Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTARARE

privind aprobarea noului Regulament de functionare al cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al  municipiului Cluj-Napoca - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 7.017 din 25.01.2007 al Directiei tehnice prin care se propune aprobarea modificarii Regulamentului de functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 (5), lit "a" si b, si art. 46 din Legea nr. 215/2001 a  administratiei publice locale, modificata si completata,

 

HOTARASTE :

 

Art. 1. - Se aproba noul Regulament de functionarea al cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - De la data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul de functionare al cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 241/2005 si modificat prin HCL 768/2005, 52/2006, 66/2006, 295/2006.

Art. 3. - Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia tehnica Biroul domenii cimitire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Prof.univ.dr. Vasile Florin Stamatian

 

Nr.38 din 6 februarie 2007

(Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)

 

Contrasemneaza:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure

 

Anexa - R E G U L A M E N T privind functionarea cimitirelor administrate de catre Consiliul local al municipiului Cluj Napoca

 

CAPITOLUL  I

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1. Prin cimitir, in acceptiunea prezentului Regulament se intelege locul special amenajat si dotat, destinat inhumarii, exhumarii, reanhumarii  persoanelor decedate, pastrarii urnelor in nise, cu respectarea dispozitiilor sanitare si antiepidemice legale.

Art.2. Terenurile avand destinatia de cimitir si prevazute in prezentul Regulament constituie proprietate de stat, fiind administrate de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3.  Cimitirele aflate in administrarea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

Cimitirul Central din str. Avram Iancu nr.28;

Cimitirul Manastur din str. Govora f.n;

Cimitirul Crisan din str. Mecanicilor nr.22;

Cimitirul de pe Valea Chintaului f.n;

In categoria I-a intra toate locurile de inhumare situate in cimitirele Central, Crisan si Manastur.

In categoria a II-a intra locurile de inhumare situate in cimitirul de pe Valea Chintaului.

Art.4.Infiintarea, extinderea si desfiintarea cimitirelor se poate face numai cu respectarea conditiilor legale si cu respectarea schitelor de sistematizare.

 

CAPITOLUL  II

ATRIBUIREA IN FOLOSINTA, AMENAJAREA SI INTRETINEREA LOCURILOR DE INHUMARE DIN CIMITIRE

 

Art.5.   Locurile de veci din cimitirele aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca vor putea fi atribuite numai in folosinta, la cererea cetatenilor, in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

Art.6.   Locurile de veci vor avea suprafata de 4,5 mp. ce include si intervalul de 30 cm pe toate laturile (1,5 x 3,0 m). Pentru cimitirele vechi ale municipiului Cluj-Napoca: Central, Crisan si Valea Chintaului, Manastur, acestea vor pastra parcelarea existenta conform vechilor schite sau situatiilor de la fata locului.

Art.7. 1.         Locurile de inhumare se atribuie numai in folosinta pe o durata de 20 (douazeci) de ani la  decesul unei persoane, apartinatorilor acesteia pe baza aprobarii cererii de catre Biroul administrare cimitire, cu plata integrala si anticipata a taxei de concesionare.

Titular al concesiunii va fi: sotul (in cazul decesului sotiei), sotia (in cazul decesului sotului), iar in lipsa acestora, cea mai apropiata ruda fata de decedat, respectiv parinte, copil, nepot... in baza declaratiei verbale a solicitantului inhumarii.

Art.7. 2.        Pot beneficia de atribuirea unui loc de veci persoanele suferinde de boli incurabile si persoanele trecute de 75 de ani.

Pentru aceste categorii de persoane, solicitantii vor anexa la cerere acte doveditoare. Cererile vor fi analizate de catre Comisia de atribuire a locurilor de veci, constituita la nivelul Consiliului local.

Art.7. 3.        Se vor atribui, fara plata, locurile de veci in cimitire, dupa cum urmeaza:

veteranilor de razboi si vaduvele de razboi in conformitate cu prevederile Legii

44/1994;

b) fostilor detinuti politici si deportatilor conformitate cu prevederile Legii 189/2000;

c) urmasilor eroilor martiri ai Revolutiei in conformitate cu prevederile Legii 341/2004;

Mentiune: Pentru aceste categorii de persoane, solicitantii vor anexa la cerere acte doveditoare, atribuirea facandu-se potrivit ordinii stabilite de art. 7 alin. 1 si 2 din prezentul Regulament, in limita locurilor disponibile.

Art.7. 4.        Persoanelor care detin locuri de veci in concesiune si sunt beneficiare ale drepturilor prevazute de art.7 alin. 3, la cerere, pot solicita reconcesionarea cu titlu gratuit.

ART.7. 5.     Termenul de valabilitate al scutirii de plata este durata vietii beneficiarului. Cererea de scutire de plata va fi insotita de declaratia notariala a titularului din care sa rezulte ca nu a mai beneficiat de o alta scutire de plata sau de o alta atribuire gratuita pentru un alt loc de veci pe teritoriul tarii noastre.

ART.7. 6.     Atribuirea fara plata si/sau scutirea de plata se refera la un singur loc de veci de dimensiune clasica (intre 3,75 si 4,5 mp.)

ART.7. 7.  Concesiunile obtinute in baza art. 7. 3. nu pot fi transmise prin acte intre vii.

ART.7. 8.     Atribuirea locului de veci se face in prezenta titularului concesiunii, se intocmeste un proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti, unde vor fi stipulate drepturile si obligatiile ce revin  titularului concesiunii.

Art.8.               Atribuirea in folosinta a locurilor de veci se face in ordinea numerica a acestora in parcelele nou infiintate sau in locurile ramase libere prin neplata taxei de concesionare in termenul prevazut de prezentul Regulament, in ordinea vechimii neplatii sau a gradului de lasare in starea de parasire si neangrijire.

Art.9. 1.        Unei familii (sot/sotie) i se poate atribui in folosinta pe o durata de 20 de ani numai un singur loc de veci.

Art.9. 2.        In acest loc vor putea fi inhumati titularii dreptului de folosinta si rudele acestora pana la gradul IV de rudenie, cu acordul titularului/titularilor.

Art.9. 3.        Atribuirea aceluiasi titular/titulari a mai multor locuri de veci este nula de drept si atrage incetarea dreptului de folosinta asupra mormintelor dobandite cu nesocotirea prevederilor art.9, alin.1.

Art.10.             La cererea celor interesati, cu aprobarea Consiliului local, Biroul administrare cimitire va putea acorda in folosinta gratuita pe o durata de 7 ani, locuri de veci necesare inhumarii persoanelor lipsite de orice posibilitate de a plati taxa de folosinta.

Dupa acest termen, in functie de necesitatile Biroului administrare cimitire, se va putea efectua exhumarea celui decedat.

Osemintele celui exhumat vor fi ingropate la o adancime de 2,5m iar acesta va ramane in evidentele Biroului administrare cimitire.

Art.11. 1.      Dreptul de folosinta asupra locurilor de veci inceteaza:

la expirarea duratei termenului de concesionare;

titularul dreptului de folosinta renunta la acest drept in favoarea Administratiei Cimitirelor;

in cazurile prevazute la art.9, alin.3;

in cazul in care titularului i se atribuie un alt loc de veci;

in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a locurilor de inhumare si a lucrarilor funerare;

Art.11. 2.      Administratia Cimitirelor acorda un termen de 90 de zile de la data expirarii termenului de concesionare pentru plata reconcesionarii. Dupa expirarea acestui termen titularul pierde dreptul de reconcesionare asupra locului de veci respectiv si acesta intra in circuitul de repartizare a locurilor libere.

Art.12. 1.In cazul in care dreptul de folosinta asupra locurilor de veci a incetat potrivit art.11 si pe aceste locuri exista lucrari funerare, fostii titulari sunt obligati sa le desfiinteze si sa le ridice in termen de 60 de zile de la data incetarii concesionarii.

In caz contrar acestor lucrari li se vor aplica dispozitiile legale referitoare la bunurile abandonate.

Art.13. In cazul in care dreptul de folosinta asupra locurilor de veci a incetat potrivit art.11 si aceste locuri sunt pe lista Comisiei pentru prezervarea unor locuri de veci si trecute in intretinerea directa a Biroului administrare cimitire, deoarece in aceste locuri sunt inhumate personalitati reprezentative pentru viata social-culturala si stiintifica clujeana sau monumentele funerare in sine reprezinta o valoare artistica sau istorica deosebita, aceste locuri nu vor face obiectul reconcesionarii, iar sumele necesare intretinerii lor vor fi suportate de Biroul administrare cimitire.

 

CAPITOLUL  III

CONSTRUCTII SI AMENAJARI

 

Art.14.             La locurile de inhumare se pot executa urmatoarele lucrari:

la locurile de inhumare atribuite in folosinta pe o durata de 7 (sapte) ani, se vor putea executa numai insemne, borduri si imprejmuiri din piatra;

la locurile de inhumare atribuite in folosinta pe o durata de 20 (douazeci) ani lucrari subterane constand in cripte si alte lucrari cum ar fi: lespezi, obeliscuri, lucrari de arta si executari de cavouri;

Art.15. 1.       Executarea lucrarilor de constructii funerare se va face de catre societatile comerciale sau persoanele fizice calificate si autorizate sa execute astfel de lucrari si sunt abilitate de catre Biroul administrare cimitire sa lucreze in perimetrul cimitirelor.

Art.15. 2.      Predarea amplasamentului in vederea construirii locului de veci se face in prezenta concesionarului, reprezentantului Biroului domenii cimitire si executantul autorizat al lucrarii funerare. Convocarea acestor persoane se va face de catre executantul care a contractat lucrarea.

Art.15. 3.      Obligatiile constructorilor autorizati rezulta din protocolul (anexa 1) semnat individual de catre acestia la data obtinerii avizului anual de lucru in cimitirele administrate de primaria Cluj-Napoca.

Art.16.             Pentru lucrarile executate conform articolului 15, titularii dreptului de folosinta vor achita anticipat la casieria Biroului administrare cimitire sume fixe diferentiat pe tipuri de lucrari stabilite prin HCL.

Art.17.             Criptele se pot executa numai cu aprobarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe baza de documentatie.

Cavourile existente urmeaza regimul mormintelor obisnuite.

In cazul expirarii termenului de folosinta asupra cavoului, Biroul administrare cimitire va prezenta situatia Consiliului local care va decide desfiintarea sau concesionarea lui.

In cazul in care se decide desfiintarea cavoului se va proceda ca si la mormintele obisnuite, exceptie facand obiectele de arta care vor fi reamplasate in cimitir.

 

CAPITOLUL  IV

REGULI PRIVITOARE LA INHUMAREA, DEZHUMAREA SI TRANSPORTUL

PERSOANELOR DECEDATE

Art.18. 1.      Inhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza  adeverintei originale,  eliberate de oficiul starii civile care a inregistrat decesul, cu plata anticipata a tarifelor pentru inhumare la Biroul administrare cimitire, manopera pentru sapat gropi va fi asigurata de RADP - Cluj Napoca, contravaloarea asigurandu-se de la bugetul local.

Art.18. 2.      RADP are obligatia de a proteja cu prelate pe perioada saparii locului de veci, mormintele invecinate celui unde urmeaza a fi inhumat  decedatul si de asemenea de a asigura la/si imprejurul locului de veci curatenia si aducerea la starea initiala contra sumei achitate de catre solicitantul inhumarii.

Art.18. 3.      In cazul persoanelor decedate in alte localitati, inhumarea in unul din cimitirele aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se face in baza adeverintei de inhumare,  si a avizului sanitar de transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locala de sanatate publica.

Art.19. Pentru inhumarile ce urmeaza a se face in locurile de veci deja atribuite in folosinta unor persoane, este necesar a se face dovada gradului de rudenie dintre titularul dreptului de folosinta si decedat , conform articolului 9. Alin.2.

Art.20. Persoanele decedate vor putea fi depuse inainte de inhumare in salile de ceremonii numai pe baza certificatului de inbalsamare. In cazul in care depunerea persoanelor decedate se face in salile de ceremonii funerare apartinand Biroului administrare cimitire, se va plati tariful in vigoare.

In salile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoanele decedate din cauza unor boli contagioase.

Art.21. 1.      Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data inhumarii pe baza adeverintei eliberate in acest scop de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.21. 2.       Solicitarea deshumarii si reanhumarii poate fi facuta numai de catre titularul dreptului de folosinta,cu exceptia cazurilor prevazute la art. 21. 4. lit. b).

In cazul in care singura persoana ce se afla in mormant a fost deshumata si reanhumata in alt loc de veci, titularul concesiunii pierde dreptul de folosinta.

Art.21. 3.      La cererile de deshumare se ataseaza copia certificatului de deces a persoanei ce urmeaza a fi deshumata si dovada asupra locului de veci unde urmeaza a fi reanhumata.

Art.21. 4.      In mod exceptional, deshumarea se poate face si inainte de expirarea termenului prevazut de aliniatul precedent, in urmatoarele situatii:

dupa implinirea termenului de 1 an de la data inhumarii si numai in perioada 1 nov.-31 martie, pe baza adeverintei eliberate de centrele sanitare si antiepidemice teritoriale, in scopul reanhumarii persoanei deshumate in alt loc de mormant.

indiferent de data cand a avut loc inhumarea, pe baza dispozitiei date potrivit legii de procuratura sau de instantele judecatoresti.

Art.21. 5.      Decedatii neidentificati si cei nerevendicati de catre apartinatori si inhumati in gropi comune nu vor putea fi deshumati la cerea rudelor.

Art.22.             Deshumarea osemintelor decedatilor inhumati in urma cu 7 ani si reanhumarea lor, se poate face in tot timpul anului, pe baza adeverintei eliberate in acest scop de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.23.              Deshumarile si reanhumarile se fac de catre Biroul administrare cimitire, in prezenta familiei persoanei decedate sau al unui reprezentant al acesteia cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

Art.24. 1.      Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeasi sau in alta localitate se va face numai cu autovehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor antiepidemice, operatorul de transport avand obligatia de a avea asupra sa pe perioada transportului "Certificatul de inbalsamare".

Art.24. 2.      Unitatile specializate de pompe funebre pot asigura in aceleasi conditii transportul pe teritoriul tarii si a persoanelor decedate in strainatate, care urmeaza sa fie inhumate in tara si a celor decedate in tara, care urmeaza a fi inhumate in strainatate. Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor si conventiilor internationale.

CAPITOLUL  V

OBLIGATIILE TITULARILOR DREPTULUI DE

FOLOSINTA A LOCURILOR DE INHUMARE

 

Art.25.   Titularii dreptului de folosinta a locului de inhumare au urmatoarele obligatii:

instalarea unui insemn care sa contina numele si prenumele decedatului sau a concesionarului dupa caz, parcela si numarul locului de mormant, instalare care se face de la data luarii in folosinta;

asigurarea lizibilitatii inscrisurilor de pe placile si tablele comerative;

ingrijirea permanenta a locului de mormant, intretinerea constructiilor de orice fel existente la locul de veci precum si intretinerea cararilor dintre morminte si a aleilor secundare de acces in parcele;

respectarea suprafetelor atribuite spre folosinta, fiind interzisa orice extindere in carari sau alei, afara de situatiile in care acest lucru a fost aprobat de Biroul administrare cimitire;

la locurile de mormant se vor admite numai plantatii floricole de talie mica (mai mica de 0,5 m.)

resturile vegetale rezultate din intretinerea locurilor de inhumare, resturile de materiale rezultate in urma lucrarilor de reparatii ce se efectueaza la partile de constructie a mormintelor se vor depozita de catre titulari numai in locurile special amenajate;

ocrotirea tuturor arborilor de talie mare aflati in incinta cimitirelor, taierea acestor arbori se va face numai in cazuri exceptionale si cu aprobarea Biroului de administrare a cimitirelor;

utilizarea cu simt gospodaresc a bunurilor din cimitire;

de a se interesa periodic asupra datei cand expira termenul de folosinta a mormintelor;

de a comunica, in scris, orice schimbare survenita cu privire la persoana titularului si domiciliul acesteia;

de a nu amplasa la locurile de veci mobilier  urban (banci).

sa amenajeze si sa intretina locurile de veci, asigurindu-le un aspect cit mai civilizat

Art. 26.            Biroul administrare cimitire asigura urmatoarele servicii:

   inchirierea capelelor;

   concesionarea locurilor de veci si predarea acestora;

   efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune;

   acordarea de consultanta referitoare la concesiuni;

   incasarea taxelor de concesionare si inchirieri;

   predarea amplasamentelor;

Art.27.             Prestarea serviciilor din art. 26 din prezentul Regulament se va face contra cost la preturile si tarifele  stabilite prin HCL.

Art.28.             Biroul administrare cimitire raspunde de ingrijirea locurilor de depunere in vederea inhumarii, a imprejmuirilor, a cailor de acces, a spatiilor verzi, a instalatiilor de alimentare cu apa si energie electrica, canalizare si de alte dotari;

 

CAPITOLUL  VI

ADMINISTRAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR

REGULI DE ORDINE SI PAZA

 

Art.29. Personalul de administrare a cimitirelor prevazut in regulament este acel aprobat in organigrama.

Paza cimitirelor este asigurata de firme specializate.

Art.30. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Biroul domenii cimitire, raspunde de intreg inventarul imobil si mobil al cimitirelor si indeplineste formalitatile cerute de reglementarile in vigoare cu privire la concesionarea locurilor de veci, inhumari, exhumari, constructii, servicii catre populatie si respectarea planului de sistematizare a cimitirelor tinand evidenta locurilor concesionate. De asemenea Biroul administrare cimitire raspunde de gospodarirea si infrumusetarea cimitirelor, ingrijirea spatiilor verzi, aleilor, supravegherea lucrarilor de constructii care se efectueaza, urmarind asigurarea ordinii si curateniei la locurile din jurul constructiilor. Activitatea de curatenie va fi prestata de o unitate specializata si beneficiara a unui contract incheiat de Serviciul spatii verzi, din Directia tehnica a primariei Cluj-Napoca.

Art.31.              Intrarea publicului in cimitire este permisa numai intre orele stabilite in acest scop, si anume:

   in intervalul 1 martie 31 octombrie intre orele 6,30-19,30;

   in intervalul 1 noiembrie si ultima zi a lunii februarie intre orele 8,00-17,30.

In afara acestui program nici o persoana nu are drept de acces sau de stationare in incinta cimitirelor.

Art.32. Se interzice:

intrarea in cimitire a persoanelor in stare de ebrietate, a cersetorilor si a vanzatorilor ambulanti;

introducerea in cimitire a oricaror animale sau lasarea lor libera in spatiul cimitirelor;

producerea de zgomot si scandal;

ruperea, calcarea sau scoaterea din cimitire a florilor;

profanarea prin orice mijloace a mormintelor;

distrugerea sau degradarea in orice mod a arborilor ornamentali;

plantarea fara aprobare a arborilor, arbustilor si tufelor pe morminte si imprejurul lor;

imprejmuirea mormintelor cu gard sau sarma ghimpata;

aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate in urma lucrarilor de intretinere a mormintelor in alte locuri decat in cele stabilite in acest scop;

depozitarea materialelor de constructii funerare pe aleile de acces si pe mormintele din vecinatatea celui pe care se executa lucrarea;

circulatia si transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3 tone);

nerespectarea suprafetei atribuite spre folosinta prin extinderea in carari, alei sau in perimetrul locurilor de inhumare invecinate precum si lasarea in stare de neintretinere a mormintelor.

circularea cu mijloace auto si stationarea acestora in incinta cimitirelor.

 

CAPITOLUL  VII

CONTRAVENTII

Art.33. Nerespectarea dispozitiilor art. 32 din prezentul regulament constituie contraventie si se sanctioneaza conform legilor in vigoare.

CAPITOLUL  VIII

PRETURI SI TARIFE

 

Art.34.  Concesionarea mormintelor, prestarea serviciilor ce servesc desfasurarii activitatii se va face la preturile tarifare din anexa, care face parte integranta din prezentul regulament.

Art.34.   2.     Persoanele in varsta de peste 75 de ani, care nu au urmasi cu vocatie succesorala (fapt demonstrat prin declaratie notariala) pot sa achite in avans taxa de reconcesionare pe o perioada de 7 ani de la data expirarii concesiunii cu conditia ca pana la expirarea concesiunii sa fie un interval de timp mai mic de 7 ani.

Art.34.   3.     Persoanele care nu au vocatie succesorala fata de concesionarul decedat pentru reconcesionarea unui anumit loc de veci, pe baza unei cereri cu expunerea motivelor pentru care solicita aceasta, vor putea plati taxa de reconcesionare a locului de veci solicitat pe o perioada de 7 ani fara a deveni titulari cu drepturi depline  ai concesiunii locului de veci, reconcesionarea facandu-se din motive sentimentale si umanitare. Cererea va fi insotita de o declaratie notariala pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul l-a cunoscut pe titular si ca acesta nu are urmasi.

Art.34.   4.     Taxa de reconcesionare de perioade de 7 ani se va achita conform tarifelor aprobate prin Hotarari ale consiliului local la data platii, diminuata proportional cu perioada reconcesionata.

 

CAPITOLUL  IX

TRANSCRIEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA

 

Art.35.  La baza efectuarii fiecarei transcrieri va sta un act notarial (certificat de mostenitor sau de legatar, act de donatie autentificate) sau o sentinta civila definitiva in cuprinsul carora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectul transcrierii, precum si calitatea dobanditorului. Aceste documente si cererile aferente transcrierilor se arhiveaza si se pastreaza la Biroul domenii cimitire.

Art.36.   1.     In caz de deces a titularului concesiunii, dreptului de folosinta asupra locului de veci,  se  transmite potrivit legilor succesorale inscrise in Codul civil in intervalul duratei concesiunii.

Art.36.   2.     Eliberarea "Copiilor extras index" catre notariate se poate face numai in perioada de desfasurare a concesiunii (intervalul de 20 de ani).

Art.36. 3.      Dreptul de concesiune inceteaza prin neplata ei, acesta revenind proprietarului de drept respectiv Consilului local.

Art.36.   4.     Transcrierile dreptului de folosinta se pot face numai in perioada de desfasurare a concesiunii (intervalul de 20 de ani).

Art.36.   5.     Daca locul de veci a fost obtinut in baza art. 7.3. in cazul decesului titularului, concesiunea va putea fi mostenita de catre urmasi numai daca beneficiarul a fost inhumat in acel loc de veci. De la data decesului, mostenitorii indiferent de gradul de rudenie vor achita contravaloarea concesiunii.

(Art.7.-3. Se vor atribui, fara plata, locurile de veci in cimitire, dupa cum urmeaza:

a) veteranilor de razboi si vaduvele de razboi in conformitate cu prevederile Legii 44/1994;

b) fostilor detinuti politici si deportatilor conformitate cu prevederile Legii 189/2000;

c) urmasilor eroilor martiri ai Revolutiei in conformitate cu prevederile Legii 341/2004;)

Art.37.   1.     Prin acte intre vii, dreptul de folosinta se poate transmite intre rude pana la gradul IV de rudenie, pe baza declaratiilor autentificate la notar ale partilor interesate.

Art.37.   2.     Nu poate fi transmisa prin acte intre vii, prima concesiune, respectiv cea obtinuta anticipat decesului in baza art. Art.7.-2. (Pot beneficia de atribuirea unui loc de veci persoanele suferinde de boli incurabile si persoanele trecute de 75 de ani.)

Art.37.   3.     Prezentarea la Biroul domenii cimitire in urma intocmirii actelor notariale se face in maximum 30 de zile de la obtinerea acestora.

Art.37.   4.     Transcrierea se face cu titlu gratuit intre rudele de gradul I si II ( fii, fiice, nepoti de bunici, frate, sora). In toate celelalte situatii, transmiterea se face cu plata integrala de catre noul dobanditor al dreptului de folosinta a taxei legale de concesiune, in functie de categoria cimitirului in care este situat mormantul, indiferent de data la care urma sa expire dreptul de folosinta a antecesorului.

Art.38. Nefiind obiect al dreptului de proprietate personala, locurile de veci nu pot fi instrainate prin acte de vanzare-cumparare intre vii.

 

CAPITOLUL  X

DISPOZITII FINALE

 

Art.39. Locurile de mormant cu caracter istoric aflate in incinta cimitirelor administrate de Consiliul local a municipiului Cluj-Napoca precum si locurile prezervate in vederea unor personalitati nu  pot fi concesionate.

Evidenta mormintelor si a operelor comemorative ale eroilor, precum si a oamenilor de stiinta, cultura si arta se va tine de catre Biroul administrare cimitire.

Art.40. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca asigura dotarea cimitirelor cu utilitatile necesare functionarii in conditii corespunzatoare, imprejmuirea acestora precum si sistematizarea lor tinand cont de dimensiunile locurilor de veci si a celorlalte prevederi din Regulament.

Art.41.  Actele de atribuire in folosinta a locurilor de inhumare eliberate de catre Biroul administrare cimitire in favoarea unor persoane fizice, pana la intrarea in vigoare a prezentului Regulament, raman in vigoare.

Art.42. Reatribuirea in folosinta a locurilor de inhumare se va face numai la expirarea duratei de folosinta  cu respectarea prevederilor art.5,7 si 9 din Regulament, in favoarea aceluiasi titular sau in cazul decesului titularului, in favoarea mostenitorilor stabiliti conform art.36.

Art.43. Atributiile si sarcinile ce revin personalului incadrat in activitatea de administrare a cimitirelor se vor stabili separat pentru fiecare angajat in parte.

Art.44. Unitatea de specialitate care administreaza cimitirele de pe raza municipiului Cluj-Napoca este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Directia tehnica, Biroul domenii cimitire cu sediul in strada Avram Iancu nr.28.

 

 

Anexa

 

PROTOCOL

 

In cimitire vor fi admisi sa execute lucrari de constructii funerare numai constructorii care au obtinut autorizatie de functionare si au platit avizul de lucru din partea primariei Cluj-Napoca.

Accesul in cimitir al constructorilor cu autovehicule (cu greutate autorizata mai mica de 3,5 to) se va face numai pe poarta de pe str. Pop de Basesti, va fi admis pana la ora inceperii inhumarilor sau dupa terminarea acestora, conform programarilor zilnice afisate de Biroul domenii cimitire.

Depozitarea materialelor de constructii, confectionarea prefabricatelor se pot face numai in spatiile inchiriate din incinta halei de la intrarea din str. Pop de Basesti.

Inainte de inceperea unei lucrari, constructorii locurilor de veci impreuna cu beneficiarul  (care vor avea asupra lor actul de identitate si dovada platii concesiunii) au obligatia sa achite taxele pentru constructiile funerare. Odata cu achitarea taxelor pentru constructii va fi declarata si data pana cand va fi finalizata lucrarea.

Pe toata perioada executarii constructiei funerare, executantul lucrarii va avea asupra sa chitanta (sau copia ei) cu care a fost achitata taxa privind constructia funerara. Pe chitanta va fi trecuta si perioada de executie.

Inainte de inceperea lucrarii, constructorii au obligatia de a anunta biroul domenii cimitire, pentru ca impreuna cu beneficiarul lucrarii si un reprezentant al biroului sa  se deplaseze la locul de veci care urmeaza a fi construit pentru marcarea locului de veci.

Inainte de inceperea lucrarii, constructorii au obligatia de a asigura protejarea mormintelor din jurul celui ce urmeaza a fi construit prin acoperirea cu prelate.

Toate reclamatiile care pot sa apara ca urmare a nerespectarii suprafetei delimitate, precum si cele privind degradarea mormintelor invecinate cad in sarcina constructorului de a le remedia.

Constructorilor  locurilor de veci li se interzice:

prepararea betonului sau a altor materiale direct pe aleile din cimitir;

depozitarea sau lasarea pe aleile cimitirului a materialelor, cofrajelor, uneltelor folosite la construirea mormintelor

stationarea pe aleile din cimitire cu masini sau remorci;

Constructorii de morminte au obligatia de a convoca atat pe beneficiarul lucrarii, cat si un reprezentant al Biroului domenii cimitire la finalizarea lucrarii pentru a constata ca mormintelor invecinate celui construit nu li s-au adus stricaciuni si ca aria in care s-a lucrat a ramas curata.

Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage sanctionarea constructorilor, care se va materializa prin retragerea avizului de lucru si prin alte sanctiuni conforme cu legislatia in vigoare.

Concesionarii locurilor de veci care contracteaza lucrari cu diferiti constructori au obligatia de a urmari executarea constructiei pe faze in vederea eliminarii eventualelor vicii ascunse, sa ceara si sa verifice daca locurile de veci au fost corect inscriptionate.

 

 

DIRECTOR

 DIRECTIA TEHNICA,

SORIN APOSTU

 

 SEF BIROU,

CAMELIA RARAU

 

CONSTRUCTOR,

Numele si prenumele____________________

AUTORIZATIA NR.    ___________________

BI/CI_____________CNP________________

SEMNATURA_________________________

 

 


 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: