Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

H O T A R A R E

privind unele masuri referitoare la oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

 

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 45901/48/02.03.2009 al Directiei Politia comunitara, prin care se propune reglementarea opririi, stationarii si parcarii pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

Retinand prevederile H.G. nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor/autovehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, ale O.G. nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, ale Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 - Constituie contraventie oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca, dupa cum urmeaza:

a)      oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor destinate transporturilor de persoane sau de marfa, cu masa totala maxima autorizata de peste doua tone pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

b)      oprirea, stationarea vehiculelor/ autovehiculelor pe trotuar;

c)      ocuparea abuziva a locurilor de parcare cu abonament, contract de inchiriere sau aflate in administrarea primariei, de catre alta persoana decat titularul contractului, abonamentului sau acordului emis de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca;

d)      circulatia, oprirea si stationarea vehiculelor/ autovehiculelor pe spatiile verzi;

e)      oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin care se impiedica accesul la obiective de interes public (puncte trafo, puncte gospodaresti, centrale termice, alei, parcuri, locuri de joaca etc.);

f)        nerespectarea dispozitiilor administratorului drumurilor, comunicate prin indicatoare si/sau somatie, aplicata pe vehicul/ autovehicul de catre imputernicitii primarului din cadrul Politiei Comunitare, de eliberare a domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca in vederea executarii de lucrari de interes public (astfaltari, interventii la diverse retele, curatenie etc.).

 

Art. 2 Contraventiile prevazute la art. 1 se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:

a)      cu amenda de la 200 400 lei, contraventiile stabilite la art. 1 lit. b, c, d, e si f;

b)      cu amenda de la 400 800 lei, contraventiile stabilite la art. 1 lit. a.

 

Art. 3 Persoana sanctionata contraventional poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la inmanarea sau de la data comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii contraventionale stabilite la art. 2.

 

Art. 4 - Alaturi de sanctiunea principala a amenzii contraventionale, prevazuta la art. 2, se pot aplica una sau mai multe sanctiuni complementare: blocarea rotilor vehiculelor/ autovehiculelor, ridicarea/mutarea pe un alt amplasament al vehiculelor/ autovehiculelor etc., conform Regulamentului, care se constituie anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

 

Art. 5 Proprietarul sau detinatorul vehiculului/ autovehiculului are obligatia de a comunica Politiei Comunitare, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea utilizatorului vehiculului/ autovehiculului la data si ora savarsirii contraventiei. In caz contrar, procesul-verbal urmeaza a fi incheiat pe numele proprietarului sau detinatorului vehiculului/ autovehiculului, chiar daca acesta este o persoana juridica.

 

Art. 6 Termenii si sintagmele utilizate in cuprinsul prezentei hotarari au intelesul stabilit prin OUG nr. 195/2002, dupa cum urmeaza:

a)      oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 min (art. 63 alin. 1 teza 1 din OUG nr. 195/2002);

b)      stationare imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de mai mult de 5 min (art. 63 alin. 1 teza 2 din OUG nr. 195/2002)

c)      parcare - stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator (art. 63 alin. 4 din OUG nr. 195/2002);

d)      trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor (art. 6 pct. 33 din OUG nr. 195/2002);

 

Art. 7 - Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002.

 

Art. 8 Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 9 De la data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararile de Consiliu Local nr. 492/2001, nr. 670/2006 modificat cu Hotararea de Consiliu Local nr. 752/2007, nr. 297/2008 modificat cu Hotararea de Consiliu Local nr. 73/2009, precum si alte dispozitii contrare din acte administrative.

 

Art. 10 - Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politia Comunitara, Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj, Directia Tehnica, Directia Economica si R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 

Presedinte de sedinta,

Jr. Radu-Marin Moisin

 

Nr. 149 din 17 martie 2009

(Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)

 

Contrasemneaza :

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure

 

ANEXA 1 la Hotararea nr. 149/2009

 

REGULAMENT

privind aplicarea masurilor complementare de blocare a rotilor vehiculelor/ autovehiculelor si de ridicare a vehiculelor/ autovehiculelor

 

Cap.I - DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 Prezentul regulament pentru activitatea de blocare/ ridicare si transport/ depozitare/ eliberare a vehiculelor/autovehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public, inclusiv drumurile publice din municipiul Cluj-Napoca, se realizeaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice.

 

Art.2 Activitatea de blocare/ ridicare a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al municipiului   Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca urmareste: fluidizarea traficului rutier, descongestionarea drumurilor publice, asigurarea fluentei circulatiei in conditii de siguranta rutiera, optimizarea transportului in comun, protejarea pietonilor, respectarea regulilor de circulatie impuse prin actele normative ce privesc circulatia pe drumurile publice si alte norme impuse prin hotarari ale administratiei publice locale pentru domeniul public si are ca scop respectarea dreptului la libera circulatie a persoanelor.

 

Art.3 Blocarea/ ridicarea vehiculelor/ autovehiculelor se va efectua de catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin intermediul acesteia realizandu-se si activitatea de transport, depozitare si eliberare a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate sau autorizate de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.

 

Cap.II Conditii pentru blocarea/ ridicarea vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria mun. Cluj-Napoca, inclusiv drumurile publice.

 

Art.4

4.1 Operatiunea de blocare/ ridicare se realizeaza asupra vehiculelor/ autovehiculelor de orice marca care sunt oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate sau autorizate de catre Primaria municipiului    Cluj-Napoca.

4.2 Se supun blocarii/ ridicarii vehiculele/ autovehiculele aflate in una din situatiile prevazute de dispozitiile OUG 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale prezentei HCL.

4.3. Scopul activitatilor de blocare este acela de a actiona in locurile in care este nu este semnalizata prin indicatoare rutiere actiunea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor si nu se poate aplica masura de ridicare din motive obiective, in urmatoarele situatii:

a)      acolo unde prin actiunea autospecialei de ridicat se restrictioneaza drastic sau se blocheaza traficul la ore de varf;

b)      In cazul in care este necesar sa se efectueze manevre peste autovehicule parcate regulamentar ori sunt obstacole care impiedica manevrele de ridicare;

c)      spatii inguste in care autospeciala de ridicat nu poate accede;

d)      in situatia in care autospecialele de ridicat nu fac fata solicitarilor, daca este vorba de o zona in care sunt mai multe vehicule stationate neregulamentar;

e)      vehiculul sau remorca stationata neregulamentar are masa maxima superioara sarcinii bratului de ridicare a autospecialei de ridicat aflata in dotarea RADP;

f)        parcari cu abonament ocupate abuziv;

g)      vehicule stationate pe spatii verzi;

h)      intersectii, curbe, treceri pietoni, statii RATUC, statii taxi, zone pietonale;

i)        situatiile prevazute in HCL nr. 35/2008;

1. ocuparea parcarilor publice cu plata, fara a detine tichet sau abonament valabil;

2. afisarea defectuoasa a tichetului sau abonamentului, fara a se descifra elementele de valabilitate;

3. nerespectarea marcajului rutier de parcare astfel incat se ocupa 2 locuri sau se parcheaza pe zonele hasurate (interzise) ori in dreptul acceselor/intrandurilor in incinte de imobile;

4. blocarea accesului in parcare sau ocuparea unor locuri rezervate;

j)        situatiile prevazute de art. 18 din HCL nr. 130/2009;

k)      alte situatii exceptionale.

 

Art. 5

Operatiunea de blocare consta in fixarea unui dispozitiv mecanic de imobilizare la una sau mai multe roti ale autovehiculelor sau remorcilor oprite sau stationate neregulamentar. Fixarea dispozitivului de blocare se face in momentul in care s-a inceput completarea notei de constatare sau a procesului verbal de imobilizare/blocare a vehiculului oprit, stationat si parcat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca.

 

Art. 6

Ridicarea se poate dispune de indata in toate situatiile prevazute de art. 4, acolo unde se poate realiza din punct de vedere tehnic operatiunea de ridicare, precum si in situatiile prevazute de OUG 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale prezentei HCL.

 

Cap.III Descrierea activitatilor, reguli generale privind blocarea/ ridicarea, transportul, depozitare si eliberarea vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca, inclusiv drumurile publice.

 

Art.6 Activitatea de blocare/ ridicare a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al municipiului   Cluj-Napoca in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca, inclusiv drumurile publice presupune urmatoarele:

1.      Regia Autonoma a Domeniului Pubic Cluj-Napoca trebuie sa detina un numar de minim 50 bucati dispozitive pentru blocarea autovehiculelor din care un numar de 15 bucati de blocare autocamioane sau remorci (anvelope cu dimensiunea mai mare de 825 x 20). Dispozitivele de blocare a rotilor vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-prin montare sa nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate;

-sa asigure siguranta privind imposibilitatea desfacerii sau deteriorarii;

-sa aiba inscriptionate numele si adresa firmei prestatoare.

-sa asigure integritatea autovehiculelor la incercarea de pornire de pe loc

-sa asigure posibilitatea blocarii rotilor la toate tipurile de autovehicule

2.      RADP Cluj-Napoca va asigura activitatea de blocare/ ridicare a vehiculelor luand masuri pentru evitarea deteriorarii acestora, revenindu-i intreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamatii ulterioare

3.      Actiunea de blocare/ ridicare se va desfasura numai la cererea sau cu aprobarea Primariei sau a reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Cluj, in prezenta agentilor constatatori. Agentii constatatori pot fi: ofiterii sau subofiterii Inspectoratului de politie, imputernicitii Primarului din cadrul Directiei Politia Comunitara a Primariei municipiului Cluj-Napoca.

4.      RADP Cluj-Napoca va efectua blocarea/ ridicarea la roti intr-o zona in care isi desfasoara aceasta activitate, fara discriminare, la toate vehiculele care stationeaza neregulamentar, cu exceptia vehiculelor aflate in misiuni apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, servicului de ambulanta, Ministerului Apararii Nationale, unitatilor speciale ale S.R.I, S.P.P, S.I.E, Ministerului Justitiei- Directia Generala a Penitenciarelor, D.N.A, Parchet, pompierilor si cele care desfasoara activitati pentru servicii publice in caz de interventie. Nerespectarea acestei prevederi poate constitui motiv pentru rezilierea contractului.

5.      RADP Cluj-Napoca se obliga sa-si inlocuiasca pe cheltuiala proprie, in cazul deteriorarii, dispozitivele de blocare, astfel incat sa asigure in permanenta minimul de 50 dispozitive.

6.      In urma actiunii de blocare/ ridicare agentul constatator va intocmi in 3 exemplare un document numit Nota de constatare si Proces verbal de blocare/ ridicare a vehiculului/ autovehiculului stationat din care: 1 exemplar se va fixa sub stergatorul de parbriz al vehiculului sau la loc vizibil, 1 exemplar ramane la RADP Cluj-Napoca si unul pentru agentul constatator.

7.      Blocarea/ ridicarea se va dispune de catre agentul constatator, conform competentelor ce le revin, prin nota de constatare si Procesul verbal de blocare/ridicare.

8.      Nota de constatare se va intocmi conform modelului prevazut in anexa 1 la prezentul Regulament.

9.      Procesul verbal de blocare/ridicare se va intocmi conform modelului prevazut in anexa 2 la prezentul Regulament.

10.  Pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii, Nota de constatare sau procesul verbal de blocare/ ridicare pot fi insotite de material foto sau filmat al vehiculului inainte si dupa aplicarea masurilor. De asemenea, RADP Cluj-Napoca se poate adresa organelor de politie sau altor forte de ordine, in caz de conflict sau atitudine violenta a petentilor.

11.  Incasarea contravalorii prestatiei de blocare/ ridicare/ transport si depozitare a vehiculului poate fi facuta de catre personalul anume desemnat de catre RADP Cluj-Napoca. Plata contravalorii prestatiei se poate face in numerar la caseria RADP Cluj-Napoca, ordin de plata in contul deschis de RADP Cluj-Napoca sau direct la reprezentantul RADP Cluj-Napoca, in urma prezentarii obligatorii a cartii de identitate a vehiculului si/sau a certificatului de inmatriculare, respectiv a documentului de identitate si a permisului de conducere al utilizatorului la data si ora savarsirii contraventiei.

12.  Deblocarea se va face in maxim 60 de minute de catre RADP dupa ce proprietarul/ utilizatorul vehiculului face dovada achitarii contravalorii prestatiei, iar debarcarea vehiculului de pe platforma de catre RADP se face dupa achitarea contravalorii prestatiei si a eliberarii documentului justificativ.

13.  In cazul nedeblocarii in termenul stabilit (dupa achitarea prestatiei) sau al neeliberarii autovehiculului, proprietarul/utilizatorul se poate adresa Primariei Municipiului Cluj-Napoca - Directia Politia Comunitara, aceasta avand obligatia de a aplica penalitati catre RADP Cluj-Napoca (conform clauzelor contractuale), luand masuri operative de deblocare/ eliberare.

14.  In situatia in care, in termen pana la 4 ore de la blocarea unui vehicul/autovehicul, nu se face dovada platii tarifului de deblocare, RADP Cluj-Napoca va proceda la ridicarea, transportul si depozitarea acestuia in locul special amenajat.

15.  In cazul in care vehiculul blocat se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 4.3 lit. a,b,c, e, h, se va aplica pe langa valoarea amenzii contraventionale si a cheltuielilor prilejuite de blocare-deblocare si plata taxei de intarziere pentru fiecare 12 ore de intarziere, de la data blocarii pana la data achitarii prestatiei.

16.  In cazul nerevendicarii vehiculelor ridicate si depozitate, se vor lua masurile legale privind valorificarea lor, in conformitate cu HG 156/2003.

17.  RADP Cluj-Napoca raspunde de toate prejudiciile produse din vina sa, asupra autovehiculului sau remorcii asupra carora s-a actionat.

18.  RADP Cluj-Napoca are obligatia de a avea in dotare si functiune mijloace de comunicatie (statii de emisie receptie, telefoane celulare, etc) prin care sa poata fi anuntate operativ echipajele din teren, precum si calculatoare pe care sa fie instalata o aplicatie de gestiune a intregii activitati si o evidenta arhivata. Imediat dupa blocarea/ ridicarea unui vehicul reprezentatul RADP Cluj-Napoca va anunta la dispeceratul Politiei Comunitare/ dispeceratul propriu date despre locul si vehiculul blocat/ ridicat ( numar de inmatriculare, marca, culoare, strada, etc.).

19.  In cazul in care proprietarul/utilizatorul sau oricare alta persoana incearca sa degradeze, sa distruga sau sa sustraga dispozitivul de blocare aplicat, RADP Cluj-Napoca va anunta organul de politie pentru recuperarea lui, precum si actionarea pe caile prevazute de lege pentru recuperarea prejudiciului.

20.  Conducatorii autovehiculelor (sau proprietarii acestora) imobilizate care distrug dispozitivul de blocare a rotilor, vor achita si contravaloarea dispozitivului la pretul de achizitie.

21.  Programul de desfasurare a acestei activitati este stabilit de catre Directia Politiei Comunitare.

22.  RADP Cluj-Napoca este obligat sa indeplineasca toate dispozitiile legale date de agentii constatatori in legatura cu desfasurarea acestor activitati.

23.  RADP Cluj-Napoca are obligatia sa sesizeze Primaria cu privire la toate degradarile sau distrugerile aduse domeniului public cauzate de parcari neregulamentare, abandonari de autovehicule, caroserii si remorci pe domeniul public sau despre orice alte degradari sau distrugeri ale mobilierului urban, pe care le constata in timpul desfasurarii activitatii.

 

Art.7 In cazul existentei unor autovehicule/autovehicule a caror gabarit sau caracteristici constructive nu permit actionarea lor prin blocare/ ridicare, RADP Cluj-Napoca are obligatia de a anunta de indata organele de politie pentru eliberarea cat mai urgenta a carosabilului si/sau trotuarului.

 

Cap. IV TARIFE PENTRU DEBLOCAREA ROTILOR, RIDICAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA AUTOVEHICULELOR

 

Art.8 Tarifele pentru deblocarea rotilor, ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor se stabilesc prin anexa la prezentul Regulament, reactualizata periodic.

 

CAP.V CONTRAVENTII

 

Art. 9 Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de RADP Cluj-Napoca:

a.       nedeblocarea vehiculelor/autovehiculelor in termenul de 60 minute, de la momentul aducerii la cunostinta RADP Cluj-Napoca a dovezii platii tarifului de deblocare, termen prevazut in regulament, se sancttioneaza cu amenda de 200-300 RON.

b.      Blocarea/ ridicarea unui vehicul/autovehicul fara dispozitia agentului constatator se sanctioneaza cu amenda de 800-1000 RON.

c.       Deblocarea/ eliberarea unui vehicul/autovehicul fara respectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza cu amenda de 1600-2000 RON.

 

Art. 10. Contraventiile prevazute la art. 9 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 11 In situatii deosebite (catastrofe, stari de urgenta etc.) sau in urma unor solicitari primite din partea Serviciului de aparare civila, Pompieri, Ambulanta, Primarul sau organele de politie pot dispune deblocarea urgenta a vehiculelor/autovehiculelor. In aceste cazuri recuperarea tarifelor de imobilizare/blocare/deblocare se va efectua conform prevederilor legale.

 

Cap. VI - DISPOZITII FINALE

 

Art. 13 Constatarea si sanctionarea contraventiilor se efectueaza de catre agentii constatatori definiti in art. 6 punctul 3 al prezentului regulament.

 

ANEXA 2 la Hotararea nr. 149/2009

 

 

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECTIA POLITIA COMUNITARA

STR.MOTILOR. NR/ 1-3 TEL.598784 / 4800

 

NOTA DE CONSTATARE

NR.din./2008

 

Stimate conducator auto,

 

Va informam ca la data de.........orele.............autovehiculul cu nr. de inmatriculareeste stationat neregulamentar, potrivit HCL nr, pe str.., motiv pentru care s-a procedat la blocarea/ ridicarea acestuia, in conformitate cu prevederile art..litdin HCL nr

Pentru achitarea contravalorii masurilor complementare, va invitam sa luati legatura cu RADP Cluj-Napoca la nr. de tel. 0264/444571 sau la sediul RADP de pe str. Mesterul Manole f.n.

Pentru achitarea amenzii contraventionale va invitam sa va prezentati la sediul Primariei din str.Motilor nr.1-3, la camera 28, intre orele 8,30-16,30 (luni,marti, miercuri si vineri) si 8.30-18.30 (joi).

In caz contrar, procesul-verbal de constatare a contraventiei va fi incheiat in lipsa.

Precizam ca aveti posibilitatea sa achitati     RON, reprezentand jumatate din minimul amenzii, in termen de 48 de ore de la data si ora mai sus mentionate..

 

 

AGENT CONSTATATOR

( nume, prenume in clar , semnatura)

 

 

ANEXA 3 la Hotararea nr. 149/2009

 

ROMANIA

CLUJ-NAPOCA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA POLITIA COMUNITARA

 

R.A.D.P.

str. Mesterul Manole f.n.

PROCES VERBAL DE BLOCARE / RIDICARE A

VEHICULULUI/ REMORCII

seria _________ nr.________

 

 

Incheiat azi,__________, orele__________, in ________________

 

 

Subsemnatul _____________________________ reprezentant al _________________ _________________________________ identificat cu legitimatia nr. ________ , in temeiul prevederilor HCL nr._____/  , am procedat la blocarea/ ridicare vehiculului marca __________________ cu nr. de inmatriculare _________________ de culoare ________________, aflat in municipiul Cluj-Napoca, str. ______________ ( se arata concret locul in care se afla acesta: carosabil, trotuar, spatiu verde, zona pietonala, etc.)___________________________________________________

Cheltuielile ocazionate de blocare/ ridicare in cuantum de ________ , urmeaza a fi achitate la RADP Cluj-Napoca telefon 0264/444571 sau la sediul RADP de pe str. Mesterul Manole f.n.

Starea autovehiculului ( daca prezinta zgarieturi, avarii etc, - se descrie de catre persoana care dispune blocarea/ ridicarea).

Vehiculul urmeaza a fi deblocat/ eliberat dupa achitarea taxelor aferente stabilite in anexa 5 la HCL nr. 149/2009.

 

Agent constatator Politia Comunitara,

Numele si prenumele:

Semnatura:

 

Reprezentant RADP Cluj-Napoca,

Numele si prenume:

Semnatura:

ANEXA 4 la Hotararea nr. 149/2009

 

 

PROCES VERBAL DE DEBLOCARE/ ELIBERARE A VEHICULULUI

catre (proprietar, utilizator) incheiat la data de ________/ ________

in Cluj-Napoca, str. _________________

 

 

S-a procedat la deblocarea/ eliberarea vehiculului identificat cu datele de mai sus, catre dl/d-na__________________________ domiciliat _____________________ posesor al BI/CI nr.____seria _________CNP           __________________, in calitate de __________________ al autovehiculului/remorcii cu CIV seria _____________.

Declar pe propria raspundere ca utilizatorul autovehiculului/remorcii sus-mentionate la data si ora blocarii/ ridicarii acestuia este d-nul/d-na ______________________, domiciliat _____________________ posesor al BI/CI nr.____seria _________CNP           __________________, posesor al permisului de conducere nr. ______________________, categoria _________

Mentionam ca taxele aferente conform anexa la Regulamentul HCL nr. ______, respectiv cheltuielile legate de deblocare/ eliberare, au fost achitate conform chitantei nr. _________________

 

Am predat,

Numele si prenumele,

Semnatura:

 

Am primit,

Numele si prenumele,

Semnatura:

 

ANEXA 5 la Hotararea nr. 149/2009

 

TARIFE PENTRU DEBLOCAREA ROTILOR, RIDICAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA AUTOVEHICULELOR

 

1. Pentru operatiunea de blocare-deblocare a autovehiculelor sau remorcilor se percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, urmatoarele taxe:

a)      100 RON pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu 3,5tone;

b)      150 RON pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5tone;

c)      100 RON pentru toate categoriile de vehicule;

d)      20 RON pentru fiecare 12 ore de intarziere.

 

2. Din sumele incasate prin activitatea de blocare-deblocare, 80% revin agentului economic autorizat pentru efectuarea activitatii: RADP Cluj-Napoca, iar diferenta se constituie venit la bugetul local.

 

3. Pentru activitatea de ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor se percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, urmatoarele taxe:

a)      300 lei fara TVA pentru ridicarea si transportul vehiculului/autovehiculului;

b)      35 lei fara TVA pentru activitatea de depozitare si stationare;

c)      240 lei fara TVA in cazul in care contravenientul doreste achitarea taxei pe loc.

 

4. In cazul in care, alaturi de sanctiunea principala a amenzii contraventionale se aplica mai multe masuri complementare (blocare, ridicare, transport, depozitare, etc.), tarifele se vor percepe distinct, pentru fiecare masura in parte.


 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: