prezent au fost de proasta calitate, unul din motivele pentru care nu se poate face deratizare, dezinsectie si dezinfectie de calitate a orasului dotarile cu utilaje trebuie sa fie conform normativelor in vigoare pentru a evita orice pericol de intoxicare

Operatorii DDD trebuie sa fie bine pregatiti avand in vedere complexitatea si dificultatea lucrarilor care se executa;

Detinere de certificare conform SR EN ISO: 9001/2001 sau echivalent, aplicabil domeniului de activitate.

Detinere de certificare conform SR EN ISO: 14001/2005 sau echivalent, aplicabil domeniului de activitate.

Detinere de certificare conform SR EN ISO: 18001/2004 sau echivalent, aplicabil domeniului de activitate

Realizarea unui program de mediatizare a problemelor pe care le intampina Municipiul Cluj-Napoca din cauza ca nu se intervine la timp pentru combaterea insectelor si rozatoarelor.

 

Procedura de delegare a gestiunii

 

Ca urmare a inexistentei unui contract cu un operator atestat pentru efectuarea serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a luat in considerare, prevederile, HG 433/2004 si a HG 346/2004, delegarea prin contract de concesiune a serviciilor publice de salubrizare.

Delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca se va face prin licitatie publica.

Delegarea serviciilor de salubrizare se va face conform HG 346/18.03.2004, prin contract de concesiune. Acesta indica si etapele care trebuie realizate.

Etapa 1 - aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini de catre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Etapa 2 - publicarea in Monitorul Oficial si in alte mijloace mass-media a anuntului de organizare a licitatiei deschise pentru concesionarea serviciului de salubrizare stradala

Etapa 3 - organizarea si desfasurarea licitatiei deschise si evaluarea ofertelor

Etapa 4 - negocierea si semnarea contractului cu cel mai bun ofertant.

 

Durata estimata a contractului

Durata estimata a contractului este de 5 ani, conform cerintelor, HG 433/2004 si HG 346/2004, HG 955/2004, cu posibilitatea de prelungire cu inca jumatate din durata lui.

 

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de incheiere a contractului

 

Termenul propus pentru incheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, prin incheierea contractului cu concesionarul serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu inca jumatate din durata lui, prin act aditional.

 

Intocmit,

Sef serviciu

Stefan Lucaciu

Insp. Spec.

Gligor Topan

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: