Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unei proceduri-cadru de licitatie publica pentru inchirierea terenului destinat amplasarii unor panouri publicitare in  municipiul Cluj-Napoca

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare, privind aprobarea unei proceduri-cadru de ''licitatie publica'' pentru inchirierea terenului destinat amplasarii  unor panouri publicitare in  municipiul Cluj-Napoca - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 173895/31.08.2009 al Directiei tehnice prin care se propune aprobarea unei proceduri-cadru de ''licitatie publica'' pentru inchirierea terenului destinat amplasarii  unor panouri publicitare in  municipiul Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc si vazand avizul comisiei de specialitate;

Vazand dispozitiile legii 50/1991 modificata, Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 213/1998, modificata, ale art. 13 lit. a din O.U.G. nr. 34/2001 si ale art. 2 din H.G. nr. 925/2006;

Potrivit dispozitiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1.  Se aproba  procedura-cadru de ''licitatie publica'' pentru inchirierea terenului destinat amplasarii  unor panouri publicitare in  municipiul Cluj-Napoca, dupa cum urmeaza:

Faza 1:  se va elabora fisa de date a achizitiei si contractul de inchiriere prin care se demareaza procedura de licitatie publica, in care se vor prezenta si criteriile de atribuire ale ofertei castigatoare, pe macheta documentatiei ce va fi aprobata prin prezenta propunere; criteriul de atribuire va fi pretul ofertat;

Faza 2:elaborarea unui caiet de sarcini, anexa la hotarare, cu specificatiile tehnice ale panourilor, care va cuprinde minim specificatiile propuse prin macheta caietului de sarcini ce va fi aprobat in urma prezentei propuneri;

Faza 3:  procedura de atribuire cuprinde trei etape: etapa depunerii ofertei in plic inchis, in urma careia se vor califica/descalifica ofertantii; etapa a doua: licitatia cu strigare pentru fiecare amplasament in parte si ultima etapa: etapa reconfirmarii ofertelor in scris; neconfirmarea ofertei atrage dupa sine retinerea garantiei de participare pentru lotul respectiv; Detalierea procedurii este cuprinsa in cap. IV din Fisa de date a licitatiei publice, anexa 1 la hotarare;

Faza 4: se va anunta prin mass-media si site-ul Primariei Cluj-Napoca demararea procedurii cu cel putin 15 zile anterior deschiderii ofertelor;

Art. 2: Valoarea minima ce poate fi ofertata nu poate fi inferioara valorii de 7,35 lei/mp/zi,  chiria aferenta spatiului se va calcula in functie de suprafata proiectiei pe sol a panoului publicitar;

Restul procedurii se va defasura in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 modificata privind achizitiile publice cu modificarile la zi.

Art. 3. Contractele de inchiriere se vor incheia pe o perioada un an (1 an) cu posibilitatea prelungirii cu o durata egala cu cea initiala, cu acordul scris, prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se mandateaza executivul Primariei municipiului Cluj-Napoca cu intocmirea caietului de sarcini, a fisei de date a achizitiei si contratului de inchiriere aferent fiecarei proceduri ce urmeaza a se desfasura, conform Anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Procedura de licitatie publica aprobata prin prezenta hotarare se aplica locatiilor stabilite prin avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbansim cu nr. 105713/2009, 116414/2009, 84654/2009, 93738/2009, insusite de Consiliul local prin hotarari. Pentru alte locatii, care vor primi avizul CTATU ulterior desfasurarii procedurii in speta, vor avea ca pret de inchiriere valoarea maximala pe mp/zi ofertata pe strada  sau unde nu este cazul, pe zona vizata.

Art. 6. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, Directia tehnica, Directia Urbanism si Directia economica.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dr Laszlo Attila

Nr. 427 din 8 septembrie 2009

(Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)

Contrasemneaza:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 427/2009

 

 

 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA

 

 

LICITATIE PUBLICA

Pentru atribuirea contractului de inchiriere a terenului destinat amplasarii unor panouri publicitare din Cluj-Napoca

?Inchiriere teren destinat amplasarii unor panouri publicitare din Cluj-Napoca?

 

 

 

2009

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

 

 

APROBAT

PRIMAR,

SORIN APOSTU

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

 

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

 

Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

Adresa: Calea Motilor nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

 

Cod postal: 400001

Tara: Romania

Biroul Achizitii Publice

Persoana de contact: Lucia Lupea, Adriana Horotan

In atentia  Lucia Lupea, Adriana Horotan

Telefon: 0264-596030, interior: 4402

E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Fax: 0264-431575

Adresa autoritatii contractante: www.primariaclujnapoca.ro

 

 

II. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

□ ministere ori alte autoritati publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agentii nationale

autoritati locale

□ alte institutii guvernate de legea publica

□ institutie europeana/organizatie internationala

□ altele (specificati)  

Servicii generale ale administratiilor publice

□ aparare

□ ordine publica/siguranta nationala

□ mediu

□ economico-financiare

□ sanatate

□ constructii si amenajarea teritoriului

□ protectie sociala

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educatie

□ activitati relevante

□ energie

□ apa

□ posta

□ transport

□ altele (specificati)________________

 

Autoritatea contractanta achizitioneaza in  numele altei autoritati contractante

DA □   NU

 

Alte informatii  si/sau clarificari pot fi obtinute:

 

la adresa mai sus mentionata

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari

Data: _________

Ora limita : 16,00

Adresa :Motilor nr. 1-3, Cluj-Napoca

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : _____________

 

III:  OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Denumire contract: Inchiriere spatii cu alta destinatie amplasarii, Cluj-Napoca .

2). LEGISLATIA APLICATA: Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legea 215/2001 a administratiei publice, art. 13 lit. a din OUG 34/2006 privind achizitiile publice si art. 2 din HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34/2006, HCL cu nr. 130/2009 si

 

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

 

Fisa informatii generale ? Formular C

Copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului

Dovada privind implementarea sistemului de management al calitatii  sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementarii sistemului de management al calitatii  pentru activitatea ce urmeaza a fi desfasurata

Declaratii privind eligibilitatea insotita de certificat privind plata impozitelor si taxelor locale de la Primaria de resedinta si certificat de atestare fiscala de a DGFP; mai mult, pentru societatile ce au contracte in derulare cu Primaria municipiului ca s eva prezenta o adeverinta de la Serviciul de specialitate din cadrul Primariei din care sa rezulte situatia platilor pentru societatea ofertanta(Declaratia pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul A)

Declaratie privind falimentul (Declaratia pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B)

Insusirea contractului de inchiriere, fara/cu obiectiuni prin semnarea si parafare

Informatii privind situatia economico-financiara ? Bilantul contabil din anul precedent vizat si inregistrat de organele competente  la data de 31.12.2008

Lipsa la data deschiderii ofertelor a mai mult de trei dintre documentele de calificare enumerate mai sus si neindeplinirea cauzelor contractuale in cazul contractelor in derulare cu Primaria municipiului Cluj-Napoca ? acolo unde este cazul - duce la RESPINGEREA ofertei depuse.

Procedura de atribuire cuprinde trei etape: etapa depunerii ofertei in plic inchis, in urma careia se vor califica/descalifica ofertantii; etapa a doua: licitatia cu strigare pentru fiecare amplasament in parte si ultima etapa: etapa reconfirmarii ofertelor in scris; mentionam ca neconfirmarea ofertei atrage dupa sine retinerea garantiei de participare pentru lotul respectiv.

(Detalierea procedurii:

- pentru participarea la procedura, in urma publicarii anuntului de catre Municipiul Cluj-Napoca, ofertantii trebuie sa-si intocmeasca un dosar ce sa cuprinda documentele specificate la punctul IV din documentatia de atribuire; la deschiderea documentelor vor putea participa toti ofertantii, comisia de evaluare a ofertelor intocmind un proces-verbal de deschidere a documentelor;

- dupa deschiderea documentelor de calificare, in termenul comunicat de catre comisia de evaluare, ofertantii calificati vor depune oferta financiara preliminara, in plic inchis;

- la deschiderea ofertelor preliminare financiare pot fi prezenti ofertantii calificati si care au depus oferta;

- oferta preliminara cu valoarea cea mai mare pentru fiecare amplasament in parte reprezinta valoare de pornire a etapei 2? licitatia cu strigare;

- etapa a doua se va desfasura la locul si data comunicata de catre comisia de evaluare si pot participa ofertantii calificati conform etapei 1 pentru fiecare amplasament in parte;

- etapa trei: oferta cu valoarea cea mai mare pentru fiecare amplasament trebuie reconfirmata in scris; ofertantul care a licitat valoarea cea mai mare si nu confirma oferta sa va fi respins, garantia de participare pentru lotul in cauza va fi retinuta pentru iar procedura de licitatie cu strigare se va relua pentru amplasamentul respectiv, fara posibilitatea ca ofertantul respins sa mai participe;

- in urma definitivarii etapei trei se va comunica tuturor ofertantilor castigatorul procedurii pentru fiecare amplasament la care au participat, urmand incheirea contractului de inchiriere ce face parte din prezenta documentatie.)

 

V. PREZENTAREA OFERTEI

 

V.1)  Limba de redactare a ofertei

limba romana

V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei

 Oferta va fi valabila pana in data de  ______________ (z/l/a), inclusiv

V.3) Garantia de participare

Garantia va fi defalcata pentru fiecare amplasament, in parte, dupa cum urmeaza: 10 lei/amplasament

Garantia pentru participare va fi valabila pana in data de:_______________ (z/l/a), inclusiv.

Modul de constituire a garantiei pentru participare:

 

Garantia de participare se exprima in  si poate

fi constituita in urmatoarele forme:

a) scrisoare de garantie bancara prezentata in ORIGINAL (se completeaza Formularul 11)

In cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia

scrisoarea de garantie prezentata in ORIGINAL poate fi exprimata si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul BNR pentru data de ________________

- depunerea sumei de bani la caseria autoritatii contractante

- depunerea la autoritatea contractanta cu cel putin 24 de ore inainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata in contul deschis la RO17TREZ2165006XXX006924

- Modul de restituire a garantiei pentru participare

- Garantia de participare se restituiein cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarea contractului.

 

V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi exprimata ferm in lei pentru fiecare amplasament licitat. Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe amplasamente..

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta(Fomularul 10B) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

Nu se accepta facilitati.

V.5) Modul de prezentare a ofertei

 

- Adresa la care se depune oferta:  Municipiul Cluj- Napoca,   Calea Motilor nr. 7

- Data limita pentru depunerea ofertei:_____________, ora _________

- Numarul de exemplare in copie: 1

- Modul de prezentare . Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand   corespunzator plicurile cu «ORIGINAL» si, respectiv, «COPIE». Plicurile se vor introduce intr-un plic   exterior, inchis corespunzator si netransparent.

- Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu   denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.

Documentele ofertei: plicul 1 documentele de calificare, garantia de participare in original, se vor introduce, in plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzator. Plicul 2 ? oferta financiara preliminara ce se va depune doar la solicitarea comisiei de evaluare.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa    autoritatii contractante si cu inscriptia «A NU SE  DESCHIDE INAINTE DE DATA _________________, ora __________

V.6) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

1.Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata autoritatii contractante pana la data si ora deschiderii ofertelor. Daca un ofertant isi retrage oferta dupa data limita  de depunere a ofertelor pierde garantia de participare in favoarea autoritatii contractante.

2.Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire.

3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este considerata intarziata si se returneaza nedeschisa.

V.7) Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului in data de _______________________,  la care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare, reprezentantii operatorilor economici care vor prezenta si documentul de imputernicire .

 

 

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:

 

Pentru teren destinat amplasarii panouri publicitare ? pretul cel mai mare pe mp ofertat ?

 Va fi desemnata castigatoare oferta cu cel mai mare pret

  valoarea minima ce poate fi ofertata este 7,35 lei/mp/zi.O valoare inferioara atrage descalificarea ofertei depuse.

 

 

DIRECTOR

VIRGIL PORUTIU

 

SEF BIROU

LUCIA LUPEA

 

 

 

Anexa 2 la HCL nr. 427/2009

 

CAIET DE SARCINI

 

Avand in vedere prevederile HCL 130/2009 privind Regulamentul de organizare, autorizarea si amplasare a mijloacelor de publicitate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru inchirierea panourilor publicitare avizate de catre Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism, Primaria municipiului Cluj-Napoca pune la dispozitia cetatenilor urmatoarele amplasamente pentru inchiriat in scopul amplasarii de panouri publicitare:

HCL 215/2009, cartier Manastur:

6. in apropiere de statia RATUC Bucium, sens de mers spre str. Primaverii pe partea stanga (poz.4)

7. str. Primaverii, sens de mers spre centru, pe partea stanga, in dreptul blocului de pe str. Izlazului 18 (poz.12)

8. statia RATUC Izlazului, sens de mers spre str. Campului (poz.15)

9. str. Izlazului nr. 5 (poz.17)

10. str. Primaverii, vis-a vis de Parohia Unita cu Roma greco-catolica (poz.61)

 

HCL 280/2009, cartier Marasti

1. str. Fabricii nr. 11, inainte de pod (poz. 1)

2. Str. Bucuresti nr. 82(poz.6)

3. bd. 21 Decembrie intersectie cu str. Crinului, in fata la ACR (poz.15)

4. bd. 21 Decembrie nr. 150 (poz.21)

5. bd. 21 Decembrie nr. 152 (poz.20)

6. bd. 21 Decembrie nr. 152-2 (poz.19)

7. bd. 21 Decembrie nr. 135 (poz.24)

8. bd. 21 Decembrie nr. 137 (poz.26)

9. Str. Aurel Vlaicu nr. 4, bl. 5B (poz.38)

10. Str. Aurel Vlaicu nr. 23 (poz.50)

11. Str. Aurel Vlaicu nr. 44 (poz.51)

12. Str. Dorobantilor nr. 1 (poz.62)

aviz 105713/424/2009, cartier Zorilor :

1. Str. Observatorului mai jos de Profi (poz.3)

2. Str. Observatorului nr. 107, bl. O2, vis-a vis de Exim Bank, in statia RATUC ? 1- , pe primul taluz(poz.11)

3. Str. Observatorului nr. 107, bl. O2, vis-a vis de Exim Bank, in statia RATUC ? 2- , pe primul taluz(poz.12)

4. Str. Observatorului bl. T3, vis-a vis de MOL (poz.13)

5. Str. Observatorului nr. 21 (poz.14)

6. Str. Observatorului nr. 17, bl. T1 (poz.15)

7. Str. Observatorului nr. 15, bl. OS 16, pe scuar (poz.17)

8. Str. Observatorului nr. 9 (poz.20)

9. Str. Observatorului nr. 3 (poz.21)

cartier Gheorgheni:

1. Str. T.Mihali, vis-avis de campus UBB (poz.1)

2. Str. Unirii nr. 11, intersectie cu str. Snagov, sens de mers spre centru dreapta (poz.4)

3. Str. Unirii vis-a-vis de nr. 11, intersectie cu str. Bizusa, sens de mers spre centru stanga (poz.50

4. Str. Liviu Rebreanu nr. 1, pe partea cu srt. Unirii (poz.9)

5. Bd. Nicolae Titulescu nr. 35 (poz. 11)

6. Bd. Nicolae Titulescu nr. 6(poz. 13)

7. Bd. Nicolae Titulescu nr. 25 (poz. 14)

8. Bd. Nicolae Titulescu nr. 11-15 (poz. 15)

9. Pta Cipariu, langa Banca Transilvania (poz.19)

10. Pta Cipariu nr. 9, sc.III (poz.20)

11. Str. Slanic, in imediata apropiere a Interservisan, sens de mers spre Campus UBB (poz. 21)

12. Str. Slanic, vis?vis de Colegiul Tehnic Energetic, sens de mers spre Campus UBB (poz23)

13. Str. Slanic mai jos de Colegiul Tehnic Energetic, sens de mers spre campus UBB (poz.24)

aviz 11641/2009, cartier Zorilor si cartier Grigorescu-zona Garii

1. intersectie str. Fantanele cu str. Iacob Bologa (poz.9

2. str. I.L.Caragiale nr. 12(2 bucati vis-avis) poz.7 si 8)

3. Str. Miraslau interectie cu str. Fantanele (poz.15)

4. str. C.Coposu (langa pensiune) ? (poz.19)

5. str. Caii Ferate (vis- -vis de DRDP) ? (poz.22)

HCL 243/2009, cartier Manastur (Nord) ? Plopilor

1. Str. Plopilor, vis-a-vis de intersectia cu str. Salcamului, sens de mers spre centru, pe partea dreapta (cu conditia amplasarii la min. 5,0 m de intersectie (poz.20)

2. Str. Plopilor, in dreptul pasajului denivelat de la sala Sporturilor, sens de mers spre centru, pe partea stanga (poz.22)

3. Str. Plopilor, la intrarea in pasajul denivelat, sens de mers spre centru, pe partea stanga ? (poz.21)

4. Str. Plopilor, sens de mers spre centru, pe partea dreapta, inainte cu 10 m de stalpul RATUC 347 ? (poz.24)

5. Calea Manastur nr. 85, in dreptul scarii 2 ? (poz.40)

HCL 280/2009, cartier Plopilor-Manastur

1. Str. Plopilor, in curtea blocului de la nr. 67 ? (poz.49)

2. Str. Plopilor, in dreptul nr. 81 ? (poz. 51)

3. Str. Plopilor, sens de mers spre centru (in dreptul bl. A 1a, Calea Floresti nr. 2) ? (poz.54)

4. Calea Floresti nr. 6 ? (poz.58)

5. Calea Floresti nr. 6, in dreptul scarii 3 ? (poz.57)

Mai mult, conform Notei interne transmise de catre Directia de Urbanism, aceste panouri vor avea urmatoarele  caracteristici tehnice:

- panoul mare va avea o suprafata maxima de 12,00 mp, cu dimensiunile: 4,0x3,0 m;

- va fi asigurata distanta minima de 2,5 m intre partea inferioara a panoului si nivelul solului

- nu se admite montarea de panouri cu oicior (picioare) de sustinere care necsita fundatie, pe trotuare cu latimea mai mica de 5,0 m sau zonele verzi dintre trotuar si carosabil

- la montarea panourilor de mari dimensiuni va fi asigurata o distanta minima de 4,0 m intre partea laterala a panoului si limita carosabilului. Va fi solicitata autorizatia de spargere, acolo unde e cazul;

- operatorii de publicitate au obligatia de a asigura numerotarea si identificarea panourilor publicitare cu denumirea operatorului, numarul autorizatiei de constuire, si al contractului de inchirere a amplasamentului publicitar;

- inaintea fiecarei schimbari a continutului reclamei de pe panoul publicitar, operatorul de publicitate are obligatia sa obtina acordul autoritatii publice locale;

- nu se admite montarea a mai mult de 3 panouri cu acelasi continut;

- in zonele cu semnalizare rutiera si in apropierea intersectiilor nu vor fi folosite, in alcatuirea panourilor publicitare, forma si dimensiunile indicatoarelor rutiere, precum si culorile in combinatii specifice semnalizarii rutiere;

- este interzisa amplasarea panourilor publicitare de orice tip sau dimensiune la o distanta mai mica de 50,0 m de la intersectiile strazilor cu patru benzi de circulatie sau de 30,0 m de la intersectiile strazilor cu doua benzi de circulatie;

- distantele minime intre panourile mari sunt de 50,0 m; cand se constituie o succesiune de panouri mari/mici, in orice combinatie, distanta minima intre acestea va fi tot de 50,0 m.

Selectia de oferte se va desfasura pe loturi, fiecare panou publicitar reprezentand un lot si putand fi licitat separat. Contestarea unuia dintre loturi nu atrage suspendarea procedurii pentru restul loturilor necontestate.

Ofertantii castigatori au urmatoarele obligatii: plata facturilor aferente contractelor si a celorlalte obligatii fiscale catre stat ce decurg din utilizarea terenului inchiriat (Legea 571/2003 modificata), respectarea HCL 130/2009 si a legislatiei in domeniu.

Ofertantii castigatori au obligatia de a respecta toate normele legale in vigoare in ceea ce priveste ordinea si linistea pe domeniul public.

Durata de inchiriere va fi de 1 an, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeasi durata, cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

DIRECTOR EXECUTIV

VIRGIL PORUTIU

SEF BIROU ACHIZITII

LUCIA LUPEA

 

 


 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: