Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Cluj-Napoca

 

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara/extraordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Cluj-Napoca  proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 44658/102 din 02.03.2009 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Cluj-Napoca,

Avand avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36, art. 39 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1.  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.

 

Art.2.  Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Serviciul Resurse umane.

 

Presedinte de sedinta,

 Jr. Radu Marin Moisin

Nr. 194 din 7 aprilie 2009

(Hotararea a fost adoptata

cu 26 voturi)

 Contrasemneaza:

 Secretarul municipiului, 

Jr. Aurora Tarmure

ANEXA la Hotararea nr.

 

 

Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Cluj-Napoca

 

Prezentul Regulament de organizare si functionare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliaza modul de organizare a Primariei Municipiului Cluj-Napoca si a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileste regulile de functionare, politicile si prevederile (atributiile) ce revin compartimentelor de munca din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii.

Prin R.O.F. este stabilit modul de organizare a directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor de munca din Primarie precum si relatiile ierarhice si de colaborare.

 

Date de identificare

 

In sensul Legii nr. 215/2001, republicata, Primaria Municipiului Cluj-Napoca este o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local, dispozitiile primarului, solutionand problemele curente al colectivitatii locale, in aceasta structura intrand: primarul, viceprimarii, secretarul municipiului si aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

 

Locatiile Primariei Municipiului Cluj-Napoca sunt:

Str. Motilor nr. 3

Piata Unirii nr. 1-2

Str. St. O Iosif nr. 2-4 si nr.1-3

Str. Avram Iancu nr. 25

Str. Ion Mester nr. 10 Primaria de cartier Manastur

Str. Fabricii nr.4 Primaria de cartier Marasti

Piata Liebcknecht nr.7-8 Primaria de cartier Iris

Str. Traian Vuia nr.41 Primaria de cartier Someseni

str. Al. Vlahuta nr. 54-56 - Primaria de cartier Grigorescu

 

Codul fiscal al Primariei municipiului Cluj-Napoca este 4305857, contul RO 04 TREZ 21 62 11 60 20 3 XXXXX deschis la BN trezoreria Cluj.

 

Administratia publica in municipiul Cluj-Napoca se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii. Acest drept se exercita de consiliul local si primar,  autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice.

Structura de conducere a Primariei este constituita din Primar autoritate executiva, viceprimari, secretar, conducatorii directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor de munca asa cum sunt definite in structura organizatorica aprobata conform legii.

Conform organigramei si a Statului de functii al Primariei municipiului Cluj-Napoca, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 437/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia posturilor aprobate este:

 

Total:    1098

din care

demnitari 3

functionari publici  825

de conducere  72

de executie753

personal contractual 270

de conducere 11

de executie 259

Subdiviziunile manageriale si subdiviziunile executive ale Primariei municipiului Cluj-Napoca asa cum au fost stabilite de catre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

 

101      SERVICIUL PROTECTIE CIVILA, SECURITATE SI SANATATE IN  MUNCA; P.S.I.

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Str. Motilor nr.1-3, camera 21

Nr. de posturi total : 8           din care:                       ─ functii publice:                      0

─ personal contractual:            8

Este subordonat:     Primarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

protectia civila are misiunea de a asigura cetatenilor protectie impotriva efectelor dezastrelor naturale si actiunilor militare pe timp de pace,  criza si razboi, potrivit legii;

protectia civila are misiunea asigurarii  promovarii, imbunatatirii, securitatii si sanatatii in  munca a angajatilor (lucratorilor);

prevenirea si  reducerea riscurilor de producere  a incendiilor, salvarea si protectia salariatilor, salvarea bunurilor impotriva efectelor determinate de incendii la cladirile din patrimoniu, potrivit legii;

organizeaza, coordoneaza si indruma activitatile referitoare la pregatirea economiei si a teritoriului pentru aparare, ce se desfasoara in  cadrul institutiei potrivit legii.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

propune Consiliului local, structura organizatorica de protectie civila;

asigura si  realizeaza masurile pentru instiintarea si alarmarea populatiei in  cazul atacurilor din aer sau dezastrelor;

culege, prelucreaza,  stocheaza, studiaza si analizeaza datele si informatiile referitoare la protectia civila;

stabileste posibilitatile de adapostire a populatiei  si  salariatilor in situatii speciale;

asigura intretinerea si  verificarea sistemului de alarmare al  municipiului Cluj-Napoca, intocmeste contracte  in  acest sens;

asigura gestionarea, depozitarea si intretinerea aparaturii si a materialelor de protectie civila;

asigura verificarea si intretinerea fondului de adapostire, comunica si urmareste intretinerea acestora;

asigura,  verifica aplicarea masurilor de instruire si pregatire pentru situatii de urgenta a salariatilor institutiei conform legislatiei in  vigoare;

controleaza aplicarea normativelor si masurilor de prevenire p.s.i. la  nivel  de  institutie si  face propuneri pentru imbunatatirea activitatii de p.s.i.

intocmeste anual contracte pentru intretinerea mijloacelor de aparare si stingerea incendiilor;

participa la pregatirea si desfasurarea exercitiilor si antrenamentelor de protectie civila;

asigura resursele  materiale si documentele necesare pentru realizarea activitatii;

elaboreaza tematici si instructiuni pentru toate fazele de instruire in domeniul situatiilor de urgenta;

pastreaza toate documentele care  certifica organizarea si desfasurarea instruirii personalului in domeniul situatiilor de urgenta;

identifica pericolele si evalueaza riscurile  pentru fiecare componenta a sistemului de munca  in domeniul securitatii si sanatatii in  munca;

elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie  in domeniul  securitatii si sanatatii in  munca;

elaboreaza instructiuni proprii, tinand  seama  de particularitatile activitatilor locurilor de munca;

propune atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii muncii;

elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in  munca;

elaboreaza programul de instruire testare la  nivelul institutiei;

participa la  cercetarea evenimentelor conform competentelor  legale;

elaboreaza rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii din institutie in conformitate cu legea.

 

D. Responsabilitati:

intocmeste Planul de interventie in caz de incendiu la cladirile primariei;

intocmeste Planul de protectie civila al municipiului;

intocmeste referate, dispozitii si HCL;

intocmeste situatia cu rezervistii mobilizati la locul de  munca;

elaboreaza tematici de pregatire a salariatilor pentru situatii de urgenta;

verifica starea de operativitate a adaposturilor de protectie civila;

verifica sistemul de instiintare-alarmare al municipiului Cluj-Napoca;

intocmeste carnetul de mobilizare al  municipiului;

participa la Comisiile de recrutare incorporare a  municipiului.

indruma si controleaza modul de respectare a legislatiei de sanatate si securitate a muncii;

efectueaza instructajul general de securitate si sanatate in munca la angajare;

aplicarea legilor privind realizarea masurilor de protectie civila, securitate  si sanatate in munca; psi,  pregatirea economiei si teritoriului pentru aparare.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

indruma si controleaza activitatile in domeniul securitatii si sanatatii muncii , protectie civila si p.s.i.

incheie acte de constatare, note de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca ; p.s.i.

Organizeaza si duce la  indeplinire  toate atributiile serviciului.

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

primeste adrese, note interne de la toate compartimentele din institutie;

transmite Note interne si acte cu rezolutia conducerii la toate  compartimentele;

primeste adrese, documente de la Centrul Militar Zonal Cluj, Inspectoratul pentru situatii de urgenta ,,Avram Iancu al judetului Cluj, Institutia Prefectului si alte institutii din muncipiului Cluj-Napoca;

expediaza raspunsuri la sesizari persoane fizice si juridice;

transmite documente aprobate de primar tuturor compartimentelor, societatilor comerciale, institutiilor publice din  municipiul Cluj-Napoca;

relatii cu toate compartimentele din  cadrul primariei;

indrumare si control in domeniul securitatii si sanatatii in  munca, protectie civila si p.s.i.

Relatii cu autoritati si institutii publice ca: Inspectoratul teritorial de  munca, Inspectoratul pentru situatii de urgenta ,,Avram Iancu al  judetului Cluj, OMEPTA, Prefectura;

relatii cu persoane fizice si juridice  cand este  cazul.

 

102                  Serviciul Resurse umane

 

A. Datele de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str. Motilor, nr. 3, cam. 99; telefon 596030/interior: 1020, 1021 sau 0264/430.240.

Numar de posturi: total 11 din care

functii publice:                          11

personal contractual:                0

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca:

 

B. Misiunea si scopul Serviciului Resurse Umane: asigura elaborarea si punerea in aplicare a politicilor de resurse umane si a procedurilor de lucru.

 

C.  Activitati si atributii ce revin Serviciului de Resurse umane

3.1.  Angajarea si integrarea salariatilor

a) recrutare

b) selectie

c) integrare

3.2. Motivarea salariatilor

a) evaluarea posturilor

b) salarizarea

c) motivarea nesalariala

3.3. Organizarea resurselor umane

a) analiza si reevaluarea posturilor

b) elaborarea documentelor organizationale (Regulamentul Intern, R.O.F., C.C.M., Stat de functii, organigrama)

3.4.Gestiunea personalului

a) elaborarea, completarea si negocierea C.C.M si C.I.M.

b) gestiunea carnetelor de munca, a dosarelor profesionale si de personal;

c) gestiunea bazei de date a evidentei personalului

d) elaborarea de documente de evidenta a personalului.

3.5. Planificarea resurselor umane

a)pregatirea/perfectioanrea salariatilor

b) promovarea salariatilor

3.6. Evaluarea performantelor resurselor umane

a) evaluarea performantelor profesionale individuale;

b) avaluarea aptitudinala;

c) evaluare medicala.

 

D. Responsabilitati:

Intocmeste referate, note prin care propune primarului municipiului Cluj-Napoca elaborarea politicilor in domeniul resurselor umane.

Propune Primarului municipiului Cluj-Napoca procedurile de lucru privind realizarea activitatilor Serviciului de Resurse umane prin punerea in aplicare a politicilor si procedurilor din domeniul resurselor umane.

Raspunde de punerea in aplicare intocmai a actelor elaborate de Consiliul Local si Primar precum si a legilor ce reglementeaza domeniul resurselor umane.

Raspunde de informarea la timp a salariatilor cu privire la politicile si prevederile stabilite de catre primar in domeniul resurselor umane.

 

E. Competente

a) verifica modul de aplicare si respectare a prevederilor R.I., C.C.M. aplicabil, propunand primarului municipiului Cluj-Napoca masurile care se impun pentru respectarea lor;

b) verifica actele si documentele care au stat la baza intocmirii dosarului profesional si a dosarelor personale ale salariatilor.

 

6. Sistemul de relatii:

intern cu salariatii institutiei / compartimente de munca, servicii publice din subordinea Consiliului Local;

extern   - persoane fizice care candideaza pentru ocuparea unor posturi vacante sau care solicita in scris documente sau informatii

persoane juridice: Consiliul Judetean, Prefectura, I.N.A, I.T.M., A.J.O.F.M., Casa de pensii, A.N.F.P., institutii de invatamant de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 

102.1              COMPARTIMENTUL  DOCUMENTE  SECRETE

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr. 3, camera 99.

Nr. de posturi total : 2                       din care:                       ─ functii publice:                      2

─ personal contractual: 0

Este subordonat:          Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Prevenirea scurgerii informatiilor clasificate.

C. Atributiile compartimentului de munca:

3.1. Intocmeste si propune spre aprobare Primarului municipiului Cluj-Napoca si raspunde, deasemenea, de respectarea Programului de prevenire a scurgerii de informatii clasificate detinute de Primaria municipiului Cluj-Napoca in conformitate cu prevederile H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania; H.G. nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

3.2. Prin programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate detinute de Primaria Cluj-Napoca se vor prevedea:

obiectivele programului;

elementele generale privind informatiile clasificate detinute de Primaria municipiului Cluj-Napoca;

locuri unde se concentreaza, de regula ori temporar, date, informatii, documente clasificate sau se desfasoara astfel de activitati si masurile de protectie necesare;

lista functiilor care necesita acces la informatiile clasificate, cu respectarea stricta a principiului nevoii de a cunoaste ;

persoanele desemnate sa indeplineasca atributii pe linia protectiei activitatilor, datelor, informatiilor si documentelor clasificate;

lista cu persoanele care au sau urmeaza sa aiba acces la informatiile clasificate;

masuri de protectie fizica a cladirilor, spatiilor/locurilor unde se pastreaza sau se concentreza informatiile clasificate si se desfasoara astfel de activitati, cu dotarile necesare;

stabilirea si identificarea pericolelor in domeniul protectiei informatiilor clasificate, a posibilelor atacuri ori amenintari la adresa securitatii sistemului/retelelor informatice;

stabilirea de masuri de protectie impotriva sustragerii, observarii, ascultarii informatiilor clasificate;

modul de solutionare a cazurilor de incalcare a reglementarilor privind protectia informatiilor clasificate;

masuri de instruire si de educatie protectiva a persoanelor care au atributii pe linia informatiilor clasificate si a celor care au acces la astfel de informatii;

 

D. Responsabilitati:

Rasunde de intocmirea, actualizarea si repectarea Programului de prevenire a scurgerii de informatii clasificate detinute de Primaria municipiului Cluj-Napoca.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca: controleaza modul in care este respectat Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate detinute de Primaria municipiului Cluj-Napoca si stabileste masuri obligatorii de respectat in acest domeniu pentru persoanele care vin in contact cu informatiile clasificate.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca: relatii directe cu compartimentele de munca din institutie care detin, utilizeaza sau intocmesc documente clasificate.

 

Relatii directe cu institutii sau organizatii din exterior care primesc sau expediaza documente clasificate.

103                  SERVICIUL  AUDIT  INTERN

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr. de posturi total : 10                     din care:           ─ functii publice:                      10

─ personal contractual: 0

Este subordonat: PRIMARULUI

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:        Asigurarea obiectiva si consilierea destinate sa imbunatateasca activitatea institutiei si sa sprijine indeplinirea obiectivelor acesteia.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

1. Atributiile compartimentului de munca sunt stabilite prin Legea nr. 672/2002 privind audiul public intern si OMFP nr.38/2003 care aproba Normele metodologice de aplicare a acesteia (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern), dupa cum urmeaza:

elaborarea normelor metodologice specifice primariei, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

elaborarea proiectului planului anual de audit public  intern la nivelul institutiei (primariei);

efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanta) asupra tuturor activitatilor desfasurate in institutie, inclusiv in alte entitati subordonate sau care beneficiaza, sub diverse forme, de finantare de la bugetul local, cu privire la:

formarea si utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului public;

evaluarea sistemelor de management financiar si control sub aspectul transparentei si conformitatii cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

auditarea , cel putin o data la trei ani, a urmatoarelor activitati (fara a se limita la acestea):

- angajamente bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al municipiului;

- constituirea veniturilor publice ;

- alocarea creditelor bugetare;

- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

- sistemul de luare a deciziilor;

- sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate acestor sisteme;

- sistemele informatice.

informarea structurii teritoriale a UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

raportarea periodica asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din misiunile de audit efectuate;

elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern;

verificarea respectarii normelor, instructiunilor precum si a Codului privind conduita etica in cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate si initierea de masuri corective necesare in cooperare cu conducatorii entitatilor publice in cauza.

 

2. Efectuarea de misiuni de consiliere in conformitate cu Normele privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere aprobate prin OMFP nr. 1702/2005.

 

3. Efectuarea altor actiuni dispuse de conducatorul institutiei.

 

D. Responsabilitati:

indeplinirea sarcinilor si atributiilor specifice compartimentului;

indeplinirea obiectivelor institutiei.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca: Independenta deplina in exercitarea atributiilor prevazute de lege pentru realizarea misiunilor de audit intern.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Din punct de vedere ierarhic compartimentul este, potrivit prevederilor legale, in directa subordonare a conducatorului institutiei.

Relatiile functionale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile si directiile din institutie de la care primeste  informatiile  solicitate in desfasurarea misiunilor de audit cuprinse in: fise posturi salariati, proceduri de lucru, alte documente specifice activitatii fiecarui compartiment.

Informatiile transmise catre compartimentele din Primarie sunt continute de documentele specifice misiunilor de audit: notificari, minute ale sedintelor de deschidere si inchidere ale misiunilor, fise de identificare si analiza a problemelor (FIAP-uri), proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

Compartimentul primeste si transmite celorlalte compartimente din Primarie si alte informatii cuprinse in: note interne, referate etc.

Relatiile de control constau in efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activitatilor care se desfasoara in cadrul institutiei conform planului anual  sau de misiuni cu caracter exceptional ( ad-hoc) dispuse de catre conducatorul institutiei.

In cadrul relatiilor de reprezentare, in efectuarea misiunilor de audit, compartimentul de audit reprezinta conducatorul institutiei.

Pe plan extern relatiile serviciului de audit public intern se stabilesc cu autoritati si institutii publice entitati publice de subordonare locala (regii autonome, institutii publice), persoane juridice de drept public finantate de la bugetul local, alte autoritati publice centrale si locale persoane juridice private asociatii si fundatii care beneficiaza de fonduri de la bugetul local, societati comerciale partenere (colaboratoare) organizatii internationale organizatii partenere sau organisme prin care se deruleaza fonduri structurale comunitare.

Compartimentul de audit public intern primeste de la entitatile din exterior informatiile pe care le considera relevante in desfasurarea misiunilor de audit, continute in documentele pe care acestea le intocmesc in activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigrama, fise posturi salariati, regulamente de organizare si functionare, balante si bilanturi privind activitatea desfasurata, documente financiar contabile etc.). La randul sau compartimentul de audit public intern transmite entitatilor din exterior informatii specifice misiunilor de audit pe care le desfasoara cuprinse in: notificari, minute ale sedintelor de deschidere si inchidere a misiunilor, fise de identificare si analiza problemelor, proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

104                  Serviciul Strategii de Informatizare

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea:  sediul str. Motilor, nr. 1-3, cam. 55-56

Nr. de posturi total:               20 persoane

din care:           ─ functii publice:                      16

─ personal contractual: 4

 

Este subordonat: primarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca: realizarea unui sistem informatic integrat care sa ofere toate facilitatile pentru desfasurarea activitatii din cadrul adminsitratiei publice in vederea oferirii de servicii prompte si de calitate catre populatie, transparenta si deschidere catre cetateni

 

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

asigurarea functionarii optime a componentelor active si pasive de infrastructura asigurarea functionarii optime a softurilor si aplicatiilor, precum si gestionarea bazelor de date

asigurarea conexiunilor intre sedii, precum si a serviciului de internet

asistarea implementarii de softuri si aplicatii noi, precum si a instruirii personalului in vederea utilizarii optime a aplicatiilor

gestionarea sistemului informatic al institutiei

dezvoltarea si realizarea integrabilitatii sistemului

 

D. Responsabilitati: asigurarea bunei functionari a sistemului informatic in ansamblul sau  (infrastructura, comunicatii, soft, baza de date)

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

adminstrarea sistemului informatic in totalitate

hardware

software

baze de date

stabilirea regulilor de exploatare, a acceselor si restrictiilor in sistem si in afara sistemului

gestionarea componentelor si dotarilor in sistem

stabilirea necesitatilor pentru dezvoltarea si extinderea sistemului

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

relatii de colaborare cu toate compartimentele la toate nivelele din punct de vedere informatic

relatii de colaborare cu furnizorii de componente SI (hard, soft) si de servicii informatice

supervizare pentru toate compartimentele privind SI

relatie de subordonare primarului

 

105      SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA (S.V.S.U)

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Nr. de posturi total : 10                     din care:                       ─ functii publice:                      8

─ personal contractual:            2

Este subordonat: direct Primarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

S.V.S.U fiinteaza in baza H.C.L. Nr. 67/28.02.2006 avand ca misiune de baza: preintampinarea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora

Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului si a bunurilor si valorilor.

Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire.

Formele activitatii de prevenire sunt controlul, asistenta tehnica de specialitate, verificarea si informarea preventiva a populatiei.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor si prevenirea situatiilor de urgenta;

identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale, prin aprecierea posibilitatilor de aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului si bunurilor materiale;

informarea oportuna a factorilor de decizie privind identificarea potentialilor factori de risc ce pot genera situatii de urgenta;

constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate sau implicate;

informarea populatiei si a salariatiilor privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare in situatii de urgenta.

C. Atributiile compartimentului de munca:

identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgenta pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la situatiile de urgenta;

informarea si pregatirea prevenitiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele (resursele) de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;

instiintarea autoritatilor publice si locale privind potentiala aparitie a unor situatii de urgenta, precum si monitorizarea si participarea la gestionarea acestora;

identificarea masurilor pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si artistice, precum si a mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta;

participarea la limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta.

 

D. Responsabilitati:

S.V.S.U asigura punerea in practica a dispozitiilor primarului privind actiunile specifice prevenirii situatiilor de urgenta, avand la baza investirea personalului in calitate de inspectori de specialitate, cu exercitiul autoritatii publice.

La nivelul S.V.S.U se intocmeste Planul de analiza si acoperire a riscurilor de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca supus spre aprobare Consiliului Local. Se actualizeaza anual.

Din analiza factorilor de risc identificati, conform concluziilor ce rezulta, se intocmesc Graficul de control si Graficul de informare publica avand la baza Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile populatiei, evidentei operatorilor economici din subordinea Consiliului Local si institutiile publice din sectorul de competenta.

Programul de masuri este intocmit de catre seful S.V.S.U - grafic, desfasurat pe un an calendaristic, aprobat de primar. Pe baza lui se desfasoara activitatile de control, asistenta tehnica de specialitate, verificare si informare preventiva a populatiei.

In urma acestor activitati, analizandu-se concluziile, se propun primarului masurile legale ce se impun pentru prevenirea aparitiei unor noi factori de risc sau situatii de urgenta.

Pe timpul monitorizarii si gestionarii situatiilor de urgenta, personalul S.V.S.U face parte din Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (seful serviciului) si din Centrul Operativ cu activitate temporara la nivelul municipiului Cluj-Napoca (inspectorii si personalul contractual), desfasurand activitati specifice de sprijin, informare si coordonare.

S.V.S.U asigura indeplinirea ordinelor si dispozitiilor pe linie de specialitate transmise de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pe baza rezolutiilor presedintelui Comitetului Local, respectiv primarul municipiului Cluj-Napoca.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Conform legislatiei in vigoare in principal OMAI 718/2005 si OMAI 160/2007 din punct de vedere teritorial, sectorul de competenta al S.V.S.U este identic cu teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca.

In acest sector, competenta de a derula activitati specifice de catre S.V.S.U se reflecta in prevederile Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.

S.V.S.U are competenta sa rezolve si/sau sa participe la solutionarea petitiilor cetatenilor. Pentru aceasta, executa verificarea la fata locului, aceasta activitate avand ca urmare intocmirea unei note de constatare. Aceasta sta la baza recomandarilor privind solutionarea legala a petitiilor.

S.V.S.U executa dispozitiile primarului municipiului Cluj-Napoca si participa la activitatile comune aparatului de specialitate al acestuia.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Sistemul de relatii al serviciului functioneaza pe principiile

respectarii legii;

ierarhizarii;

colaborarii;

responsabilitatii;

implicarii active

 

In baza acestor principii, personalul S.V.S.U:

promoveaza respectarea prevederilor actelor normative si aplicarea acestora in sectorul de competenta;

executa dispozitiile primarului si asigura punerea in practica a hotararilor Consiliului Local pe linie de specialitate;

raspunde solicitarilor celorlalte compartimente pentru rezolvarea petitiilor si cererilor cetatenilor, precum si in cadrul comisiilor pentru constatarea si rezolvarea situatiilor care au legatura cu competentele serviciului, aparute pe teritoriul administrativ al municipiului;

face propuneri privind justa si legala rezolvare a problemelor, formuland si variante de raspuns pe care le inainteaza spre aprobare si/sau semnare primarului;

se autosesizeaza si initiaza demersurile legale pentru rezolvarea oportuna a problemelor nou aparute.

 

 

 

 

 

PRIMAR

CETATENI

ALTI FACTORI DE DECIZIE / PRIMARIE

S.V.S.U

ENTITATI JURIDICE DIN AFARA PRIMARIEI

ALTE  COMPARTIMENTE     ALE PRIMARIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


106                  Biroul Managementul calitatii

 

 

Nr. de posturi total: 6            din care:           - functii publice:                       0

- functii contractuale:    6

Este subordonat: primarului

 

 

- Compartiment de munca  nou infiintat, toate posturile fiind vacante.

107      Biroul Relatii si Informatii Internationale

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  Motilor1-3, camera 51

Nr. de posturi total : 6                       din care:                       ─ functii publice:                                 5

─ personal contractual:                        1

Este subordonat : direct primarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Reprezentarea in plan extern a institutiei

Organizarea/coorganizarea evenimentelor de relatii externe desfasurate sub egida Primariei si a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Initierea, implementarea si evaluarea proiectelor bilaterale/trilaterale din domeniul relatiilor externe cu orase partenere ale municipiului Cluj-Napoca

Mentinerea relatiilor de buna colaborare cu reprezentantii oraselor infratite municipiului Cluj-Napoca

Identificarea de noi orase partenere ale municipalitatii clujene si supunerea, spre aprobare a propunerilor de infratire/colaborare

Supunerea spre aprobare a noilor cereri de infratire/colaborare venite din partea unor orase din strainatate

Organizarea vizitelor oficiale ale delegatiilor straine/misiunilor diplomatice straine in municipiul nostru

Organizarea vizitelor si delegatiilor  municipalitatii clujene in strainatate

Asigurarea traducerii din/in limba engleza, franceza, germana, italiana a discutiilor purtate in cadrul vizitelor oficiale de catre delegatiile din strainatate la Primaria municipiului Cluj-Napoca (ambasadori, investitori straini, reprezentanti ai unor institutii de cultura si arta, institutii de invatamant, persoane private etc.)

Initierea proiectelor HCL care tin de domeniul relatiilor externe

Traducerea corespondentei oficiale a institutiei si alcatuirea raspunsurilor ce se impun prin colaborarea cu departamentele de resort

Intretinerea relatiilor cu Ambasadele si misiunile diplomatice din Romania

Asigurarea traducerii materialelor pentru pagina de internet a Primariei municipiului Cluj-Napoca si asigurarea actualizarii  acesteia

Contribuirea la organizarea conferintelor de presa ale primarului, care au ca subiect relatii internationale

Asigurarea transparentei si a liberului acces al presei si al cetatenilor la informatiile de interes public, conform legii 544/2001, in probleme legate de relatiile internationale ale municipalitatii clujene

Co-organizarea evenimentelor oficiale prilejuite de derularea unor proiecte europene (exemple: sarbatorirea zilei de 9 mai- Ziua Europei; sesiuni de specializare pe teme de relatii externe)

Organizarea de proiecte in colaborare cu centrele culturale straine din municipiul Cluj-Napoca

Actualizarea permanenta a bazei de date pe relatii externe

Solutionarea zilnica a solicitarilor petentilor care au legatura cu relatiile externe

Reprezentarea institutiei la diferite actiuni din domeniul relatiilor externe

Colaborarea cu Biroul de informare pentru investitori la intocmirea unei baze de date privind potentialul de investitii straine in municipiul Cluj-Napoca

Colaborarea cu institutiile publice si private care au drept scop atragerea de investitii straine in municipiul Cluj-Napoca

Oferirea impreuna cu Biroul de informare pentru investitori de consultanta primara reprezentatiilor firme straine care doresc sa investeasca in municipiul Cluj-Napoca

Asigurarea arhivarii actelor care tin de relatii externe

Exercitarea oricaror alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului

 

D. Responsabilitati:

de intocmire a documentelor

de implementarea/ executie a sarciniilor de munca rezultate din indeplinirea atributiilor

de auto-evaluare a activitatiilor depuse la nivel strategic si operational

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca: supune spre aprobare primarului si Consiliului Local proiectele initiate

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

relatii de colaborare cu departamentele interne ale Primariei municipiului Cluj-Napoca

relatii de colaborare/supervizare cu alte institutii,organizatii,cetateni etc.

 

301      Serviciul Administratie Locala, Relatii cu Asociatiile de Proprietari

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: sediul din P-ta Unirii nr.1, camera nr. 10 si 28

Nr. de posturi-total: 9              din care:           -functii publice:             8

-personal contractual:   1

 

Este subordonat: secretarului municipiului, viceprimarilor si primarului.

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca: Serviciul asigura indeplinirea tuturor atributiilor stabilite prin lege in sarcina consiliilor locale.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

indruma si sprijina asociatiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta in scopul infiintarii asociatiilor de proprietari, in conditiile legii;

intocmeste si distribuie materiale informative de interes pentru asociatia de proprietari,prin care contribuie la buna desfasurare a activitatii acestora;

solutionarea reclamatiilor, petitiilor primite de la cetateni, in termenele si conditiile stabilite de lege

organizeaza, in colaborare cu organizatii neguvernamentale seminarii de instruire pentru presedintii si administratorii de condominii;

organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari;

confirma achitarea la zi a cheltuielilor prin dovada eliberata de presedintele comitetului executiv si de administratorul asociatiei, in situatia in care proprietarii doresc sa-si instraineze apartamentele sau spatiile cu alta destinatie;

indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru respectarea de catre acestea a cadrului legal incident;

in situatia in care comitetul executiv al asociatiei de proprietari si presedintele acesteia nu isi indeplinesc obligatiile ce le revin potrivit prevederilor legale organizeaza cu sprijinul unui comitet de initiativa din cadrul asociatiei o adunare generala care va dezbate problemele ivite in activitatea asociatiei de proprietari si daca este cazul, vor organiza chiar noi alegeri;

asigura atestarea administratorilor de condominii din municipiul Cluj-Napoca, in baza art.7, alin.2 din O.G. nr.85/2001, art.58, lit.e) din H.G. nr.400/2003 si H.C.L. Cluj-Napoca nr. 213/02.07.2003 prin intermediul comisiei de atestare formata din specialisti in domeniul fmanciar-contabil si al legislatiei muncii;

intocmeste baza de date informatica cu asociatiile de proprietari  si conducerile acestora si o actualizeaza periodic

asigura arhivarea documentelor create, conform prevederilor nomenclatorului arhivistic al institutiei;

constatarea contraventiilor prevazute de Legea nr. 23/2007, H.C.L. nr. 213/02.07.2003 art. 3 si aplicarea sanctiunilor;

asigura, in timpul alegerilor locale, generale si a referendumurilor coordonarea logistica.

 

D. Responsabilitati:

solutioneaza toate adresele inregistrate la registratura generala a institutiei care vizeaza atributii sale;

asigura arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al institutiei;

respecta si asigura punerea in aplicare a legislatie incidente, a regulilor stabilite;

propune primarului masurile necesare si legale pentru solutionarea diverselor cazuri instrumentate;

propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii;

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

serviciul asigura indeplinirea tuturor atributiilor pe linia sprijinirii asociatiilor de proprietari,

indeplinirea atributiilor pentru organizarea alegerilor locale, generale si a referendumurilor.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

serviciul colaboreaza cu toatre compartimentele de munca din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca si solutioneaza sesizarile din aria sa de competenta, conform procedurilor sale interne;

serviciul colaboreaza cu organismele similare din tara, cu autoritatile judetene, organele de politie, parchete, instante judecatoresti, autoritati ale administratiei centrale si elibereaza actele administrative solicitate, sau efectueaza operatiunile tehnico materiale solicitate.

 

301.1               Serviciul Autoritate Tutelara

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: sediul din P-ta Unirii nr.1, cam 29 si 29/A.

Nr. de posturi total:   8       din care: - functii  publice:                      8

- personal contractual: 0

Este subordonat: secretarului municipiului, viceprimarilor si primarului.

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Serviciul Autoritate Tutelara asigura indeplinirea tuturor atributiilor trasate in sarcina autoritatii tutelare de Codul Familiei si celelalte acte normative incidente, precum si celorlalte sarcini trasate de conducerea institutiei.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Instituie tutela pentru persoanele puse sub interdictie judecatoreasca;

Instituie curatela pentru reprezentarea/asistarea minorului la incheierea actelor juridice, pentru diverse situatii in care parintii sunt in imposibilitatea sa-si exercite atributiile ce le revin fata de persoana si bunurile copilului;

Instituie curatela pentru reprezentarea/asistarea adultilor in situatiile prevazute de art.146 si art.152 din Codul Familiei;

Intocmeste ancheta sociala pentru incredintarea minorului unuia dintre parinti in cazurile de divort, reglementarea vizitarii minorului;

Efectueaza ancheta sociala pentru obtinerea dispensei de varsta la incheierea casatoriei pentru minore;

Se pronunta cu privire la stabilirea domiciliului minorului in situatia in care o cere pregatirea lui profesionala .(Art.102 Codul familiei);

Se pronunta cu privire la stabilirea pe cale administrativa a numelui si prenumelui copilului, in situatia in care exista divergente intre parinti;

Incuviinteaza actiunea de schimbare a numelui si prenumelui copilului initiata de tutore. (Ordonanta de Urgenta  nr.41/2003);

Incuviinteaza parintele decazut din drepturile parintesti  sa intretina legaturi personale cu copilul. ( Art.111 Codul familiei);

Verifica permanent modul in care parintii/tutorele/curatorul, isi indeplinesc sarcinile ce le revin cu privire la persoana si bunurile copilului. (Art.108 Codul familiei);

Initieaza actiuni la instanta in vederea punerii sub interdictie judecatoreasca a minorilor bolnavi psihici;

Asista  varstnicii la incheierea unor contracte de intretinere;

Medieaza conflicte ce pot sa apara in derularea contractelor de intretinere incheiate de varstnici;

 

D. Responsabilitati:

solutioneaza toate adresele inregistrate la registratura generala a institutiei care vizeaza autoritatea tutelara;

intocmeste anchetele  sociale solicitate de parchete, instantele judecatoresti,

intocmeste proiectele de dispozitie necesare protectiei drepturilor copilului/varstnicului;

asigura arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al institutiei;

respecta si asigura punerea in aplicare a legislatie incidente, a regulilor stabilite;

propune primarului masurile necesare si legale pentru solutionarea diverselor cazuri instrumentate;

propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii;

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

- serviciul asigura indeplinirea tuturor atributiilor ce revin autoritatii tutelare (conform prevederilor Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, primarul unitatii administrativ teritoriale este autoritatea tutelera) ca reprezentant al statului in unitatea administrativ teritoriala.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

serviciul colaboreaza cu toate compartimentele de munca din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca si solutioneaza sesizarile din aria sa de competenta, conform procedurilor sale interne;

serviciul colaboreaza cu organismele similare din tara, cu autoritatile judetene, organele de politie, parchete, instante judecatoresti, autoritati ale administratiei centrale si elibereaza actele administrative solicitate, sau efectueaza operatiunile tehnico materiale solicitate.

 

301.2               Serviciul   Arhiva

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: sediul din P-ta Unirii nr.1

Nr. de posturi-total:8             din care: -functii publice:                        0

-personal contractual:   8

 

Este subordonat: secretarului municipiului, viceprimarilor si primarului.

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Serviciul asigura indeplinirea tuturor atributiilor stabilite prin lege pe linia evidentei, pastrarii, folosirii documentelor create si a informatiilor clasificate.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

asigura evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite;

asigura evidenta tuturor intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice in/din depozitele de arhiva;

propune modificarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al institutiei in situatia in care constata neconcordante inte prevederile lui si situatia reala;

urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifica modul de respectare a prevederilor Legii nr.16/1996, legea arhivelor nationale, modificata de catre compartimentele creatoare de documente, propune masuri de remediere a disfunctionalitatilor constatate conducatorului compartimentului respectiv;

verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite, intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta aflate in depozite;

cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de catre cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;

pune la dispozitie pe baza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor creatoare,iar la restituire verifica integritatea documentelor imprumutate, asigura reintegrarea acestora in fond;

organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale incidente, mentine ordinea si asigura curatenia in depozitul de arhiva, propune masuri de dotare corespunzatoare cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. a depozitelor, propune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;

asigura legatura cu Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Cluj;

pune la dispozitia delegatului  Directiei  Arhivelor Nationale Cluj toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunilor de control;

pregateste documentele (cu valoare istorica) si inventarele acestora in vederea predarii acestora la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Cluj;

asigura selectionarea documentelor conform prevederilor Legii nr.16/1996, modificata si a nomenclatorului arhivistic intern;

asigura predarea la topit a documentelor cu termen de pastrare expirat si respectiv la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Cluj documentele cu termen de pastrare expirat in institutie;

asigura evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea, in conditiile legii a documentelor clasificate;

avanseaza propuneri pentru clasificarea ca secret de serviciu pentru documentelor institutiei;

 

D. Responsabilitati:

solutioneaza toate adresele inregistrate la registratura generala a institutiei care vizeaza atributii sale;

asigura arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al institutiei;

respecta si asigura punerea in aplicare a legislatie incidente, a regulilor stabilite;

propune primarului masurile necesare si legale pentru solutionarea diverselor cazuri instrumentate;

propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii;

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca: serviciul asigura indeplinirea tuturor pe linie de arhiva si informatii clasificate;

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

serviciul colaboreaza cu toate compartimentele de munca din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca si solutioneaza sesizarile din aria sa de competenta, conform procedurilor sale interne;

serviciul colaboreaza cu organismele similare din tara, cu autoritatile judetene, organele de politie, parchete, instante judecatoresti, autoritati ale administratiei centrale, S.R.I., S.I.E. si elibereaza actele administrative solicitate, sau efectueaza operatiunile tehnico materiale solicitate.

 

303                  SERVICIUL  JURIDIC-CONTENCIOS

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locul in care isi desfasoara activitatea: str. Petru Maior nr. 3

Numar de posturi 23 total: din care                 - functii publice                        23

- personal contractual   0

Este subordonat: Secretarului Municipiului Cluj Napoca

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

apara drepturile si interesele institutiei la incheierea de acte juridice sau in fata organelor de jurisdictie

C. Atributiile compartimentului de munca:

Serviciul juridic-contencios:

Avizeaza, pentru legalitate, si/sau contrasemneaza actele cu caracter juridic, in conditiile legii;

Contrasemneaza referatele intocmite de catre directiile/serviciile/ birourile din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care stau la baza emiterii dispozitiilor primarului municipiului Cluj-Napoca;

Contrasemneaza referatele care stau la baza intocmirii proiectelor de hotarari ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, intocmite de catre directiile/serviciile/birourile din cadrul Consiliului local;

Colaboreaza, la cerere, la intocmirea proiectelor de dispozitii si de hotarari.

Instrumenteaza dosarele in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt parti. In acest sens:

se studiaza temeinic cauzele in care se asista sau reprezinta interesele primarului, municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, repartizate spre instrumentare;

se analizeaza oportunitatea si legalitatea redactarii de cereri de chemare in judecata, pe baza referatelor aprobate de primar, intocmite de directiile/serviciile/birourile din cadrul Consiliului local, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovarii acestora;

se formuleaza  intampinari in dosarele in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat in calitate de parat, repartizate, spre instrumentare;

se invoca exceptii, se formuleaza cereri,  se propun probe, depun concluzii scrise, note de sedinta, etc., ori de cate ori se apreciaza necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens;

se analizeaza oportunitatea si legalitatea exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor pronuntate in dosarele pe care le instrumenteaza si, in cazul in care se impune, se exercita caile de atac prevazute de lege. In caz contrar, se intocmeste un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a cailor de atac, care urmeaza a fi aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

se asigura reprezentarea primarului, municipiului si Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele stabilite de instante, pentru solutionarea dosarelor cu a caror instrumentare a fost incredintat;

se definitiveaza procesele si se solicita investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, acestea urmand a fi comunicate   directiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul Consiliului local, spre stiinta ori punere in executare;

Solutioneaza reclamatiile, sesizarile, cererile, adresate Serviciului juridic sau repartizate acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

Pune la dispozitia consilierilor locali datele solicitate de acestia, in probleme ce intra in competenta lor de solutionare, in conditiile legii;

Intocmeste referate, proiecte de dispozitii si proiecte de hotarari in probleme ce intra in competenta de solutionare a acestuia;

Ia masuri de solutionare a problemelor ridicate de cetateni in audiente, care intra in competenta acestuia.

Acorda asistenta si consultanta juridica directiilor/serviciilor/birourilor din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ori de cate ori se inregistreaza o solicitare in acest sens;

Participa la comisii de licitatii, alte comisii infiintate prin dispozitii ale primarului municipiului Cluj-Napoca si din care a fost propus sa faca parte;

Informeaza cetatenii cu privire la situatia dosarelor in care acestia si autoritatea publica locala sunt parti.

Propune masuri in vederea bunei desfasurari a activitatii Serviciului juridic-contencios.

La solicitarea directiilor/serviciilor/birourilor din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, redacteaza proiecte de contracte si participa, la cerere, la negocierea clauzelor legale contractuale;

Participa la rezolvarea plangerilor introduse impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si instrumenteaza toate actele necesare sustinerii pozitiei procesuale in instanta a primarului municipiului Cluj-Napoca;

Indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in sarcina sa ori incredintate de catre seful ierarhic superior.

D. Responsabilitati:

raspunde de aducerea la cunostinta compartimentelor de munca a modificarilor survenite in cadrul legislativ.

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

vizeaza de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de acte normative

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Intern: cu toate compartimentele de munca, cu secretarul municipiului, viceprimarii si primarul.

Extern: cu instantele de judecata, institutii de stat, ONG-uri si societati comerciale.

 

303.1               Compartimentul avizare, executare contracte

 

Nr. de posturi total: 3            din care:           - functii publice:                       3

- functii contractuale:    0

 

- Compartiment de munca  in cadrul Serviciului juridic-contencios

 

304                  Serviciul de Administrare Fond  Funciar si RA

 

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locul in care isi desfasoara activitatea: P-ta Unirii, Nr. 1

 

Numar de posturi 25 total: din care                 - functii publice                        21

- personal contractual   4

Este subordonat: Secretarului Municipiului Cluj Napoca

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Reconstituirea dreptului de proprietate privata in conformitate cu Legile Fondului Funciar

Rezolvarea solicitarilor cetatenilor privind problemele aferente utilizarii, obtinerii de sprijin din partea statului, e.t.c.

Evidenta si urmarirea modificarilor statutului terenurilor agricole de pe raza Municipiului Cluj Napoca

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

indeplineste toate sarcinile transmise de presedintele si secretarul comisiei de aplicare a legilor funciare- Legea nr. 18/1991, republicata, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005;

indeplineste toate sarcinile transmise de primar, viceprimari si secretar;

verifica datele si informatiile primite in vederea realizarii lucrarilor aferente serviciului, verifica incadrarea acestora in legislatia in vigoare, raspunde de circulatia , pastrarea si arhivarea documentelor;

planifica si organizeaza activitatea pentru realizarea lucrarilor repartizate la termenele si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;

participa la punerea persoanelor indreptatite in posesia terenurilor conform prevederilor Legii nr. 18/1991, Legii 1/2000 Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005;

participa la punerea in posesie a veteranilor de razboi si a luptatorilor in Revolutia din Decembrie 1989, conform Legii nr. 44/1994 si la Legii nr. 42/1990, republicata, impreuna cu Directia Domeniului public si privat,

intocmeste procesele verbale de punere in posesie a persoanelor indreptatite si tine evidenta titlurilor de proprietate eliberate de Prefectura Cluj si le inmaneza cetatenilor;

solutioneaza cererile cetatenilor privind incadrarea terenurilor in zonele fiscale;

verifica si avizeaza documentatiile depuse de perosonele fizice si juridice privind acordarea de subventii producatorilor agricoli;

urmareste cu sprijinul specialistilor din agricultura, cultivarea suprafetelor de teren agricol de catre populatie, aplicand in acest sens prevederile legale;

verifica modul de folosire a terenurilor si existenta efectivelor de animale a caror evidenta se intocmeste pe baza declaratilor detinatorilor in registrele agricole;

intocmeste dari de seama statistice cu privire la evolutia efectivelor de animale si modul de utilizare a terenurilor;

la sesizarea detinatorilor de terenuri, constata daunele provocate culturilor de factori climatici si de animale;

participa la constatarea efectelor produse de calamitatile naturale in agricultura;

preia cereri, le verifica si elibereaza adeverinte pentru somaj, adeverinte pentru burse scolare;

la solicitarea cetatenilor, elibereaza bilete de proprietate in vederea vanzarii de animale;

elibereaza certificate de producator conform O.U. nr. 661/2001 si le vizeaza trimestrial;

da consultatii si informatii publicului ce intra in competenta de rezolvarea a Serviciului, ia masuri de solutionare a problemelor ridicate de cetateni.

Intocmeste evidenta terenurilor care apartin Primariei , pe categorii de folosinta, intocmeste programul de imbunatatiri funciare pentru terenurile din subordinea Primariei;

identifica, inintravilan, suprafetele de teren care apartin Statului Roman pentru a fi concesionate , inchiriate sau atribuite veteranilor de razboi, conform prevederilor Legii nr. 44/1994;

raspunde de gospodarirea, in conditii bune, a pajistilor naturale, participa la intocmirea programelor de masuri pe termen scurt si mediu, in vederea imbunatatirii potentialului productiv al pajistelor;

urmareste, cu sprijinul specialistilor din agricultura, cultivarea suprafetelor de teren agricol de catre populatie , aplicand in acest  sens prevederile legale;

verifica cererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate;

verifica referatele care vor fi prezentate in comisia de fond funciar;

analizeaza expertizele tehnice si formuleaza punctul de vedere privind propunerile din acestea.

 

D. Responsabilitati:

Reaspunde pentru legalitatea intocmirii documentatiilor in vedereaa reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu prevederile Legilor Fondului Funciar, privind punerea in posesie, emiterea si eliberarea titlurilor de proprietate

Raspunde pentru actele comunicate instantelor de judecata, Institutiei Prefectului si altor organe abilitate ale statului implicate in actiunea de reconstituire a dreptului de proprietate privata

Raspunde pentru legalitatea si corectitudinea  adreselor eliberate persoanelor fizice si persoanelor juridice

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Are competenta in emiterea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor in domeniul aplicarii Legilor Fondului Funciar si a celorlalte legi care reglementeaza dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole;

Are competente in realizarea documentelor transmise instantelor judecatoresti si institutiilor statului in domeniul Legilor Fondului Funciar

Are competente in eliberarea de adeverinte, dovezi si alte acte solicitate de petenti in vederea obtinerii unor drepturi financiare in urma activitatilor care au ca obiect terenurile agricole

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Primeste si transmite catre compartimentele din cadrul Primariei si Institutiilor Statului implicate in aplicarea Legilor Proprietatii, precum si orice alte informatii legate de fondul funciar, pe care-l administreaza sau se afla in zona de competenta a serviciului.

 

304.1               Serviciul de Administrare Fond Funciar si RA Compartiment: Registru Agricol

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locul in care isi desfasoara activitatea: P-ta Unirii, Nr. 1

Numar de posturi 2 total:                     din care            - functii publice                       1

- personal contractual   1

Este subordonat: Secretarului Municipiului Cluj Napoca

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Inregistrarea terenurilor pe categorii de folosinta si zone de impozitare

Urmarirea evidentei animalelor

Eliberarea adeverintelor pentru obtinerea subventiilor

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Realizeaza evidenta registrului agricol, conform Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol, tine evidenta registrului agricol la zi;

Elibereaza, pe baza registrului agricol, in baza H.G. 661/2001 certificate de producator pentru valorificarea produselor agricole pe piata;

Rezolva, redactarea raspunsurilor la cererile adresate de producatori privind difeite probleme ( modificari de pozitii in registrul agricol , adeverinte solicitate de proprietari in baza registrului agricol);

Intocmeste evidenta efectivelor de animale, pe circumscriptii sanitar veterinare ,  precum si opisul alfabetic;

Elibereaza bilete de proprietate a animalelor pentru vanzare;

Transcrie in registrele agricole , animalele vandute cumparate;

Produsii obtinuti din fatari, animalele moarte;

Elibereaza adeverintele solicitate pentru obtinerea drepturilor de somaj;

Centralizeaza datele inscrise in registrul agricol, la termenele, prevazute in normele tehnice de completare a registrului agricol ;

Inregistraza de la gospodarii productia vegetala si animala, cu respectarea Legii 381/2007;

 

D. Responsabilitati: Raspunde pentru legalitatea actelor eliberate si veridicitatea celor consemnate

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca: are competente in completarea documentelor care fac obiectul actvitatii compartimentului ( registrul agricol , adeverinte, etc).

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

primeste informatii privind situatia imobilelor , miscarea acestora de la compartimentele din primarie si de la persoane fizice si juridice.

transmite informatii privind situatia imobilelor , incadrarea  acestora pe categori de folosinta si zone de impozitare.

 

305                  Serviciul Relatii cu Consiliul

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea:  Cladirea primariei din str. Motilor nr. 3, etj. II, cam. 96-97.

Nr. de posturi total : 8                       din care:                       ─ functii publice:          8

─ personal contractual:            0

 

Este subordonat Secretarului si primarului municipiului Cluj-Napoca

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

 

B.1. Misiunea:

Serviciul Relatii cu consiliul pregateste sedintele Consiliului local,

asigura materialele necesare desfasurarii acestora,

asigura, in conditiile legii, convocarea sedintelor consiliului si a comisiilor de specialitate,

aduce la cunostinta publica hotararile adoptate de Consiliul local, prin intermediul Biroului mass-media,

inregistreaza dispozitiile primarului,

tine o evidenta clara a dispozitiilor emise de primar, precum si a hotararilor si actelor care rezulta in urma sedintelor Consiliului local, in vederea punerii in aplicare a hotararilor consiliului sau in vederea solutionarii diverselor probleme;

urmareste si informeaza primarul si consiliul local despre modul de indeplinire a hotararilor adoptate de catre consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 

B.2. Scopul:

Rezolvarea problemelor de competenta serviciului, conform legislatiei in vigoare;

Raspunde in timp legal la solicitarile adresate de catre persoane fizice si juridice si de catre celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

Pastreaza in conditii optime dispozitiile primarului si documentele Consiliului local.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Punerea in executare a legilor si actelor normative in vigoare, ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului cu care a fost indredintat;

Elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a prgramelor, a studiilor, a analizelor si a statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiilor acestora, in vederea realizarii competentei autoritatii publice;

Desfasurarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice;

Pregatirea sedintelor Consiliului local redactarea dispozitiei Primarului de convocare a sedintei, a invitatiei pentru toti consilierii si directiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a comunicatului pentru presa; primirea, inregistrarea, trimiterea spre multiplicare, sortarea, numerotarea materialelor de sedinta, pregatirea mapelor de sedinta, anuntarea consilierilor locali despre data, ora si locul de desfasurare a sedintelor Consiliului local, distribuirea materialelor pregatite pentru a fi dezbatute in cadrul sedintelor, consilierilor locali, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, mediei locale, precum si executivului Primariei;

Redactarea referatelor si a proiectelor de hotarare din initiativa consilierilor locali;

Anuntarea consilierilor locali pentru sedintele comisiilor de specialitate;

Inscrierea cetatenilor, in registrul special, pentru rezolvarea problemelor acestora in cadrul comisiilor de specialitate;

Participare la toate sedintele Consiliului local;

Asigura inregistrarea in bune conditiuni a sedintelor consiliului local;

Audierea casetelor cu inregistrarea sedintelor, transcrierea si redactarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului local;

Corectarea proiectelor de hotarare care au fost aprobate in plenul sedintei si transmiterea lor catre compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru refacere;

Redactarea hotararilor (si a anexelor acestora), in cinci exemplare originale; semnarea si stampilarea acestora prin grija serviciului;

Multiplicarea si distribuirea hotararilor Consiliului local compartimentelor din cadrul de specialitate al primarului, regiilor autonome de interes local;

Comunicarea catre petenti a hotararilor adoptate, in urma solicitarilor lor;

Comunicarea catre petenti a neadoptarii proiectelor initiate in urma solicitarii lor;

Transmiterea de adrese tuturor birourilor, serviciilor si directiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca privind modul de indeplinire a hotararilor cu care acestea au fost incredintate si fixarea unui termen pentru raspuns;

Intocmirea situatiilor trimestriale cu modul de indeplinire a prevederilor hotararilor adoptate si inaintarea acestora in plenul sedintelor de consiliu;

Inregistrarea dispozitiilor primarului, in cinci exemplare, stampilarea si indosarierea acestora;

Conducerea evidentei, in registre special destinate, cu dispozitiile primarului si cu hotararile Consiliului local;

Comunicarea dispozitiilor primarului, in termen legal, la Institutia Prefectului Judetului Cluj;

Comunicarea hotararilor Consiliului local, in termenul prevazut de lege, la Institutia Prefectului Judetului Cluj; pentru hotararile adoptate in sedintele ordinare, transmiterea lor se face insotite de referatele de specialitate ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Conducerea unui registru privind dispozitiile primarului cu caracter normativ;

3.23. Intocmirea pontajelor cu prezenta consilierilor locali la sedintele comisiilor de specialitate si ale Consiliului local;

Colaborarea permanenta cu publicatia Jurnalul municipal a Primariei municipiului Cluj-Napoca, in vederea publicarii dispozitiilor si a comunicatelor privind convocarea sedintelor Consiliului local, precum si a tuturor hotararilor adoptate in sedinte;

Primirea si distribuirea corespondentei consilierilor locali;

Rezolvarea corespondentei repartizata serviciului, in termenul stabilit de lege;

Arhivarea tuturor materialelor de consiliu, a dispozitiilor si a actelor serviciului conform Nomenclatorului arhivistic, numerotarea acestora si transmiterea lor Serviciului arhiva;

Colaborarea cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului privind si consultarea tuturor materialelor inaintate de catre acestea pentru sedintele de consiliu;

Formarea bazei de date privind hotararile Consiliului local adoptate in perioada 1992 si pana in prezent;

Indosarierea, numerotarea si sigilarea dosarelor cu materialele de sedinta, pentru fiecare sedinta in parte;

Afisarea hotararilor adoptate cu caracter normativ si a proceselor-verbale de sedinta la panoul special amenajat din holul de langa locatia serviciului, precum si transmiterea lui in format electronic, in termenul stabilit de lege, Biroului mass-media pentru publicarea lor pe site-ul institutiei;

Intocmirea inventarului anual in patru exemplare a tuturor documentelor si predarea lor la Serviciul arhiva;

Indeplinirea si a altor sarcini primite din partea Secretarului si a Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 

D. Responsabilitati:

Organizarea desfasurarii sedintelor de Consiliu local, conform legislatiei in vigoare;

Evidenta si rezolvarea in timp util a problemelor persoanelor fizice si juridice care se adreseaza serviciului;

Pastrarea in conditii optime a dispozitiilor primarului si a documentelor Consiliului local;

Realizarea accesului rapid la informatiile legate de activitatea Consiliului local.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Organizeaza si supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor, urmareste intocmirea si redactarea corecta si in termen legal a actelor si le supune atentiei Secretarului si Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

1. Relatii interne: Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

1.1. Primeste toate materialele promovate de catre executivul primariei in vederea organizarii si desfasurarii sedintelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: proiectul de hotarare avizat de catre secretarul municipiului, referatul de specialitate aprobat de catre primar si avizat de catre Serviciul juridic contencios, materialele aditionale la proiect si referat; situatii privind modul de indeplinire a hotararilor cu care aceste compartimente au fost incredintate pentru indeplinire; informari, referate, rapoarte, note interne pentru mapa presedintelui de sedinta, in vederea prezentarii, analizarii, si aprobarii acestora in plenul sedintelor de consiliu; informari, referate, rapoarte, note interne vizand activitatea curenta intre aceste compartimente si serviciul nostru.

1.2. Transmite mapele cu toate materialele de sedinta, conform ordinii de zi; comunicatul de presa la Biroul mass-media cu ordinea de zi si datele tehnice privind desfasurarea sedintele consiliului local, precum si rapoartele de activitate, declaratiile de avere si de interese, alte date ale consilierilor locali; informari, referate, rapoarte, note interne vizand activitatea curenta; toate hotararile adoptate in sedintele consiliului local.

2. Relatii externe: Colaboreaza cu Instititia Prefectului judetului Cluj, cu Consiliul Judetean Cluj, cu regiile autonome de interes local (R.A.T., R.A.T.U.C., R.A.D.P.), cu toate persoanele fizice si juridice interesate de promovarea unor proiecte de hotarare sau de adoptarea unor hotarari ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

2.1. Cu Instititia Prefectului judetului Cluj.

2.1.1. Primeste adrese pe care serviciul le inainteaza consiliului local, prin mapa presedintelui de sedinta sau consilierilor locali direct, in cazul in care acestea sunt nominale.

2.1.2. Transmite. in termenul stabilit de lege, dispozitiile primarului municipiului Cluj-Napoca, hotararile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;  declaratiile de avere si de interese, alte date ale consilierilor locali; toate situatiile solicitate de catre Institutia Prefectului Judetului Cluj.

2.2. Cu Consiliul Judetean Cluj.

2.2.1. Primeste adrese pe care serviciul le inainteaza consiliului local, prin mapa presedintelui de sedinta sau consilierilor locali direct, in cazul in care acestea sunt nominale.

2.2.2. Transmite ordinea de zi a tuturor sedintelor organizate de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; toate situatiile solicitate de catre Consiliul Judetean Cluj.

2.3. Cu regiile autonome de subordonare locala (R.A.T., R.A.T.U.C., R.A.D.P.).

2.3.1. Primeste adrese pe care serviciul le inainteaza consiliului local, prin mapa presedintelui de sedinta sau consilierilor locali direct, in cazul in care acestea sunt nominale; modul de indeplinire al hotararilor cu a caror indeplinire acestea au fost incredintate.

2.3.2. Transmite toate situatiile solicitate de catre acestea; toate hotararile adoptate de catre Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca cu a caror indeplinire acestea au fost incredintate; adrese privind modul de indeplinire al hotararilor cu a caror indeplinire acestea au fost incredintate; cpii ale unor hotarari, la solicitarea acestora.

2.4. Cu toate persoanele fizice sau juridice interesate de promovarea unor proiecte de hotarare sau de adptarea unor hotarari ale consiliului local.

2.4.1. Primeste solicitari privind transmiterea de cpii ale unor hotarari precum si de promovare a unor proiecte de hotarare cu caracter normativ; adrese, sesizari, propuneri, reclamatii etc. pe care serviciul, mai apoi, le transfera mapei presedintelui de sedinta sau consilierilor personal, in cazul in care acestea sunt nominale; invitatii, corespondenta etc.

2.4.2. Transmite raspunsurile, in termenul stabilit de lege, la toate solicitarile; cpii ale unor hotarari adoptate de catre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, alte materiale in vederea solutionarii unor dosare, asa cum este cazul judecatoriilor, tribunalelor etc.

 

31                    Directia de Evidenta a Persoanelor

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 1-2 si str. Decebal nr. 25

Nr. de posturi total : 42                     din care: ─ functii publice:        42

─ personal contractual:            0

Este subordonat Primarului

 

Regulamentul de Organizare si functionare al Directiei de Evidenta a Persoanelor a fost aprobat prin HCL nr. 149/2005, privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare a Directiei de Evidenta a Persoanelor.

 

 

411                  Directia Economica, Serviciul Financiar-Salarizare

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 2, et. 2, cam. 71

Nr. de posturi total : 12                     din care: ─ functii publice:        10

─ personal contractual:            2

Este subordonat Directorului economic

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca: evidenta incasarilor si platilor in numerar, calcul salarii

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

efectuarea si evidenta incasarilor si platilor in numerar, depunerea si ridicarea numerarului la / de la Trezorerie;

calcul drepturi salariale pentru personalul propriu, personalul angajat in baza

Legii nr. 76 / 2000, etc

plata trusoului pentru noi nascuti si a sprijinului financiar pentru tinerii casatoriti;

plata unor cheltuieli de judecata, cheltuieli de executare si alte obligatii in baza unor sentinte;

evidenta incasarilor prin intermediul POS lor la ghiseele de la casieria din str. Motilor 1-3 si cartiere;

intocmirea statelor de plata pentru indemnizatiile consilierilor locali, pentru premii alocate prin hotarari ale Consiliului local s.a.

verificarea deconturilr pentru deplasarile in tara si strainatate.

 

D. Responsabilitati:

conducerea evidentei contabile in afara bugetului: angajamente bugetare si legale, ordonantarea platilor pentru cheltuielile de personal;

efectuarea platilor cu urmarirea incadrarii in prevederile bugetare;

gestiunea numerarului la casieria centrala

cunoasterea si punerea in aplicare a legislatiei si a normativelor interne in domeniu

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

efectueaza controlul financiar preventiv asupra documentelor intocmite de Serviciul Financiar-Salarizare;

efectueaza controlul lunar inopinat la casieria centrala din subordine;

adevereste cu privire la veniturile salariale, deducerile personale pentru persoanele aflate in intretinere, numarul zilelor de concediu medical, plata CAS si  CASS.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

dispozitii catre casierie pentru incasari/plati taxe fara debit etc. de la populatie;

cereri pentru plata unor drepturi, eliberare adeverinte, plata unor cheltuieli de judecata

referate, preoiecte de hotarare si liste de restituiri taxe si impozite locale;

state de functii si alte documente justificative pentru calcularea drepturilor si retinerilor din salarii;

situatiile declarative privind contributiile la bugetul de stat etc.

 

412                  SERVICIUL CONTABILITATE

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Sediul Primariei str.Motilor nr.1-3

Nr. de posturi total : 11                     din care:           ─ functii publice:                      11

─ personal contractual:            0

Este subordonat:          Directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Asigura aplicarea legislatiei de specialitate in vederea furnizarii informatiilor financiar contabile privind patrimoniul public si privat, sursele de finantare , executia de casa a bugetului local pe structura clasificatiei bugetare

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Conducerea corecta a evidentei contabile pe urmatoarele sectiuni :

Conturi de capitaluri

Conturi de active fixe

Conturi de stocuri si productie in curs de executie

Conturi de terti

Conturi la Trezoreria statului si banci comerciale

Conturi de cheltuieli

Conturi de venituri si finantari

Conturi speciale

Verifica documentele justificative inaintate la plata de catre compartimentele de specialitate pentru efectuarea platilor reprezentand bunuri si servicii la capitolele 51.02Autoritati executive, 54.02Servicii publice de evidenta a persoanei, 61.02Protectie civila si protectie contra incendiilor.

Verificarea zilnica a extraselor de cont primite de la Trezorerie impreuna cu documentele justificative anexate;

Verificarea,contabilizarea notelor de receptie,a bonurilor de consum,a proceselor verbale de receptie a mijloacelor fixe

Verificarea consumurilor de carburanti, pe baza BCF-urilor,a timbrelor postale si fiscale pe baza borderourilor primite de la Registratura

Verificarea jurnalelor de TVA si virarea sumelor la bugetul statului pana la data de 25  a lunii urmatoare

Verificarea sumelor incasate prin executare silita si constituirea fondului de 5% pentru stimularea personalului

Verificarea documentelor primite de la casieria centrala, respectiv registre de casa impreuna cu centralizatoarele de incasari si deconturile de plati

Verificarea documentelor primite de la Directia de impozite si taxe locale , respectiv registre de casa, borderouri de incasari , foi de varsamant ,pe tipuri de impozite si taxe, referate pentru restituiri de sume achitate in plus

Efectuarea viramentelor la bugetul local si bugetul statului pentru sumele incasate din vanzarea spatiilor comerciale

Efectuarea viramentelor la bugetul local si Consiliul judetean din sumele incasate pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12 tone

Calcularea si inregistrarea lunara pe cheltuieli a amortizarii activelor fixe corporale si necorporale folosind metoda amortizarii liniare

Valorificarea inventarierii bunurilor domeniului public si privat prin compararea cantitatilor si valorilor scriptice si faptice si inregistrarea diferentelor rezultate

Intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale conform Normelor metodologice emise de catre Ministerul Finantelor Publice si transmiterea acestora la termenele stabilite

 

D. Responsabilitati:

Vizand  calitatea lucrarilor incredintate spre efectuare;

Respectarea instructiunilor Ministerului Finantelor Publice privind aplicarea Monografiei contabile , a Planului de conturi pentru institutii publice

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Realizarea sarcinilor de serviciu cu respectarea legislatiei aplicabile

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Documente si informatii primite de la compartimentele din Primarie : documente justificative pentru efectuarea de plati din bugetul local, note interne.

Documente si informatii transmise altor compartimente din Primarie si in exterior : informari, raspunsuri la note interne, programe de activitate, referate si proiecte de hotarari ale Consiliului local,

Instrumente de plata pentru Trezorerie, situatii financiare trimestriale si anuale depuse la Directia generala a finantelor publice Cluj, somatii si extrase de cont pentru confirmarea creantelor.

 

413      Directia economica Serviciul Rate, chirii, tarife, si preturi

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str. Motilor nr. 3, cam. 27, 29, 67, 68

Nr. de posturi total : 17         din care:           ─ functii publice:                     16

─ personal contractual:            1

Este subordonat directorului economic

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Incasarea veniturilor in scopul realizarii prevederilor bugetare, capitolul venituri din inchirieri si concesiuni.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Urmarirea din punct de vedere financiar-contabil a contractelor de asociere/inchiriere si concesiune precum si a celor de vanzare-cumparare;

Urmarirea din punct de vedere financiar-contabil a abonamentelor pentru inchirierea domeniului public al municipiului ocupat cu constructii provizorii.

Elaborarea si intocmirea dosarelor in vederea recuperarii creantelor bugetare pe calea instantei de judecata sau executarii silite si urmarirea finalizarii acestor dosare.

Analizarea, verificarea si pregatirea documentatiilor de preturi precum si a actelor justificative, care se supun dezbaterii si avizarii Comisiei de preturi. Pentru preturile avizate de comisie se intocmesc referatele si proiectele de hotarari prin care se supun aprobarii Consiliului Local preturile si tarifele respective.

Actualizarea de sume reprezentand obligatii de restituit in conformitate cu prevederile Legii 10/2001 si a prevederilor dispozitiilor primarului emise in acest scop.

 

D. Responsabilitati:

Certificarea necesitatii, oportunitatii, realitatii, exactitatii si legalitatii sumelor inregistrate in toate documentele generate de activitatea de incasare si urmarire a veniturilor din exploatarea domeniului public si privat al municipiului precum si din exploatarea fondului imobiliar de stat.

Intocmirea proiectelor de acte administrative.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Propune spre aprobare masuri de sanctionare a contractelor si abonamentelor, in conformitate cu prevederile contractuale si cu legislatia in vigoare, in cazul neindeplinirii obligatiilor financiare .

Competente stabilite prin dispozitie a primarului.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Primeste de la Directia Patrimoniul Public si Evidenta Proprietatii contracte de concesiune, abonamente, contracte de inchiriere/asociere si de vanzare-cumparare emise si insusite spre luare in evidenta precum si orice alte informatii in legatura cu modificarile survenite la aceste acte.

Colaboreaza cu Directia Patrimoniul Public si Evidenta Proprietatii, Serviciul Juridic contencios si Directia Impozite si taxe locale in vederea realizarii veniturilor prevazute.

Transmite Serviciului Contabilitate situatiile centralizatoare privind veniturile realizate in fiecare luna.

 

414                  Serviciul Buget  si  Cheltuieli bugetare

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str.Motilor nr. 3

Nr.de posturi total:      14     din care:           - functii publice :                       14

- personal contractual:              0

Este subordonat           directorul directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Asigura aplicarea legislatiei de specialitate in vederea efectuarii platii si organizarii evidentei privind platile, angajamentele bugetare si legale.

Intocmirea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Efectuarea corecta a cheltuielilor bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, in sensul verificarii existentei creditelor bugetare deschise in conturile de disponibil.

Cheltuielile care urmeaza sa fie platite au fost angajate, lichidate si ordonantate.

Verificarea existentei documentelor justificative care sa justifice plata.

Evidentierea creditelor bugetare aprobate in exercitiul bugetar curent, precum si a modificarilor intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent cu ajutorul contului 8060 Credite bugetare aprobate.

Evidentierea angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 Angajamente bugetare

Compararea datelor din conturile 8060 Credite bugetare aprobate si 8066 Angajamente bugetare si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate.

Evidentierea angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 Angajamente legale.

Centralizarea si analizarea datelor privind intocmirea, modificarea si rectificarea bugetului general.

Centralizarea bilanturilor contabile ale unitatilor subordonate ( 90 unitati de invatamant, Spitalul Municipal, Cantina de ajutor social, Casa municipala de Cultura, Centrul de administrare crese.)

Evidentierea analitica a obligatiei si platilor catre furnizor.

 

D. Responsabilitati:

Realizarea corecta a lucrarilor incredintate.

Transmiterea  corecta a datelor privind intocmirea situatiilor financiare.

Respectarea instructiunilor Ministerului Finantelor Publice privind intocmirea bugetului general.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Realizarea  cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Documente si informatii primite de la compartimentele din Primarie si de la unitatile subordonate: documente justificative pentru efectuarea de plati din bugetul general, note de fundamentare privind intocmirea bugetului general, note interne.

Documente si informatii transmise altor compartimente din Primarie, unitatilor subordonate si in exterior: informari, raspusuri la note interne, programe de activitate, referate si proiecte de hotarari ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget.

Relatii cu Trezoreria , Directia Generala a Finantelor Publice, B.C.R.Cluj, diversi furnizori cu care Municipiul Cluj-Napoca are relatii contractuale.

 

421                  Serviciul Protocol-secretariat

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Motilor 1-3, camera 46

Nr. de posturi total : 15         din care:           ─ personal contractual:            15

─ functii publice:          0

Este subordonat:   Directiei Relatii Comunitare si Turism

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Organizarea/coorganizarea manifestarilor si evenimentelor desfasurate sub egida Primariei si a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca;

Promovarea imaginii institutiei si a municipalitatii prin materiale si activitati specifice;

Asigurarea bunei functionari a Cabinetului primarului si viceprimarilor; activitati de reprezentare si protocol.

Mobilizarea resurselor locale (umane si financiare) in beneficiul comunitatii, construirea si dezvoltarea unor relatii/parteneriate public-private (institutii publice, organizatii nonguvernamentale, asociatii, persoane juridice, societati comerciale) pentru dezvoltarea comunitatii in ansamblu.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Organizarea/coorganizarea manifestarilor desfasurate sub egida Primariei si a Consiliului Local sau in parteneriat cu alte institutii publice sau private

Gestionarea si actualizarea bazei de date cuprinzand coordonatele principalelor institutii publice locale si nationale, servicii publice descentralizate, partide politice, institutii private de interes national sau local (banci, spitale, biserici, asociatii, scoli, universitati, fundatii, societati comerciale), etc.

Organizarea si primirea vizitelor oficiale si a delegatiilor sosite la Primaria Municipiului Cluj-Napoca; asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor oficiale

Descarcarea si solutionarea zilnica a actelor si scrisorilor petentilor

Reprezentarea primarului/institutiei la diferite manifestari oficiale, actiuni cultural-artistice, sportive, etc.

Pregatirea documentatiei pentru acordarea aprobarilor pentru diferite manifestari publice organizate pe raza municipiului Cluj-Napoca

Monitorizarea proiectelor derulate in parteneriat cu administratia locala de catre institutiile sau organizatiile din localitate sau care opereaza pe teritoriul de competenta.

Realizarea materialelor si obiectelor de protocol sau de promovare a institutiei si a municipiului.

Gestionarea si actualizarea bazei de date referitoare la cetatenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

Contribuie la mentinerea si imbunatatirea relatiilor de colaborare  cu alte Primarii, institutii, agentii, etc.

Organizeaarea si participarea la actiuni de intrunire a cetatenilor cu reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local in cadrul procesului de luare a deciziilor si pentru dezvoltarea unui dialog real.

Expedierea felicitarilor cu ocazia Sarbatorilor legale; expedierea felicitarilor cu ocazia zilelor de nastere ale unor oficialitati.

Asigura organizarea si pregatirea conferintelor, seminariilor si diverselor intalniri aprobate de Consiliul local si Primarie si urmareste buna lor desfasurare.

Transmiterea faxurilor, documenelor de lucru; arhivarea documentelor; alte activitati de secretariat.

Asigurarea permanentei la Secretariatul Primarului si a viceprimarilor atunci cind este cazul.

Organizeaza ocazional mese festive si receptiii, sau alte actiuni de protocol in limita fondurilor alocate prin bugetul local si cu respectarea dispozitiilor legale.

Serviciul Protocol-secretariat exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului .

 

D. Responsabilitati:

Eficientizarea actului administrativ.

Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului

Implementarea/ executarea sarcinilor de munca rezultate din indeplinirea atributiilor

Autoevaluarea activitatiilor depuse la nivel strategic si operational

Punerea in aplicare a hotararilor de Consiliu Local, dispozitiilor primarului si a actelor normative in vigoare care reglementeaza domeniul de activitate

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

de intocmire a documentelor

de propunere spre aprobare primarului si Consiliului Local a proiectelor initiate

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Serviciul are relatii cu toate compartimentele de specialitate ale  executivului primariei si cu institutiile si serviciile publice, regiile locale, asociatii, organizatii nonguvernamentale, diverse persone juridice si fizice din tara si din strainatate.

 

422                  Serviciul Turism si Muzeul de Speologie

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str. Eroilor 16

Nr. de posturi total : 8                       din care:           ─ functii publice:                      0

─ personal contractual:            8

Este subordonat direct primarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

promovarea turistica a municipiului Cluj-Napoca

cresterea calitatii serviciilor turistice si diversificarea ofertei turistice cu noi posibilitati de agrement si refacere pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca si pentru turisti

cresterea numarului de turisti si a veniturilor directe si indirecte din turism

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

crearea unei baze de date completa, operativa si permanent actualizata, privind oferta turistica din municipiu si proximitati (baza turistica, obiective turistice, servicii oferite, posibilitati de agrement), monitorizarea si evaluarea diferitilor indicatori cantitativi si calitativi;

implicarea in crearea unui brand pentru municipiul Cluj-Napoca si realizarea unui website Clujul turistic (agenda de calatorie online si ghid de turism pentru calatori, harta turistica virtuala a zonei, brosuri de informare trimestriala pentru clientii online,  link-uri catre website-urile altor parteneri din turism, website MSER Muzeul de Speologie Emil Racovita);

editarea si distribuirea unor materiale promotionale care sa proiecteze o imagine pozitiva a turismului din municipiul Cluj-Napoca reviste de profil, brosuri, pliante, ilustrate, harti si ghiduri turistice, conceperea unor pachete turistice de scurta durata, editarea si distribuirea calendarului si programului de evenimente in locatiile turistice, in infochioscuri, pe internet, la targurile de turism si la reprezentantele de turism din tara si din strainatate;

organizarea unor evenimente / manifestari cultural-artistice, sportive etc. care atrag vizitatori autohtoni si straini si pot constitui un cadru de promovare si dinamizare a turismului local (festivaluri, targuri, expozitii si saloane, conferinte, simpozioane si seminarii, workshop-uri si sesiuni de comunicari sub tutela Serviciului Turism etc.), activitati organizate in colaborare cu orasele infratite din strainatate, pentru promovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca si a ofertei turistice prin intermediul Primariilor cu care avem legaturi;

organizarea unor programe turistice si a unor tururi / circuite turistice tematice (istorice, culturale, artistice, mestesugaresti, etnografice, agroturistice, economice, geografice, religioase, gastronomice, complexe), implementarea programului Autobuzele turistice;

servicii oferite publicului, agentilor de turism etc. (informare, consiliere, evaluarea si autorizarea unitatilor de turism, impreuna cu reprezentantul ANT;

administrarea Muzeului de Speologie Emil Racovita, crearea si dezvoltarea de proiecte si parteneriate interne si externe, pentru dezvoltarea activitatilor indoor si outdoor.

activitati de marketing turistic si analiza economica promovare, publicitate, PR, cerecetare, dezvoltarea turismului durabil:

- program agresiv de publicitate, prin intermediul unei pagini web, prin crearea unei   baze de date si furnizarea continua de informatii, prin colaborarea cu publicatiile de turism, cu agentii si reprezentantii de turism locali, regionali, din tara si strainatate, si participarea la targurile de turism, punerea in valoare a tuturor obiectivelor turistice, marcarea lor corespunzatoare si introducerea lor intr-un circuit turistic;

- studii de piata abordarea sistematica a pietei si infrastructurii existente, care sa grupeze intr-un cadru coerent, pe o baza locala si zonala, strategiile de dezvoltare ale tuturor actorilor publici si privati implicati in turism;

 

D. Responsabilitati:

implementarea strategiei ofensive de valorificare a numeroaselor puncte tari si oportunitati de care beneficiaza municipiul Cluj-Napoca, ca destinatie turistica si centru de dezvoltare a mediului de afaceri, academic, medical etc., precum si ca punct de plecare spre alte obiective si trasee turistice din judet;

aplicarea politicilor rationale de dezvoltare si modernizare durabila pe plan local in vederea eficientizarii actului de administrare a resurselor turistice

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

organism institutional specializat, cu rol integrator, de coordonare a parteneriatului public-privat intre autoritatile publice implicate in dezvoltarea turismului local, mediul academic, societatea civila si sectorul privat, pentru atragerea investitorilor autohtoni si straini, publici si privati.

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

relatii cu compartimentele de Invatamant, cultura, culte, sport, societate civila, Protocol-secretariat, Relatii si Informatii externe, Biroul de Informare pentru investitori, Mass-media, Strategie si dezvoltare locala, evaluare proiecte s.a.;

relatii cu patronatul si asociatiile non-profit din turism, cu Autoritatea Nationala pentru Turism, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Vest, Consiliul Judetean, facultatile de turism de la Universitatea Babes-Bolyai si alte institutii de invatamant, Institutul de Speologie Emil Racovita Departamentul Cluj, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei etc., institutiile de cultura locale si nationale, institutiile similare si complementare (publice / private) din tara si din strainatate (spatiul intra- si extracomunitar).

 

423                  Birou de Informare pentru investitori

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str. Motilor. nr. 3, cam. 52

Nr. de posturi total : 6                       din care            :           ─ functii publice:                      0

─ personal contractual:            6

Este subordonat Directiei Relatii Comunitare si Turism

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Promovarea intereselor  economice ale municipiului Cluj-Napoca

Cresterea din punct de vedere calitativ si cantitativ a investitiilor in municipiu prin intarirea capacitatii de absorbtie a investitiilor straine

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Actioneaza, consiliaza si indruma pe cei interesati in activitatile lor de investigare, cercetare si cooperare in plan economic

Dezvolta, propune, sprijina si indruma proiectele de investitii si cooperare in ariile de interes pentru municipalitate

Extrage, prelucreaza, stocheaza si disemineaza informatiile necesare pentru intocmirea unei baze de date privind potentialul de investitii straine in municipiul Cluj-Napoca

Sprijina accesul pe piata clujeana a produselor si serviciilor straine

Stimuleaza, organizeaza si prezideaza intalniri intre  reprezentanti ai mediului de afaceri si administratia locala

Intocmeste documentatii de consiliere pentru investitorii potentiali, cuprinzand legislatia, prevederile si procedurile in vigoare pentru activitatile de investitii si cooperare economica.

Aceasta activitate se refera la informatii din domeniul:

legislatiei contractelor, muncii, tarifelor si raspunderii civile;

serviciilor de capital si masurilor de dezvoltare, precum si a masurilor fiscale luate de stat pentru infiintarea sau cooperarea societatilor comerciale;

legislatiei privind IMM-urile si concurenta;

legislatiei privind cetatenii straini;

hotararilor adoptate la nivel local si regional (judetean), precum si a reglementarilor economice;

legislatiei din domeniul monetar;

taxelor si impozitelor locale;

stimulentelor  oferite investitorilor straini;

Realizeaza studii de piata pentru vanzarea produselor si serviciilor romanesti in spatiul extern de  interes si dezvolta concepte corespunzatoare de publicitate si marketing.

Realizeaza, solicita si administreaza bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea biroului

Elaboreaza prognoze si strategii de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca in colaborare cu celelalte compartimente functionale aflate sub autoritatea consiliului local si alte institutii publice si private ( Camera de Comert si Industrie, Directia de Statistica, Asociatii Patronale, etc.) in vederea atragerii de investitii straine in municipiul Cluj-Napoca

Colaboreaza cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relatii cu agenti economici din tara si strainatate, precum si cu unitatile administrative aflate in relatii de infratire si parteneriat cu Primaria

Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relatiilor economice a delegatiilor care se deplaseaza in orasele infratite si partenere.

Asigura evidenta corespondentei primite in cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite.

Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza

 

D. Responsabilitati:

Eficientizarea actului administrativ.

Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului

Implementarea/ executarea sarcinilor de munca rezultate din indeplinirea atributiilor

Autoevaluarea activitatiilor depuse la nivel strategic si operational

Punerea in aplicare a hotararilor de Consiliu Local, dispozitiilor primarului si a actelor normative in vigoare care reglementeaza domeniul de activitate

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

de intocmire a documentelor

de propunere spre aprobare primarului si Consiliului Local a proiectelor initiate

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Biroul are relatii cu toate compartimentele de specialitate ale  executivului primariei, in mod deosebit cu Biroul de informatii si relatii externe,  Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, Directia tehnica, Directia impozite si taxe locale si Directia urbanism si dezvoltare urbana. Deasemenea, Biroul are relatii cu diverse institutii publice si private, societati comerciale, asociatii patronale, Camere de Comert si Industrie, Directia de Statistica, potentiali investitori, etc.

 

431                  Serviciul urbanism

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria mun. Cluj-Napoca Str. Motilor nr.3, cam.61, 62, 66

Nr.de posturi total: 22                       din care:                       functii publice:                       21

personal contractual: 1

Este subordonat: directorului executiv

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

a) elaborare certificate de urbanism in vederea/pentru:

- informarii cu privire la statutul juridic, economic si tehnic al imobilelor;

- obtinerii autorizatiilor de construire;

- concesionarii de terenuri;

- adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza Studii de fezabilitate;

- cereri in justitie;

- operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cind operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele, solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil;

b) elaborare avize primar, in vederea emiterii autorizatiilor de catre Consiliul judetean, pentru investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale sau pentru investitiile care se aproba de Guvern;

c) elaborare adeverinte cu privire la incadrarea imobilelor (terenuri si/sau constructii) in intra/extravilan;

d) elaborare adeverinte cu privire la adresele postale ale imobilelor;

e) elaborare adeverinte cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulatie (bulevarde, strazi, alei, drumuri);

f) elaborare adeverinte privind amplasarea imobilelor in zona rurala (conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului administratiei si internelor nr.143/610/04.03.2005;

g) organizeaza sedintele Comisiei municipale de estetica urbana si intocmeste avizele emise de aceasta;

h) Ofera informatii legate de amenajarea teritoriului si de urbanism pentru teritoriul municipiului Cluj-Napoca.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

preia cererile pentru emiterea/prelungirea certificatelor de urbanism si documentatiile anexate la acestea si le verifica conform Ordinului nr.1430 din 26.08.2005 al Ministerului transporturilor, constructiilor si turismului (M.T.C.T.), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

verifica situatiile de pe teren, la fata locului si fotografiaza amplasamentele, dupa caz;

studiaza documentatiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G.) si (P.U.Z./P.U.D., dupa caz), precum si actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si Hotararea Consiliului local);

redacteaza certificate de urbanism cu respectarea Ordinului nr.1430/2005 al M.T.C.T. si a documentatiilor de urbanism aprobate conform legii;

preia cereri depuse de Consiliul Judetean Cluj pentru emiterea avizului primarului, in vederea autorizarii investitiilor care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativa a municipiului sau investitii care se aproba de Guvern;

preia cererile pentru adeverinte de incadrare in intra/extravilan a imobilelor, intocmeste adeverinte functie de amplasarea acestora in teritoriu, respectiv in P.U.G.muncipiul Cluj-Napoca;

preia cererile pentru adeverinte de stabilire a adreselor postale a unor imobile si de precizare a noilor denumiri a unor artere de circulatie; intocmeste adeverinte functie de Hotararile adoptate de Consiliul local;

preia cererile si documentatiile inaintate Comisiei de estetica urbana, care este o comisie de rang municipal si functioneaza sub egida Consiliului local.

preia cererile pentru elaborare adeverinte privind amplasarea imobilelor in zona rurala (conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului administratiei si internelor nr.143/610/04.03.2005), necesare petentilor in vederea initierii/dezvoltarii unui proiect finantat prin FEADR;

organizeaza sedintele Comisiei de estetica urbana, intocmeste avizele emise de aceasta;

asigura inregistrarea actelor emise, dupa semnare de sefii ierarhici;

asigura crearea bazei de date atat electronica cat si cu ajutorul registrelor de evidenta;

elibereaza actele emise, petentilor, direct sau prin expediere prin posta;

intocmeste referate de specialitate si proiecte de hotarari referitoare la activitatile specifice serviciului;

aplica prevederile Hotararilor Consiliului local adoptate, care se refera la activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism;

solutioneaza, in conditiile legii, sesizarile adresate serviciului;

intocmeste note interne pentru obtinerea de informatii de specialitate in vederea solutionarii competente a cererilor si raspunde la notele interne transmise de celelalte compartimente ale primariei;

raspunde cu promtitudine la cererile emise de alte institutii ale Statului, legate de domeniul amenajarii teritoriului si urbanism, precum si de unele acte intocmite si emise anterior.

desfasoara activitatea de relatii cu publicul, in probleme de specialitate ce privesc activitatea serviciului.

 

 

D. Responsabilitati:

studierea permanenta anoilor documentatii de urbanism, aprobate conform legii, in vederea intocmirii corecte a certificatelor de urbanism cu respectarea reglementarilor de urbanism in vigoare;

asigurarea bazei de date cu evidenta certificatelor de urbanism si a adeverintelor (de incadrare in intra/extravilan si de atribuire a adreselor postale);

asigurarea managementului documentelor gestionate de compartiment prin utilizarea programului INFOCET;

arhivarea actelor intocmite si emise, conform Nomenclatorului arhivistic;

asigurarea cadrului organizatoric pentru desfasurarea in bune conditiuni a activitatii de redactare a certificatelor de urbanism, a adeverintelor si raspunsurilor la cereri, in conditiile legii;

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

prezinta informari/referate sefilor ierahici superiori cu propuneri privind optimizarea activitatii serviciului;

participa la elaborarea referatelor si proiectelor de hotarare privind domeniul de activitate.

asigura informarea persoanelor juridice si fizice cu privire la problemele legate, de amenajarea teritoriului si de urbanism, cu respectarea prevederilor legale.

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza cu toate compartimentele din Primarie (directii, servicii, birouri), in vederea transmiterii de informatii si rezolvarii competente a cererilor si sesizarilor;

colaboreaza cu Directia impozite, taxe locale in vederea elaborarii referatului si proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale anuale, corespunzatoare activitatii compartimentului de specialitate;

 

432                  Serviciul autorizari constructii

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str.Motilor nr. 3, cam. 58, 59, 60, 66, 63

Nr. de posturi total : 27                     din care:           ─ functii publice:                      25

─ personal contractual:            2

Este subordonat - Directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Emitere autorizatii de construire, certificate de atestare a edificarii constructiilor,dovezi de existenta a constructiilor,raspunsuri la note interne si la instantele de judecata,obtinerea de avize in vederea emiterii autorizatiilor de construire,eliberarea acordului unic.

Scopul dezvoltarea orasului prin edificarea de constructii noi.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

aplica Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Legea nr.350/2201 privind amenajarea teritoriului si urbanismul-modificata cu Legea nr.289/2006, Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum si toate H.C.L., H.G.,O.U.G. si ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de autorizare a lucrarilor de constructii.

Verificare analizare si promovare a documentatiilor depuse in vederea emiterii acordurilor unice si apoi a autorizatiilor de construire/ desfiintare.

Organizeaza si intocmeste evidenta si circuitul documentelor serviciului.

Efectueaza deplasari pe teren la obiectivele supuse aprobarii.

Elaboreaza autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare, adeverinte de confirmare a desfiintarii constructiilor,certificate de atestare a edificarii constructiilor,raspunsuri la note interne,elaboreaza dovezi de existenta a constructiilor,raspunsuri la instantele de judecata, raspunsuri la adrese.

Efectueaza calculul si se instiinteza beneficiarii in privinta regularizarii taxei de autorizare la expirarea acesteia.

Acorda relatii publicului

Intocmeste note interne, referate, informari.

Colaboreaza cu celelalte sevicii din cadrul Primariei.

 

D. Responsabilitati:

este responsabil, din punct de vedere tehnic, de actele intocmite

urmareste incasarea taxelor la emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare si ulterior, la terminarea lucrarilor regularizeaza taxa pentru emiterea A.C

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

cunoasterea legislatiei in domeniu

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Intern:

Relatii ierarhice: subordonat fata de director

Relatii functionale: cu toate serviciile din primarie

Relatii de control: verificarea obiectivelor supuse aprobarii ci a celor edificate in vederea intabularii acestora.

Relatii de reprezentare: cand este cazul de participare in cadrul unor comisii

Extern:

Relatii cu autoritati si institutii publice:CNMI-Sectiunea VI Transilvania, O.A.R., Curtea de Conturi, Inspectoratul Teritorial in Constructii, Consiliul Judetean, Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Compania de Apa Somes, CONEL, E ON Gaz, Romtelecom, DSP, etc.

Relatii cu persoane fizice si juridice: corespondenta si direct

 

 

432.1               Compartiment avize, acord unic

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria mun. Cluj-Napoca str.Motilor nr.3, cam.57, 66

Nr. de posturi total: 3               din care:                   - functii publice:                       3

- personal contractual: 0

 

Este subordonat: sefului de serviciu, directorului executiv, arhitectului sef si primarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

obtinerea avizelor de la detinatorii de retele, precum si de la alte institutii descentralizate (PSI, mediu, sanatatea populatiei, aparare civila, etc.)

emiterea acordului unic, cu valoare de aviz, care insumeaza prevederile avizelor si acordurilor, pe baza caruia se poate redacta si emite autorizatia de construire/desfiintare

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

aplica Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

convoaca sedinte saptamanale si intocmeste ordinea de zi

pregateste si prezinta documentatiile tehnice depuse spre analiza in plenul Comisiei de acord unic

emite acordul unic daca se constata ca se intrunesc cumulativ toate exigentele privind avizarea furnizarii utilitatilor urbane, cerintele avizelor/acordurilor date de institutiile descentralizate si a celorlalte acorduri si avize din competenta de obtinere a solicitantului

 

D. Responsabilitati:

este responsabil de acordurile unice intocmite

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

cunoasterea legislatiei in domeniu

 

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul Primariei in vederea transmiterii de informatii si rezolvarii rapide si competente a cererilor si sesizarilor.

433                  Serviciul Strategie urbana, proiectare GIS

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea:  Primaria municipiului Cluj-Napoca

Nr. de posturi total :  17        din care:           ─ functii publice:                      17                                                                                                                  ─ personal contractual:            0

Este subordonat directorului executiv al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Serviciul strategie urbana  are ca misiune principala promovarea si gestionarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si stabilirea directiilor principale de dezvoltare urbana  durabila.

Urmareste prin documentatiile de urbanism stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a localitatii in acord cu potentialul acesteia si cu aspiratiile locuitorilor.

Coordoneaza activitatea de urbanism desfasurata pe teritoriul municipiului si urmareste respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate.

Activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului este un proces continuu , complex si interactiv, avand la baza documentatiile Plan Urbanistic General (PUG) , Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) cu regulamentele aferente si Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD).

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Preia documentatiile de urbanism si le prezinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism spre avizare.

Urmareste completarea documentatiilor avizate si pregateste documentele pentru promovare in Consiliul local.

Gestioneaza documentatiile de urbanism aprobate.

Identifica si prezinta factorilor de decizie disfunctionalitatile urbanistice existente si propunerile de remediere si dezvoltare.

Colaboreaza cu celelalte directii din Primarie, alte institutii si organisme din teritoriu si specialisti, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului

Colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe centrale, agenti economici, organisme si organizatii neguvernamentale in vederea desfasurarii activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel local.

Realizeaza actualizarea,  intretinerea, si utilizarea bazei de date topo digitale  a municipiului.

 

D. Responsabilitati:

Verifica documentatiile de urbanism prezentate spre avizare si aprobare, privind respectarea legislatiei referitoare la urbanism.

Asigura buna functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si Comisiei operative de urbanism.

Participa la sedintele Comisiei de urbanism a Consiliului local , si dupa caz ( la invitatie )  la sedintele de avizare ale Agentiei de Protectie a Mediului, Consiliului Judetean Cluj, Comisiei monumentelor istorice, etc.

Intocmeste temele de proiectare si alte documente preliminare pentru lansarea studiilor de urbanism de interes major si le supune  avizarii Comisiei de amenajare a teritoriului si urbanism.

Furnizeaza solicitantilor informatiile publice de urbanism pe care le detine.

Urmareste incasarea taxelor de aviz conform legii.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Verificarea si inaintarea spre aprobare a documentatiilor de urbanism.

Intocmirea si redactarea avizelor Comisiei de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Furnizarea de informatii de specialitate solicitantilor ( identificare amplasamente, corelare cu studii de urbanism, extrase din documentatii de urbanism )

Punerea  la dispozitia solicitantilor interni sau externi de planuri topo ( identificare, racord sectiuni, selectie lager-uri, vizualizare, plotare )

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Are relatii functionale de colaborare cu toate compartimentele din Primarie

Primeste informatii de la serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe centrale, agenti economici, organisme si organizatii neguvernamentale

Primeste documentatii de urbanism de la solicitanti in vederea analizarii, a avizarii in Comisia Tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism si promovarii spre aprobare

Transmite referate si proiecte de hotarare Consiliului local.

Primeste Hotararile Consiliului local si urmareste aplicarea acestora.

Intocmeste informari pentru Primar si Consiliul local

Transmite Serviciului Urbanism  si Serviciului Autorizari constructii informatiile necesare intocmirii Certificatelor de urbanism , autorizatiilor de construire si dovezilor de luare in folosinta, etc.

 

433.1               AVIZE  PLANURI  DE  URBANISM

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea:  Primaria municipiului Cluj-Napoca

Nr. de posturi - total :  3                      din care:                       - functii publice:                       3

- personal contractual:  0

Este subordonat directorului executiv al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Compartimentul  Avize  planuri de urbanism are ca misiune principala evidenta si gestionarea avizelor pentru documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului (PUZ, PUD)

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Intocmeste evidenta avizelor Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a taxei achitate in registrul  special

Contribuie la redactarea avizelor  Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

Intocmeste adrese de raspuns  si de luare in evidenta la documentatiile inregistrate

Face expeditia adreselor de comunicare si multiplicare ( dupa caz)

Intocmeste centralizatoare ale documentatiilor de urbanism pe care le transmite compartimentelor Directiei de urbanism si dezvoltare urbana

Transmite catre compartimentul mass -media avizele si proiectele de hotarari de consiliu pentru postarea pe internet

Gestioneaza avizele si hotararile de consiliu pentru documentatiile de urbanism aprobate.

Realizeaza actualizarea,  intretinerea, si utilizarea bazei de date

 

D. Responsabilitati:

Furnizeaza solicitantilor informatiile publice de urbanism pe care le detine.

Urmareste incasarea taxelor de aviz conform legii.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

 

Redactare si evidenta avizelor Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism

Centralizarea datelor, raportarea la compartimentele care intocmesc sinteza activitatii si la compartimentele cucare se colaboreaza direct

Punerea  la dispozitia solicitantilor interni sau externi de copii dupa documentele de interes public

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Are relatii functionale de colaborare cu toate compartimentele din Primarie

 

434                  Compartimentul managementul documentelor si arhiva

 

 

 

Nr. de posturi total: 4            din care:           - functii publice:                       0

- functii contractuale:    4

Este subordonat: directorului directiei

- Compartiment de munca  nou infiintat, toate posturile fiind vacante.

 

441                  Serviciul Administrare Cai Publice

 

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: atr. Motilor nr.3, cam 6

Nr. de posturi total : 14                     din care:                       ─ functii publice:                      14

─ personal contractual:            0

Este subordonat   Directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Intocmeste programe de lucrari pentru efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in Cartea Tehnica a constructiei si rezultate  din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Asigura efectuarea, dupa caz, de modificari , transformari, modernizari si consolidari ale strazilor, numai pe baza de proiecte si asigura verificarea potrivit legii prin specialisti verificatori de proiecte atestati.

Urmareste executia lucrarilor prin inspectorii care exercita rolul proprietarului si investitorului si asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor prin diriginti de specialitate sau agenti de consultanta specializati pe tot parcursul realizarii lucrarilor.

Asigura solutionarea neconformitatilor, defectelor aparute pe parcursul  executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor.

Asigura stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate.

Asigura obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege si autorizatia de constructie.

Asigura receptia lucrarilor de constructii la terminarea acestora si la expirarea perioadei de garantie.

Asigura  intocmirea , pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei.

Asigura urmarirea comportarii in timp a constructiilor conform prevederilor din cartea tehnica a constructiei si reglementarilor tehnice.

Organizeaza licitatii de proiectare si executie , intocmeste contracte si urmareste evolutia acestora.

Intocmeste baza de date privind sesizarile cetatenilor municipiului, a societatilor comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, raspunde acestor sesizari.

Intocmeste programe anuale de reparatii si intretinere a podurilor, podetelor, pasajelor de cale ferata din municipiul nostru.

Intocmeste referate si proiecte de hotarari de consiliu local si urmareste ducerea lor la indeplinire dupa adoptarea acestora.

Asigura intocmirea informarilor catre cetateni prin conferintele de presa , dezbateri publice si intalniri cu asociatiilede locatari/proprietari

Intocmeste programe pe termen scurt, mediu si lung, privind intretinerea si repartiastrazilor, alleilor si trotuarelor din  municipiu.

 

D. Responsabilitati:

este responsabil de actele intocmite si de deciziile luate pe linie tehnica si financiara

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

cunoasterea legislatiei in domeniu (constructii drumuri poduri, achizitii, administratie locala)

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

a) Intern:

Relatii ierarhice: subordonat fata de director

Relatii functionale: cu toate serviciile din cadrul primariei

Relatii de control: a starii drumurilor

Relatii de reprezentare: cand este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispozitii ale primarului

 

b)Extern:

Relatii cu autoritati si institutii publice: regii, A.N.R.M.A.P., Prefectura judetului Cluj, Consiliul judetean, Inspectia in C-tii, Curtea de Conturi, D.R.D.P,

relatii cu persoane juridice private: societati comerciale, asociatii,

relatii cu organizatii neguvernamentale :asociatii,

relatii cu persoane fizice.

 

442                  Serviciul  Administrare cimitire domeniu public

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria mun. Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 25

 

Nr. de posturi total: 8            din care:                       - functii publice:                       6

- functii contractuale:    2

Este subordonat: directorului directiei

 

Regulamentul de Organizare si functionare al Serviciul  Administrare cimitire domeniu public a fost aprobat prin HCL nr. 158/2008.

 

443                  SERVICIUL TEHNIC

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria mun. Cluj-Napoca, str.. Motilor nr. 3, Cam. 11, 11A, 12 si 31

Nr. de posturi total: 14          din care:           - functii publice:                       14

- functii contractuale:    0

Este subordonat: directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Organizarea, controlarea si receptia activitatilor de:

tratare si intretinere caini comunitari

intretinere si decolmatare cursuri de ape

intretinere si decolmatare recipienti stradali

intretinere si modernizare fantani arteziene

intretinere, restaurare monumente istorice

pavoazarea municipiului

intretinere WC-uri publice

ampalsare si intretinere toalete ecologice

iluminat public, ornamental, decorativ, arhitectural

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Activitatea de ecarisaj

urmarirea acitivitatii de prindere, intretinere si tratare a cainilor fara stapan de pe strazile municipiului, conform Legii nr.227/2002 privind gestionarea cainilor fara stapan;

rezolvarea sesizarilor cetatenilor legate de cainii fara stapan.

Salubrizarea paraurilor de pe raza municipiului: urmarirea lucrarilor de curatare si decolmatare a paraurilor de pe raza municipiului si transportul deseurilor provenite din aceasta activitate la rampa de deseuri.

Intretinerea si decolmatarea recipientilor stradali: colaborarea cu Compania de Apa Somes Cluj pentru curatarea si decolmatarea canalizarilor si recipientilor stradali de pe strazile municipiului, solutionandu-se sesizarile primite in acest sens.

Modernizarea si intretinerea fantanilor arteziene

coordonarea activitatii de intretinere si functionare a fantanilor arteziene amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca;

urmarirea si verificarea desfasurarii in bune conditii a acestei activitati

 

Intretinerea monumentelor istorice amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca: coordonarea activitatii de intretinere si reparare a monumentelor.

Pavoazarea municipiului: asigurarea pavoazarii municipiului, de asemenea in cazul comemorarilor sau manifestarilor publice.

Intretinere WC-uri publice:

coordoneaza si receptioneaza lucrarile de intretinere si reparatii WC-publice executate de catre R.A.D.P.

face propuneri pentru efectuarea lucrarilor de  reparatii curente si capitale la WC-urule publice,urmarind si executia acestora daca este cazul;

 

Iluminat public si decorativornamental

elaborarea programelor privind iluminatul public si cel decorativ-ornamental;

urmarirea functionarii iluminatului public si celui decorativ-ornamental;

pregatirea documentatiilor de licitatii privind iluminatul public;

asigurarea legatura cu agentii economici care executa lucrarile privind iluminatul public;

verificarea, aprobarea si inaintarea la plata a situatiilor de lucrari si consum de energie electrica.

 

D. Responsabilitati:

aplicarea actelor normative pentru buna functionare a serviciilor mai sus mentionate in vederea imbunatatirii conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii si asigurarea protectiei mediului inconjurator.

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

elaboreaza regulamentele de organizare si functionare a serviciilor din cadrul compartimentului,

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

de colaborare cu serviciile institutiei (cu Directia Politia Comunitara note interne privind probleme legate de protectia mediului, cu Directia Economica-inaintari la plata a situatiilor de lucrari etc.)

de colaborare cu institutii publice, regiile autonome, agenti economici (A.P.M. Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Compania de Apa Somes S.A., Regia de Termoficare, R.A.T.U.C. etc.)

contractuale cu agentii economici care presteaza servicii sau executa lucrari in baza contractelor incheiate cu Primaria

 

443.1               BIROUL ECOLOGIE URBANA

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria mun. Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 3

Nr. de posturi total: 6             din care:           - functii publice:                       5

- functii contractuale:    1

Este subordonat:       directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

urmareste modul de organizare si desfasurare, a  activitatilor de:

salubrizarea stradala

deszapezire si combatere polei

salubrizarea menajera

deratizare, dezinsectie, dezinfectie

harta de zgomot a municipiului

alte activitati  specifice protectiei mediului

2. Ca activitate generala Biroul de Ecologie Urbana coordoneaza, indruma, supravegheaza, si controleaza toate activitatile edilitar gospodaresti, de investitii, economice si sociale ce se desfasoara pe raza municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere al comportamentului ecologic socio urban si in ceea ce priveste protectia si conservarea mediului inconjurator.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

supravegherea respectararii legislatiei in vigoare din domeniul protectiei mediului, valorificarea resurselor locale si organizarea activitatii teritoriale privind prevenirea si combaterea calamitatilor si dezastrelor naturale;

aplicarea prevederilor legale privind sanctionarea contraventiilor din domeniul de activitate.

solutionarea sesizarilor si reclamatiilor avand ca obiect probleme de protectia mediului si ecologie urbana;

supravegheaza aducerea la indeplinire a actelor normative emise de organele guvernamentale, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca;

aplicarea prevederilor legale privind sanctionarea contraventiilor din domeniul de activitate;

indruma si urmareste realizarea activitatilor planificate ale prestatorilor de servicii de salubrizare si ale administratorilor domeniului public;

propune, avizeaza din punct de vedere tehnic si participa la licitarea serviciilor de salubrizare si protectia mediului pe teritoriul sectorului;

asigura reglementarea, avizarea si controlul activitatilor de protectia mediului si ecologie urbana;

asigura dezvoltarea infrastructurii privind functionarea serviciilor de salubrizare si protectia mediului pe raza municipiului, in vederea satisfacerii necesitatilor prezente si de viitor;

corelarea lucrarilor de gospodarie comunala si a intregii activitati economice si sociale, care se desfasoara pe raza sectorului cu principiile ecologice si cele de protectia mediului;

perfectionarea si specializarea activitatii;

armonizarea legislatiei locale cu cea centrala si cu cea a Comunitatii Europene;

cooperarea cu celelalte unitati din primarie, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio- urbana pe raza municipiului;

In domeniul protectiei mediului

urmareste aplicarea prevederilor legale privind sanctionarea contraventiilor din domeniul de activitate;

elaboreaza analize si studii privind fundamentarea deciziilor in domeniul protectiei mediului si ecologie urbana;

fundamenteaza si elaboreaza strategii si reglementari locale privind protectia mediului;

face propuneri de optimizare a sistemului de salubrizare si promovarea reciclarii materialelor refolosibile;

implementeaza directivele Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului la nivel de administratie locala;

verifica si avizeaza cererile persoanelor fizice si juridice, care solicita autorizarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile de la populatie, conform prevederilor legale;

verifica si rezolva reclamatiile privitoare la efectuarea activitatilor contractate precum si a reclamatiilor primite din municipiu referitoare la gestionarea deseurilor, salubrizare, dezinsectia si deratizarea domeniului public;

supravegheaza in limitele de competenta respectarea legislatiei in vigoare pe linie de protectia mediului, valorificarea resurselor locale si organizarea activitatii teritoriale privind prevenirea si combaterea calamitatilor si dezastrelor naturale de catre persoanele fizice si agenti economici care-si desfasoara activitatea pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

asigura, in limitele de competenta, respectarea atributiilor si obligatiilor stabilite de

implementarea sistemelor informationale si a bazelor de date privind calitatea si legislatia in vigoare pe linie de protectia mediului pentru administratia locala;monitorizarea factorilor de mediu si a surselor de poluare;

promovarea de programe si proiecte de reconstructie ecologica;

gestionarea si extinderea ariilor oxigenate si a suprafetelor acvatice;

verificarea situatiei spatiilor verzi, a modului de atribuire a autorizatiilor de taiere de arbori si dezafectare a zonelor verzi de pe raza municiului;

15. In domeniul  salubrizarii  stradale;

urmarirea modului de executare a programelor lunare  pentru toate activitatile de salubrizare stradala din punctul de vedere a respectarii prevederilor de protectia mediului;

urmareste realizarea   lucrarilor de salubrizare stradala executate de catre

firmele de salubrizare,  SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA si  SC ROSAL SRL, firme care au cistigat licitatia pentru concesionarea acestui serviciu.

rezolvarea sesizarilor cetatenilor legate de seviciul de salubrizare stradala;

colaboreaza cu compartimentul de specialitate la intocmirea programelor lunare  pentru toate activitatile de salubrizare si urmareste modul de realizare a  acestuia;

colaboreaza la intocmirea programului de montare a cosurilor de gunoi pe strazile unde acestea lipsesc si pentru schimbarea celor deteriorate;

In domeniul activitatii de  deszapezire si combatere a  poleiului;

urmareste modul de efectuare a lucrarilor de deszapezire executate de catre firmele de salubrizare SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA si  SC ROSAL SRL, pe un numar de 305 strazi, astfel incat sa fie asigurata buna desfasurare a traficului rutier in timpul iernii

In domeniul de salubrizare menajera; - urmareste desfasurarea  activitatii firmelor care presteaza serviciul de salubritate menajera; realizandu-se precolectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale in conditii de siguranta si urmarindu-se respectarea si adaptarea graficului de ridicare a deseurilor la cerintele populatiei;

urmareste activitatea de construire si repararea punctelor gospodaresti noi pentru asigurarea conditiilor de igiena si protectia mediului inconjurator;

urmareste activitatea de depistare si eliminare a depozitarilor clandestine de deseuri pe

teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

sesizeaza Directia Politia Comunitara pentru identificarea persoanelor care au depozitat ilegal.

urmareste desfasurarea activitatii de  colectare selectiva a deseurilor reciclabile

urmareste desfasurarea activitatii de colectare deseuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice

16. Activitatea de dezinsectie si deratizare a municipiului ClujNapoca urmareste desfasurarea activitatii de  deratizare si dezinsectie a domeniului public al municipiului, respectiv  a scolilor si gradinitelor din municipiu.

17. Realizarea hartii de zgomot:

urmareste si coordoneaza  activitatea de realizare a hartii de zgomot, a planurilor de actiune, participarea la masuratorile efectuate in zonele sesizate de catre cetateni ca sunt poluate fonic, informarea publicului

asigura luarea masurilor privind reducerea zgomotului, respectarea legislatiei in vigoare si a celei Europene

 

D. Responsabilitati:

supravegherea respectarii legislatiei in vigoare din domeniul protectiei mediului, valorificarea resurselor locale si organizarea activitatii teritoriale privind prevenirea si combaterea calamitatilor si dezastrelor naturale;

solutionarea sesizarilor si reclamatiilor avand ca obiect probleme de protectia mediului si ecologie urbana

indruma si urmareste realizarea activitatilor planificate ale prestatorilor de servicii de salubritate,

aplicarea actelor normative pentru buna functionare a serviciilor mai sus mentionate in vederea imbunatatirii conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii si asigurarea protectiei mediului inconjurator.

corelarea lucrarilor de gospodarie comunala si a intregii activitati economice si sociale, care se desfasoara pe raza municipiului cu principiile ecologice si cele de protectia mediului;

perfectionarea si specializarea activitatii;

armonizarea legislatiei locale cu cea centrala si cu cea a Comunitatii Europene;

supravegheaza aducerea la indeplinire a actelor normative emise de organele guvernamentale, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, ale Primarului  si ale  Consiliului Local;

optimizarea sistemului de salubrizare si promovarea reciclarii materialelor refolosibile

gestionarea si extinderea ariilor oxigenate si a suprafetelor acvatice

urmarirea respectarii modului de utilizare a terenurilor in conformitate cu legislatia de mediu

promovarea de programe si proiecte de reconstructie ecologica

documentare si socializare permanenta in domeniu

evaluarea factorilor de mediu in zonele unde se executa lucrari edilitare sau alte lucrari de investitii;

indeplineste si alte atributii specifice primariei.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

elaboreaza regulamentele de organizare si functionare a serviciilor din cadrul compartimentului,

elibereaza avize pentru contructii executate pe domeniu public si pentru  activitatea de colectare si valorificare a deseurilor refolosibile,

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

de colaborare cu serviciile institutiei (cu Directia Politia Comunitara note interne privind probleme legate de protectia mediului, cu Directia Economica-inaintari la plata a situatiilor de lucrari etc.)

de colaborare cu institutii publice, regiile autonome, agenti economici (A.P.M. Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Compania de Apa Somes S.A., Regia de Termoficare, R.A.T.U.C. etc.)

schimb de experienta cu institutii similare sau de profil din tara sau din afara

relatii cu societatea civila, ONG-uri, fundatii si alte institutii

contractuale cu agentii economici care presteaza servicii sau executa lucrari in baza contractelor incheiate cu Primaria.

indeplineste si alte atributii specifice primariei;

 

444                  SERVICIUL  SPATII  VERZI  SI  MENUMENTE  ISTORICE

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria mun. Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 3, et. II, cam. 91

Nr. de posturi total : 10                     din care            :           ─ functii publice:                      10

─ personal contractual:            0

Este subordonat directorului directiei tehnice

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

amenajeaza si intretine zonele verzi

amenajeaza si intretine locurile de joaca

identificarea de noi locatii pentru amenajarea lor ca zone verzi sau locuri de joaca

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a luciurilor de apa, a zonelor de agrement si a platformelor de joaca pentru copii

amenajarea de noi locuri de joaca pentru copii si redotarea celor existente

verificarea si repararea aparatelor de joaca pentru copii

identificarea si doborarea arborilor in declin fiziologic sau uscati in sistem

alpinism utilitar

achizitia de material dendrofloricol

achizitia de dotari urbane (cosuri, banci, aparate si ansamble de joaca) si unelte           agricole

intocmeste programe de lucru lunar, in functie de necesitati, verifica si inainteaza la plata situatiile de lucrari a firmelor prestatoare;

coordonarea activitatii angajatilor in baza Legii nr. 76/2002

solutionarea cererilor petentilor

 

D. Responsabilitati:

receptia calitativa/cantitativa a lucrarilor de amenajarea si intretinerea zonelor   verzi, a luciurilor de   apa, a zonelor de agrement si a platformelor de joaca pentru copii, executate de catre firmele prestatoare;

identificarea de noi locatii pentru amenajarea de noi locuri de joaca sau zone   de recreere;

receptia calitativa/cantitativa lucrarilor de reparare a aparatelor de joaca          pentru copii;

verificarea in teren a arborilor care pot prezenta un real pericol si stabilirea oportunitatii doborarii acestora, precum si receptia realizarii lucrarii

receptia calitativa/cantitativa a produselor achizitionate (material dendrofloricol, dotari urbane, aparate si ansamble de joaca etc.)

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

intocmeste, in functie de necesitati, programele de lucrari de intretinere si amenajare de zone verzi, reparatii aparate de joaca si doborat arbori in sistem de alpinism utilitar si receptioneaza lucrarile realizate de catre firmele cu care colaboreaza;

intocmeste, in functie de necesitati, contractele subsecvente privind achizitia de  material dendrofloricol, aparate de joaca si dotari urbane.

Receptioneaza produsele achizitionate;

participa in diferite comisii de licitatie;

verifica si inainteaza la plata situatiile de lucrari a firmelor prestatoare;

verifica in teren si solutioneaza solicitarile cetatenilor;

coordoneaza activitatea angajatilor in baza Legii nr. 76/2002.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

relatii de subordonare fata de: - Primarul municipiului Cluj-Napoca,

- directorul general al Directiei Tehnice;

relatii de colaborare cu directiile Primariei municipiului Cluj-Napoca;

 

445                  Serviciul Investitii

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Directia Tehnica, Str.Motilor nr.1-3, et.I, cam. 4

Nr. de posturi total : 9           din care:                       ─ functii publice:         9

─ personal contractual:            0

Este subordonat: Directorului Directiei Tehnice

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Asigura punerea in aplicare a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispozitiilor primarului, a viceprimarilor si a directorului Directiei Tehnice cu care se incredinteaza spre indeplinire Serviciul Investitii. Creaza cadrul favorabil si se preocupa de  realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in programul anual de investitii.

Rezolva toate problemele de competenta serviciului conform prevederilor legislatiei in vigoare si raspunde in timp legal solicitarilor adresate de catre persoanele fizice si juridice sau de catre celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca

C. Atributiile compartimentului de munca:

Asigura punerea in executare a legilor si actelor normative in vigoare, ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, a dispozitiilor primarului cu care a fost incredintat Serviciul Investitii.

Intocmeste programul anual de investitii al Consiliului local al municipiului Cluj Napoca.

Intocmeste documentele de licitatie pentru obiectivele de investitii care urmeaza a fi promovate.

Asigura publicitatea necesara, in vederea efectuarii licitatiilor (mass-media, Monitorul Oficial, etc.).

Asigura conditiile necesare desfasurarii licitatiilor, rezolvand in acelas timp eventualele contestatii.

Intocmeste contractele de executie sau achizitie pentru obiectivele care au fost licitate comunicand celor interesati rezultatele.

Colaboreaza, dupa caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investitii pentru realizarea acestora in conditii optime.

Urmareste modul de realizare a obiectivelor de investitii cuprinse in programului anual de investitii.

Urmareste stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investitii stabilind impreuna cu executantul lucrarilor , graficul de executie in concordanta cu sumele alocate prin buget.

Intocmeste documentele necesare pentru efectuarea platilor la obiectivele de investitii in derulare ( executie lucrari , proiectare , expertize , achizitii ) si le inainteaza la plata catre Directia economica.

Asigura finantarea potrivit prevederilor legii.

Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul Primariei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrarilor de investitii.

In vederea intocmirii programului de investitii al Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, colecteaza propuneri din partea compartimentelor de lucru ale Primariei, regiilor subordinate si cetatenilor.

Intreprinde toate actiunile necesare pentru obtinerea avizelor , acordurilor si aprobarilor pentru executarea obiectivelor de investitii.

Comunica in scris regiilor subordinate, dupa aprobarea bugetului, obiectivele si sumele prevazute in programul de investitii.

Intocmeste proiecte de hotarari pe care le supune aprobarii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Intocmeste raportari lunare pentru Consiliul judetean Cluj privind realizarea obiectivelor de investitii.

Intocmeste trimestrial situatia statistica privind stadiul realizarii obiectivelor de investitii.

Rezolva corespondenta repartizata.

D. Responsabilitati:

-Intocmirea programului anual de investitii

-Organizarea si asigurarea conditiilor necesare licitarii tuturor obiectivelor de investitii cuprinse in programul de investitii

-Urmarirea realizarii acestor obiective

-Decontarea lucrarilor executate

-Recepria obiectivelor de investitii finalizate

-Rezolvarea in timp util a problemelor persoanelor fizice si juridice care se adreseaza seviciului

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Organizeaza si supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor legate de Serviciul Investitii, asigurand intocmirea in termen a actelor pe care apoi le supune atentiei directorului  Directiei Tehnice, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca.

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Relatii functionale:

se solicita din partea compartimentelor de munca a Primariei informatii utile pentru intocmirea programului de investitii, pentru rezolvarea problemelor legate de derularea programului de investitii sau problemelor cetatenilor.

aceleasi informatii si cu acelas scop, se solicita regiilor subordonate Primariei sau diferitelor societati comerciale, institutii (societati de proiectare sau executie lucrari, consilii  judetene, prefecturi, ministere, primarii,  inspectorate, etc.)

la randul sau, Serviciul Investitii furnizeaza informatii catre toate compartimentele de munca a Primariei, societati comerciale, institutii sau cetateni.

Relatii de reprezentare:

prin dispozitia primarului asigura participarea in cadrul unor comisii.

 

446                  Serviciul Siguranta Circulatiei Urbane Si Retele Edilitare

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Str. Motilor nr.3, cam 24

Nr. de posturi total : 13         din care:           ─ functii publice:                      13

─ personal contractual:            0

Este subordonat   Directorului directieI

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

reglementarea circulatiei, parcarii, stationarii si opririi pe strazi a vehiculelor si pietonilor;

optimizarea traseelor mijloacelor de transport in comun si amplasarii  statiilor acestora;

eliberarea autorizatiilor pentru spargerile in zona drumului si domeniului public;

eliberarea autorizatiilor speciale de transport, a legitimatiilor de liber acces in zona centrala;

acordarea avizelor necesare pentru autorizatiile de construire retele edilitare si pentru amplasarea altor obiective ( instalatii, panouri publicitare etc.) in zona drumului public, eliberarea autorizatiei de amplasare si acces la drum;

organizarea si urmarirea executarii refacerilor pentru spargerile executate, la nivelul calitativ prevazut de fisele tehnologice si in timpul stabilit;

innoirea denumirilor de strazi, piete si a altor obiective de interes local in concordanta cu tendintele de dezvoltare si traditia municipiului Cluj-Napoca.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

 

intocmeste si realizeaza programele anuale si lunare privind mentinerea viabilitatii si perfectionarea dispozitivului de semnalizare rutiera;

dezvolta dirijarea circulatiei prin semaforizarea inteligenta si clasica a intersectiilor municipiului;

organizeaza si desfasoara licitatii pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare asigurarii sigurantei circulatiei;

concepere si implementeaza sistemul de gestionare a traficului in trei etape: local, zonal si central;

urmareste comportarea in timp a dispozitivelor si materialelor noi intrebuintate in sistemul de semnalizare rutiera;

pregateste si organizeaza sedintele Comisiei municipale de sistematizare a circulatiei rutiere si pietonale

mentine permanent legaturi cu cetatenii orasului, Politia Rutiera, societatile de transport, regiile detinatoare de retele edilitare;

elibereaza autorizatiile pentru executarea de spargeri in zona drumului si domeniului public;

acorda avizele necesare eliberarii autorizatiilor de construire instalatii subterane si pentru amplasarea in zona drumului public a  instalatiilor, panourilor publicitare etc.;

executa receptia refacerilor spargerilor efectuate in zona drumului public la terminarea lucrarilor, in perioada de garantie si receptia finala luand sau propunand masurile de remediere acolo unde acestea se impun;

analizeaza oportunitatea si propune instituirea restrictiilor in circulatia rutiera cu caracter temporar sau permanent vizand: accesul, viteza de deplasare, tonaje si gabarite admise, zonele de parcare si stationare, prioritati etc. inclusiv inchiderea temporara a circulatiei;

analizeaza si optimizeaza traseele si amplasarea statiilor mijloacelor de transport in comun;

intocmeste si actualizeaza baza de date cuprinzand elementele de siguranta a circulatiei, spargerile si refacerile acestora, strazile municipiului;

urmareste ca societatile comerciale de pe raza municipiului, detinatoare de parc auto cu tonaje si gabarite depasite, sa puna in circulatie mijloacele din dotare numai in baza autorizatiilor speciale de transport;

intocmeste programe anuale pentru:

corelarea lucrarilor de investitii la retelele edilitare;

perfectionarea dispozitivului de semnalizare rutiera;

verifica, analizeaza si rezolva sesizarile si reclamatiile persoanelor fizice si juridice din cadrul municipiului Cluj-Napoca privind siguranta circulatiei;

perfectioneaza continuu metodologia de urmarire a spargerilor si refacerilor acestora;

transpune in practica  hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului in domeniul sau de activitate;

participa la stabilirea conditiilor tehnice de executare a lucrarilor de investitii (la retelele edilitare);

executa controlul permanent asupra modului in care se respecta prevederile autorizatiei de spargere de catre beneficiari si constructori;

executa cercetarea cazurilor in care se constata incalcarea prevederilor actelor normative in vigoare si aplica amenzile (despagubirile) ce se impun in conformitate cu Dispozitiile d-lui Primar.

analizeaza periodic impreuna cu administratorii de retele edilitare, stadiul si calitatea executiei lucrarilor in trama stradala aflate in derulare;

coordoneaza intocmirea si difuzeaza administratorilor de retele edilitare planul de coordonare a lucrarilor edilitare  in anul calendaristic de referinta;

centralizeaza si promoveaza propuneri de atribuiri sau schimburi denumiri strazi conform prevederilor legilor in vigoare.

acorda autorizatii de amplasare la drum activitatilor si obiectivelor cu desfasurare pe suprafata strazii.

intocmeste si actualizeaza planul cu organizerea circulatiei in municipiu

intocmeste si analizeaza cu Politia Rutiera planurile de marcaj stradal

verifica si avizeaza situatiile de lucrari intocmite de societatile comerciale angajate

intocmeste contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrarile specifice

elibereaza legitimatii speciale de acces si parcare in zonele cu restrictii

stabileste masuri care sa conduca la reducerea poluarii tehnice si chimice produse de circulatia autovehiculelor.

participa la buna desfasurare a transportului de persoane si marfuri pe raza municipiului.

 

D. Responsabilitati:

- este responsabil de actele intocmite si de deciziile luate pe linie tehnica si financiara

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

cunoasterea legislatiei in domeniu ( constructii si instalatii, achizitii , administratie locala)

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Intern:

Relatii ierarhice: - subordonat fata de director

Relatii functionale: - cu toate serviciile din cadrul primariei

Relatii de control: - a starii tehnice a imobilelor

Relatii de reprezentare: - cand este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispozitii ale primarului

Extern:

Relatii cu autoritati si institutii publice: Regii, Ministerul culturrii, Ministerul de interne, Ministerul integrarii europene, Prefectura judetului Cluj, Consiliul judetean, Consiliul local, Inspectia in constructii, Curtea de conturi, A.D.R.- Nord Vest, spoiale, biserici,Inspectoratul scolar, etc.

Relatii cu persoane juridice private: societati comerciale, asociatii, fundatii, etc.

Relatii cu organizatii neguvernamentale: asociatii, fundatii, etc.

Relatii cu persoane fizice: corespondenta cu cetatenii

 

447                  Serviciul reabilitare imobile si unitati de invatamant

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str.Motilot nr.3 cam. 92-93-94

Nr. de posturi total : 18                     din care:           ─ functii publice:                     18

─ personal contractual:            0

Este subordonat :Directorulul directiei si viceprimarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Organizare licitatii, reabilitarea imobilelor, unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor de asistenta sociala prin urmarirea executarii lucrarilor de constructii si instalatii interventii, reparatii si consolidari

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

 

Asigura executarea hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ,a dispozitiilor primarului , viceprimarilor si a sefului ierarhic cu care se incredinteaza pentru ducerea la indeplinire de catre serviciul reabilitare imobile si unitati de invatamantin baza Legii 215/2001

Intocmeste materiale si analize de sinteza la solicitarile primarului ,viceprimarilor si directorului Directiei Tehnice , Consiliului local si la cererea consilierilor  in baza Legii 215/2001

Organizeaza si intocmeste evidenta si circuitul documentelor serviciului ,

Sunt rezolvate solicitarile venite din partea cetatenilor privind efectuarea reparatiilor pe baza de contract sau prin organizarea licitatiilor sau a altor solicitari.

Organizeaza si intocmeste activitatea de inventariere a lucrarilor de reparatii curente necesare a fi efectuate la cererea cetatenilor in baza Legii 114/1996

Organizeaza redactarea si intocmirea actelor necesare pentru documentatiile de achizitie si a caietelor de sarcini privind expertizarea, proiectarea, executia constructiilor, a reparatiilor si a interventiilor cu caracter special in baza OUG 34/2006, HG 925/2006, Legea nr.346/2004 si Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica aprobat prin Ordinul 155/2006 etc.

Organizeaza si executa activitatea de achizitii a lucrarilor de reparatii curente conform OUG 34/2006, HG 925/2006, Legea nr.346/2004 si Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica aprobat prin Ordinul 155/2006 etc.

Intocmeste documentele de atribuire  si de incheiere a contractelor de executare de lucrari

Redacteaza documentele necesare pentru aprobarea lucrarilor in regim de urgenta

Urmareste prin modul de derulare a contractelor de executare de lucrari de reparatii , incadrarea in fondurile alocate si respectarea normativelor tehnice la realizarea lucrarilor.

receptioneaza lucrarile de reparatii terminate , verifica respectarea reglementarilor in vigoare si calitatea lucrarilor conform HG 273/1994 si a Legii 10/1996

Verifica si semneaza situatiile de lucrari aferente proceselor verbale de receptie  si le inainteaza directorului si apoi Directiei economice

Colaboreaza cu serviciile de specialitate din Primarie pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea si decontarea lucrarilor

Intocmeste acte aditionale necesare la contracte in care apar modificari valorice sau de alta natura ca urmare a actelor de constatare incheiate intre executanti si Primarie

Respecta normele legale si dispozitiile interne privind prevenirea si stingerea incendiilor, protectia muncii

Duce la indeplinire hotararile de consiliu privind alocarile de fonduri pentru spitale , asociatii si biserici in baza Legii 215/2001

Elibereaza copii dupa schitele functionale ale apartamentelor in baza solicitarilor cetatenilor conform Legii 16/1996

Elibereaza copii dupa procesele verbale de predare primire ale apartamentelor in baza solicitarilor cetatenilor conform Legii 16/1996

Elibereaza carti tehnice ale cladirilor in baza solicitarilor administratorilor de asociatie

Intocmeste si elibereaza carti tehnice simplificate.

Actele din cadrul serviciului se arhiveaza conform Legii 16/1996

solutioneaza in termen de 30 de zile cererile, notele de audiente, notele interne intrate in cadrul serviciului

efectueaza verificari ale starii tehnice ale imobilelor aflate in proprietatea Statului Roman in baza Legii 114/1995 si a Legii 10/1996

verifica in teren solutia propusa prin proiect

verifica proiectele , documentatiile tehnice privind respectarea legislatiei in vigoare

efectueaza masuratori in teren

intocmeste antemasuratori

intocmeste devize estimative de lucrari

intocmeste notele de comanda suplimentare si de renuntare in baza constatarilor

efectueaza lucrari de reparatii si intretinere la unitatile de invatamant

efectueaza lucrari de investitii la obiectivele stabilite prin HCL (muzee, parcuri, grupuri statuare, spitale, cluburi sportive, asociatii caritabile, biserici etc.)

promoveaza proiecte de hotarare de consiliu privind alocarea de fonduri  unor institutii publice in baza legii 215/2001republicata , pentru aprobarea SF-urilor aferente executarii lucrarilor la obiectivele de investitii

propune si fundamenteaza anual valoarea lucrarilor de reabilitare, intretinere, reparatii curente si reparatii in regim de urgenta la  unitatile  de invatamant repartizate;

inventariaza solicitarile de reabilitare, reparatii de intretinere ale conducatorilor de unitati de invatamant repartizate si stabileste oportunitatea si prioritatile in functie de sumele alocarile anual in buget;

promoveaza proiecte de hotarare de consiliu privind problemele tehnice ale unor unitati de invatamant in baza Legii nr.215/2001 republicata;

 

D. Responsabilitati:

este responsabil de actele intocmite si de deciziile luate pe linie tehnica si financiara

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

folosirea computerului si a programelor specifice serviciului

cunoasterea legislatiei in domeniu ( constructii si instalatii, achizitii , administratie locala)

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Intern:

Relatii ierarhice: - subordonat fata de director

Relatii functionale: - cu toate serviciile din cadrul primariei

Relatii de control: - a starii tehnice a imobilelor

Relatii de reprezentare: - cand este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispozitii ale primarului

Extern:

Relatii cu autoritati si institutii publice: Regii, Ministerul culturrii, Ministerul de interne, Ministerul integrarii europene, Prefectura judetului Cluj, Consiliul judetean, Consiliul local, Inspectia in constructii, Curtea de conturi, A.D.R.- Nord Vest, spoiale, biserici,Inspectoratul scolar, etc.

Relatii cu persoane juridice private: societati comerciale, asociatii, fundatii, etc.

Relatii cu organizatii neguvernamentale: asociatii, fundatii, etc.

Relatii cu persoane fizice: corespondenta cu cetatenii

 

448                  Biroul Achizitii Publice

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Calea Motilor, nr. 3, camera 4

Nr. de posturi total : 7                       din care:                       ─ functii publice:          7                                                                                                                    ─ personal contractual:            0

Este subordonat Directorului Directiei Tehnice

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Atribuirea contractelor de achizitie publica servicii, produse si lucrari, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, avand ca scop:

promovarea concurentei intre operatorii economici;

garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;

asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;

asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire.

Atributiile compartimentului de munca:

elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;

elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta;

aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;

constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

D. Responsabilitati:

Respectarea legislatiei privind achizitiile publice :

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, modificata si completata prin Legea nr. 128/2007 si OUG 94/2007

HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007

Ordinul nr. 11/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordonanta de Urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007

Hotararea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP

Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Ordinul 175/2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media

Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

Hotarare nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006

Hotararea Guvernului nr. 782 din 14-06-2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74 / 2005 privind infiintarea ANRMAP

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Atribuirea contractelor de achizitie publica servicii, produse si lucrari, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Biroul Achizitii Publice interfereaza:

Extern cu urmatoarele institutii Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (anunturi de intentie, participare, atribuire site-ul de internet www.e-licitatie.ro), Ministerul Finantelor Publice-Unitatea de Coordonare si Verificare a Achizitiilor Publice (verificarea priveste etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului de participare pana la atribuirea si semnarea contractului: a) Fisa de prezentare, Aviz de verificare, Ordin de serviciu, Declaratie de impartialitate si confidentialitate, Declaratia de conformitate, Nota intermediara, Aviz consultativ, Raport de activitate), Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (contestatii).

Intern cu toate compartimentele din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca. In contextul relatiilor cu compartimentele de munca din Primarie se comunica notele interne, referate, caiete de sarcini, documentatii de atribuire, etc.

In contextul relatiilor cu compartimentele de munca din primarie se comunica notele interne, referatele, caietele de sarcini, documentatii de atribuire, etc.

 

449                  Serviciul Administrare hale si piete

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria mun. Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3

 

Nr. de posturi total: 15          din care:           - functii publice:                       0

- functii contractuale:    15

Este subordonat: directorului directiei

Regulamentul de Organizare si functionare al Serviciul Administrare hale si piete a fost aprobat prin HCL nr. 217/2007.

 

44.10               Compartimentul Monitorizare servicii comunitare de utilitati publice

 

Nr. de posturi total: 3            din care:           - functii publice:                       0

- functii contractuale:    3

Este subordonat: directorului directiei

 

- Compartiment de munca  nou infiintat, toate posturile fiind vacante.

 

44.11               Serviciul evidenta parcari

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str. Motilor nr. 3 et. II, cam. 85;  ghiseu nr. 3; 4 si 5, cam. 29

Nr. de posturi total : 23         din care:                                  ─ functii publice:                      8

─ personal contractual:            15

Este subordonat directorului Directiei tehnice

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

administrarea locurilor de parcare din cartierele municipiului Cluj-Napoca si din parking-ul Motilor;

punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privitoare la parcari.

C. Atributiile compartimentului de munca:

inchirierea terenului care apartine domeniului public al statului pentru parcarea autoturismelor in conformitate cu Regulamentul de inchiriere a terenului pentru parcari si garaje, aprobat prin H.C.L. nr. 91/1996 si modificat prin H.C.L. nr. 23/1997.

identificarea de noi locuri de parcare pe platforme betonate sau carosabil;

identificarea de amplasamente pentru amenajarea de parcari pe zonele riverane imobilelor, conform prevederilor H.C.L. nr. 171/2001;

intocmirea de referate si proiecte de hotarare de consiliu local referitoare la activitatea Serviciului parcari;

identificarea de amplasamente pentru amenajarea de parcari supraetajate;

propune prin proiecte de H.C.L. tarifele anuale corespunzatoare pentru abonamente sau contracte de inchiriere a terenurilor precum si a celor speciale stipulate prin hotarari ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

verificarea pe teren a cererilor inregistrate in vederea incheierii de abonamente de parcare, pe termen de un an;

verificarea pe teren a cererilor inregistrate in vederea transcrierilor de contracte si abonamente de parcare;

intocmirea referatelor in vederea solutionarii cererilor privind inchirierea terenurilor ocupate cu parcari, copertine si garaje;

incheierea de abonamente de parcare pe un an in baza autorizatiei de construire;

eliberarea de abonamente pentru parcarile aflate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

rezervarea de locuri de parcare pentru persoane cu handicap, conform legii nr. 448/2006

colectarea creantelor bugetare de la persoane fizice si juridice, reprezentand contravaloarea abonamentelor de parcare si contractelor de inchiriere;

identificarea ocupantilor ilegali ai terenului statului cu parcari, copertine si garaje;

intocmirea de somatii si fise de calcul pentru ocupantii fara forme legale ai terenului statului cu parcari, copertine si garaje;

incasarea sumelor ce revin pentru despagubirile privind ocuparea fara forme legale a terenului statului cu parcari, copertine sau garaje, conform H.C.L. nr. 21/1999; H.C.L. nr. 349/2001; HCL nr. 260/2002;

efectuarea de masuratori si intocmirea planurilor de situatie a parcarilor situate pe platforme betonate si carosabil pentru care se elibereaza abonamente de parcare;

verificarea in teren si efectuarea de masuratori la garajele construite pe domeniul public al statului;

transmiterea catre Serviciul siguranta circulatiei urbane si retele edilitare, a planurilor de situatie a parcarilor de pe platformele betonate si carosabil in vederea  executarii lucrarilor de marcare  si montarea de indicatoare corespunzatoare ;

efectuarea inventarierii anuale conform legislatiei in vigoare a terenurilor apartinand domeniului public al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate parcari, copertine sau garaje. Transmite rezultatele acestei inventarieri, in vederea reactualizarii inventarului intocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;

colaboreaza permanent cu toate directiile din primarie in vederea rezolvarii tuturor problemelor care au legatura cu competentele serviciului;

solutioneaza in conditiile legii, a hotararilor Consiliului local si a dispozitiilor primarului cererile, sesizarile si reclamatiile adresate Serviciului parcari;

intocmeste informari si referate privind activitatea specifica Serviciului parcari;

relatii cu publicul.

D. Responsabilitati:

asigura gestionarea locurilor de parcare din cartierele municipiului Cluj-Napoca si din parking-ul Motilor

intocmeste si elibereaza abonamente de parcare

asigura colectarea creantelor bugetare de la persoane fizice si juridice, reprezentand contravaloarea abonamentelor de parcare si contractelor de inchiriere;

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Propune spre aprobare referate privind:

atribuirea de locuri de parcare;

rezilierea unor abonamente sau contracte de inchiriere a terenului pentru locurile de parcare

restituirea unor sume incasate pentru locurile de parcare

propune prin proiecte de H.C.L. tarifele anuale corespunzatoare pentru abonamente de parcare sau contracte de inchiriere a terenului.

intocmeste informari si rapoarte conducerii institutiei pentru realizarea unor lucrari de natura sa imbunatateasca calitatea serviciului precum si imaginea institutiei.

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei, in legatura cu problemele care apar, legate de specificul serviciului;

preia si solutioneaza impreuna cu celelalte compartimente(dupa caz) reclamatiile si sesizarile din partea cetatenilor.

451.1               Serviciul  Administrare Terenuri

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca,

str.Motilor 1-3, cam.81

Nr. de posturi total : 9                       din care:                       ─ functii publice:                      9

─ personal contractual:                        0

Este subordonat :         directorului executiv, directorului general   si    viceprimarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

studiaza situatia juridica a terenurilor apartinand domeniului public sau privat, in      vederea concesionarii, inchirierii sau atribuirii prin incredintare directa,

intocmeste contracte de concesionare si actele aditionale aferente acestora,

intocmeste  contracte de inchiriere teren cu destinatia gradina,

intocmeste  contracte de atribuire teren pentru tineri,

intocmeste abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de santier,

verifica documentatia pentru obtinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent constructiei, conform prevederilor art.36 al Legii nr.18/1991, republicata,

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

urmareste realizarea masurilor stabilite referitoare la rezolvarea proiectelor de dotare a municipiului Cluj-Napoca in concordanta cu necesitatile comunitatii locale si cu documentatiile de urbanism aprobate potrivit legii,

intocmeste referate de specialitate si proiecte de hotarari pentru sedintele Consiliului local referitoare la activitatile specifice serviciului

in vederea extinderii spatiului locativ existent, pentru construirea de locuinte, pentru desfasurarea de  activitati economice, corespunzator prevederilor Legii nr.50/1991, republicata, a Legii nr.114/1996, republicata, a O.G. nr.54/2006, a Legii nr.22/2007, a Legii nr.215/2001, republicata si a hotararilor Consiliului local incheie contracte de concesionare si actele aditionale aferente acestora,

intocmeste documentatiile si asigura cadrul organizatoric in conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea terenurilor prin licitatie: caiete de sarcini, instructiuni pentru ofertanti, planul de situatie, intocmeste anuntul publicitar, obtine certificatul de urbanism, furnizeaza, celor interesati, informatii cu privire la organizarea si desfasurarea licitatiilor, intocmeste referate privind cheltuielile ocazionate de desfasurarea licitatiilor

urmareste situatia juridica a terenurilor supuse concesionarii sau atribuirii intocmeste acte aditionale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor de concesiune sau a altor clauze contractuale,

verifica pe teren fiecare cerere de concesiune,

verifica periodic pe teren stadiul lucrarilor care fac obiectul contractelor de concesiune,

identifica noi terenuri,  apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, in vederea concesionarii, inchirierii sau atribuirii prin incredintare directa,

intocmeste documentatiile privind terenurile propuse pentru asociere in vederea realizarii unor obiective de interes public,

tine evidenta cererilor si a dosarelor privind atribuirea terenurilor pentru tineri conform Legii 15/2003,

intocmeste contractele de atribuire a terenurilor pentru tineri, conform hotararilor Consiliului local,

tine evidenta cererilor si a dosarelor privind concesionarea terenurilor pentru tineri conform HCL 310/1998,

intocmeste contractele de concesiune a terenurilor pentru tineri, conform hotararilor Consiliului local,

studiaza situatia juridica a terenurilor cu destinatie pasune si padure din patrimoniul Primariei municipiului Cluj-Napoca si urmareste finalizarea actiunilor de revendicare a acestor terenuri,

intocmeste referate si contracte de inchiriere teren cu destinatia gradina, in conformitate cu H.C.L.nr 37/1993,

intocmeste acte aditionale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor de inchiriere teren cu destinatia gradina,  sau a altor clauze contractuale,

verifica pe teren cererile de organizare de santier si intocmeste abonamente pentru ocuparea terenului cu organizarea de santier,

verifica respectarea inceperii si incheierii ciclului de pasunat pe trupurile de pasune repartizate crescatorilor de animale de pe raza municipiului Cluj-Napoca, stabileste lucrarile de intretinere si exploatare a pasunilor, in colaborare cu R.A.D.P.Cluj-Napoca,

analizeaza documentatia pentru obtinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent constructiei, conform prevederilor art.36 al Legii nr.18/1991, republicata, transmite propunerilecatre Institutia Prefectului judetului Cluj

in conformitate cu prevederile HG nr.834/1991, analizeaza vecinatatile si actele de proprietate ale societatilor comerciale si intocmeste proiecte de hotarare de consiliu privind aprobarea vecinatatilor societatilor comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca,

asigura identificarea terenurilor proprietate privata a municipiului care intra sub incidenta pct. 1 din H.G.468/1998 pentru modificarea si completarea H.G. 834/1991, privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, care nu au facut obiectul atestarii dreptului de proprietate pentru a fi preluate pe baza de protocol de la societatile comerciale in cauza,

solutioneaza contestatiile depuse conform prevederilor art.36 al Legii nr.18/1991, republicata,

efectueaza inventarierea anuala, conform legislatiei in vigoare a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, care fac obiectul concesionarilor, inchirierilor sau atribuirilor prin incredintare directa.

solutioneaza, in conditiile legii, a hotararilor de consiliu local si a dispozitiilor primarului, cererile,sesizarile si reclamatiile adresate serviciului,

desfasoara activitatea de relatii cu publicul, in domeniul specific de activitate al serviciului.

 

D. Responsabilitati:

tine evidenta tehnica a  contractelor de concesionare si actele aditionale aferente acestora, a contractelor de inchiriere a terenurilor cu destinatie gradina, a contractele de atribuire aterenurilor  pentru tineri,

intocmeste documentatiile si asigura cadrul organizatoric pentru concesionarea terenurilor prin licitatie,

emite dispozitiile de plata si intocmeste abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de santier,

intocmeste la zi Registrul privind evidenta ofertelor si candidaturilor si  Registrului  de evidenta a  contractelor de concesiune,

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

propune prin informari si referate imbunatatirea activitatii specifica a serviciului,

propune, prin proiecte de hotarari de consiliu taxele locale pentru inchirieri terenuri cu destinatia gradina, organizare de santier, pasuni, conform legislatiei in vigoare,

propune, prin proiecte de hotarari de consiliu  concesionarea sau  atribuirea prin incredintare directa a terenurilor,

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza permanent cu toate directiile  din primarie in vederea rezolvarii tuturor problemelor care au legatura cu competenta serviciului,

asigura transmiterea catre Directia Economica, Serviciul rate, chirii, preturi, taxe, spre urmarire si tinere a evidentei economico-financiare a tuturor contractelor de concesiune,  a contractelor de inchiriere  gradini si abonamentelor organizare de santier la   terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, transmite prin subcomisiile de inventariere, rezultatele inventarierii,

colaboreaza cu Consiliul Judetean Cluj in probleme legate de initierea unor hotarari de guvern pentru trecerea in patrimoniul Consiliului local  al municipiului a unor obiective de interes public,

colaboreaza cu Institutia Prefectului judetului Cluj pentru obtinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent constructiei, conform prevederilor art.36 al Legii nr.18/1991, republicata,

 

451.2               SERVICIUL AUTORIZARI COMERT

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca

Str. Motilor nr. 1-3, cam. 78

Nr. de posturi total : 8           din care:                                  ─ functii publice:                      8

─ personal contractual:            0

Este subordonat  directorului executiv

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Autorizarea activitatilor de comert

intocmirea autorizatiilor de persoana fizica si asociatie familiala,

intocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial si publicitar,

intocmirea autorizatiilor de taximetrie,

intocmirea contractelor de asociere dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si diferiti agenti economici,

incasarea taxei de viza pentru autorizatiile de persoana fizica, asociatie familiala si taximetrie.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

incheie contracte de asociere si actele aditionale aferente acestora, cu agentii economici, care solicita asocierea cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, avand ca obiect exploatarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat, in scopul desfasurarii de activitati economice, in conformitate cu prevederile art. 251-256 din Codul Comercial Roman, a prevederilor  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata  si a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

propune, prin proiecte de hotarari de consiliu, taxele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele stipulate prin hotarari ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru agentii economici, dupa cum urmeaza:

taxe pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, stabilite prin abonamente intocmite pe perioada determinata;

taxe pentru ocuparea domeniului public cu constructii provizorii avand destinatia desfasurarii de activitati comerciale (tonete, terase de alimentatie publica, piete provizorii, etc.)

taxe pentru eliberarea autorizatiilor de persoane fizice si asociatii familiale eliberate in baza  Legii nr. 300/2004;

taxe pentru viza anuala a autorizatiilor de persoane fizice si asociatii familiale eliberate in baza  Legii nr. 300/2004;

taxe pentru eliberarea autorizatiilor de taximetrie eliberate in baza  Legii nr.265/2007;

taxe pentru ocuparea temporara a domeniului public sau privat al municipiului , stabilite  prin hotarari ale Consiliului local, taxe pentru ocuparea domeniului public cu mobilier publicitar, etc.

intocmeste referate si proiecte de hotarari de consiliu local referitoare la activitatea specifica Serviciului autorizari comert;

incheie  contracte de inchiriere sau de asociere  cu agenti economici pentru terenurile pe care se amenajeaza noi piete agroalimentare, targuri sau oboare;

intocmeste autorizatii provizorii pentru desfasurarea de activitati promotionale ,

intocmeste autorizatii de comert stradal pentru amplasamentele ocupate cu mobilier stradal (tonete, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, aparate pop corn, stative etc.), conform regulamentului privind comertul stradal;

intocmeste autorizatii provizorii pentru terasele estivale, cu profil de alimentatie publica, amenajate in fata magazinelor proprii;

intocmeste si tine evidenta autorizatiilor  de taximetrie eliberate in baza Legii nr. 265/2007;

intocmeste autorizatii de persoana fizica si asociatie familiala in baza Legii nr. 300/2004;

elibereaza viza anuala pentru desfasurarea activitatii de taximetrie;

elibereaza viza anuala pentru autorizatiilor de persoana fizica si asociatie familiala;

solutioneaza in conditiile legii, a hotararilor Consiliului local si a dispozitiilor primarului, cererile, sesizarile si reclamatiile adresate Serviciului autorizari comert ;

verifica exactitatea datelor si informatiilor furnizate de agentii economici, in vederea intocmirii contractelor de asociere, a tuturor avizelor si autorizatiilor specifice  Serviciului autorizari comert,  intocmeste procese verbale de mentionare a celor constatate pe teren;

intocmeste informari si referate privind  activitatea specifica Serviciului autorizari comert;

colaboreaza permanent cu toate directiile din primarie in vederea rezolvarii tuturor problemelor care au legatura cu competentele serviciului;

tine evidenta  tehnica a contractelor de asociere, a actelor aditionale la contractele de asociere, precum si a documentatiei si corespondentei aferente acestora;

tine evidenta tehnica a abonamentelor de ocupare a domeniului public, precum si a documentatiei si corespondentei aferente acestora;

tine evidenta tehnica a abonamentelor, aferente refugiilor pietonale amplasate in statiile de transport in comun;

tineevidenta tehnica, a contractelor de inchiriere sau de asociere,  incheiate cu agentii economici, pentru terenurile pe care se amenajeaza noi piete agroalimentare, targuri sau oboare;

asigura transmiterea spre luare in evidenta si  urmarire din punct de vedere economico - financiar a tuturor contractelor de asociere, abonamentelor, autorizatiilor, etc.catre Directia economica, Serviciul rate, chirii, tarife si preturi;

efectueaza inventarierea anuala , conform legislatiei in vigoare, a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate constructii provizorii destinate desfasurarii de activitati comerciale, panouri publicitare, statii multifunctionale, etc. Transmite rezultatele acestei inventarieri, in vederea reactualizarii inventarului intocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;

taxeaza producatorii agricoli particulari din alte localitati care desfac produse de sezon pe raza municipiului Cluj-Napoca; urmareste ca desfacerea acestor produse sa se faca in locurile stabilite prin dispozitiile  primarului  sau hotarari ale consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

asigura permanenta la ghiseul de relatii cu publicul

 

D. Responsabilitati:

tine evidenta tehnica a contractelor de asociere si a actelor aditionale aferente acestora,

intocmeste abonamente de ocupare a domeniului public cu mobilier stradal comercial si publicitar,

intocmeste autorizatii de persoana fizica si asociatie familiala in baza legislatiei specifice in vigoare, modifica, suspenda si anuleaza aceste autorizatii, in conditiile legii,

intocmaste autorizatii de taximetrie in baza legislatiei specifice in vogoare,

emite dispozitii de plata aferente sumelor datorate pentru a- elibereaza viza anuala pentru desfasurarea activitatii de taximetrie;

actele administrative emise, in conditiile legii.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

face propuneri pentru imbunatatirea activitatii serviciului prin referate si informari,

propune prin proiecte de hotarare de consiliu nivelul taxelor privind inchirierea domeniului public cu mobilier stradal si publicitar, taxa de autorizatie persoana fizica, taxa de autorizatie de taximetrie, etc.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza cu toate directiile din primarie in legatura cu problemele care apar conform cu specificul serviciului,

transmite la Directia economica spre urmarire, abonamentele de ocupare a domeniului public cu mobilier stradal comercial si publicitar, contractele de asociere si actele aditionale aferente acestora,

colaboreaza cu Registrul Comertului si Directia Generala a Finantelor Publice Cluj privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale in baza Legii nr. 300/2004,

colaboreaza cu Camera Taximetristilor Cluj , cu  Sindicatul Liber Napoca al taximetristilor  si cu alte organizatii profesionale.

 

453.1               Biroul Autorizatii si orare de functionare

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: sediul primariei, str.Motilor nr.1-3, camera 84

Nr. de posturi total : 7                       din care:                      ─ functii publice:          7

─ personal contractual:            0

Este subordonat directorului executiv

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Autorizarea activitatilor comerciale ce se desfasoara pe raza municipiului Cluj-Napoca, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 99/2000     republicata, Legea nr. 650/2002 si Hotararea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 republicata si H.C.L. nr.826/2006. Autorizatia si orarul de functionare se emite agentilor economici care desfasoara activitati comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare si la serviciile de piata, prevazute in anexa  ordonantei.

Pastrarea evidentei tehnice a abonamentelor de inchiriere a domeniului public si privat, in scopul taxarii agentilor

economici care ocupa, cu constructii provizorii de tip ghereta, cabine telefonice, dulapuri stradale respectivul teren si reactualizarea bazei de date a acestora.

Pastrarea evidentei tehnice a abonamentelor de inchiriere a domeniului public si privat, in scopul taxarii agentilor economici care ocupa, cu cai de acces, respectivul teren si reactualizarea bazei de date a acestora.

Crearea bazei de date privind agentii economici ce desfasoara activitati de alimentatie publica pe raza municipiului Cluj-Napoca si care in conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art.268, alin. (5) si (6) trebuie sa achite taxa de viza anuala ce se creaza venit la bugetul local.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Verificarea  documentatiilor  care  stau  la  baza  emiterii  autorizatiilor si orarelor de functionare inregistrate de catre agentii economici care desfasoara activitati comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare si la serviciile de piata, inaintarea acestora spre analiza Comisiei de aprobare a autorizatiilor si orarelor de functionare constituita prin dispozitia primarului.

Intocmirea, incasarea taxei aferente si eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare.

Intocmirea  abonamentelor  de  inchiriere  a  domeniului   public si  privat ocupat  cu constructii provizorii de tip ghereta, cabine telefonice, dulapuri stradale.

Intocmirea   abonamentelor de inchiriere a domeniului public si privat ocupat cu  cai de acces.

Luarea masurilor ce se impun pentru transmiterea actelor administrativ fiscale locatarului, pentru semnarea lor de catre parti, transmiterea operativa a abonamentelor, semnate de locatar, catre serviciile specializate din cadrul Directiei economice in vederea urmaririi si tinerii evidentei economico-financiare, precum si luarea masurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ fiscal locatarului, in cazul in care acesta, din anumite motive refuza semnarea si preluarea acestuia.

Intocmirea anexelor la autorizatiile si orarele de functionare emise localurilor de alimentatie publica, privitoare la taxa de viza anuala ce trebuie incasata de la agentii economici ce desfasoara aceste activitati.

Urmareste realizarea masurilor stabilite de legislatia specifica referitoare la desfasurarea activitatilor comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca, in concordanta cu necesitatile comunitatii locale si cu strategia de dezvoltare a municipiului.

Intocmeste referate de specialitate si proiecte de hotarari pentru sedintele Consiliului local referitoare la activitatile specifice biroului.

Solutioneaza, in conditiile legii, a hotararilor de consiliu local si a dispozitiilor primarului, cererile, sesizarile si reclamatiile adresate biroului.

Desfasoara activitatea de relatii cu publicul, in domeniul specific de activitate al biroului.

 

D. Responsabilitati:

Urmarirea  respectarii  aducerii  la  cunostinta  agentilor  economici  a  deciziilor Comisiei de aprobare a autorizatiilor si orarelor de functionare.

Urmarirea incasarii taxei aferente emiterii autorizatiei si orarului de functionare.

Urmarirea insusirii abonamentelor de inchiriere a domeniului public si privat de catre agentii economici care detin constructii provizorii de tip ghereta, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupa respectivul teren.

Urmarirea insusirii abonamentelor de inchiriere a domeniului public si privat, in     scopul taxarii agentilor economici care ocupa, cu cai de acces, respectivul  teren.

Urmarirea transmiterii anexei cu taxa de viza anuala agentilor economici care desfasoara activitati de alimentatie publica si a incasarii acesteia la bugetul local.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Propune spre aprobare taxa de emitere a autorizatiei si orarului de functionare agenlor economici care desfasoara activitati de comert cu referire la produsele alimentare, nealimentare si a serviciilor de piata precum si cea de viza anuala agentilor economici care desfasoara activitati de alimentatie publica de tip bar, restaurant.

Propune spre aprobare modificarile ce se impun la Regulamentul privind eliberarea Autorizatiei si orarului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert cu produse alimentare, nealimentare si servicii de piata pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Propune spre aprobare taxele de inchiriere a domeniului public si privat ce se percep pentru ocuparea acestuia cu cai de acces si respectiv cu constructii provizorii de tip ghereta, cabine telefonice, dulapuri stradale.

Propune spre aprobare necesitatea intocmirii abonamentelor de inchiriere a domeniului public si privat ocupat cu constructii provizorii de tip ghereta, cabine telefonice, dulapuri stradale.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Relatii interne: In cadrul Primariei, compartimentul de munca relationeaza cu toate compartimentele, primind si furnizand informatii care contribuie in mare masura la rezolvarea problemelor cetatenilor.

 

a)   colaborare cu Directia Politia Comunitara

furnizeaza informatii privind documentatiile inregistrate de agentii economici in vederea autorizarii activitatii comerciale ce se desfasoara la punctele de lucru;

furnizeaza informatii privind agentii economici care ocupa domeniului public si privat cu constructii provizorii de tip ghereta, cabine telefonice, dulapuri stradale precum si cu cai de acces;

primeste informatii din teren referitoare la activitatea ce se desfasoara in cadrul structurilor de vanzare, informatii referitoare la legalitatea amplasarii constructiilor provizorii pe domeniul public precum si a celor definitive privind caile de acces la spatiile comerciale situate la parterul imobilelor colective;

b) colaborare cu Directia Urbanism

primeste informatii referitoare la constructiile provizorii de tip ghereta/chioscuri autorizate si a cailor de acces la spatiile comerciale situate la parterul imobilelor colective in vederea intocmirii abonamentelor de inchirriere a domeniului public;

c)  colaborare cu Directia economica

furnizeaza informatii privind abonamentele emise, pentru ocuparea domeniului public si privat cu cai de acces si constructii provizorii de tip ghereta, spre luarea in evidenta financiar contabila a institutiei si urmarirea acestora din punct de vedere economic.

d)   colaborare cu Directia tehnica

furnizeaza informatii cu privire la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, in vederea luarii masurilor ce se impun in cazul in care este necesara punerea in aplicare a unor proiecte de modernizare a  diferitelor zone de interes public de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

e)  colaborare cu Directia taxe si impozite locale

primeste informatii privind situatia agentilor economici care nu si-au achitat obligatiile fata de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si care au fost trimisi spre urmarire in vederea recuperarii sumelor datorate;

furnizeaza informatii referitoare la agentii economici care nu si-au insusit actul administrativ fiscal si nu si-au achitat obligatiile financiare ce le revin.

f)   colaborare cu secretarul municipiului

primeste informatii in legatura cu proiectele de hotarari ale Consiliului local si dispozitiile Primarului;

furnizeaza informatii in legatura cu proiectele de hotarari ale Consiliului local si dispozitiile Primarului.

 

Relatii cu unitati din exterior:

 

colaboreaza cu Autoritatea de sanatate publica a Judetului Cluj, Agentia pentru Protectia mediului Cluj, Garda nationala de mediu, Oficiul judetean pentru protectia consumatorilor, Politia municipiului Cluj-Napoca:

furnizeaza informatii referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se intruneste saptamanal in vederea analizarii documentatiilor inregistrate de agentii economici in scopul obtinerii autorizatiei si orarului de functionare;

primeste informatii privind problemele de interes comun.

 

451.4               SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC  LOCAL

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, Str. Motilor nr. 3

Nr. de posturi total : 8           din care:           ─ functii publice:                      6

─ personal contractual:            2

Este subordonat  directorului executiv

 

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor de utilitate publica pentru comunitate si este organizat in scopul asigurarii transportului public local sub coordonarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Include totalitatea actiunilor si activitatilor de interes economic si social, a celor de utilitatea publica ce se incadreaza in tipul de servicii susmentionat.

Serviciul de transport public local se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind legalitatea transportului, conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor si de exploatare a infrastructurii, precum si conditiile privind siguranta circulatiei.

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

sa asigure promovarea concurentei intre operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizati, carora li s-a atribuit executarea serviciului;

garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati la piata transportului public local;

garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

administrarea eficienta a bunurilor apartinand sistemelor de transport proprietate a municipiului;

deplasarea in conditii de siguranta si de confort a marfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;

asigurarea executarii unui transport public local suportabil in ceea ce priveste tariful de transport;

asigurarea recuperarii integrale a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare prin tarife/taxe suportate de catre beneficiarii directi ai transportului si prin finantarea de la bugetele locale, asigurandu-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport si transportatorii autorizati;

asigurarea autonomiei sau independentei financiare a operatorilor de transport si a transportatorilor autorizati;

satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei pe teritoriul municipiului prin servicii de calitate;

integrarea tarifara prin utilizarea unui singur tip de legitimatie de calatorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;

dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

consultarea asociatiilor reprezentative ale operatorilor de transport si/sau ale transportatorilor autorizati, precum si ale utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale privind transportul public local si modalitatile de functionare a acestui serviciu.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

stabilirea traseelor principale si secundare si a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate si atribuirea acestora odata cu atribuirea in gestiune a serviciului, in conformitate cu prevederile legale;

actualizarea periodica a traseelor si a programelor de transport in functie de necesitatile de deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, national, feroviar sau aerian de persoane existent, precum si corelarea intre modalitatile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou si in regim de taxi, dupa caz;

inainteaza propuneri privind concesionarea si incheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publica sau privata a municipiului;

autorizarea transportatorilor pentru realizarea de catre acestia a serviciului de transport public local, respectiv:

transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

transportul public local de persoane sau de marfuri in regim de taxi;

transportul public local de persoane cu autoturisme in regim de inchiriere;

transportul public local de marfuri in regim contractual;

contribuie la elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociatiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;

colaboreaza cu compartimetele de resort din cadrul primariei in vederea stabilirii, ajustarii si modificarii tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

colaboreaza cu reprezentantii Directiei economice in vederea asigurarii resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotarari ale consiliului local, ori prin lege.

colaboreaza cu reprezentantii Directiei Tehnice in  vederea asigurarii evaluarii fluxurilor de transport de persoane si de marfuri si determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerintelor de transport public local, precum si anticiparea evolutiei acestora;

colaboreaza cu reprezentantii Directiei Tehnice in scopul finalizarii studiilor de fezabilitate ce se impun privitoare la infiintarea, reabilitarea, modernizarea si extinderea unei parti sau a intregului sistem de transport public local, aflat in proprietatea publica sau privata a municipiului;

sprijina acordarea de facilitati si subventii operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizati care efectueaza transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilitatii costurilor de catre utilizatori, cu respectarea legislatiei fiscale in vigoare. In acest sens, colaboreaza cu reprezentatii celorlalte compartimente din primarie, cu atributii specifice;

 

D. Responsabilitati:

analizeaza si verifica documentatia depusa de persoanele fizice si juridice in vederea emiterii autorizatiilor de transport conform prevederilor legale;

propune si stabileste in colaborare cu reprezentatii Serviciului Juridic-Contencios modelul de contracte de atribuire/delegare a gestiunii serviciului de transport public local;

intocmeste contractele de atribuire/delegare a gestiunii serviciului de transport public local respectiv intocmeste licentele de traseu pentru operatorii de transport;

propune si intocmeste programul de transport public local de persoane prin curse regulate;

stabileste in colaborare cu reprezentatii operatorilor de transport traseele principale si secundare ale serviciului de transport public local, precum si statiile publice si autogarile aferente acestora;

identifica si asigura inventarierea tuturor bunurilor proprietate publica sau privata a municipiului aflate in exploatarea transportatorilor publici;

asigura respectarea cadrului legal necesar pentru darea in administrare a bunurilor aflate in exploatarea transportatorilor;

analizeaza si verifica documentatia depusa de persoanele fizice si juridice in vederea emiterii autorizatiilor de transport si a copiilor conforme ale acestora resapectiv autorizatiilor taxi, in conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

intocmeste proiecte de hotarari prin care se  propun punctajele aferente criteriilor de departajare stabilite in vederea acordarii copiilor conforme a autorizatiilor de transport sau autorizatii taxi;

asigura inscrierea noilor solicitanti de autorizatii taxi pe listele de asteptare

asigura reatribuirea autorizatiilor taxi anuale;

analizeaza si verifica documentatia depusa de persoanele fizice si juridice in vederea emiterii autorizatiilor in regim de inchiriere, conform Legii nr.38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

verifica, intocmeste si supune spre aprobare documentatia privind suspendarea, anularea autorizatiilor  taxi,  conform legislatiei in vigoare;

propune organizarea de intalniri, ori de cate ori este necesar, cu asociatiile reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;

colaboreaza in efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice si juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste activitatea de transport;

verifica modul in care operatorii de transport isi indeplinesc obligatiile ce le revin in conformitate cu contractele intocmite si in baza prevederilor legislative in vigoare.

Serviciul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

face propuneri pentru imbunatatirea activitatii serviciului de transport public local prin referate si informari,

propune proiecte de hotarare de consiliu privind modificarile intervenite in activitatea de autorizare precum si nivelul taxelor privind emiterea autorizatiilor de transport, ale autorizatiilor de taximetrie etc.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza cu toate directiile din primarie in legatura cu problemele care apar conform cu specificul serviciului;

colaboreaza cu reprezentantii celorlalte institutii si organizatii de pe raza municipiului Cluj-Napoca cu competente in transportul public local;

colaboreaza cu asociatiile reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu.

 

452.1               SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Str. Motilor nr. 3 cam. 80, 88, 89, 90

Nr.de posturi - total: 18           Din care :         - functii publice :           18

- personal contractual:  0

Este subordonat directorului executiv

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Evidenta patrimoniului municipiului in vederea administrarii lui in mod eficient si eficace de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

furnizeaza date privind situatia juridica a imobilelor, celorlalte compartimente din cadrul primariei, persoanelor juridice si fizice, altor autoritati si institutii.

primeste si verifica documentatiile de partaj voluntar in care Statul Roman este parte si propune conducerii insusirea acestora prin hotarare a Consiliului local.

intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarari ale Consiliului local in domeniul sau de activitate;

obtinerea de la arhive a actelor si planurilor care au stat la baza preluarii imobilelor de catre Statul Roman.

participarea la efectuarea masuratorilor si a constatarilor din teren in vederea efectuarii expertizelor tehnice dispuse de instantele de judecata, in cauzele la care Statul Roman este parte, pentru imobilele fond de stat.

transmite Serviciului juridic observatiile tehnice asupra rapoartelor de expertiza.

efectuarea de masuratori ale locuintelor care se vand in baza Legii nr. 112/1995 si a Legii nr. 61/1991,  si intocmirea schitelor functionale.

efectuarea calculelor de evaluare pentru stabilirea pretului de vanzare a locuintelor conform Legii nr. 112/1995 si a Legii  nr. 61/1991.

completarea fisei locuintelor care se vand din fondurile statului cu date referitoare la modul de preluare la stat a acestora.

efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea actiunilor judecatoresti privind reconstituirea dreptului de proprietate al statului roman pentru imobilele neevidentiate in cartea funciara si pentru cele in care nu este operat modul de preluare la statul roman in vederea intabularii.

eliberarea de copii dupa documentele existente in dosarele juridice ale imobilelor.

aviz privind situatia juridica a imobilelor  in vederea eliberarii autorizatiei de construire pentru executarea de lucrari la imobilele inchiriate sau interventii la cladiri aflate in coproprietate cu statul roman si pentru amplasarea de constructii provizorii in curti.

acord pentru extinderi, concesionari, mansardari, firme luminoase, la imobilele unde statul roman este coproprietar.

efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea imobilelor ( culegerea documentelor) care constituie donatii sau a celor parasite de fostii proprietari si propune serviciului juridic promovarea actiunilor judecatoresti care se impun.

corespondenta cu petitionarii care au depus notificari in baza Legii 501/2002.

corespondenta cu petitionarii care au depus notificari in baza Legii 10/2001 (solicitare de acte doveditoare, etc.)

obtinerea vizelor de la serviciile de specialitate necesare in aplicarea Legii 10/2001(actiuni juridice, concesiuni, situatia locativa, revendicari in baza Legii 112/1995);

redactarea referatelor si dispozitiilor in baza Legii 10/2001;

intocmirea protocoalelor de predare-primire a imobilelor restituite si a celor care se preiau in  patrimoniul municipiului conform prevederilor legale.

comunica serviciilor care administreaza imobile din patrimoniul municipiului a documentelor care atesta noii proprietari ai imobilelor restituite.

comunica la Directia economica  imobilele care trec din proprietatea statului in favoarea altor proprietari in vederea scoaterii acestora din evidentele contabile .

instiintarea chiriasilor cu privire la imobilele restituite .

intocmeste informari, referate, rapoarte, raspunsuri la audientele conducerii, raspunsuri la sesizari si alte cereri ale cetatenilor sau persoanelor juridice;

arhivarea documentelor si pastrarea dosarelor juridice ale imobilelor fond de stat.

asigura raspuns in termenul legal la cererile, audientele si scrisorile repartizate serviciului;

constituie baza de date privind patrimoniul municipiului, pe care o actualizeaza permanent;

 

D. Responsabilitati:

Are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu care ii revin

Se va abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei

Va raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;

Urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;

Propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;

Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitate acesteia, despre care ia cunostiinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Informatii primite din interior:

litigiile in care Statul Roman este parte;

locuintele si spatiile cu alta destinatie care au fost instrainate;

imobilele ( terenuri si constructii) care urmeaza a fi concesionate sau inchiriate;

starea tehnica a imobilelor fond de stat;

 

Informatii transmise catre alte compartimente din Primarie:

modul de preluare a imobilelor la statul roman;

instiinteaza servicille de specialitate care administreaza  patrimoniul municipiului despre imobilele revendicate si retrocedate

comunica inventarul imobilelor aflate in patrimoniul municipiului ;

furnizeaza date despre situatia juridica a imobilelor aflate in patrimoniul muncipiului;

 

Informatii transmise in exterior:

instiinteaza despre imobilele revendicate si retrocedate;

instiinteza modul de preluare a imobilelor la statul roman;

instiinteza despre imobilele din patrimoniul municipiului cuprinse in inventarul Consiliului local;

comunica situatia juridica a imobilelor aflate in propietatea statului roman;

 

452.2               SERVICIUL CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Str.MOTILOR nr.1-3

Nr.de posturi- total: 9              din care :          - functii publice :           9

- personal contractual: 0

Este subordonat directorului executiv

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

 

gestioneaza, organizeaza si pune in aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

gestioneaza baza de date ce cuprinde evidenta proprietatii imobiliare pe raza administrativa a municipiului Cluj-Napoca, conform registrului cadastral al parcelelor, al proprietarilor, al corpurilor de proprietate ;

asigura existenta la nivelul Primariei a intregii documentatii - planuri cadastrale la diferite scari, registrele cadastrale privind situatia proprietatilor imobiliare dupa registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al proprietarilor, evidenta terenurilor pe categorii de folosinta, precum si planul cadastral al municipiului.

inregistraza pe planuri si gestioneaza evidenta tehnica a proprietatilor imobiliare la nivelul municipiului prin determinarea pe baza de masuratori a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatie, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare;

furnizeaza date privind situatia juridica a imobilelor, celorlalte compartimente din cadrul Primariei, persoanelor juridice si fizice, altor autoritati si institutii, instantelor judecatoresti;

efectuarea de masuratori topografice privind identificarea si delimitarea proprietatilor Statului Roman, intocmeste schita parcelelor si transpunerea acestora  pe suport topografic.

constituie si actualizeaza evidenta proprietatilor imobiliare si a modificarilor acestora pe care o actualizeaza periodic;

determinarea pe baza de masuratori topografice, calcule de suprafete, realizarea unor schite, planuri, prin diverse proiectii la scara a detaliilor topografice, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe categorii de folosinta si pe proprietari precum si a constructiilor;

identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa, acestora pe baza posesiei exercitate de proprietar si identificarea proprietarilor pe baza actelor  de proprietate si a  inscrisurilor din Cartea funciara

crearea bazei de date pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

analizarea documentatiilor de alipire, dezlipire, modificarea limitei de proprietate, reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase comasare redistribuire, a documentatiilor de intabulare si parcelare, in concordanta cu inscrierile din Cartea Funciara.

analizarea documentatiilor cadastrale intocmite de catre alte persoane fizice si juridice, avizarea acestora  si intocmirea de proiecte HCL privind insusirea acestora.

intocmirea de referate si proiecte HCL in vederea promovarii documentatiilor de partaj voluntar in care Statul Roman este parte .

identificarea in registrul parcelar de la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara a parcelelor topografice si a cartilor funciare aferente imobilelelor care constituie  proprietatea statului roman.

obtinerea de la arhiva Oficiului de cadastru si publicitate imobiliara a actelor si planurilor in baza carora s-au facut inscrierile in cartile funciare.

Efectueaza demersurile necesare pentru intocmirea documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate a Statului Roman.

participarea la efectuarea masuratorilor si a constatarilor din teren in vederea efectuarii expertizelor tehnice dispuse de instantele de judecata, in cauzele la care Statul Roman este parte.

formularea observatiilor cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiza tehnica judiciara.

intocmeste informari si referate cu privire la activitatea specifica de cadastru si topografie.

Depunerea la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara -  Serviciul Carti Funciare a documentatiilor de intabulare    si a sentintelor judecatoresti definitive privind rectificarea cartilor funciare si urmarirea inscrierii dreptului de proprietate al Statului Roman.

Notarea in cartea funciara a actiunilor judecatoresti, a dreptului de servitute si a ipotecilor, la solicitarea serviciilor din Primarie.

Depunerea deciziilor de preluare si a decretelor de expropriere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Carti Funciare, in vederea inscrierii dreptului de proprietate al Statului Roman.

verificari in teren privind clarificari ale imobilelor(situatia juridica , granituiri si  partajari )

alte sarcini transmise de catre sefii ierarhici superiori, conform legii

 

D. Responsabilitati:

Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al infornmatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

Raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei;

Raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizarea acestora;

Raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;

Urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;

Propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;

Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitate acesteia, despre care ia cunostiinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

 

Informatii primite din interior:

litigiile in care Statul Roman este parte;

instrainarea proprietatilor statului roman;

imobilele ( terenuri si constructii) care urmeaza a fi concesionate sau inchiriate;

incalcarea limitelor de proprietate (granituirile) ale  proprietatilor statului roman;

 

Informatii transmise catre alte compartimente din Primarie:

Identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa, acestora pe baza posesiei exercitate de proprietar;

identificarea topo-cadastrala a proprietatilor statului roman;

dezmembrarile proprietatilor statului roman cu indicarea noilor proprietari ale acestora;

cartile funciare in care sunt intabulate proprietatile statului roman;

harti topo cadastrale reactualizate;

 

Informatii transmise in exterior:

situatia juridica a imobilelor aflate in propietatea statului roman;

harti topo cadastrale reactualizate;

 

452.40             Serviciul Administrare Locuinte

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca.str.Motilor nr.3, camera 18

Nr. de posturi total : 14         din care:                       ─ functii publice:                      14

─ personal contractual:            0

Este subordonat Directorului Directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca: managementul locuintelor fond de stat,

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

primeste, verifica si solutioneaza cererile transmise de catre cetateni.

tine evidenta cererilor persoanelor fizice care solicita locuinte din fondul locativ de stat comunica locuintele disponibile in urma deceselor, plecarilor din localitate definitiv, a contractelor de inchiriere reziliate prin instantele judecatoresti.

efectueaza anchetele sociale in teren,calculeaza punctajul si intocmeste lista de prioritati in vederea repartizarii de locuinte

verifica pe teren cererile pentru extindere de spatiu locativ

participa la Comisia mixta de repartizare a locuintelor fond de stat

intocmeste  proiecte de hotarare in domeniul de competenta locativ, participand la sedintele Consiliului local

in baza hotararilor de consiliu, privind repartizarea, extinderea spatului locativ,verifica si inregistreaza actele depuse de catre noul chirias, in conformitate cu legislatia in vigoare

incheie contracte de inchiriere, intocmeste fise pentru recalcularea chiriilor in urma modificarilor intervenite la nivelul venitului sau structura familiei, acorda vize pentru controlul preventiv

face modificari in contractele de inchiriere in urma modificarii numarului de persoane in familie (nasteri, casatorii, plecari definitive,decese)

verifica periodic modul in care chiriasul utilizeaza locuinta repartizata

pregateste si inainteaza la Serviciul Juridic Contencios cazurile de locuinte ocupate abuziv sau subinchiriate im sensul evacuarii pe cale de instanta

face propuneri pentru introducerea sau scoaterea din circuitul locativ a unor locuinte

verifica si intocmeste actele necesare efectuarii schimburilor de locuinte

intocmeste si semneaza acte aditionale la contractele de vanzare-cumparare precum si contracte de vanzare-cumparare a locuintelor dupa adoptarea hotararii de consiliu

intocmeste contracte de inchiriere privind cota de teren (curte) aferente locuintei cumparate

intocmeste contracte de inchiriere pentru terenuri proprietate privata a statului (curti interioare) ocupate cu garaje proprietate privata a cetatenilor

intocmeste contracte de inchiriere pentru garaje fond de stat

participa la       - Comisia Tehnica de Evaluare Locuinte

- Comisia Tehnica de Aplicarea Legii nr.10/2001                                                                               - Comisia Juridica de Aplicare a Legi nr.10/2001

- Comisia mixta de repartizare a locuintelor

realizeaza activitatea de relatii cu publicul

gestionarea contractelor de vanzare-cumparare intocmite conform O.U.G 19/1994 si intocmirea de acte aditionale la aceste contracte

evidenta cererilor si verificarea dosarelor pentru acordarea subventiilor conform O.G.51/2006, Legea nr.12/2007 si O.U.7/2007

solicitare acte conform Ordinului nr.166/2007

 

D. Responsabilitati:

asumarea raspunderii pentru documentele intocmite

respect fata de contribuabili

impartialitate

deschidere si transparenta

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

relatii cu autoritati si institutii publice

relatii cu persoane juridice  private

intocmirea contractelor de vanzare-cumparare, contractelor de inchiriere

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

- relatii cu :       - Comisia Tehnica de Evaluare Locuinte

- Comisia Tehnica de Aplicarea Legii nr.10/2001                                                                                           - Comisia Juridica de Aplicare a Legi nr.10/2001

- Comisia mixta de repartizare a locuintelor

- relatii cu alte servicii din cadrul primariei, pentru  informatii si documente necesare pentru solutionarea corecta a documentelor.

 

452.41             Biroul Solicitare locuinte

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca str. Motilor nr. 3, camera 98

Nr. de posturi: -    total: 7                    din care:           -functii publice:                        6

- personal contractual :             1

Este subordonat:           Director Executiv adj. 2

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Crearea bazei de date si pastrarea evidentei solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat, avand ca scop efectuarea anchetelor sociale pe teren.

Intocmirea Listei de Prioritati in scopul repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat.

Crearea bazei de date si pastrarea evidentei solicitarilor de subventii acordate de Guvernul Romaniei in baza O.U.G. nr. 51/2006, in scopul determinarii sumelor reprezentand subventiile acordate de la Bugetul de Stat si transmiterea acestora Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in scopul fundamentarii proiectului bugetului de stat.

Gestionarea contractelor de vanzare-cumparare a locuintelor construite pentru tinerii casatoriti, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/1994, in scopul intocmirii de acte aditionale.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Primirea, verificarea si solutionarea, in conditiile legii, cererilor, sesizarilor si reclamatiilor cetatenilor;

Primirea, verificarea, solutionarea si arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicita locuinte din fondul locativ de stat, verificarea legalitatii documentelor depuse la dosar si solicitarea actelor necesare in complectarea dosarului, in conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 si a H.G. nr. 1275/2000;

Efectuarea anchetelor sociale in teren;

Calcularea punctajului aferent fiecarui dosar in vederea intocmirii Listei de Prioritati;

Intocmirea Listei de Prioritati, in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat;

Primirea verificarea, solutionarea si arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicita extinderea in spatiu locativ  si  verificarea acestora din punct de vedere juridic, funciar si locativ;

Verificarea pe teren, a solicitarilor privind extinderile de locuinte;

Pregatirea materialelor necesare pentru a fi prezentate Comisiei mixte de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat;

Intocmirea referatelor de specialitate si a proiectelor de hotarari pentru activitatile specifice biroului si propunerea acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Intocmirea si transmiterea instiintarilor, solicitantilor de locuinte,  impreuna cu Hotararea de Consiliu prin care li s-a aprobat atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau extinderea spatiului locativ;

Intocmirea  actelor aditionale la contractele de vanzare-cumparare a locuintelor construite pentru tinerii casatoriti, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/1994;

Primirea verificarea, solutionarea si arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicita subventii de la bugetul de stat, pentru realizarea locuintelor proprietate personala, in baza O.U.G. nr. 51/2006;

Verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea obtinerii subventiei de la bugetul de stat, si solicitare  documentelor necesare completarii dosarului in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166/2007.

Intocmirea si afisarea listelor nominale cu solicitantii de subventii declarati eligibili si neeligibili;

Determinarea sumelor reprezentand subventiile acordate de la Bugetul de Stat si transmiterea acestora Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in scopul fundamentarii proiectului bugetului de stat;

Intocmirea notele informative pentru audiente la nivel de director, viceprimar si primar;

Intocmirea la solicitarea sefilor ierarhici, informari si situatii cu privire la diferite aspecte legate de specificul activitatii biroului;

Pregatirea dosarelor de revendicare si prezentarea acestora in cadrul Comisiei Juridice de Aplicare a Legii nr.10/2001;

Desfasurarea activitatii de relatii cu publicul, in domeniul de activitate specific biroului.

 

D. Responsabilitati:

indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si constiinciozitate a atributiilor specifice biroului

pastrarea secretului de seviciu in conditiile legii

asumarea raspuderii, conform legii, pentru documentele intocmite

crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si functionarii publici

impartialitate in solutionarea cererilor cetatenilor

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Propune spre aprobare Lista de Prioritati, in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat;

Propune spre aprobare repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat si extinderea locuintelor in spatiu locativ de stat;

Propune spre aprobare listele nominale cu solicitantii de subventii de la bugetul de stat declarati eligibili si neeligibili;

Determina sumele reprezentand subventiile acordate de la Bugetul de Stat;

Intocmeste acte aditionale la contractele de vanzare-cumparare a locuintelor construite pentru tinerii casatoriti, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/1994.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

informatii privind legalitatea documentelor depuse de cetateni in vederea obtinerii de locuinte din fondul locativ de stat si/sau subventii de la bugetul de stat ( Directia Impozite si Taxe Locale - Serviciul constatare, impunere si control Persoane Fizice, Serviciul Juridic-Contencios, Serviciul Evidenta Patrimoniu, Serviciul Administrare Locuinte, Serviciul de Evidenta a Persoanelor)

informatii cu privire la solicitantii de locuinte din fondul locativ de stat (Directia Politiei Comunitare, Serviciul Juridic- Contencios, Serviciul Public de Asistenta Sociala, Judecatoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj si Curtea de Apel Cluj, Institutia Prefectului Judetului Cluj, Parlamentul  Romaniei- Camera Deputatilor, Presedintele Romaniei, Consiliul Judetean- Directia Generala de Asistenta Sociala, Asociatia pentru Protectia Cetateanului, Avocatul Poporului )

informatii necesare intocmirii listei de prioritati, repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat si obtinerii de subventii de la bugetul de stat ( Comisia mixta de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat)

informatii cu privire la solutionarea notificarilor depuse in baza Legii nr. 10/2001( Comisia Juridica de Aplicare a Legii nr. 10/2001).

 

452.5               Biroul Spatii cu alta destinatie

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: SEDIUL CENTRAL str. Motilor nr.1-3, cam. 26;

Nr. de posturi total : 7           din care:           ─ functii publice:                      7

─ personal contractual:            0

Este subordonat directorului executival Directiei Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

administrarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din municipiul Cluj-Napoca

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

tine evidenta tuturor spatiilor in dosare distincte pentru fiecare spatiu in parte, cu toate actele aferente spatiului respectiv

intocmeste contracte de inchiriere in baza hotararilor de consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

intocmeste informari pentru Comisia mixta de atribuire spatii cu alta destinatie in vederea prelungirii contractelor de inchiriere sau asociere sau in cazul unor transcrieri si asocieri intre firme sau persoane fizice sau juridice precum si informari privind atribuirea de spatii catre fundatii ,asociatii.

intocmeste referate, dupa obtinerea avizului Comisiei mixte, in vederea promovarii proiectelor de hotarari pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

intocmeste acte aditionale la contractele de inchiriere si asociere privind, modificari sau completari ale unor articole (schimbare de destinatie, incadrare intr-o anumita categorie de tarife, alti termeni contractuali) pe baza aprobarii de catre conducere sau Comisia mixta de atribuire spatii cu alta destinatie.

Verifica pe teren, periodic sau de cate ori se impune ,respectarea clauzelor contractuale,modul de intretinere si exploatarea spatiuluicu alta destinatie de catre agentii economici si intocmeste acte de constatare a spatiului controlat

In situatia in care unii agenti economici isi schimba obiectil de activitate , incheie contracte de asociere sau inchiriere cu Consiliul local ,modifica structura spatiului fara acordul Consiliului local,nu intretin spatiul, angajatii vor face propunere de rezilere a contractelor de asociere sau inchirieresi vor transmite toate actele necesare serviciului juridic contencios

Tine evidenta solicitarilor pentru spatii cu alta destinatie, primite din partea persoanelor fizice sau juridice

Verifica si raspunde sesizarilor persoanelor fizice sau juridice, privind spatiile cu alta destinatie

Colaboreaza cu serviciul Impozite, preturi, taxe, chirii precum si cu serviciul de executare silita in vederea recuperarii debitelor

Colaboreaza cu serviciul Reparatii imobile si cu Serviciul Evidenta Imobile Carte funciara din cadrul DFIS pentru urmarirea unor modificari constructive ale spatiilor inchiriate

Intocmeste documentatia necesara in vederea scoaterii la licitatie a spatiilor cu alta destinatie libere de sarcini

Colaboreaza cu serviciile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in vederea unor solicitari din domeniul de activitate

Efectueaza activitatea de relatii cu publicul in domeniul sau de activitate

Intocmeste contracte de vanzare cumparare pentru spatiile comerciale si de prestari servicii

Verificarea in cadrul Comisiei tehnice a  starii tehnice si de intretinere a imobilelor ce fac obiectul revendicarii in baza prevederilor Legii nr.10/2001;

Verificarea in teren si intocmirea dupa caz a proceselor verbale de punere in posesie a imobilelor restituite fostilor proprietari si mostenitorilor acestora in baza Dispozitiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca respectiv a sentintelor definitive si irevocabile ale instantelor de judecata ( in colaborare cu Serviciul evidente imobile, relatii carte funciara)

Punerea efectiva in posesie in baza Dispozitiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca respectiv a sentintelor definitive si irevocabile ale instantelor de judecata a persoanelor indrepatite conform legii ( in colaborare cu Serviciul evidente imobile carte funciara);

Verificarea si avizarea inchirierii spatiilor din imobile detinute de unitatile preuniversitare de stat din municipiul Cluj-Napoca, in temeiul HCL nr. 682/10.10.2006.

 

D. Responsabilitati:

Gestinoneaza spatiile cu alta destinatie din municipiul Cluj-Napoca

intocmeste contracte de inchiriere, asociere in baza unor hotarari de Consiliu local

intocmeste acte aditionale la contracte de inchiriere sau asociere

intocmeste contracte de vanzare cumparare in baza Legii 550/2002 si prezinta toate documentele care stau la baza acestora catre Comisia constituita in baza Legii 550/2002

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

propune spre aprobare referate privind:           - atribuirea de spatii cu alta destinatie ;

- modificari ale contractelor de inchiriere/asociere

propune prin proiecte de H.C.L. Atribuirea de spatii dupa ce au fost avizate favorabil de catre Comisia mixta de atribuirea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta

intocmeste informari si rapoarte conducerii institutiei pentru realizarea unor lucrari de natura sa imbunatateasca calitatea serviciului precum si imaginea institutiei.

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca

preia si solutioneaza impreuna cu celelalte compartimente(dupa caz) reclamatiile si sesizarile din partea cetatenilor.

 

452.6               Biroul Coordonare Invatamant preuniversitar de stat

 

Nr. de posturi total: 6            din care:           - functii publice:                       6

- functii contractuale:    0

Este subordonat: directorului directiei

 

 

- Compartiment de munca nou infiintat, toate posturile fiind vacante.

 

 

461                  Biroul Invatamant, cultura, culte, sport si societate civila

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: _Primaria muncipiului Cluj-Napoca

Nr. de posturi total : 7           din care:                       ─ functii publice:         7

─ personal contractual: 0

Este subordonat Directiei Comunitare si relatii publice

 

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Sprijina, in conditiile legii, activitatea institutiilor din domeniul culturii, invatamantului, cultelor,  structurilor sportive si ONG-urilor de pe raza muncipiului Cluj-Napoca

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Intocmirea de proiecte de hotarare pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activitati din domeniul specific (teatre, filarmonici, biblioteci, biserici, muzee, scoli, gradinite, spitale, structuri sportive, fundatii, asociatii, edituri, reviste de cultura etc);

Intocmirea de proiecte de hotarare pentru acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca;

Participarea la diverse manifestari culturale organizate sub egida Primariei si Consiliului Local;

Participarea la activitati ale ONG-urilor clujene, editurilor, muzeelor si ale altor institutii de arta si cultura;

Intocmirea documentatiei necesare decontarii sumelor alocate prin HCL;

Redactarea corespondentei specifice cu institutii de cultura, ONG-uri, culte, structuri sportive, persoane private;

Asigurarea corespondentei cu compartimentele interne prin intermediul referatelor si notelor interne;

Pregatirea corespondentei si a documentelor specifice pentru arhivare;

Intocmirea si actualizarea permanenta a documentarului privind institutiile de invatamant locale, institutiile de cultura, fundatiile, institutiile din domeniul religios, sport, ONG-uri;

Intocmirea de contracte de finantare a structurilor sportive;

Verificarea modului de punere in aplicare de catre structurile sportive a obligatiilor din contractul de finantare;

Urmarirea realizarii obiectivelor asumate de catre solicitant prin proiect/cerere, conform proiectului de HCL si contractului;

Acordarea vizei pentru primirea de catre ONG-uri, spitale, policlinici, scoli etc., a autorizatiei de transport pentru ajutoare umanitare;

Organizarea de intalniri periodice cu ONG-urile clujene si a dezbaterilor pe diverse problematici comunitare;

Tinerea permanenta a legaturii cu institutiile locale de resort privind desfasurarea activitatilor specifice, informand si propunand executivului participarea nemijlocita la acestea.

Redactarea corespondentei specifice cu institutii de cultura, ONG-uri, culte, structuri sportive, persoane private;

Participarea la manifestarile cultural-artistice, stiintifice, religioase cu caracter  local, national sau international.

 

D. Responsabilitati:

Receptia si verificarea documentelor (facturi, chitante fiscale, oferte etc.) justificative pentru decontari;

Verificarea modului de punere in aplicare de catre institutiile de invatamant, cultura, culte  structuri sportive, ONG-uri  a obligatiilor din contractele de finantare;

Urmarirea realizarii obiectivelor asumate de catre solicitant prin cerere, conform proiectului de HCL si contractului de finantare;

Corectarea HCL in urma sedintelor, conform indicatiilor scrise ale presedintelui de sedinta;

 

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Verificarea si inaintarea spre semnare a documentelor (facturi, chitante fiscale, oferte etc.) justificative pentru decontari;

Redactarea  de HCL la initiativa primarului sau in urma deciziei comisiei de selectie a proiectelor conform Legii 350/2005;

Furnizarea de informatii de specialitate solicitantilor.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Primeste (si transmite) informatii de la Directia Comunicare si relatii publice;

Primeste si transmite informatii de specialitate de la institutiile de invatamant din municipiu, institutii de cultura, institutii ale cultelor religioase, structuri sportive, ONG-uri;

Transmite si  primeste informatii de la Serviciul Relatii Consiliul local si Directia Economica.

 

462                  Biroul Mass-media

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria Municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 1-3, camera 50

Nr. de posturi total : 8                       din care:                       ─ functii publice:                     5

─ personal contractual:            3

Este subordonat directorului executiv al Directiei Comunicare si Relatii Publice

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Asigurarea relatiilor de colaborare cu mass-media, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si cu cetatenii

Promovarea imaginii Primariei Cluj-Napoca prin mediatizarea actiunilor realizate de instutie si organizarea unor evenimente

Informarea opiniei publice cu privire la informatiile de interes public si la anunturile institutiei

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

asigurarea liberului acces la informatiile de interes public in conformitate cu Legea nr. 544/2001

realizarea de comunicate, informari si anunturi de presa

monitorizarea presei, identificarea problemelor si repartizarea acestora spre solutionare departamentelor responsabile din cadrul institutiei

elaborarea comunicatelor de presa

pregatirea materialelor necesare pentru organizarea conferintelor de presa ale primarului

realizarea si distribuirea ziarului Primariei Jurnalul Municipal

culegerea datelor, realizarea materialelor necesare pentru realizarea Jurnalului Municipal

centralizarea informatiilor spre actualizare pe pagina de internet a Primariei

centralizarea informatiilor si realizarea de pliante informative cu privire la activitatea departamentelor din cadrul institutiei

realizarea unor campanii de informare

realizarea de raspunsuri adresate electronic pe site-ul primariei si pe alte site-uri

realizarea de raspunsuri adresate primarului in cadrul unor emisiuni televizate

responsabilitate in ceea ce priveste aparitia anunturilor si difuzarea spoturilor publicitare

organizarea si participarea la dezbateri publice

 

D. Responsabilitati:

Eficientizarea actului administrativ

Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului

Punerea in aplicare a fotararilor Consiliului local, dispozitiilor primarului si a actelor normative in vigoare care reglementeaza domeniul de activitate

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

de propunere spre aprobare directorului si primarului a proiectelor initiate

de realizare a raspunsurilor in conformitate cu Legea nr. 544/2001

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Biroul Mass-media colaboreaza cu toate compartimentele de specialitate ale executivului primariei, cu institutiile si serviciile publice, regiile locale, asociatii, organizatii neguvernamentale.

 

463                  Serviciul Strategie si dezvoltare locala, management de proiect

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Str. Motilor, Nr. 3, etaj 1, cam. 52 - 53

Nr. de posturi total : 6                       din care :          ─ functii publice:                      4

─ personal contractual:            2

 

Este subordonat primarului

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Misiunea biroului este de a incuraja dezvoltarea locala a municipiului Cluj-Napoca. In acest sens, compartimentul sprijina planificarea strategica la nivel local, precum si implementarea planurilor strategice ale municipalitatii prin atragerea de fonduri nerambursabile, in vederea imbunatatirii activitatii institutiei si indeplinirii obiectivelor acesteia.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Rol ca unitate de politici publice + Strategie de dezvoltare locala

Coordonarea elaborarii proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor si studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice

Elaborarea impreuna cu institutiile implicate a unor prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala locale si supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Intocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie in colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economica si sociala a municipiului si prezentarea acestora la termenele prevazute de lege sau stabilite de primar, Consiliul Local

Propunerea catre primar, consiliu local de referate de specialitate vizand actualizarea strategiei de dezvoltare locala, anual sau in functie de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice

Monitorizarea gradului de indeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, impreuna cu factori interesati, pe domenii specifice mentionate in cadrul strategiei

Intocmirea de referate de specialitate in domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotarari, in vederea promovarii lor in Consiliul Local

 

Identificarea nevoilor comunitatii si raportarea lor la domenii de interes pentru finantatori

Identificarea problemelor economice si sociale ale municipiului care intra sub incidenta asistentei acordate prin programe UE sau a altor programe ce ofera finantare nerambursabila, sinteza si sistematizarea datelor generale / speciale referitoare la zonele / domeniile de interes si corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca

Elaborarea de propuneri privind integrarea europeana in probleme ce privesc municipiul

Identificarea, selectarea si procurarea surselor informationale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne / externe de finantare nerambursabila, precum si monitorizarea acestor surse de finantare nerambursabila

Initierea si dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala; realizarea de parteneriate cu alte institutii / organizatii cu abilitati in managementul strategic si dezvoltarii durabile

Promovarea catre factorii interesati din municipiul Cluj-Napoca a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv in colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum si a ofertelor de programe din partea oraselor infratite cu municipiul Cluj-Napoca

 

Atragerea de finantare nerambursabila management de proiecte

Atragerea de finantari nerambursabile si managementul proiectelor accesate in calitate de aplicant principal

Acordarea de asistenta potentialilor beneficiari ai programelor specifice UE din randul institutiilor de interes local infiintate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate in accesarea si implementarea unor proiecte finantate (co-finantate) din fonduri UE

Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesati in elaborarea de propuneri de finantare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, in concordanta cu prioritatile de dezvoltare locala identificate

Monitorizarea si intocmirea rapoartelor intermediare si finale narative si financiare vizand derularea programelor UE sau a altor programe, impreuna cu factorii interesati / compartimentele din cadrul primariei implicate in aceste proiecte, anual sau de cate ori se solicita

Evidente

Realizarea unei evidente a proiectelor derulate in municipiul Cluj-Napoca cu sprijin financiar provenit din fonduri europene, gestionarea bazei de date privind activitatile/proiectele derulate in municipiul Cluj-Napoca din fondurile nerambursabile

Realizarea unei evidente cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene

Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finantare si pastrarea evidentelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmarire a programelor UE sau a altor programe

 

D. Responsabilitati

indeplinirea sarcinilor si atributiilor specifice compartimentului;

indeplinirea obiectivelor institutiei.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Autonomie si colaborare cu compartimente ale Primariei si din afara institutiei in vederea planificarii strategice in vederea dezvoltarii comunitara

managementul de proiecte cu finantare nerambursabila din fondurile programelor din alte surse decat bugetul local, cu parcurgerea intregului ciclu de proiect

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Din punct de vedere ierarhic compartimentul este subordonat directorului executiv al Directiei comunicare si relatii publice.

Relatiile functionale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile si directiile din institutie de la care primeste informatiile necesare in desfasurarea demersurilor de planificare strategica, precum si in demersurile de atragere de fonduri nerambursabile si in administrarea acestora si evaluarea proiectelor.

Compartimentul primeste si transmite celorlalte compartimente din Primarie si alte informatii cuprinse in: note interne, referate etc.

Pe plan extern relatiile biroului strategie si dezvoltare strategica, evaluare proiecte se stabilesc cu:

autoritati si institutii publice entitati publice de subordonare locala (regii autonome, institutii publice), persoane juridice de drept public finantate de la bugetul local, alte autoritati publice centrale si locale, in special vizand autoritatile publice in cadrul carora functioneaza organisme intermediare pentru administrarea de programe operationale sectoriale

persoane juridice private asociatii si fundatii care cu care se incheie parteneriate in vederea sprijinirii demersurilor de planificare strategica, precum si a atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor beneficiaza de fonduri de la bugetul local, societati comerciale partenere (colaboratoare)

organizatii internationale organizatii partenere sau organisme prin care se deruleaza fonduri structurale comunitare.

 

Compartimentul de strategie si dezvoltare locala, evaluare proiecte primeste de la entitatile din exterior informatiile pe care le considera relevante in desfasurarea activitatilor de planificare strategica si management de proiect, continute in documentele pe care acestea le intocmesc si promoveaza in vederea sustinerii dezvoltarii comunitatii: studii, analize, statistici, rapoarte, documente financiar-contabile etc. La randul sau, biroul strategie si dezvoltare locala transmite entitatilor din exterior informatii specifice activitatilor pe care le desfasoara cuprinse in studii si prognoze intocmite, fise de identificare a programelor si analiza problemelor, cereri de finantare, rapoarte asupra proiectelor, etc.

 

464                  Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: sediul central Motilor 3, Primaria Manastur (str. Ion Mester), Primaria Marasti (str. Fabricii) Primaria Iris (Piata K.Liebknech) Primaria Someseni (Traian Vuia )  si orice alta primarie de cartier

 

Nr. de posturi total : 30         din care:           ─ functii publice:                      0

─ personal contractual:            30

Este subordonat Directiei Comunicare si Relatii Publice

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Asigurarea accesului gratuit si permanent la informatie, atat din domeniul administratiei locale cat si din alte domenii de activitate

Prin intermediul Primariilor de cartier participa la scurtarea timpului si a efortului afectat de cetatean rezolvarii unei probleme personale sau comune unui grup;

Evitarea stress-ului cetateanului, generat de cele mai multe ori de dificultatea lui de a depista modalitatile de a obtine unele drepturi legale sau informatii utile si institutia, serviciul sau persoana care ii poate rezolva problema

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Inregistrarea tuturor documentelor, inclusiv facturi si e-mail, care sunt adresate Consiliului local, primarului municipiului Cluj-Napoca si executivului institutiei,

Expedierea  corespondentei institutiei,

Indrumarea cetatenilor spre institutiile care sunt abilitate sa le solutioneze problemele ce nu intra in atributiile si competentele administratiei publice locale.

Distributia materialelor informative adresate cetatenilor care vor cunoaste in permanenta activitatile derulate de administratie in municipiu.

Informarea si asistarea cetatenilor, in mod direct, prin telefon, in scris, prin intermediul Internetului si prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor care sunt de competenta administratiei publice locale (in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public).

 

D. Responsabilitati:

Inregistrare actelor la ghiseele de registratura si distribuirea acestor catre departamentele institutiei.

Preluarea corespondentei specifice de la instantele judecatoresti, inregistrarea acestora si distribuirea catre departamentele de specialitate.

Preluarea corespondentei venite prin posta, inregistrarea acestei si distribuirea catre departamentele de specialitate.

Preluarea corespondentei institutiei, francarea si expedierea ei prin intermediul postei.

Centralizarea informatiei si realizarea materilelor informative.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Inregistrarea actelor

Expedierea corespondentei

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Toate departamentele vor comunica informatii generale privind activitatile desfasurate, acte necesare, cereri tip, program de activitate.

 

471                  SERVICIUL  ADMINISTRATIV

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str. Motilor nr.3, cam 15, 17

Nr. de posturi: total - 42          din care :          - functionari publici:      4

- personal contractual: 38

Este subordonat directorului executiv

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Asigurarea functionalitatii aparatului propriu al Primariei Cluj-Napoca din punct de vedere al aprovizionarii si gestionarii obiectelor de inventar si mijloacelor fixe, al intocmirii contractelor de achizitii si  de utilitati (energie electrica, gaz metan, apa, carburanti,  cit si ale serviciilor (reparatii copiatoare, faxuri, sisteme alarma, centrala telefonica, statii radio, etc).

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Se pun  in aplicare legile si actele normative care directioneaza activitatile de achizitii, emiterea de comenzi, contracte de prestari servicii a parcului auto, a atelierului mecanic, a centralei telefonice si a magaziei de materiale:

Legea 215/2001 republicata - privind administratia publica locala;

Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Legea 273/2006- privind finantele publice locale;

Legea 486/2006 bugetului de stat pe anul 2007;

Legea 22/1965- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, coroborata cu HCM 2230/1969- privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste;

OUG  34/2006 si HG 925/2006 privind achizitiile publice;

HG 841/199 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

Legea 247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritati si institutii publice;

Legea 53/2003 Codul muncii;

Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca;

Legea 168/1996 solutionarea conflictelor de munca;

Legea 188/1999 republicata privind statutul functionarilor publici;

Legea 333/2003 privind paza bunurilor si obiectivelor

Aplicarea si respectarea procedurilor privind executia bugetara a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, si ordonantarea lor;

Gestionarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

Elaboreaza documentatii de achizitii;

Intocmeste contracte de achizitie si de servicii;

Organizeaza activitatea parcului auto, a centralei telefonice, magaziei de materiale si asigura intretinerea atelierului mecanic prin efectuarea reparatiilor curente;

Elibereaza bonuri carburanti;

Elibereaza foile de parcurs;

Asigura si verifica efectuarii curateniei in cladirile institutiei Motilor nr.3, P-ta Unirii nr.1, St.O Iosif nr.3, Decebal nr.21, St.O.Iosif nr.4, B-dul 21 Decembrie 108, Ion Mester nr.12, Fabricii nr.4, Eroilor nr.16, Cimitirul Manastur, Cimitiul Central, Serviciul de Evidenta a Persoanelor Decebal nr. 26;

achizitii materiale pe baza referatelor depuse de catre celelalte servicii;

Inregistreaza corespondenta;

Arhiveaza documentele emise precum si cele primite;

Emite comenzi conform referatelor avizate de conducere serviciilor de specialitate;

Asigura depozitarea si aranjarea produselor achizitionate, in depozite si magazie;

Elibereaza materiale din magazie;

Intocmeste note de receptie pentru produsele achizitionate de catre serviciul nostru si celelalate servicii care angajeaza achizitii materiale cu valoare nominala mai mica de 1800 RON;

Intocmit note de comenzi pentru toate produsele achizitionate  si serviciile angajate;

Intocmeste ordonantari de plata a facturilor;

Intocmit referate pentru achizitii materiale si produse necesare desfasurarii activitatii;

Intocmeste proiecte de hotarare legate de activitatea biroului, precum si alte acte pentru sedintele de consiliu;

Verifica instalatiile sanitare, de apa, gaz, retele electrice si de incalzire;

Supravegheaza  functionarea centralei termice;

Centralizeaza datele primite de la serviciile institutiei privind achizitionarea lunara de materiale consumabile;

Calculeaza consumul de carburanti si intocmeste situatia centralizate pentru Directia economica;

Verifica preturi, efectuarea serviciilor si avizarea platilor facturilor conform prevederilor contractuale;

Efectueaza instructajul de protectia muncii si PSI;

Efectueaza calculul cheltuielilor comune de intretinere, pentru spatiile cu alta destinatie care isi desfasoara activitatea in sediile institutiei;

Incheie asigurarile auto obligatorii si CASCO pentru  autoturismele din parcul auto al institutiei;

 

D. Responsabilitati:

Asigurarea aplicarii legilor si actelor normative in vigoare privind activitatea specifica ( L 215/2001, O 1792/2002, L 273/2006, L 486/2006, L 22/1965, OUG 34/2006, HG 925/2006,  HG 841/199, L247/2002, L 53/2003, L 130/1996, L 168/1996)

Asigurarea aplicarii HCL-urilor Cluj-Napoca;

Insusirea comenzilor emise, a corectitudinii datelor inscrise in evidentele specifice si a informatiilor furnizate petentilor.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Aplicarea prevederilor Regulamentului de functionare al institutiei;

Propunerea de initiere a unor hotarari de Consiliu care privesc activitatea specifica serviciului;

Solutionarea cererilor si sesizarilor petentilor;

Conducerea de activitati;

Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandari pentru imbunatatirea practicilor curente;

Identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicari in relatiile organizationale existente;

Formulari de politici, strategii si proceduri noi, actualizate sau imbunatatite;

Elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea politicilor si strategiilor;

Estimarea, asigurarea si gestiunea  financiare, tehnice, materiale;

Managementul sistematic al informatiei;

Monitorizarea si evaluarea implementarii, dupa caz, de politici, strategii, programe;

Implementarea de planuri si strategii de comunicare interna si externa;

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Relatii functionale: cu toate serviciile din cadrul primariei;

Relatii de control: fata desocietatile comerciale furnizoare de obiecte de inventar si mijloace fixe, agentii prestatori de servicii;

Relatii de reprezentare: cand este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispozitii ale primarului;

Relatii cu autoritati si institutii publice: Regia Autonoma a Domeniului Public,  Regia autonoma de Termoficare,  Compania de Apa Somes SA, Prefectura jud. Cluj, Consiliul Local, Curtea de Conturi, Ministerul de Interne;

Relatii cu persoane juridice private: contractele de achizitii aflate in derulare si carora li se conduce evidenta si raportarea angajamentelor bugetareRelatii cu organizatii internationale: nu este cazul;

Relatii cu organizatii neguvernamentale: Asociatii si Fundatii neguvernamentale;

Relatii cu persoane fizice: cind este cazul;

 

472                  SERVICIUL  PAZA PROPRIE

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: SEDIUL CENTRAL str. Motilor nr.3

Nr. de posturi total : 32                     din care:                       ─ functii publice:                     0

─ personal contractual:            32

Este subordonat :  directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

asigura paza si securitatea imobilelor in care functioneaza institutia sau care sunt direct administrate de catre institutie.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

-   Sa puna in executare legi si acte normative ( L 333/2003 , OG 2/2001, L 180/2002, L 337/2006, HG 925/2006 ,Ordinul 155/2006, L 486/2006, OUG 34/2006 , L 215/2001, L 60/1991 privind adunarile publice;

Sa elaboreze proiecte de acte normative si alte reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice si sa asigure avizarea acestora;

Sa elaboreze gestionarea resurselor financiare;

Reprezinta interesele institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara sau strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice;

Participa la realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a institutiei publice;

Sa execute la timp si calitativ deciziile autoritatilor publice in problemele ce tin de competenta lui;

Sa dirijeze, in cunostinta de cauza, sectorul de munca incredintat, sa manifeste initiative si perseverenta, sa asigure indeplinirea neconditionata a sarcinilor ce stau in fata autoritatii publice;

Sa respecte cu strictete drepturile si libertatile cetatenilor;

Sa se calauzeasca in exercitarea atributiilor de legislatia in vigoare, sa fie obiectiv si impartial, sa nu dea dovada de tergiversari si birocratism;

Sa examineze la timp propunerile, cererile si plingerile cetatenilor in domeniul activitatii sale de serviciu, in conformitate cu legislatia;

Sa studieze opinia publica si sa tina cont de aceasta in activitatea sa;

Sa pastreze secretele de stat ori un alt secret ocrotit de lege, precum si informatiile despre cetateni de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor, respectand legislatia;

Intocmeste referate si proiecte de hotarare legate de activitatea serviciului, precum si alte acte pentru sedintele de consiliu.

Asigura paza cladirilor si a dotarilor P.S.I. conform Planurilor de paza aprobate,a sarcinilor de serviciu continute in fisa posturilor , precum si a altor dispozitii primite  de la conducatorii ierarhici.

Controleaza accesul  personalului , la intrare si iesire ,respectarea dispozitiilor privind ramanerea in activitate dupa terminarea programului de lucru stabilit.

Controleaza  accesul auto.

Nu permite accesul in obiectivul pazit in stare de ebrietate, sau celor carora le-a fost interzis accesul de catre conducerea primariei

Nu permite accesul publicului decat in conformitate cu reglementarile in vigoare conform programului de lucru comunicat de catre serviciile care desfasoara activitati in cladire

Opresc si legitimeaza  persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in perimetrul obiectivului pazit, sau care sunt surprinse in flagrant privind sustragerea, distrugerea sau deteriorarea unor bunuri. In cazurile acestea anunta politia si preda acesteia faptasul, instiiinteaza seful de serviciu sau ofiterul de serviciu iar despre faptele, persoanei implicate si imprejurarile producerii lor intocmeste un raport in caietul de procese verbale. Sesizeaza conducerea despre orice fapt de natura a prejudicia patrimoniul sau alte fapte de incarcare a ROI-ROF ale institutiei.

Evacueza din institutie persoane despre care au fost sesizati ca perturba linistea, fac scandal, adreseaza cuvinte injurioase sau le predau  politiei in functie de situatie

Nu admit scoaterea din institutie a unor documente  sau bunuri fara forme legale

Nu permit stationarea persoanelor neautorizate in incaperea portilor sau in imediata vecinatate a intrarilor

Efectueza dupa incheierea programului de curatenie efectuat de personalul administrativ, cel putin doua ronduri de verificare a obiectivului pazit consemnand despre acesta in caietul de procese verbale si verifica in mod deosebit urmatoarele:

inchiderea usilor si geamurilor inclusiv la garaje

oprirea functionarii sobelor conform programului aprobat

inchiderea instalatiilor de apa de la grupurile sanitare

inchiderea instalatiilor de iluminat interior si a aparatelor cu exceptia calculatoarelor

starea unor obiective importante din perimetrul pazit (caseria, centrala telefonica, centrala termica, incaperile unde functioneza arhive la parter sau la subsol, magaziile)

existenta pe panou de chei de la poarta a cheilor.

In cazul producerii unor avarii la instalatii si retele si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa aduca pagube anunta ofiterul de serviciu luand masuri in limita competentei profesionale

La aparitia unor incendii ia primele masuri de stingere folosind dotarea PSI, de salvare a persoanelor, bunurilor si anunta imediat ofiterul de serviciu

Ia primele masuri in cazul producerii unor calamitati pentru salvarea persoanelor si bunurilor

Efectueaza conform programului de dezapezire curatirea zapezii de pe caile de acces ale obiectivelor, intretinerea aleilor si a spatiilor verzi din curte

Pastreaza secretul de serviciu, intocmeste raporte de serviciu si pastreaza in ordine toate documentele

Solutioneaza intreaga coorespondenta ce a fost repartizata serviciului

Efectueaza primele cercetari in cazul producerii unor evenimente in perimetrul obiectivelor de care raspunde

Intocmeste periodic informari , rapoarte sau alte situatii pe care le inainteaza directorului sau conducatorului institutiei

Asigura folosirea eficienta a fortei de munca

Organizeaza licitatii publice cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.

 

D. Responsabilitati:

Sa puna in executare legi si acte normative ( L 333/2003 , OG 2/2001, L 180/2002, L 337/2006, HG 925/2006, Ordinul 155/2006, L 486/2006, OUG 34/2006 , L 215/2001, L 60/1991 privind adunarile publice)

Asigurarea aplicarii HCL-urilor Cluj-Napoca

Raspunde material sau dupa caz penal de toate prejudiciile aduse obiectivelor avute in paza.

Asigura participarea la cursuri de specializare sau instruiri cu privire la reglementari noi stabilite prin acte legislative

Se preocupa continuu de modernizarea bazei materiale precum si dotarea cu mijloace specifice de lupta si aparare

Asigura folosirea eficienta a fortei de munca

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Aplicarea prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor si protectia             persoanelor precum si a altor legi si acte normative ce reglementeaza activitatea serviciului

Propunerea de initiere a unor hotarari de consiliu care privesc activitatea specifica serviciului;

Solutionarea cererilor si sesizarilor petentilor;

Conducerea de activitati, proiecte, programe;

Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandari pentru imbunatatirea practicilor curente;

Identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicari in relatiile organizationale existente;

Formulari de politici, strategii si proceduri noi, actualizate sau imbunatatite;

Elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea politicilor si strategiilor;

Estimarea, asigurarea si gestiunea  financiare, tehnice, materiale;

Managementul sistematic al informatiei;

Monitorizarea si evaluarea implementarii, dupa caz, de politici, strategii, programe;

Implementarea de planuri si strategii de comunicare interna si externa;

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Relatii functionale: cu toate serviciile din cadrul primariei;

Relatii de control: fata de regii, agentii prestatori de servicii si P.F.A. care executa lucrari de constructii si reparatii morminte si monumente funerare;

Relatii de reprezentare: cand este cazul de participare in cadrul unor comisii, prin dispozitii ale primarului;

Relatii cu autoritati si institutii publice:Regia Autonoma a Domeniului Public, Institutul de Medicina Legala, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, Consiliul Local, Directia Sanitara, Curtea de Conturi, Spitale, Biserici,Societati comerciale-ca furnizori de produse si servicii-, Asociatii si Fundatii neguvernamentale;

Relatii cu persoane juridice private: Asociatii si Fundatii neguvernamentale, societati comerciale ca prestatori de servicii

Relatii cu organizatii internationale: nu este cazul;

Relatii cu organizatii neguvernamentale: Asociatii si Fundatii neguvernamentale;

Relatii cu persoane fizice: cu concesionarii locurilor de veci, turisti;

 

48.  Directia politia comunitara

Compartimente de munca:

Coducerea:

Nr. de posturi total: 3

 

din care:           functii publice: 2

personal contractual: 1

 

Serviciul control urbanism si disciplina in constructii

Serviciul control protectia mediului si igienizare

Serviciul inspectie comerciala

Serviciul ordine si siguranta publica

Serviciul control trafic rutier

Serviciul relatii publice

Serviciul baza de date si dispecerat

 

A.  Date de indentificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi defasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor 1-5, cam 37

Nr. de posturi total: 227

 

din care                       -  functii publice: 183

personal contractual:  44

 

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

B. Misiunea directiei este:

- punerea in practica a atributiilor Primarului privind controlul in domeniul:

- constructiilor si disciplinei in constructii, a protectiei mediului, in domeniul comercial, ordinii si linistii publice, sigurantei traficului rutier, a interrelatiilor cu cetatenii, persoanelor fizice si juridice si a institutilor cu atributii de control.

Verifica, indruma si ia masuri privind respectarea legalitatii in domeniile: constructii, protectia mediului, comercial, ordine si liniste publica, siguranta traficului rutier privind persoanele fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului.

Scopul compartimentului de munca: eliminarea activitatilor si faptelor ilegale in domeniile enumerate anterior, crearea unui climat de siguranta sociala, de respectare a legilor

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

- asigura respectarea legalitatii in domeniile: constructii, protectia mediului, comercial, ordine si liniste publica, siguranta traficului rutier privind persoanele fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului.

- asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local;

- asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica;

- asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;

- participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;

- asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

- constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;

- participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

- intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

- actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

- controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;

- comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

- insoteste, in conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale consiliului local sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;

- verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile asociatiilor de proprietari sau locatari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;

- sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;

- indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

 

D. Responsabilitati

Raspunde de verificarea  modului de respectare a legislatiei in domeniul constructiilor, protectiei mediului, activitatii comerciale, ordinii si linistii publice, sigurantei cetatenilor, sigurantei traficului rutier,  de catre persoanele fizice, persoanele juridice si institutiile publice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Impune respectarea legalitatii in domeniul constructiilor, protectiei mediului, activitatilor comerciale, ordinii si linistii publice, sigurantei cetatenilor, sigurantei traficului rutier,  prin actiuni de verificare, control, indrumare si sanctionare pe raza municipiului Cluj-Napoca.  In activitatea pe care o desfasoara compartimentul de munca actioneaza in domeniile specificate la punctul anterior.

De asemenea asigura relatiile cu publicul si evidenta activitatilor specifice prin serviciile specializate din cadrul compartimentului

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Aplica in conformitate cu imputernicirea  primita din partea Primarului  legislatia specifica in domeniul controlului privind constructiile si disciplina in constructii,  protectiei mediului,  bunei gospodariri a localitatii, regimului deseurilor, reciclarea deseurilor, respectarii normelor de igiena etc, activitatilor comerciale, linistii si ordinii publice, sigurantei cetatenilor, sigurantei traficului rutier,  de aplicarea carora este responsabil conform legislatiei in vigoare  primarul.

In conformitate cu cele prezentate compartimentul are competenta de a efectua verificari, controale si de a incheia sanctiuni pe legile, hotararile guvernului, hotararile consiliului local si alte reglementari legale referitoare la protectia mediului, mediul de viata a populatiei, normele de igiena.

Solutioneaza problemele constate conform competentelor compartimentului sau propune solutii de rezolvare a problemelor de catre alte compartimente de munca din cadrul primariei, a altor unitati subordonate sau care colaboreaza cu primaria precum si persoanele fizice si juridice care  isi desfasoara activitatea pe raza municipiului, dupa caz.

 

F.Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Relatii interne

- colaboreaza cu directiile si compartimentele din cadrul primariei primind si furnizand informatii specifice serviciului care contribuie in foarte mare masura la rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii sau acelea pe care le constata inspectorii pe teren  si sunt de competenta acestora (centralizate in bazele de date ale serviciului baze de date probleme oras, baze de date probleme inregistrate telefonic prin dispecerat).

Directia Tehnica

- referitor probleme spatii verzi, referitoare la gospodarirea localitatii salubritate menjera, stradala, ecarisaj, siguranta circulatiei, drumuri urbane, constructii deteriorate,

Directia invatamant cultura

Primeste si furnizeaza informatii referitoare la probleme specifice Serviciului Relatii comunitare si Biroului mass media integrare europeana

Directia Patrimoniu propriu

Primeste si furnizeaza informatii privind asigurarea bazei materiale specifica Directiei Politiei Comunitare

Directia Impozite si Taxe locale

Transmite si primeste informatii cu privire la urmarirea si executarea silta a proceselor verbale de constatare a contraventiei incheiate de inspectorii din cadrul Directiei Politiei Comunitare neachitate in termenul legal si transmise spre executare  silita .

Directia fondului imobiliar de stat

Primeste si furnizeaza informatii privind activitatile specifice compartimentului de munca referitoare la  locuinte fond de stat, spatii cu alta destinatie, alte immobile fond de stat aflate in administrarea DFIS

Directia domeniului public

Transmite si primeste informatii  privind situatia juridica a unor terenuri pe care se inregisreaza probleme privind activitatea specifica compartimentului de munca parcari, terenuri virane, gradini. etc.  si privind agentii economici si puncte de lucru- autorizatii de functionare. etc

Serviciul Aparare Civila

Transmite si primeste informatii  privind problemele existente in zone  care prezinta pericol  (alunecari de teren, obturare cursuri de apa, etc)

Directia urbanism

Transmite si primeste informatii  privind existenta autorizatiilor de construire, organizarile de santiere, respectarea prevederilor privind avizele sanitare si de mediu pentru diverse lucrari de constuctie, privind probleme legate de executarea lucrarilor neautorizate, efectuarea de depozitari si umpluturi ilegale etc

Directia economica

- primeste si transmite informatii specifice activitatii compartimentelor de activitate

 

Relatii externe

Relatii cu unitati din exterior:

colaboreaza cu:

Inspectia de Stat in Constructii

Comitetul pentru situatii de urgenta Avram Iancu

Directia de Sanatate Publica

SC Eon Gaz (Fosta DistriGaz Nord SA)

SC Electrica SA

SC RomTelecom

Oficiul National de cadastru Geodezie si Publicitate imobiliara

Politia Municipala

Guvernul Romaniei , diferite ministere

Judecatoria Cluj

Tribunalul Cluj-Napoca

Parchetul de pe linga Judecatoria Cluj-Napoca

Inspectoratul Judetean de Cultura Comisia Zonala de Monumente istorice

Garda de mediu

Inspectoratul de mediu

Directia sanitar veterinara

Compania de apa Somes

Regia de Termoficare

Jandarmeria

Consiliul Judetean

Prefectura

Compania nationala Apele Romane

Institutul de sanatate publica Iuliu Moldovan

etc

furnizeaza informatii privind activitatea compartimentului, a modului de rezolvare a sesizarilor populatiei, etc

primeste informatii privind problemele de interes pentru activitatea compartimentului- identificari auto, identificari de persoane, date privind detinerea de avize eliberate de respectivele institutii pentru activitatile desfasurate de persoanele fizice si juridice, etc

Efectueaza controale si verificari comune pe probleme de interes comun sau la sesizarile populatiei ori de cate ori situatia o impune si se solicita acest lucru.

Un capitol aparte si foarte important este constituit de relatiile cu populatia municipiului.

Anual se primesc, verifica si se raspunde la peste 15mii de sesizari si reclamatii primite din partea populatiei pe teme din cele mai variate:

depozitari de deseuri

activitatea din cadrul asociatiilor de locatari

conflicte si neintelegeri intre vecini

functionarea agentilor economici care deranjaza vecinatatile

vehicule abandonate

caini comunitari

caini cu stapan crescuti in conditii necorespunzatoare

cresterea animalelor in gospodariile populatiei

distrugeri si daune aduse culturilor agricole

deversari de ape reziduale

locuinte insalubre in imobilele  cu locuinte colective

taieri ilegale de arbori

poluare prin functionarea antenelor de telefonie mobila

poluarea aerului prin emanatii de gaze de la instalatiile de incalzire, prin arderea vegetatiei uscate, etc

distrugerea spatiilor verzi  prin parcarea autovehiculelor

tabere de romi nomazi

ocupari abuzive de imobile

animale moarte pe domeniul public

depozitari de materiale de constructii

activitatea firmelor de salubritate menajera

activitatea firmelor de salubritate stradala

constructii ilegale

ocuparea ilegala a unor constructii pe domeniul public

activitati comerciale ilegale

cersetoria

parcarea autovehiculelor in locuri neautorizate sau interzise

ordinea si linistea in locuri publice

cimitire

Sesizarile se primesc pe diverse canale de informatie:

reclamatii scrise

internet

telefonice pe telefonul 984

telefonice pe telefonul 598784 dispeceratul Politiei comunitare

reclamatii verbale facute direct la sediul Primariei

reclamatii primite prin intermediul presei (presa scrisa, televiziune, posturi de radio).

Comunicarea informatiilor in interiorul institutiei se face prin:

note interne

referate

informari

rapoarte de activitate zilnice si lunare si anuale

programe de activitate lunare si anuale

Comunicarea informatiilor in exterior se face prin adrese primite si expediate colaboratorilor

Comunicarea cu populatia se face prin :

reclamatii scrise, telefonice, pe net sau verbale primite din partea populatie

raspunsuri scrise,  raspunsuri transmise pe net, informatii transmise verbal cetatenilor de catre inspectorii serviciului, in functioe de situatie.

Serviciul transmite persoanelor fizice si juridice somatii si instintari privind probleme de protectia mediului- efectuarea curatenie de primavara si toamna, dezapezire pe timpul iernii, pentru ridicarea masinilor abandonate, etc.

Serviciul incheie procese verbale de constatare a contraventiei pentru persoanele fizice si juridice care incalca prevederile legale privind protectia mediului.

Mentionam si relatiile cu presa scrisa si audio-video care primeste informatiile solicitate direct sau prin intermediul Serviciului Mass-media in functie de dispozitiile primite pe cale ierarhica in aceasta privinta.

 

481.  SERVICIUL CONTROL URBANISM SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, strada Motilor nr.1-3

Nr. de posturi total: 22

din care: functii publice:            22

Este subordonat  directorului directiei.

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

-asigura punerea in practica a atributiilor Primarului,privind controlul in domeniul constructiilor si a disciplinei in constructii,prevederile Legii nr.50/1991 republicata si completata cu modificarile ulterioare

- verifica modul de respectare a legislatiei in domeniul autorizarii constructiilor si disciplina in constructii care se desfasoara pe raza municipiului Cluj-Napoca.

-indrumari persoane fizice si juridice privind respectarea legii in domeniul constructiilor

-verifica si ia masuri pentru respectarea normelor urbanistice

Scopul compartimentului este stoparea termenului de constructii ilegale neautorizate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

C. Atributiile compartimentului de munca:

Serviciul Control Urbanism si Disciplina in Constructii verifica respectarea legalitatii privind urmatoarele aspecte :
- legalitatea executarii lucrarilor de constructii
- verifica existenta autorizatiei de construire;
- verifica respectarea documentatiei tehnice vizate spre neschimbare;
- urmareste modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei;

- constata contraventii si propune masuri de sanctionare a constructiilor ilegale de pe raza municipiului  Cluj-Napoca

- efectueaza verificari si dispune masuri privind legalitatea modului de amplasare a panourilor publicitare;
- efectueaza verificari si dispune masuri privind constructiile si imprejmuirile aflate intr-un stadiu avansat de degradare

- verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor municipiului, legate de problemele specifice serviciului.

- la solicitarea primarului, intocmesc analize, materiale de sinteza, informari, referate de specialitate, se fac propuneri privind activitatile din municipiul Cluj-Napoca (Legea nr. 215/2001, art.68, alin.1, lit. d);
- are relatii functionale cu Inspectoratul in Constructii Cluj, regiile din subordinea Consiliului Local, precum si cu alte institutii care intra in legatura cu sarcinile serviciului;
- participa operativ in teren la actiuni de control din sfera de atributii a Primariei (actiuni periodice pentru verificarea respectarii regimului de autorizare a constructiilor);
- verifica pe teren sesizarile, sugestiile, reclamatiile cetatenilor, atat cele scrise, cat si apelurile telefonice inregistrate;
- intocmeste informari si referate cu privire la aspectele deosebite ce s-au constatat din verificari, raspunde petentilor in conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, in cazul in care raspunsul respectiv nu implica solutionarea cazurilor de catre alte servicii din cadrul institutiei noastre;
- efectueaza demersurile necesare pentru verificarea aspectelor semnalate in notele interne inregistrate de la alte departamente din cadrul institutiei, precum si din adresele inregistrate de la alte institutii care functioneaza pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- urmareste respectarea prevederilor autorizatiilor de construire si ale proiectelor vizate spre neschimbare;
- intocmeste procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si completata cu modificarile ulterioare, urmarind totodata respectarea masurilor dispuse in conformitate cu prevederile autorizatiilor de construire si a proiectelor vizate spre neschimbare;
- intocmeste procese-verbale de constatare prin care aduce in atentia persoanei care se ocupa de problemele juridice ale Directiei Politiei Comunitare, intrunirea conditiilor pentru sesizarea instantei judecatoresti si intocmeste, de asemenea, referatele prin care se impun inaintarea unor plangeri penale in cazurile mentionate prin lege;
- verifica legalitatea amplasarii, pe domeniul public si privat al statului roman, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si completata cu modificarile ulterioare, a bannerelor, panourilor, mobilierului urban si comunica cele constatate Directiei Domeniului Public si Privat;
- verifica solicitarile, sesizarile si reclamatiile cu privire la aplicarea urmatoarelor legi: Legea nr. 18/1991 si Legea nr. 1/2000 a fondului funciar, Legea nr. 44/1994 cu privire la veteranii de razboi, Legea nr. 42/1990 cu privire la eroii din revolutie; transmite cele constatate serviciilor de specialitate din cadrul institutiei noastre, pentru luarea masurilor ce se impun;
- verifica solicitarile, sesizarile si reclamatiile cu privire la modul de aplicare a Legii nr. 112/1995 a caselor nationalizate, a Legii 114/1991- Legea locuintei, modificata si completata prin H.G. 446/1997, precum si problemele legate de spatiile cu alta destinatie si comunica cele constatate serviciilor de specialitate din cadrul institutiei, pentru luarea masurilor ce se impun.

D. Responsabilitati:

Prevenirea comiterii de contraventii in domeniul autorizarii constructiilor si disciplina in constructii, depistarea, identificarea si sanctionarea contravenientilor. In cazul in care se constata infractiuni se intocmesc procesele verbale de constatare si se inainteaza autoritatilor care au competenta in cauza.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Aplica in conformitate cu imputernicirea primita din partea Primarului legislatia specifica domeniul constructiilor .

In conformitate cu cele prezentate serviciul are competenta de a efectua verificari,controale si a incheia sanctiuni pe legile, hotararile guvernului,hotararile consiliului local si alte reglementari legale in domeniul constructiilor .

Sanctionarea contravenientilor care au incalcat legislatia in domeniul constructiilor, intocmirea proceselor verbale de constatare a contraventiei, urmarirea masurilor dispuse prin proceselor verbale de constatare a contraventiei,iar  in cazul infractiunilor si sesizarea organelor de urmarire penala si a instantelor de judecata dupa caz,identificarea  si sanctionarea dupa caz a proprietarilor imobilelor degradate sau a imprejmuirilor care nu   s-au conformat somatiilor in vederea repararii si intretinerii acestora.

Enumeram mai jos principalele acte  normative la care se face referire:

-LEGEA   Nr. 50 din 29 iulie 1991    *** Republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

-ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 231 din 24 noiembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

-LEGEA   Nr. 453 din 18 iulie 2001privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor

-LEGEA   Nr. 455 din  8 iulie 2002

- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.

-HCL 808/2004

-HCJ 114/2002

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

(Se vor descrie principalele informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie si din exterior, precum si cele transmise catre compartimente de munca din Primarie si in exterior.)

a. informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie:

Directia Urbanism-documentatii tehnice care stau la baza emiterii autorizatiilor de construire ,autorizatii de construire,documentatii pentru elaborarea planurilor urbanistice zonale si de detaliu

Directia Domeniului Public si Privat-contracte de inchiriere a domeniului public pentru diferite terenuri,abonamente pentru parcari, contracte  de inchiriere pentru terenuri pe care se edifica sau sunt edificate constructii sau garaje,contracte si abonamente pentru ocuparea domeniului public cu panotaj publicitar,alte tipuri de mijloace publicitare

Directia Fondului Imobiliar de Stat-documentatii tehnice si dosare juridice pentru imobile care au apartinut Statului Roman si au fost instrainate tertelor persoane,

extrase de Carte Funciara,coli de Carte Funciara pentru diferite terenuri si imobile informatii despre chiriasii apartinand Statului Roman ,informatii despre spatiile cu alta destinatie (schite functionale ,contracte etc.) .

Directia Tehnica-informatii despre diferite proiecte in derulare aprobate prin Consiliul Local , amplasamente pentru diferite locatii pe care se amplaseaza puncte gospodaresti,amenajare de parcuri de joaca,avize si autorizatii pentru spargeri etc.

Camera agricola-informatii despre titlurile de proprietate,despre modalitatea de punere in posesie a unor persoane,harti topografice cu diferite parcele care au trecut in teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca (terenuri trecute din extravilan in intravilan)

Directia de Taxe si Impozite Locale-informatii despre proprietarii unor imobile in cazul in care identificarea de pe teren nu este posibila (persoane fizice si juridice)

Serviciul de Protectie Civila-informatii si note de constatare pentru situatii deosebite in care sunt implicate constructii

Consiliul Local adrese, hotarari de consiliu aprobate

b. informatii primite din exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei

Consiliul Judetean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei

Inspectia de Stat in Constructii-adrese,note de constatare,procese verbale de constatare a contraventiei ,procese verbale de inspectie

Comitetul pentru situatii de urgenta Avram Iancu - adrese,note de constatare

Directia de Sanatate Publica-adrese,avize

Regia de Apa si Canal - adrese,avize

Regia de Autonoma de Termoficare-adrese,avize

SC Eon Gaz (Fosta DistriGaz Nord SA) - adrese,avize

SC Electrica SA - adrese,avize

SC Romtelecom - adrese,avize

Oficiul National de cadastru Geodezie si Publicitate imobiliara - adrese,avize,

harti cadastrale,informatii referitoare la diferite parcele de teren identificate cu numar topografic

Registrul Comertului - informatii despre agentii economici care au incalcat legislatia in domeniul constructiilor(cod unic de identificare, nume sau adresa, sector de activitate)

Politia Municipala (prin sectiile de politie si Biroul de evidenta a populatiei,Biroul politiei Rutiere)- adrese, avize , identificari persoane

Guvernul Romaniei ,diferite ministere(Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,Ministerul de Interne) adrese, informatii legislative

Judecatoria Cluj-Napoca adrese

Tribunalul Cluj-Napoca adrese

Parchetul de pe linga Judecatoria Cluj-Napoca - adrese

Inspectoratul Judetean de Cultura Comisia Zonala de Monumente istorice-adrese

 

c. informatii transmise catre compartimente de munca din Primarie:

Directia Urbanism-procese verbale de constatare a contraventiei,procese verbale de constatare,tabele cu situatiile constructiilor ilegale,constatari si fotografii

Directia Domeniului Public si Privat - procese verbale de constatare a contraventiei,procese verbale de constatare,tabele cu situatiile constructiilor ilegale,cu situatiile garajelor,panouri publicitare,constatari si fotografii ,tabele si procese verbale de ridicare a constructiilor edificate ilegal pe Domeniul Public si Privat al Statului

Directia Fondului Imobiliar de Stat-constatari cu situatii legate de constructii ilegale (modificari realizate nelegal de catre chiriasi la spatiile apartinand Consiliului Local Cluj), constatari si fotografii

Directia Tehnica-constatari in teren a inadvertentelor care apar pe parcursul executarii proiectelor aprobate, constatari si fotografii

Serviciul de Protectie Civila-informatii si note de constatare pentru situatii deosebite in care sunt implicate constructii, constatari si fotografii

Consiliul Local informari,adrese,masuri luate in cazul constructiilor executate nelegal, constatari si fotografii

 

d. informatii transmise catre exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei ,constatari si fotografii

Consiliul Judetean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei, constatari si fotografii

Inspectia de Stat in Constructii-adrese,note de constatare,procese verbale de constatare a contraventiei, constatari si fotografii

Comitetul pentru situatii de urgenta Avram Iancu - adrese,note de constatare, constatari si fotografii

Directia de Sanatate Publica-adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii.

Regia de Apa si Canal - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii.

Regia de Autonoma de Termoficare - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri,constatari si fotografii.

SC Eon Gaz (Fosta DistriGaz Nord SA) - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri,constatari si fotografii.

SC Electrica SA - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri ,constatari si fotografii.

SC RomTelecom - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii.

Oficiul National de cadastru Geodezie si Publicitate imobiliara - adrese

Politia Municipala (prin sectiile de politie si Biroul de evidenta a populatiei,Biroul politiei Rutiere)- adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii pentru plangeri penale.

Guvernul Romaniei ,diferite ministere(Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,Ministerul de Interne) adrese, informatii legislative

Judecatoria Cluj-Napoca adrese,referate inaintate in instanta ,plangeri penale,procese verbale de constatare a contraventiei, constatari si fotografii

Tribunalul Cluj-Napoca adrese,referate inaintate in instanta ,plangeri penale

Parchetul de pe linga Judecatoria Cluj-Napoca - adrese,referate inaintate in instanta ,plangeri penale

Inspectoratul Judetean de Cultura Comisia Zonala de Monumente istorice-adrese,constatari si masuri luate in zonele de protectie.

 

481.1   SERVICIUL CONTROL PUBLICITATE EXTERNA

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, strada Motilor nr.1-5

Nr. de posturi total: 4

din care: - functii publice: 3

- personal contractual: 1

Este subordonat  directorului directiei.

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

-asigura punerea in practica a atributiilor Primarului,privind controlul in domeniul panotajului publicitar,prevederile Legii nr.50/1991 republicata si completata cu modificarile ulterioare , Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate vizuala in municipiul Cluj-Napoca.

- verifica modul de respectare a legislatiei in domeniul autorizarii mijloacelor  de publicitate amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

-indrumari persoane fizice si juridice privind respectarea legii in domeniul panotajului publicitar

-verifica si ia masuri pentru respectarea normelor de amplasare a mijloacelor publicitare

Scopul compartimentului este stoparea amplasarii mijloacelor publicitare  neautorizate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Serviciul Control Publicitate Externa verifica respectarea legalitatii privind urmatoarele aspecte :

- verifica legalitatea amplasarii, pe domeniul public si privat al statului roman, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si completata cu modificarile ulterioare, a bannerelor, panourilor, mijloacelor publicitare si comunica cele constatate Directiei Domeniului Public si Privat;
- verifica existenta autorizatiei de construire;
- verifica respectarea documentatiei tehnice de amplasare a mijloacelor publicitare;
- urmareste modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei;

- efectueaza verificari si dispune masuri privind legalitatea modului de amplasare a panourilor publicitare;

- constata contraventii si propune masuri de sanctionare a mijloacelor publicitare ilegal amplasate pe raza municipiului  Cluj-Napoca
- efectueaza verificari si dispune masuri privind mijloacele publicitare aflate intr-un stadiu avansat de degradare

- verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor municipiului, legate de problemele specifice serviciului.

- la solicitarea primarului, intocmesc analize, materiale de sinteza, informari, referate de specialitate, se fac propuneri privind activitatile din municipiul Cluj-Napoca (Legea nr. 215/2001, art.68, alin.1, lit. d);
- are relatii functionale cu Inspectoratul in Constructii Cluj, regiile din subordinea Consiliului Local, precum si cu alte institutii care intra in legatura cu sarcinile serviciului;
- participa operativ in teren la actiuni de control din sfera de atributii a Primariei (actiuni periodice pentru verificarea respectarii regimului de autorizare a mijloacelor publicitare);
- verifica pe teren sesizarile, sugestiile, reclamatiile cetatenilor, atat cele scrise, cat si apelurile telefonice inregistrate;
- intocmeste informari si referate cu privire la aspectele deosebite ce s-au constatat din verificari, raspunde petentilor in conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, in cazul in care raspunsul respectiv nu implica solutionarea cazurilor de catre alte servicii din cadrul institutiei noastre;
- efectueaza demersurile necesare pentru verificarea aspectelor semnalate in notele interne inregistrate de la alte departamente din cadrul institutiei, precum si din adresele inregistrate de la alte institutii care functioneaza pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- urmareste respectarea prevederilor autorizatiilor de construire si ale schitei  locatiei ;

intocmeste procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si completata cu modificarile ulterioare  si Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate vizuala in municipiul Cluj-Napoca urmarind totodata respectarea masurilor dispuse in conformitate cu prevederile autorizatiilor de construire;

intocmeste procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/
- intocmeste procese-verbale de constatare prin care aduce in atentia persoanei care se ocupa de problemele juridice ale Directiei Politiei Comunitare, intrunirea conditiilor pentru sesizarea instantei judecatoresti si intocmeste, de asemenea, referatele prin care se impun inaintarea unor plangeri penale in cazurile mentionate prin lege;
- verifica legalitatea amplasarii, pe domeniul public si privat al statului roman, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si completata cu modificarile ulterioare, a bannerelor, panourilor, mijloacelor publicitare si comunica cele constatate Directiei Domeniului Public si Privat;

D. Responsabilitati:

Prevenirea comiterii de contraventii in domeniul executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor publicitare pe raza municiliului Cluj-Napoca, depistarea, identificarea si sanctionarea contravenientilor. In cazul in care se constata infractiuni se intocmesc procesele verbale de constatare si se inainteaza autoritatilor care au competenta in cauza.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Aplica in conformitate cu imputernicirea primita din partea Primarului legislatia specifica domeniul amplasarii mijloacelor publicitare .

In conformitate cu cele prezentate serviciul are competenta de a efectua verificari,controale si a incheia sanctiuni pe legile, hotararile guvernului,hotararile consiliului local si alte reglementari legale in domeniul amplasarii mijloacelor publicitare.

Sanctionarea contravenientilor care au incalcat legislatia in domeniul amplasarii mijloacelor publicitare, intocmirea proceselor verbale de constatare a contraventiei, urmarirea masurilor dispuse prin proceselor verbale de constatare a contraventiei,iar  in cazul infractiunilor si sesizarea organelor de urmarire penala si a instantelor de judecata dupa caz.

Enumeram mai jos principalele acte  normative la care se face referire:

-LEGEA   Nr. 50 din 29 iulie 1991    *** Republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

octombrie 2003.

-HCL 808/2004

-HCL 349/2001

 

F.Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

(Se vor descrie principalele informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie si din exterior, precum si cele transmise catre compartimente de munca din Primarie si in exterior.)

a. informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie:

Directia Urbanism-documentatii tehnice care stau la baza emiterii autorizatiilor de construire ,autorizatii de construire

Directia Domeniului Public si Privat-contracte de inchiriere a domeniului public pentru diferite terenuri, contracte si abonamente pentru ocuparea domeniului public cu panotaj publicitar,alte tipuri de mijloace publicitare

Directia Fondului Imobiliar de Stat-documentatii tehnice si dosare juridice pentru imobile care au apartinut Statului Roman si au fost instrainate tertelor persoane,

extrase de Carte Funciara,coli de Carte Funciara pentru diferite terenuri si imobile informatii despre chiriasii apartinand Statului Roman ,informatii despre spatiile cu alta destinatie (schite functionale ,contracte etc.) .

Directia Tehnica-informatii despre diferite proiecte in derulare aprobate prin Consiliul Local , avize si autorizatii pentru spargeri etc.

Camera agricola-informatii despre titlurile de proprietate,despre modalitatea de punere in posesie a unor persoane,harti topografice cu diferite parcele care au trecut in teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca (terenuri trecute din extravilan in intravilan)

Directia de Taxe si Impozite Locale-informatii despre proprietarii unor imobile in cazul in care identificarea de pe teren nu este posibila (persoane fizice si juridice)

Consiliul Local adrese, hotarari de consiliu aprobate

b. informatii primite din exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei

Consiliul Judetean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei

Inspectia de Stat in Constructii-adrese,note de constatare,procese verbale de constatare a contraventiei ,procese verbale de inspectie

Directia de Sanatate Publica-adrese,avize

Regia de Apa si Canal - adrese,avize

Regia de Autonoma de Termoficare-adrese,avize

SC Eon Gaz (Fosta DistriGaz Nord SA) - adrese,avize

SC Electrica SA - adrese,avize

SC Romtelecom - adrese,avize

Oficiul National de cadastru Geodezie si Publicitate imobiliara - adrese,avize,

harti cadastrale,informatii referitoare la diferite parcele de teren identificate cu numar topografic

Registrul Comertului - informatii despre agentii economici care au incalcat legislatia in domeniul constructiilor(cod unic de identificare, nume sau adresa, sector de activitate)

Politia Municipala (prin sectiile de politie si Biroul de evidenta a populatiei,Biroul politiei Rutiere)- adrese, avize , identificari persoane

Guvernul Romaniei ,diferite ministere(Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,Ministerul de Interne) adrese, informatii legislative

Judecatoria Cluj-Napoca adrese

Tribunalul Cluj-Napoca adrese

Parchetul de pe linga Judecatoria Cluj-Napoca - adrese

Inspectoratul Judetean de Cultura Comisia Zonala de Monumente istorice-adrese

 

c. informatii transmise catre compartimente de munca din Primarie:

Directia Urbanism-procese verbale de constatare amplasare ilegala a mijloacelor            publicitare ,constatari si fotografii

Directia Domeniului Public si Privat - procese a contraventiei,procese verbale de constatare,tabele cu situatiile verbale de constatare a contraventiei,procese verbale de constatare,tabele cu situatiile panourilor publicitare,constatari si fotografii ,tabele si procese verbale de ridicare a mijloacelor publicitare amplasate ilegal pe Domeniul Public si Privat al Statului

Directia Fondului Imobiliar de Stat-constatari cu situatii legate de amplasare ilegala a mijloacelor publicitare  (de catre chiriasii  spatiilor apartinand Consiliului Local Cluj), constatari si fotografii

Directia Tehnica-constatari in teren a inadvertentelor care apar pe parcursul executarii proiectelor aprobate, constatari si fotografii

Consiliul Local informari,adrese,masuri luate in cazul mijloacelor de publicitate amplasate iegal, constatari si fotografii

 

d. informatii transmise catre exterior:

Prefectura Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei ,constatari si fotografii

Consiliul Judetean Cluj-Napoca-adrese,note de constatare,documentatii tehnice elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei, constatari si fotografii

Inspectia de Stat in Constructii-adrese,note de constatare,procese verbale de constatare a contraventiei, constatari si fotografii

Directia de Sanatate Publica-adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii.

Regia de Apa si Canal - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii.

Regia de Autonoma de Termoficare - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri,constatari si fotografii.

SC Eon Gaz (Fosta DistriGaz Nord SA) - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri,constatari si fotografii.

SC Electrica SA - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri ,constatari si fotografii.

SC RomTelecom - adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii.

Oficiul National de cadastru Geodezie si Publicitate imobiliara - adrese

Politia Municipala (prin sectiile de politie si Biroul de evidenta a populatiei,Biroul politiei Rutiere)- adrese,tabele cu constructii care au fost executate cu incalcarea legislatiei in vigoare,respectiv masurile luate in diferite cazuri, constatari si fotografii pentru plangeri penale.

Guvernul Romaniei ,diferite ministere(Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,Ministerul de Interne) adrese, informatii legislative

Judecatoria Cluj-Napoca adrese,referate inaintate in instanta ,plangeri penale,procese verbale de constatare a contraventiei, constatari si fotografii

Tribunalul Cluj-Napoca adrese,referate inaintate in instanta ,plangeri penale

Parchetul de pe linga Judecatoria Cluj-Napoca - adrese,referate inaintate in instanta ,plangeri penale

Inspectoratul Judetean de Cultura Comisia Zonala de Monumente istorice-adrese,constatari si masuri luate in zonele de protectie.

482. Serviciul control protectia mediului si igienizare

 

A. Date de indentificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor 5, cam. fn

Nr. de posturi total: 21

 

din care:           - functii publice:                       19

- personal contractual: 2

Este subordonat directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

 

Misiunea serviciului este :

- punerea in practica a atributiilor Primarului privind controlul in domeniul protectiei mediului: Efectueaza verificari privind respectarea prevederilor Legii 265/2006 privind protectia mediului, OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane, Ordonantei de urgenta   nr. 16/2001*** republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, Legii   Nr. 98/1994 cu modificarile si copletarile ulterioare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, Ordonantei   nr. 47/2005 cu modificarile ulterioare privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, Ordonaneitei de urgenta   Nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, Ordonantei de urgenta 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, Legii 421/2002 cu modificarile si completarile ulterioare  privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, Hotarari de consiliu local care reglementeaza norme de protectia mediului, de convietuire si comportament pe raza municipiului.

- verificarea modului in care se respecta legislatia in domeniul protectiei mediului de catre agentii economici, asociatiile de proprietari, persoanele fizice care locuiesc sau/si  isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Cluj-Napoca.

- indrumarea persoanelor fizice si juridice in problemele privind protectia mediului inconjurator si repectarea legislatiei in domeniu

- verificarea activitatii firmelor de salubritate- stradala, menajera, de volum, spatii verzi, dezinsectie, deratizare, care executa lucrari pe domeniul public si privat al statului si in beneficiul locuitorilor si agentilor economici din municipiului

Scopul compartimentului de munca: protejarea mediului inconjurator, educarea populatiei si agentilor economici in spiritul respectului si dragostei fata de natura, finalitatea fiind un oras curat cu cetateni constienti de importanta conservarii mediului si resurselor naturale.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Urmareste si asigura prin mijloace specifice de inspectie si control (verificare, indrumare, constatare si sanctionare) modul de respectare a normelor legale privind protectia mediului, de catre institutiile publice, agentii economici si alte persoane juridice, precum si de catre cetateni pe raza municipiului Cluj-Napoca,dupa cum urmeaza:

Verifica respectarea programului de lucrari privind asigurarea curateniei stradale de catre firmele de salubritate;

Verifica respectarea graficului de colectare a deseurilor menajere de catre firmele abilitate;

Verifica transportul resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spatiilor verzi, de catre firmele abilitate;

Verifica respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre institutiile publice, agentii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodaresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau in care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor din apropierea garajelor, a spatiilor verzi, etc.;

Verifica efectuarea de depozitari de orice fel in alte locuri decat cele autorizate;

Verifica mentinerea in perfecta stare a panourilor publicitare aflate pe domeniul public sau privat;

Verifica intretinerea curateniei in mijloacele de transport in comun, gari, autogari si spatii de imbarcare debarcare a calatorilor;

Verifica intretinerea curateniei in salile de spectacole, cinematografe si terenurile aferente acestora, precum si terase, piete, locuri de agrement, stranduri, etc.;

Verifica intretinerea in stare corespunzatoare a drapelului Romaniei sau UE;

Verifica respectarea  interdictiei de murdarire a domeniului public sau a  mijloacelor de transport in comun cu resturi de seminte, mucuri de tigari sau ambalaje;

Verifica modul de asigurare a curateniei in locurile de desfasurare a activitatilor distractive, concertelor, adunari publice sau alte manifestari publice in timpul desfasurarii si dupa incheierea acestora;

Verifica respectarea obligatiilor ce revin persoanelor fizice si juridice privind  indepartarea zapezii si ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le detin in proprietate sau prin inchiriere si asigurarea deratizarii si dezinsectiei imobilelor;

Verifica respectarea obligatiilor ce revin persoanelor fizice si juridice privind curatarea mijloacelor de transport la iesirea din incinta santierelor;

Verifica parcarea autovehiculelor pe spatii verzi;

Verifica respectarea standardelor si normelor privind nivelul de zgomot si poluarea sonora;

Verifica pastrarea curateniei albiilor si cursurilor de ape ce traverseaza municipiul;

Verifica conditiile de crestere a animalelor in gospodariilor populatiei;

Verifica rotejarea si conservarea spatiilor verzi;

Verifica incheierea de catre persoane fizice si juridice a contractelor de salubribitate cu o firma specializata pentru colectarea deseurilor menajere;

Verifica deversarea reziduurilor lichide si solide pe domeniul public si in ape curgatoare si in lacuri;

Verifica prevenirea si identificarea depozitarilor ilegale de gunoaie.

Verifica pastrarea curateniei in piete, targuri si oboare;

Organizeaza activitati ecologice cu elevi si studenti, asociatii de proprietari si O.N.G.-uri ecologiste cu scopul de educare a cetatenilor si in special a tineri generatii in spiritul respectului fata de curatenie, fata de natura si fata de mediul inconjurator

Verifica modul de functionare a agentilor economici cu respectarea prevederilor legale de mediu si sanitare;

Urmareste activitatea de ecarisaj.

Verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor municipiului, legate de problemele specifice serviciului;

raspunde de ducerea la indeplinire a atributiilor permanente si temporare, a dispozitiilor venite pe cale ierarhica, privind buna gospodarire si protectia mediului inconjurator, in municipiul Cluj-Napoca;

Intocmeste materiale si analize de sinteza, informari;

Intocmeste referate de specialitate solicitate de catre catre conducere;

Da dispozitii obligatorii in scris persoanelor fizice sau juridice controlate, in vederea inlaturarii deficientelor constatate;

Constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta;

Propune masuri de imbunatatire a activitatii in domeniul in care raspunde;

Verifica modul de respectare a legislatiei specifice privind ecarisarea teritoriului

Verifica modul de respectare a legislatiei in domeniul colectarii selective a deseurilor

Aplica legislatia privind eliberarea domeniului public de autovehiculele abandonate identificarea proprietarilor, somare, ridicare, trecerea in proprietatea statului.

Coordoneaza activitatii persoanelor asistate social care efectueaza munca in folosul comunitatii- activitati de salubrizare, eliminari de rampe clandestine, etc

Verifica respectarea normelor referitoare la nivelul maxim admis al radiatiilor electromagnetice

Verifica coordonarea activitatilor de salubrizare a locuintelor proprietate de stat sau private in care locatarii nu respecta normele elementare de igiena si prin modul de administrare produc disconfort si pericol pentru vecini

Verifica eliminara taberelor de nomazi si coordonarea activitatii de salubrizare a zonelor infestate.

 

D. Responsabilitati:

Raspunde de verificarea  modului de respectare a legislatiei in domeniul protectiei mediului de catre persoanele fizice, persoanele juridice si institutiile publice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Impune respectarea legalitatii in domeniul protectiei mediului prin actiuni de verificare, control, indrumare si sanctionare pe raza municipiului Cluj-Napoca.  In activitatea pe care o desfasoara compartimentul de munca actioneaza in domeniile specificate la punctul anterior.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Aplica in conformitate cu imputernicirea  primita din partea Primarului  legislatia specifica  protectiei mediului, bunei gospodariri a localitatii, regimului deseurilor, reciclarea deseurilor, respectarii normelor de igiena etc de aplicarea carora este responsabil conform legislatiei in vigoare  primarul.

In conformitate cu cele prezentate serviciul are competenta de a efectua verificari, controale si de a incheia sanctiuni pe legile, hotararile guvernului, hotararile consiliului local si alte reglementari legale referitoare la protectia mediului, mediul de viata a populatiei, normele de igiena.

Enumeram mai jos principalele acte normative la care se face referire: Legea 265/2006 privind protectia mediul, OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane, OG   nr. 16 / 2001    *** republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, Legea  Nr. 98/1994 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, OG   nr. 47 / 2005 cu modificarile ulterioare privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, OUG   Nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, OUG 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, Legea 309/2006 pentru modificarea si completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, Hotarari de consiliu local care reglementeaza norme de protectia mediului, de convietuire si comportament pe raza municipiului, Ordinul nr. 1193/20062 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, OMS Nr. 536 din 23 iunie 1997pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, HCL 311/1997, HCL 808/2004, HCL 56/1995, HCJ114/2002, HCL84/1996, HCL 575/2001, HCL 330/1998, HCL 767/2004, HCL 56/2005, HCL 569/2000, HCL 575/2007 etc.

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Relatii interne: in cadrul Primariei compartimentul de munca relationeaza cu toate compartimentele, primind si furnizand informatii  care contribuie in foarte mare masura la rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii

colaborarea cu Primarul

primeste informatii prin dispozitiile emise de Primar, prin solicitarile transmise direct sau prin conducerea directiei

transmite informatii Primarului  privind activitatea serviciului, informatii privind problemele de mediu din municipiu. Pentru transmiterea informatiei se utilizeza: informarile, rapoartele de activitate zilnice, lunare si anuale, programe de activitate lunare, raspunsurile la toate sesizarile populatiei si toata corespondenta purtata cu alte institutii este prezentata Primarului.

colaborare cu Directia tehnica

primeste informatii privind : implementarea reglementarilor legale privind: salubritatea stradala, menajera, curatenia in parcuri si zone verzi, gestionarea deseurilor, reparatii strazi, reparatii imobile, programe de deratizare, dezinsectie  etc

furnizeaza informatii privind modul de respectare a reglementarilor privind protectia mediului de catre agentii economici, institutii, persoane fizice, asociatii de locatari/proprietari, etc.  Furnizeaza infrmatii privind situatia spatiilor verzi, curatenie stradale, starii imobilelor fond de stat, starii spatiilor verzi si locurilor de joaca, cursurilor de apa,  etc. Propune masuri de reglementare  si rezolvare a problemelor critice

Colaborarea cu DFIS-

primeste informatii privind chiriasii unor spatii de locuit su alta destinatie cu probleme

furnizeaza informatii privind actiunile de rezolvare a starilor conflictuale dintre locatari- chirasi sau proprietari, salubrizarea unor spatii neintretinute, masurilor de sanctionare a persoanelor care nu respecta prevederile legale privind intretinerea imobilelor si spatiilor inchiriate

Colaborare cu DDP

- primeste informatii

-privind situatia juridica a unor terenuri pe care se inregisreaza probleme privind protectia mediului parcari, terenuri virane, gradini. etc.

privind agentii economici si puncte de lucru

-furnizeaza informatii privind:

problemele existente pe domeniul public si privat al statului si modul de rezolvare, repectiv face propuneri de rezolvare a problemelor existente

problemele  privind functionarea agentilor economici in vederea autorizarii (amanarii autorizarii) etc

-Colaborare cu     Serviciul Aparare Civila

efectueaza controale comune

furnizeaza informaii

-privind problemele existente in zone  care prezinta pericol  (alunecari de teren, obturare cursuri de apa, etc)

-primeste informatii

privind zonele cu probleme privind protectia mediului

- colaborarea cu Directia invatamant-cultura

furnizeza informatiile solicitate privind activitatea serviciului in vederea mediatizarii

furnizeza informatii privind modul de rezolvare a problemelor de interes general privind protectia mediului

primeste informatii privind:

solicitarile populatiei privind problemele de mediu

Directia urbanism

primeste informatii privind existenta autorizatiilor de construire pentru organizarile de santiere, respectarea prevederilor privind avizele sanitare si de mediu pentru diverse lucrari de constuctie etc

furnizeaza informatii privind probleme legate de executarea lucrarilor neautorizate privind organizarile de santier, efectuarea de depozitari si umpluturi ilegale etc

Directia economica

primeste informatii privind bugetul local, sumelor alocate pentru diverse activitati si furnizarii de resurse necesare functionarii serviciului, privind functionarea tehnicii de calcul, etc

ofera informatii privind plata datoriilor agentilor economici si persoanelor fizice informatii verificate si oferite la cererea directiei, informatii privind inventarul mijloacelor fixe din cadrul serviciului. Participa la efectuarea inventarului domeniului public si privat al statului in admnistrarea Consiliului local ori de cate ori se solicita acest lucru.

Directia administrativa

- primeste informatii privind  aprovizionarea cu obiecte de inventar, materiale consumabile, mijloace fixe

ofera informatii  privind necesarul de materiale consumabile, mijloace fixe si alte dotari privind buna functionare a serviciului. Raspunde solicitarilor Directiei administrative de sprijinire a diverselor activitati de curatenie, salubrizare, reparatii efectuate prin respectiva directie prin  coordonarea activitatii asistatilor sociali care efectueaza munca in folosul societatii spre activitatile solicitate.

Directia taxe si impozite locale

primeste informatii privind agentii economici si persoanele juridice care au comis contraventii pe raza municipiului

ofera informatii privind datornicii la bugetul local, respectiv persoanele care nu au achitat procesele verbale constatare a contraventiei incheiate de serviciu in vederea executiei silite. Ofera informatii privind proprietatile nedeclarate atunci cand se identifica astfel de situatii.

Relatii cu unitati din exterior:

colaboreaza cu:

Directia de sanatate publica

Garda de mediu

Inspectoratul de mediu

Politia municipiului

Directia sanitar veterinara

Compania de apa Somes

Regia de Termoficare

Jandarmeria

Consiliul Judetean

Prefectura

Apele Romane

Institutul de sanatate publica Iuliu Moldovan

etc

furnizeaza informatii privind activitatea serviciului, a modului de rezolvare a sesizarilor populatiei, etc

primeste informatii privind problemele de interes pentru activitatea serviciului- identificari auto, identificari de persoane, date privind detinerea de avize eliberate de respectivele institutii pentru activitatile desfasurate de persoanele fizice si juridice

Efectueaza controale si verificari comune pe probleme de mediu sau la sesizarile populatiei ori de cate ori situatia o impune si se solicita acest lucru.

Un capitol aparte si foarte important este constituit de relatiile cu populatia municipiului.

Anual se primesc, verifica si se raspunde la peste 3,5 mii de sesizari si reclamatii primite din partea populatiei pe teme din cele mai variate:

depozitari de deseuri

activitatea din cadrul asociatiilor de locatari

conflicte si neintelegeri intre vecini

functionarea agentilor economici care deranjaza vecinatatile

vehicule abandonate

caini comunitari

caini cu stapan crescuti in conditii necorespunzatoare

cresterea animalelor in gospodariile populatiei

distrugeri si daune aduse culturilor agricole

deversari de ape reziduale

locuinte insalubre in imobilele  cu locuinte colective

taieri ilegale de arbori

poluare prin functionarea antenelor de telefonie mobila

poluarea aerului prin emanatii de gaze de la instalatiile de incalzire, prin arderea vegetatiei uscate, etc

distrugerea spatiilor verzi  prin parcarea autovehiculelor

tabere de romi nomazi

ocupari abuzive de imobile

animale moarte pe domeniul public

depozitari de materiale de constructii

activitatea firmelor de salubritate menajera

activitatea firmelor de salubritate stradala

etc

Sesizarile se primesc pe diverse canale de informatie:

reclamatii scrise

internet

telefonice pe telefonul 984

telefonice pe telefonul 598784 dispeceratul Politiei comunitare

reclamatii verbale facute direct la sediul Primariei

reclamatii primite prin intermediul presei (presa scrisa, televiziune, posturi de radio).

Comunicarea informatiilor in interiorul institutiei se face prin:

note interne

referate

informari

rapoarte de activitate zilnice si lunare si anuale

programe de activitate lunare si anuale

Comunicarea informatiilor in exterior se face prin adrese primite si expediate colaboratorilor

Comunicarea cu populatia se face prin :

reclamatii scrise, telefonice, pe net sau verbale primite din partea populatie

raspunsuri scrise,  raspunsuri transmise pe net, informatii transmise verbal cetatenilor de catre inspectorii serviciului, in functioe de situatie.

Serviciul transmite persoanelor fizice si juridice somatii si instintari privind probleme de protectia mediului- efectuarea curatenie de primavara si toamna, dezapezire pe timpul iernii, pentru ridicarea masinilor abandonate, etc.

Serviciul incheie procese verbale de constatare a contraventiei pentru persoanele fizice si juridice care incalca prevederile legale privind protectia mediului.

Mentionam si relatiile cu presa scrisa si audio-video care primeste informatiile solicitate direct sau prin intermediul Serviciului Mass-media in functie de dispozitiile primite pe cale ierarhica in aceasta privinta.

 

483.     SERVICIUL INSPECTIE COMERCIALA

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, strada Motilor nr.1-3, camera 34.

Nr. de posturi total  (conform organigramei): 28

din care:                       -  functii publice:                      27

-  personal contractual:             1

 

este subordonat directorului directiei si directorului adjunct.

 

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

 

Asigura respectarea legalitatii activitatilor comerciale care se desfasoara pe raza municipiului Cluj-Napoca, indiferent de natura acestora. Pune in practica atributiile Primarului privind controlul in domeniul comercial: prevederile Legii nr.12/1990, republicata, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, ale Legii nr.230/2007, ale Legii nr.650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale Hotararii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale Legii nr.252/2003 privind registrul unic de control, ale Hotararii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, ale Ordonantei Guvernului nr.85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, ale Hotararii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, ale Hotararii Guvernului nr.128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor.

Scopul compartimentului de munca: protejarea populatiei impotriva activitatilor comerciale ilicite, asigurarea conditiilor pentru practicarea unui comert civilizat.

 

C.Atributiile compartimentului de munca:

 

-constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regulilor de comert stabilite prin legi, ordonante de urgenta, hotarari de guvern, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;

-constata infractiuni de natura comerciala si sesizeaza autoritatile competente in solutionarea cauzelor;

-colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul Directiei politia comunitara si din cadrul primariei pentru solutionarea problemelor semnalate de cetateni si in vederea realizarii obiectivelor institutiei;

-urmareste dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale autorizate de primarie;

-verifica si solutioneaza reclamatiile transmise de cetateni in legatura cu actele si faptele de comert;

-actioneaza pentru reducerea si stoparea comertului ambulant neautorizat;

-verifica activitatea desfasurata de catre agentii economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatorii particulari in pietele agroalimentare, targuri si obor, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor, respectiv afisarea la locul de desfasurare a activitatii a datelor de identificare pentru firme si persoane juridice, a certificatelor de producator in xerocopie;

-verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii a autorizatiilor, aprobarilor, documentelor de provenienta a marfii, a avizelor de insotire a marfurilor, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare si aparatele de masura utilizate, a tuturor actelor stabilite prin lege;

-sprijina organele de control sanitare, sanitar-veterinare si protectia consumatorului in exercitarea atributiilor de serviciului;

-controleaza modul de exercitare a profesiilor liberale;

-combate comertul cu produse a caror provenienta nu poate fi dovedita;

-controleaza modul de respectare a obligatiilor ce revin agentilor economici cu privire la afisarea preturilor, a categoriei de calitate a produselor si serviciilor, respectarea standardelor de calitate a produselor si a serviciilor, exactitatea folosirii cantarelor si a masuratorilor produselor vandute, etc;

-verifica daca in incinta unitatilor de invatamant, a caminelor si locurilor de cazare pentru elevi si studenti, pe aleile de acces din aceste institutii precum si in alte locuri stabilite prin lege se comercializeaza sau se expun spre vanzare bauturi alcoolice si produse din tutun;

-verifica modul de respectare a normelor legale privind reclamele la tutun si bauturi alcoolice;

-verifica modul de respectare a normelor legale privind afisajul;

-verifica modul de respectare a normelor legale privind aprovizionarea agentilor economici;

-verifica activitatea de comert stradal, sub toate aspectele;

-verifica modul de valorificare a obiectelor si vesmintelor de cult si a tipariturilor cu caracter bisericesc;

-verifica activitatile de comert ambulant desfasurate cu ocazia manifestarilor publice autorizate;

-verifica agentii economici care au ca obiect de activitate productia de alimente si care detin magazine proprii de desfacere privind igiena, lantul frigorific si comercializarea produselor;

-verifica legalitatea vanzarilor cu reducere de preturi;

-verifica agentii economici in vederea autorizarii si pentru aprobarea orarului de functionare,

-verifica respectarea prevederilor legale privind comercializarea tipariturilor cu caracter obscen;

-verifica activitatile de alimentatie publica, sub toate aspectele;

-verifica activitatile de jocuri de noroc practicate in cadru organizat, sali de jocuri, cazinouri, etc;

-verifica din punct de vedere comercial activitatile de divertisment;

-verifica activitatea firmelor de catering si a cantinelor;

-verifica din punct de vedere comercial activitatea transportatorilor de bunuri si de persoane;

-verfica activitatea agentilor economici care functioneaza in spatii inchiriate de la unitatile de invatmant;

-verifica activitatea firmelor de turism;

-controleaza activitatile comerciale desfasurate in bazele de agrement si stranduri;

-controleaza activitatea comerciala a asociatiilor de proprietari/locatari;

-participa la verificari tematice in colaborare cu alte institutii si autoritati cu atributii in domeniul controlului comercial (Politia, Jandarmeria, Garda finanaciara, Oficiul pentru protectia consumatorilor, Directia de sanatate publica, Directia sanitar-veterinara);

- verifica existenta planurilor de paza in cazul localurilor care functioneaza dupa ora 23.00;

- elaboreaza proiecte de acte normative pentru reglementarea activitatilor comerciale la nivelul municipiului Cluj-Napoca;

- asigura interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice cu ocazia manifestarilor sportive in zonele din apropierea locului unde se desfasoara acestea;

- asigura interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice in locurile unde se desfasoara adunari publice;

- verifica activitatile comerciale care se desfasoara in zonele de agrement.

In indeplinirea atributiilor de serviciu se actioneaza in baza procedurilor elaborate la nivelul directiei.

 

D. Responsabilitati:

 

Raspunde de prevenirea comiterii de contraventii in domeniul comercial, inclusiv al serviciilor. Indrumarea agentilor economici si al comerciantilor (indiferent de forma de organizare: societati comerciale, persoane fizice, producatori agricoli).

Consilierea cetatenilor privind prevenirea si combaterea incalcarii legislatiei in domeniul comercial.

Depistarea, identificarea si sanctionarea contravenientilor. In cazul in care se constata infractiuni se intocmesc procesele verbale de constatare si se inainteaza autoritatilor care au competenta in cauza.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

 

Aplicarea, in conformitate cu imputernicirea primita din partea Primarului, a legislatiei specifice domeniului comercial.

Sanctionarea contravenientilor, confiscarea bunurilor care fac obiectul savarsirii contraventiei, intocmirea proceselor-verbale de constatare in cazul infractiunilor si sesizarea autoritatilor competente.

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

 

Relatii interne: In cadrul Primariei, compartimentul de munca relationeaza cu toate compartimentele, primind si furnizand informatii care contribuie in foarte mare masura la rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii.

a) colaborare cu Directia domeniului public si privat

primeste informatii privind: autorizarea functionarii agentilor economici, situatia mobilierului stradal (gherete, tonete, suporti, etc.), autorizarea comertului ambulant, pietele sezoniere;

furnizeaza informatii privind: neregulile constatate la activitatea de comert stradal si modul de rezolvare, respectiv face propuneri de rezolvare a problemelor existente; problemele constatate in legatura cu activitatea desfasurata de catre agentii economici, in vederea autorizarii (amanarea autorizarii), etc.

b) colaborare cu Directia fondului imobiliar de stat

primeste informatii privind: chiriasii spatiilor cu alta destinatie si a spatiilor de locuit, cu probleme;

furnizeaza informatii privind: masurile intreprinse pentru rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor inregistrate in legatura cu spatiile cu alta destinatie sau de locuit.

c) colaborare cu Directia invatamant, cultura

-    primeste informatii privind legalitatea activitatii de afisaj de pe raza municipiului;

furnizeaza informatiile solicitate privind activitatea serviciului, in vederea mediatizarii.

d) colaborare cu Directia economica

primeste informatii privind debitele agentilor economici;

furnizeaza informatii privind masurile intreprinse in legatura cu neregulile semnalate.

e) colaborare cu Directia tehnica

furnizeaza informatii cu privire la mobilierul stradal amplasat ilegal pe domeniul public, in vederea ridicarii acestuia.

f) colaborare cu Directia taxe si impozite locale

primeste informatii privind situatia agentilor economici si a proceselor-verbale de constatare a contraventiilor transmise in vederea executarii silite;

furnizeaza informatii privind procesele-verbale de constatare a contraventiilor incheiate.

g) colaborare cu secretarul municipiului

primeste informatii in legatura cu proiectele de hotarari ale Consiliului local si dispozitiile Primarului;

furnizeaza informatii in legatura cu proiectele de hotarari ale Consiliului local si dispozitiile Primarului.

Colaboreaza si cu celelalte directii si compartimente din Primarie.

Relatii cu unitati din exterior:

- colaboreaza cu: Autoritatea de sanatate publica, Autoritatea sanitar-veterinara, Directia judeteana a finantelor publice, Jandarmeria, Oficiul judetean pentru protectia consumatorilor, Politia municipiului, Garda financiara, Institutia Prefectului, Consiliul judetean, Garda de mediu, etc.

furnizeaza informatii privind activitatea serviciului, modul de rezolvare a sesizarilor, etc.

primeste informatii privind problemele de interes comun;

efectueaza controale si verificari comune.

Documente si informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie si din exterior: note interne, rapoarte, adrese, sesizari ale cetatenilor (scrise sau telefonice), note de audienta (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), adrese transmise de alte institutii sau autoritati (Politie, Garda financiara, Directia de sanatate publica, Directia sanitar-veterinara, Directia judeteana a finantelor publice, Jandarmerie, Oficiul judetean pentru protectia consumatorilor, etc.).

Documente si informatii transmise altor compartimente din Primarie si in exterior: raspunsuri la petitii si audiente (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), note interne, informari, rapoarte de activitate, programe de activitate, somatii, referate pentru proiecte de hotarari ale Consiliului local, referate pentru dispozitii ale primarului, proiecte de hotarari ale Consiliului local, proiecte de dispozitii ale primarului, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, procese verbale de constatare a infractiunilor, procese verbale de confiscare, borderouri de predare-primire ale obiectelor confiscate, rapoarte de inspectie, fise de inspectie, adrese catre institutiile cu care se colaboreaza.

 

484.     Serviciul Ordine si Siguranta Publica

 

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria Municipiul Cluj-Napoca, Str. Motilor nr.5, cam. Parter

 

Nr. de posturi total: 86

din care:           ─ functii publice:                      53

─ personal contractual: 33

Este subordonat - directorului executiv al directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

 

Punerea in practica a atributiilor Primarului privind asigurarea ordinii si linistii publice pe raza municipiului Cluj-Napoca conform prevederilor Legii61/1991, Legii 12/1990 privind comercializarea produselor, a hotaririlor Consiliului local.

 

Scopul compartimentului de munca: limitarea faptelor contraventionale si infractionale, asigurarea linistii si ordinii publice, educarea populatiei in spiritul respectului fata de lege.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

 

asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica ;

asigura supravegherea parcurilor, locurilor de joaca, pietelor, tirgurilor, cimitirelor si a altor locuri din administrarea primariilor stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

asigura ordinea publica, la solicitare, in interiorul scolilor, gradinitelor, unitatilor sanitare;

asigura supravegherea  parcarilor auto aflate pe domeniul public sau privat al primariei, a zonelor comerciale si de agrement;

asigura paza unor obiective de interes local;

patruleaza in cartiere pentru prevenirea faptelor antisociale, a distrugerilor de pe domeniul public, siguranta cetatenilor;

participa la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia manifestarilor publice, organizate de primarie;

intervine la solicitarea cetatenilor pentru aplanarea starilor conflictuale, rezolvarea unor cazuri sociale;

constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale la normele privind convietuirea sociala, stabilite prin legi sau hotarari ale consiliului local;

actioneaza impreuna cu politia, jandarmeria, inspectoratele locale pentru situatii de urgenta si alte autoritati prevazute de lege, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale sau catastrofe;

verifica si solutioneaza sesizarile asociatiilor de proprietari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;

in cazul constatarii unor infractiuni, asigura locul faptei si preda autorul sau autorii structurilor Politiei Nationale, cu competenta de politie judiciara, pentru desfasurarea urmaririi penale;

ia masuri de imobilizare si predare la unitatile de politie a infractorilor prinsi in flagrant;

sprijina unitatile de politie in activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii pedepselor precum si a persoanelor disparute; controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale in piete, targuri si oboare;

controleaza normele legale privind afisajul publicitar;

asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni precum si pentru punerea in executare a unor hotarari judecatoresti sau decizii ale primarului emise in litigii care privesc primaria;

ia masuri pentru combaterea cersetoriei;

ia masuri pentru respectarea legislatiei privind circulatia si plimbarea cainilor cu stapan;

aplicarea prevederilor Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate;

verifica modul de respectare a prevederilor legale  H.C.L. nr. 231/1997 privind parcarea vehiculelor cu tonaj mare pe raza municipiului modificat de H.C.L. nr. 492/2001;

coordonarea si supravegherea activitatii asistatilor sociali care executa munca in folosul societatii;

evacuarea taberelor de rromi si tigani nomazi din jurul municipiului;

prevenirea distrugerilor de pe domeniul public;

evacuarea persoanelor care ocupa abuziv spatii sau terenuri ale domeniului public ori    privat al statului;

asigura ordinea publica la actiunile cu caracter umanitar (ajutorarea persoanelor sinistrate);

indeplineste alte atributii stabilite prin legi sau hotarari ale Consiliului local.

 

D. Responsabilitati:

 

Raspunde de verificarea modului de respectare a legislatiei in domeniul ordinii si linistii publice, de catre persoanele fizice si juridice.

Impune respectarea legalitatii in domeniul ordinii si linistii publice, prin actiuni de verificare si control, indrumare si sanctionare pe raza municipiului Cluj Napoca.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Competenta de a efectua verificari si controale, constatand contraventii in domeniul ordinii si linistii publice si aplica totodata sanctiunile legale.

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

 

Relatii interne: in cadrul Primariei relationeaza cu toate compartimentele, primind si furnizind informatii

-colaboreaza cu Directia tehnica

-colaboreaza cu DFIS

-colaboreaza cu DDP

-colaboreaza cu Serviciul Aparare Civila

-colaboreaza cu Directia Invatamant Cultura

 

Relatii cu unitati din exterior:

Politia municipiului

Jandarmeria

Consiliul Judetean

Prefectura

Directia de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului

Fundatia Prison Fellowship Romania

R.A.D.P. CLUJ

R.A.T.U.C.

 

485.     SERVICIUL CONTROL TRAFIC RUTIER

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, strada Motilor nr. 5, cam fn.

Nr. de posturi total (conform organigramei) : 44

din care:           ─ functii publice:         38

─ personal contractual:            6

Este subordonat  directorului directiei.

 

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

scaderea numarului de blocaje in trafic si fluidizarea circulatiei;

scaderea numarului de masini parcate pe trotuar;

scaderea numarului de autovehicule mai mari de 2 tone parcate pe domeniul public;

scaderea numarului de pietoni care traverseaza neregulamentar strada;

scaderea numarului de reclamatii privind parcari ocupate abuziv;

scaderea numarului de persoane care efectueaza ilegal transporturi persoane (imbarcare-debarcare), de tip TAXI.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

- constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru abaterile savarsite de carutasi, conducatori auto, taximetristi;

- constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru incalcarea normelor privind oprirea, stationarea si parcarea autovehiculelor;

- blocarea autovehiculelor stationate neregulamentar;

- ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar;

- constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru incalcarea normelor in parcarile publice cu plata;

- dirijarea circulatei rutiere, asigurarea fluentei traficului rutier cu ocazia lucrarilor de modernizare si reparatie a arterelor de circulatie, precum si respectarea trecerilor pietonale in zonele nesemnalizate;

- verificarea integritatii mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizarea neregulilor privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si marcajelor rutiere;

-ia primele masuri cand se sesizeaza despre comiterea unui accident de circulatie cu victime si sesizeaza organele competente;

- verifica modul in care se respecta conditiile impuse la avizul de lucrari de refacere a carosabilului spargerilor;

-acordarea de asistenta in zonele unde se executa marcaje rutiere;

- sprijinirea politiei rutiere in asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri de amploare, transporturi, speciale , agabaritice, etc.;

- verifica si rezolva sesizarile populatie referitoare la domeniul specific de activitate;

 

D. Responsabilitati:

asigura fluidizarea traficului rutier ( inclusiv dirijarea si fluidizarea traficului in zonele si strazile unde se lucreaza la partea carosabila);

urmarirea respectarii semnificatiei indicatoarelor oprirea interzisa pe trotuar, conform HCL 271/1997, modificat de HCL 492/2001;

urmarirea respectarii HCL 231/1997 modificat de HCL 492/2001 privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor de tonaj mare;

atentionarea, prin fluier, a pietonilor care traverseaza neregulamentar prin locuri nemarcate si pentru trecerea pe culoarea rosie a semaforului electric pietonal ;

rezolvarea sesizarilor din partea RATUC privind opririle si stationarile in statiile de transport in comun;

rezolvarea sesizarilor venite de la cetateni cu privire la parcari abuzive;

fluidizarea circulatiei cu ocazia manifestarilor culturale, concursurilor (ca de exemplu raliuri sau mitinguri aviatice);

identificarea si sanctionarea conducatorilor auto care practica activitati de transport persoane  in regim de taxi, in mod ilegal, respectiv pe ruta: Cluj-Turda, Cluj-Floresti, Cluj-Gilau.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

 

-   sanctionarea contravenientilor;

intocmirea proceselor verbale de constatare a contraventiilor.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Documente si informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie si din exterior: note interne, rapoarte, adrese, sesizari ale cetatenilor (scrise sau telefonice), note de audienta (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), adrese transmise de alte institutii sau autoritati (Politie).

Documente si informatii transmise altor compartimente din Primarie si in exterior: raspunsuri la petitii si audiente (la primar, viceprimari, secretar, director, director adjunct), note interne, informari, rapoarte de activitate, programe de activitate, somatii, referate pentru proiecte de hotarari ale Consiliului local, referate pentru dispozitii ale primarului, proiecte de hotarari ale Consiliului local, proiecte de dispozitii ale primarului, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, adrese catre institutiile cu care se colaboreaza.

 

486. SERVICIUL BAZE DE DATE, DISPECERAT SI INFORMATII PUBLICE

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, strada Motlor nr.1-5

Nr. de posturi total: 19

din care: ─ functii publice:  19

 

Este subordonat  directorului directiei.

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Misiunea serviciului este

punerea in practica a Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

punerea in practica a atributiilor Primarului in conformitate cu Legea 215/2001 cu modificarile ulterioare, a administratiei publice locale, Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, specifice activitatii directiei.

Punerea in practica a Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Asigura reprezentarea in instanta a Directiei Politia Comunitara cu privire la procesele verbale de constatare a contraventiei contestate si alte reprezentari in instanta care privesc directia. Asigura, in conformitate cu prevederile legale, informarea cetatenilor, a persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a institutiilor publice care solicita informatii si au depuse cereri in acest sens.

Asigura evidenta si prelucrarea datelor proceselor verbale de constatare a contraventiei incheiate de Directia Politia Comunitara, evidenta si prelucrarea datelor privitoare la inventarierea problemelor oras; dispecerat preluarea non stop a sesizarilor telefonice ale cetatenilor si rezolvarea operativa a acestora de catre echipa de interventie sau transmiterea acestora spre rezolvare serviciilor de specialitate.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

-asigura informarea cetetenilor privind legislatia;

-organizeaza si asigura evidenta documentelor directiei;

-primeste si inregistreaza corespondenta, o repartizeaza pe servicii, conform rezolutiei stabilita de conducatorul directiei;

-executa lucrari de secretariat;

-intocmirea dispozitiilor de plata in vederea achitarii amenzilor

-transmiterea proceselor verbale de constatare a contraventiei contestate catre instantele de judecata, si reprezentarea acestora in instante;

-transmite documentele  solicitate de instantele judecatoresti;

-acorda la solicitarea cetatenilor, relatii, precizari si indrumari in legatura cu aplicarea actelor normative in vigoare, legate de activitatea serviciului Politia Comunitara;

-asigura colaborarea cu celelalte compartimente si institutii publice de control;

-gestioneaza toate problemele de cooperare ale Politiei Comunitare;

-urmareste arhivarea documentelor;

-avizeaza pentru legalitate deciziile conducerii Politiei Comunitare;

-colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari si a dispozitiilor primarului pentru imbunatatirea activitatii in domeniile specifice;

-analizeaza si avizeaza de legalitate deciziile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, incadrari in munca, incetarea relatiilor de serviciu, aplicarea de sanctiuni disciplinare, etc.);

-participa la intocmirea contractelor in care Politia Comunitara este parte si le avizeaza din punct de vedere juridic;

-sesizeaza conducerea Politiei Comunitare cu orice aspecte legate de nerespectarea legislatiei in vigoare pe care le constata in activitatea compartimentelor;

-transmite, la solicitarea instantelor judecatoresti sau a altor organe, relatiile solicitate sau copii de pe acte;

-acorda, la solicitarea cetatenilor, relatii, precizari si indrumari in legatura cu aplicarea actelor normative in vigoare legate de activitatea Politiei Comunitare;

-aduce la cunostinta celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ in vigoare;

-asigura reprezentarea Politiei Comunitare in fata instantelor judecatoresti, in cauzele civile si in cele de contencios administrativ;

-promoveaza la initiativa conducerii, actiuni judecatoresti pentru recuperarea debitelor, pe baza propunerilor si documentelor puse la dispozitie de conducerea Politiei Comunitare;

-formuleaza apeluri, recursuri si redacteaza actiuni judecatoresti si intampinari;

-tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

-coordoneaza gestiunea crizelor si a conflictelor de comunicare ce pot afecta increderea opiniei publice in legatura cu angajamentele, programele si actiunile Politiei Comunitare;

-raspunde de transmiterea informatiilor publice in relatiile cu mass-media, conform Legii nr. 544/2001 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia;

-asigura atributiile functionarului de securitate conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-evidenta permanenta, a sesizarilor, proceselor verbale de constatarea a contraventiilor, a datelor si informatiilor rezultate din activitatea tuturor serviciilor Politiei comunitare;

-transmiterea proceselor verbale de constatare a contraventiilor neachitate in termenele prevazute de lege, la executare silita

-implementarea bazelor de date prin programele de aplicatie specifice;

-asigura elaborarea documentelor pentru informarea zilnica a primarului cu privire la problemele care reclama solutionarea la nivelul serviciilor primariei;

-colecteaza datele si informatiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor Politiei Comunitare;

-elaboreaza si prezinta zilnic, la inceperea programului de lucru, sinteza principalelor fapte si evenimente ce au avut loc pe raza de competenta, care este prezentata directorului Politiei Comunitare si primarului municipiului Cluj-Napoca;

-asigura legatura cu Politia Romana, Jandarmeria si alte entitati cu care Politia Comunitara intra in relatii pentru indeplinirea atributiilor functionale;

-elaboreaza proiectele documentelor de planificare a actiunilor comune cu Politia si Jandarmeria;

-gestioneaza toate problemele de cooperare - conlucrare ale Politiei Comunitare;

-asigura coordonarea operationala a activitatilor specifice desfasurate in teren, conlucrarea-cooperarea operativa cu Politia Romana si Jandarmeria in actiuni complete, precum si evidenta documentelor si activitatilor specifice;

-urmareste asigurarea aprovizionarii personalului;

-asigura supravegherea permanenta  a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarma, a camerelor video si informeaza imediat factorii in drept pentru gestionarea evenimentelor aparute;

-asigura primirea rapoartelor de la personalul care actioneaza in teren si informeaza, ori de cate ori este nevoie, pe directorul executiv al Politiei Comunitare in legatura cu evolutia situatiei operative;

-asigura transmiterea deciziilor conducerii Politiei Comunitare catre structurile din subordine si urmareste executarea lor;

-asigura functionalitatea mijloacelor de comunicatii radio si fir destinate asigurarii canalelor de comunicatii cu structurile Politiei Comunitare;

-verifica modul de aprovizionare si dotare a directiei cu echipament si aparatura necesara;

 

D. Responsabilitati:

Asigura informarea cetetenilor privind legislatia, acorda la solicitarea cetatenilor, relatii, precizari si indrumari in legatura cu aplicarea actelor normative in vigoare, legate de activitatea serviciului Politia Comunitara. Organizeaza si asigura evidenta documentelor directiei (executa lucrari de secretariat - primeste si inregistreaza corespondenta, o repartizeaza pe servicii, conform rezolutiei stabilita de conducatorul directiei). Transmiterea proceselor verbale de constatare a contraventiei contestate catre instantele de judecata, totodata asigurand si reprezentarea acestora in instante.

Centralizeaza si evalueaza permanent in timp real, toate datele si informatiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor din cadrul Politiei Comunitare, respectiv evalueaza principalele tendinte de evolutie a problematicii din competenta si elaboreaza, pe aceasta baza, documente de planificare si informare.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Acordarea coerenta a informatiilor solicitate de catre cetateni. Asigurarea imaginii directiei prin stabilirea contactelor si a colaborarii cu celelalte compartimente si institutii publice de control (Directia de Sanatate Publica, Garda de Mediu, Inspectia de Stat in Constructii, Politia Romana, Jandarmeria, etc.). Reprezentarea Directiei Politiei Comunitare in instantele de judecata.

Inregistrarea, centralizarea si prelucrarea cantitativa si calitativa a datelor si informatiilor din cadrul serviciilor Directiei Politiei Comunitare. Elaborarea proiectelor documentelor de planificare a actiunilor Politiei Comunitare inclusiv a celor de colaborare cu Politia Romana si Jandarmeria.

 

F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

(Se vor descrie principalele informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie si din exterior, precum si cele transmise catre compartimente de munca din Primarie si in exterior.)

Din exterior spre interior:

Contestatii procese verbale de constatarea a contraventiilor

citatii

Din interior spre exterior:

raspuns contravenient/petent

trimitere catre instanta

intampinare

recurs

apel

actiuni civile

plangeri penale

ordonanta presidentiala

adrese institutii

raspunsuri diverse catre cetateni

procese verbale de constatare a contraventiei

Din interior spre interior (spre alte directii din cadrul Primariei)

note interne

informari

referate

rapoarte de activitate

Programe de activitate

apel

dispozitie de plata

ordonantare plati

Relatii interne

- colaboreaza cu directiile si compartimentele din cadrul primariei primind si furnizand informatii specifice serviciului care contribuie in foarte mare masura la rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii sau acelea pe care le constata inspectorii pe teren  si sunt de competenta acestora (centralizate in bazele de date ale serviciului baze de date probleme oras, baze de date probleme inregistrate telefonic prin dispecerat).

Directia Tehnica

- referitor probleme spatii verzi, referitoare la gospodarirea localitatii salubritate menjera, stradala, ecarisaj, siguranta circulatiei, drumuri urbane, constructii deteriorate,

Directia invatamant cultura

Primeste si furnizeaza informatii referitoare la probleme specifice Serviciului Relatii comunitare si Biroului mass media integrare europeana

Directia Patrimoniu propriu

Primeste si furnizeaza informatii privind asigurarea bazei materiale specifica Directiei Politiei Comunitare

Directia Impozite si Taxe locale

Transmite si primeste informatii cu privire la urmarirea si executarea silta a proceselor verbale de constatare a contraventiei incheiate de inspectorii din cadrul Directiei Politiei Comunitare neachitate in termenul legal si transmise spre executare  silita

Relatii externe

Politia nationala (Politia municipiului, Inspectoratele Generale de Politie ale judetelor tarii, Serviciul Politiei Rutiere) primeste date necesare referitoare la identitatea persoanelor care savarsesc contraventii (proprietari autovehicule, persoane fizice si juridice) constatate de inspectorii din cadrul Directiei Politiei Comunitare in vederea incheierii proceselor verbale de constatare a contraventiei.

Jandarmeria primeste si furnizeaza informatii despre actiune comune desfasurate in baza protocoalelor de colaborare

Institutia Prefectului Srerviciul Public Comunitar Regim Permise auto si inmatriculari auto primeste date necesare referitoare la identitatea proprietarilor de autovehicule care savarsesc contraventii pe raza municipiului (masini abandonate Legea 421/2002, depozitari ilegale de deseuri OUG 195/2005 privind protectia mediului, HCL 311/19998, HCL 808/2004, parcari ilegale HCL 271/1997, HCL 231/1997, HCL 492/2001, etc.

 

491                  SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE SI CONTROL  PERSOANE FIZICE

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

 

Locatia in care isi desfasoara activitatea:  Piata  Unirii  nr. 1 Salile  3, 4 si 5

Nr. de posturi total : 27                     din care:                       ─ functii publice:                     27

─ personal contractual:            0

Este subordonat  Directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Stabilirea, constatarea, controlul urmarirea si colectarea impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele fizice, in baza Legii nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si gestionate de Directia de impozite si taxe locale .

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Stabilirea  impozitului / taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport,taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  si a altor venituri  gestionate de Directia Impozite si taxe  locale.

Constatarea  impozitului /taxei pe cladiri , teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  si a altor venituri  gestionate de Directia Impozite si taxe  locale .

Control privind stabilirea  impozitului / taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport

Urmarirea incasarii  impozitului / taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport,taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  si a accesorilor acestora  conform deciziilor de impunere si a declaratiilor de inregistrare fiscala.

Pentru activitatea  privind  impozitele  si taxele locale Codul fiscal si Codul de procedura fiscala  cu normele de aplicare  a acestora reprezinta   proceduri de lucru.

 

D. Responsabilitati:

aduce la indeplinire  sarcinile rezultate din actele  normative in vigoare

aplicarea corecta  a reglementarilor in domeniul fiscal ;

respectarea disciplinei in munca , a regulamentului  de ordine interioara

gestioneaza materia impozabila  a persoanelor fizice ;

pastreaza confidentialitatea  informatiilor gestionate ;

raspunde pentru legalitatea operatiunilor  prezentate in documente ;

intocmeste informari in legatura cu activitatea de  de impozite si taxe   pe care le gestioneaza ;

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

compartimentul de munca are competente pentru administrarea impozitelor pe cladiri, impozitul /taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa publicitate  tuturor categoriilor de persoane fizice ;

constata contraventiile si aplica  sanctiunile prevazute de actele  normative  pentru nedepunerea declaratiilor  de impunere sau depunerea  acestora peste termen ;

consiliaza contribuabilii in vederea intocmirii declaratiilor de impunere  si in orice alte probleme in legatura cu impozitele si taxele pe care le gestionam ;

solutioneaza  obiectiunile,contestatiile in limitele  stabilite de Codul de procedura fiscala ;

informeaza contribuabilii  periodic  prin mijoacele massmedia cu privire la modificarile legislative , termenele de plata , etc.

in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, serviciul are competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz,institutiilor publice .

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza cu serviciul de Urmarire si Executare silita in scopul incasarii impozitelor si taxelor  gestionate ;

colaboreaza  cu serviciul Urbanism in scopul impunerii tuturor cladirilor construite  pe raza municipiului Cluj-Napoca ;

colaboreaza  cu serviciul Camera agricola  in scopul impunerii tuturor terenurilor aflate  in intravilanul si extravilanul  municipiului;

colaboreaza cu alte institutii in scopul clarificarii situatiilor fiscale  ale contribuabililor ;

colaboreaza cu Serviciul Cartea funciara si Serviciul  evidenta imobilelor  in scopul  clarificarii situatiilor fiscale  ale contribuabililor ;

colaboreaza cu serviciul   Concesionari, inchirieri  terenuri in scopul  impunerii tuturor terenurilor concesionate si inchiriate ;

 

492                  Serviciul  Constatare, impunere si control Persoane juridice

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: P-ta Unirii nr.1

Nr. de posturi total : 15                    din care:           ─ functii publice:                     15

─ personal contractual:            0

Este subordonat:  Directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si colectarea impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele juridice, in baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si gestionate de Directia impozite si taxe locale.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (si a accesoriilor acestora) si a altor venituri la bugetul local gestionate de Directia Impozite si taxe locale

Constatarea impozitului/taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (si a accesoriilor acestora) si a altor venituri la bugetul local gestionate de Directia Impozite si taxe locale.

Control privind stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (si a accesoriilor acestora) si a altor venituri la bugetul local gestionate de Directia Impozite si taxe locale., efectuat  in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Urmarirea incasarii impozitului/taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (si a accesoriilor acestora) si a altor venituri la bugetul local gestionate de Directia Impozite si taxe locale conform deciziei de impunere si declaratiilor de inregistrare fiscala (titluri de creanta).

 

D. Responsabilitati:

constatarea si evaluarea materiei impozabile

stabilirea impozitelor si taxelor pe care le administreaza;

controlul impozitelor si taxelor pe care le administreaza;

urmarirea impozitelor si taxelor pe care le administreaza;

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

De a exercita atributiile prevazute la pct.3, reglementate de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat in M.O.nr.513/2007.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

cu toate compartimentele unitatii administrativ- teritoriale;

cu notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, ori dupa caz la persoanele care au calitatea de contribuabil.

 

493                  Serviciul Incasare, administrare baze de date

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Piata Unirii nr.1, etaj, cam. 14 si 15, la sediile primariilor de cartier din Manastur, Marasti, Iris si Someseni, si pe strada Albac 15, in sediul Politiei Rutiere

 

Nr. de posturi total : 22                     din care:           ─ functii publice:                      21

─ personal contractual:            1

Este subordonat  directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

incasarea impozitelor si taxelor gestionate de catre Directia de Taxe si Impozite Locale (impozit/taxa pe cladiri, teren, mijloace de transport, taxa publicitate, taxa afisaj, taxa hoteliera, taxa mijloace lente, impozit pe spectacole) si a accesoriilor acestora, taxe extrajudiciare de timbru, taxe judiciare de timbru, taxe notariale de timbru si altor venituri la bugetul local - pe baza dispozitiilor emise de primar

gestionarea bazelor de date utilizate la nivel de directie.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

incasarea impozitelor si taxelor gestionate de catre Directia de Impozite si Taxe Locale

predarea incasarilor zilnice la trezorerie

emiterea certificatelor fiscale pentru contribuabiliil persoane fizice

inregistrarea in evidentele fiscale a platilor efectuate prin trezorerie.

gestionarea si administrarea bazelor de date utilizate la nivel de directie

 

D. Responsabilitati:

indeplinirea sarcinilor rezultate din actele  normative in vigoare;

aplicarea corecta  a reglementarilor in domeniul fiscal;

respectarea disciplinei in munca, a regulamentului de ordine interioara

pastrarea confidentialitatii  informatiilor gestionate;

raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea actelor emise;

intocmirea de informari in legatura cu activitatea desfasurata;

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

colecteaza impozitele si taxele gestionate de catre Directia de Taxe si Impozite Locale (impozit/taxa pe cladiri, teren, mijloace de transport, taxa publicitate, taxa afisaj, taxa hoteliera, taxa mijloace lente, impozit pe spectacole) si a accesoriilor acestora, taxe extrajudiciare de timbru, taxe judiciare de timbru, taxe notariale de timbru si alte venituri la bugetul local (pe baza dispozitiilor emise de primar)

restituie impozitele platite in plus de catre persoanele fizice sume care fac obiectul taxelor mentionate anterior conform programarii si aprobarilor din contabilitate

inregistreaza platile efectuate prin alte mijloace decat prin ghiseele proprii de incasare  plati fac obiectul taxelor mentionate anterior

intocmeste informari si rapoarte conducerii institutiei pentru realizarea unor lucrari de natura sa imbunatateasca calitatea serviciului precum si imaginea institutiei.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

colaboreaza cu compartimentul Contabilitate, in vederea inregistrarii corecte a sumelor incasate: cere confirmarea anumitor plati care nu ajung la compartimentul de incasare cu toate datele necesare inregistrarii analitice;

colaboreaza cu compartimentul Contabilitate, in vederea corelarii inregistrarilor din contabilitate cu inregistrarile analitice din aplicatia informatica folosita;

preia si solutioneaza impreuna cu celelalte compartimente (dupa caz) reclamatiile si sesizarile din partea cetatenilor

rezolva cererile de eliberare a parolelor pentru accesul la datele personale din sectiunea TAXE SI IMPOZITE LOCALE de pe site-ul primariei municipiului Cluj-Napoca

inregistreaza si rezolva cererile pentru eliberarea certificatului fiscal pentru impozitele care sunt gestionate de catre Directia Impozite si Taxe Locale si elibereaza acest act in conditiile legii

494                  Serviciul urmarire creante buget local

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: Cluj-Napoca, str. St.O.Iosif nr. 4,

Nr.de posturi total: 11                       din care:                       - functii publice:                       11                                                                                                                  - personal contractual: 0

 

Este subordonat directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Colectarea prin executare silita a creantelor bugetare ale municipiului Cluj-Napoca (cu exceptia amenzilor) precum si a accesoriilor acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

Desfasoara o activitate publica in conformitate cu Constitutia Ramaniei, legile tarii, hotararile Guvernului Romaniei precum si ale altor acte normative legale;

Organizeaza si desfasoara activitatea de executare silita a debitorilior persoane fizice si juridice, pentru stingerea creantelor datorate bugetului local,(cu exceptia amenzilor) in limitele competentelor legale;

Dispune si duce la indeplinire masurile asiguratorii stabilite de organele competente, potrivit prevederilor legale;

Asigura activitatea de registratura proprie privind evidenta tuturor actelor si documentelelor procesate;

Verifica legalitatea si valabilitatea titlurilor executorii primite si aplica masurile legale corespunzatoare;

Verifica respectarea tuturor conditiilor legale pentru inceperea executarii silite si respecta regulile legale privind aplicarea procedurilor de executare silita;

Asigura si raspunde de organizarea evidentei  creantelor bugetare locale (cu exceptia amenzilor) si desfasoara activitatea de executare silita a acestora conform abilitarii legale;

Intocmeste dosare de executare a creantelor bugetare locale primite, si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

Efectueaza activitatea de identificare a debitorilor, colaborand, in acest sens, cu toate institutiile care asigura evidenta persoanelor fizice si juridice;

Asigura intocmirea si comunicarea tuturor actelor de executare silita si a inscrisurilor necesare aplicarii procedurii de executare silita, cu respectarea prevederilor legale;

Asigura incasarea creantelor bugetare transmise spre executare, in termenul de prescriptie;

Efectueaza, pe baza de chitanta, in cadrul executarii silite a debitelor, incasari de sume, cu respectarea regimului operatiunilor de casa;

Intocmeste toate actele necesare si legale in vederea aplicarii procedurii de executare silita;

Analizeaza, hotaraste si aplica masurile de executare silita in asa fel incat realizarea creantei, sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama de interesul imediat al bugetului local cat si de drepturile si obligatiile debitorilor urmariti;

Aplica masura popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti datorate de terte persoane debitorului, verifica si urmareste respectarea conditiilor de infiintare a popririi precum si operarea sumelor incasate ca urmare a acestei masuri;

Aplica masura decontarii bancare in cazul debitorilor detinatori de conturi bancare verifica si urmareste operarea sumelor incasate ca urmare a acestei masuri;

Aplica masura sechestrului asupre bunurilor mobile/imobile ale debitorilor in conditiile legii, organizeaza si asigura ridicarea, transportarea si depozitarea in conditii de siguranta a bunurilor sechestrate;

Stabileste, si propune aprobarii, masurile de ridicare si valorificare a bunurilor sechestrate;

Se ingrijeste si raspunde, in conditiile legii, de depozitarea si pastrarea corespunzatoare a bunurilor sechestrate si luate in custodie;

Numeste custodele si administratorul sechestru si propune conducerii spre aprobare indemnizatia acestuia;

Asigura valorificarea bunurilor sechestrate in conditiile legii precum si distribuirea sumelor obtinute;

Analizeaza si propune mijloace si modalitati, efeciente si rapide, de valorificare a bunurilor sechestrate, tinind seama de interesul imediat al bugetului local;

Propune evaluarea bunurilor sechestrate de catre personal autorizat, in conformitate cu  prevederile legale;

Asigura, in limita competentelor acordate, desfasurarea in conformitate cu prevederile legii si a dispozitiilor primarului, a  licitatiilor publice, in vederea valorificarii bunurilor sechestrate;

Calculeaza si incaseaza cheltuielile de executare silita, sau alte sume datorate de la data primirii titlului executoriu si pana la data platii;

Propune distribuirea (eliberarea) sumelor realizate prin valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de preferinta prevazuta de lege;

Intocmeste si supune aprobarii, documentatia privind restituirea catre debitor, in conditiile legii, a bunurilor sechestrate si nevalorificate in termenul legal;

Aplica masurile asiguratorii stabilite de instantele judecatoresti sau de alte organe competente;

Colaboreaza cu organele Ministerului de Interne, Ministerului de Justitie, Oficiul Registrului Comertului, institutiile bancare precum si cu alte institutii in vederea realizarii creantelor bugetare, prin aplicarea masurilor de executare silita a debitorilor din evidenta fiscala;

Dispune, in conditiile legii, transmiterea sau stingerea obligatiilor bugetare prin alte modalitati legale;

Intocmeste documentatia legala privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor aflati in aceasta situatie, asigura avizarea si aprobarea acesteia de catre persoanele competente;

Intocmeste evidenta separata a situatiilor de insolvabilitate, verifica periodic debitorii afati in aceasta situatie, urmareste starea de insolvabilitate pana la implinirea termenului de prescriptie;

Colaboreaza cu consilierii juridici ai primariei in cauzele referitoare la contestatii la executare precum si alte cauze care au ca obiect realizarea creantelor bugetare;

Solutioneaza cererile prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea masurilor de executare silita precum si a altor modalitati de stingere a creantelor, datorate bugetului local;

Elaboreaza, in baza datelor obtinute, informari, referate si situatii privind activitatea specifica;

Solutioneaza operativ si in conditii de calitate orice alte lucrari, privind realizarea creantelor bugetare;

Asigura calcularea, centralizarea si redactarea tuturor datele necesare constituirii fondului de stimulente prin aplicarea cotei procentuale legale asupra sumelor administrate;

Opereaza,  in aplicatia specifica, toate informatiile privind dosarele de executare in evidenta;

Asigura arhivarea dosarelor de executare solutionate si a corespondentei aferente;

Furnizeaza informatii si da lamuririle necesare si legale, la solicitarea contribuabilului, privind natura, cuantumul si alte date referitoare la obligatiile de plata, in conditiile legii;

Desfasoara activitatea de evidenta, redactare, circulatie si pastrare a documentelor in conformitate cu dispozitiile Primarului;

Desfasoara, in limitele competentelor acordate, relatii de colaborare cu inspectorii din serviciile directiei, in vederea furnizarii si obtinerii informatiilor necesare desfasurarii eficiente si eficace a activitatii specifice;

Asigura secretul informatiilor primite in cadrul compartimentului de la societatile bancare si organele de politie cu care colaboreaza pentru identificarea debitorilor, a bunurilor si veniturilor urmaribile ale acestora;

Pastreaza confidentialitatea in legatura cu informatiile, faptele sau documentele de care ia cunostinta in desfasurearea activitatii;

Propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea evidentei necesare fundamentarii deciziilor;

Intocmeste proiecte de hotarari potrivit legii pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul activitatii compartimentului respectiv;

Organizeaza evidenta si intocmeste darile de seama statistice, asigurand, potrivit legii, transmiterea acestora in termenele stabilite;

Asigura aplicarea in activitatile desfasurate a sarcinilor ce ii revin din prevederile declaratiilor managementului si din documentatia sistemului de management al calitatii;

Participa la mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de mangement al calitatii implementat in primarie;

Participa la activitatile de instruire, calificare, perfectionare, atat in domeniul profesional cat si in domeniul managementului calitatii, organizate de institutie;

Sesizeaza top-managementului si/sau RMC orice problema referitoare la functionarea necorespunzatoare a sistemului de management al calitatii;

Raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care revin personalului si asigura aplicarea corecta a acestora;

Raspunde de respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu agentii economici si ceilalti contribuabili, persoane juridice si fizice;

Respecta limitele de competenta in relatiile cu alte compartimente si institutii;

Respecta normele de conduita si deontologie in raport cu debitorii si in relatiile cu alte compartimente sau institutii;

Raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei, N.T.S. si P.S.I.

Executa dispozitiile date de conducatorul ierarhic superior cu exceptia cazurilor in care considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris despre acest lucru;

Executa si alte sarcini  rezultate din actele normative in vigoare.

 

D. Responsabilitati:

Raspunde de indeplinirea corecta si la timp a atributiilor compartimentului, in vederea indeplinirii misiunii si scopului acestuia.

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca::

In limita legislatiei, a hotararilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului, a Regulamentului intern, a Regulamentului de organiare si functionare precum si a actelor normative in vigoare.

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Informatii primite de la compartimentele de munca din Primarie:

titluri executorii;

titluri de creanta;

date de identificare a debitorilor, bunuri detinute, schimbari de domiciliu;

alte acte si corespondenta specifice.

Informatii primite de la compartimentele de munca din exterior:

titluri executorii;

titluri de creanta;

date de identificare a debitorilor, bunuri detinute, schimbari de domiciliu;

date privind veniturile debitorilor;

alte acte si corespondenta specifice.

Informatii transmise catre compartimentele de munca din Primarie:

situatia sumelor incasate prin executare silita;

stadiul aplicarii procedurilor de executare silita;

anunturi privind valorificarea unor bunuri;

raportul de activitate pe luna precedenta, precum si programul pentru luna urmatoare

Informatii transmise catre compartimentele de munca din exterior:

anunturi privind valorificarea unor bunuri;

stadiul aplicarii procedurilor de executare silita;

date de identificare a debitorilor, bunuri detinute, schimbari de domiciliu;

 

Relatii interne:

ierarhice-subordonare fata de Directia taxe si impozite locale, viceprimar, primar;

functionale-colaborare cu celelalte compartimente ale primariei;

de control-controlat de director Directia taxe si impozite locale, Serviciul audit intern, Viceprimar, Primar si alte organe abilitate legal.

Relatii externe:

de reprezentare: reprezinta compartimentul in baza atributiilor de serviciu si a delegarii;

cu autoritati si institutii publice: raporturi ce implica activitatea de executarea silita a debitelor datorate de contribuabili institutii publice si relatii de colaborare privind desfasurarea activitatii specifice ;

cu organizatii internationale: in baza imputernicirii legale;

cu persoane juridice private: raporturi ce implica executarea silita a debitelor datorate de contribuabili persoane juridice si relatii de colaborare privind desfasurarea activitatii specifice ;

cu persoane fizice: raporturi ce implica executarea silita a debitelor datorate de contribuabili persoane fizice si relatii de colaborare privind desfasurarea activitatii specifice ;

 

495                  SERVICIUL EXECUTARE SILITA CREANTE BUGET LOCAL

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea: str. Stefan Octavian Iosif nr. 3

Nr. de posturi total : 29                     din care:           ─ functii publice:                      29

─ personal contractual:            0

Este subordonat: directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Incasarea amenzilor si a despagubirilor, ce se fac venit la bugetul local,  prin plata voluntara si/sau executare silita de la debitori, prin aplicarea OG 92/2003 privnd Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, in conditiile unei exploatari cat mai eficiente a resurselor disponibile.

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

incasarea sumelor provenite din amenzi plata voluntara in termenul legal sau executare silita;

verifica respectarea tuturor conditiilor legale pentru inceperea executarii silite si aplica masurile de executare silita, conform O.G 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

urmareste: primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea titlurilor executorii;

intocmirea dosarelor de executare in baza titlurilor executorii primite respectand prevederile legale;

asigura incasarea obligatiilor pe baza titlurilor executorii transmise spre executare, in termenul de prescriptie;

emite si comunica somatii;

infiinteaza popriri asupra disponibilitatilor banesti;

sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile, imobile sau a altor bunuri;

eliberarea si distribuirea sumelor realizate din executarea silita;

intocmirea dosarelor de insolvabilitate;

verificarea si analizarea dosarelor depuse de contribuabili, conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri, scutiri, etc., solutionarea acestora si intocmirea raportului de specialitate;

arhivarea si pastrarea dosarelor executionale si a altor documente;

corespondenta cu directiile/serviciile din cadrul institutiei, cu cetatenii si institutiile publice sau private;

punerea in practica a  dispozitiilor date de primar;

alte sarcini  rezultate din legislatia in vigoare sau din H.C.L.;

 

D. Responsabilitati:

luarea in debit si executarea silita a debitelor constand in amenzi;

aplicarea unitara a modalitatilor de executare silita conform prevederilor legale;

raspunde de realizarea veniturilor provenite din amenzi,prin aplicarea masurilor de executare silita;

raspunderea pentru intocmirea la timp si in cf. cu prevederile legale a raspunsurilor catre interpelarile contribuabililor;

colaborarea cu celelalte servicii din cadrul institutiei;

controlul crentelor gestionate;

orientarea catre rezultate;

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

exercitarea atributiilor prevazute in Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, privind executarea silita si pe baza altor reglementari legislative in vigoare.

 

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

Ofera informatii in limitele competentelor acordate de legislatia specifica in vigoare, avand relatii de colaborare cu inspectorii din directiile / serviciile Primariei municipiului Cluj-Napoca, cu organele Ministerului de Interne, Ministerului de Justitie, Oficiul Registrului Comertului, institutiile bancare, precum si cu alte institutii publice sau private, in vederea furnizarii si obtinerii informatiilor necesare desfasurarii eficiente a activitatii specifice, respectiv executarea silita a creantelor bugetului local, constand in amenzi.

 

496                  Serviciul Inregistrare contestatii, informatii si arhiva

 

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locatia in care isi desfasoara activitatea:   P-ta Unirii nr 1

Nr. de posturi total : 10                     din care:                       ─ functii publice:         5

─ personal contractual:            5

Este subordonat  Directorului directiei

 

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Solutioneaza contestatiile care au ca obiect impozite si taxe

Organizeaza depozitul de arhiva al directiei de taxe si impozite ca arhiva curenta

Organizeaza activitatea de registratura a directiei de taxe si impozite locale

 

C. Atributiile compartimentului de munca:

A. Solutionarea contestatiilor

Solutioneaza contestatiile care au ca obiect impozite si taxe

Verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ

Intocmeste referatul cauzei cu prezentarea solutiei de rezolvare

Aplica prevederile legale din domeniul solutionarii contestatiilor

 

B. Registratura

Inregistreaza toate solicitarile depuse la registratura directiei

Repartizeaza pe compartimente corespondenta primita

Preia si repartizeza corespondenta interna

Expediaza corespondenta directiei in concordanta cu cerintele Registraturii generale

Ofera informatii cu caracter general

 

C. Arhivare

Realizeaza nomenclatorul arhivistic al directiei

Propune perioadele de arhivare pentru fiecare tip de document

Organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite pentu regasirea dosarelor

Urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor

 

D. Responsabilitati:

Solutioneaza contestatiile care au ca obiect impozite si taxe

Organizeaza depozitul de arhiva al directiei de taxe si impozite ca arhiva curenta

Organizeaza activitatea de registratura a directiei de taxe si impozite locale

 

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

Solutioneaza contestatiile care au ca obiect impozite si taxe in conformitate cu Codul de procedura fiscala

 

F.  Sistemul de relatii al compartimentului de munca:

 

A. Solutionarea contestatiilor -  primeste  dosarul cauzei de la compartimentele de stabilire si constatare impozite si taxe, solutioneaza cauza, comunica deciziile de solutionare compartimentelor respective numai din cadrul Directiei de taxe si impozite. Pentru solutionarea dosarelor se solicita informatii suplimentare compartimentelor de specialitate din institutie sau din alte institutii ale statului.

 

B. Registratura - inregistreaza toate solicitarile depuse la registratura directiei precum si preia toata corespondenta interna. Distribuie corespondenta interna a directiei de taxe si impozite catre restul directiilor.

 

C. Arhivare - organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite pentru regasirea dosarelor fiscale pentru toate compartimentele din cadrul directiei de taxe si impozite


 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: