Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

 

 

H O T A R A R E

pentru aprobarea Organigramei, Statului de functii, Listei functiilor publice si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciul Public Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare pentru aprobarea Organigramei, Statului de functii, Listei functiilor publice si a Regulamentului de Organizare pentru Serviciul Public Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 614085 din 04.12.2007 al Serviciului Protectie Sociala prin care se propune aprobarea Organigramei, a Statului de functii, Listei functiilor publice si Regulamentului de Organizare si Functionare, pentru Serviciul Public Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Retinand prevederile art. 42, alin. (1) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala si art. 2, alin (1) din Regulamentuluicadru de organizare si functionare a Serviciul Public Directia de Asistenta Sociala, aprobat prin HG nr. 90/2003;

Tinand seama de avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1054554/14.11.2007 acordat in baza prevederilor art. 107, 111 si 112 din Legea nr. 188/1999 (r 2) si ale art. XVI alin. (2) si (3) din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

In urma dezbaterilor care au avut loc si vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1.  Se aproba Organigrama, Statul de functii si Lista functiilor publice, pentru Serviciul Public Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexelor I, II si III care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.  Se aproba Regulamentul de Organizare pentru Serviciul Public Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca conform anexei IV care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3.  Bugetul de venituri si cheltuieli va fi aprobat odata cu aprobarea Bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pentru anul calendaristic 2008.

Art. 4.  Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia economica, Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, Directia patrimoniu propriu, Serviciul resurse umane si Serviciul protectie sociala.

 

Presedinte de sedinta,

                                                                                                       Ing. Horea Ioan Florea

 

 

                                                                                                       Contrasemneaza:

                                                                                                     Secretarul municipiului,

                                                                                                  Jr. AURORA TARMURE

Nr. 846 din 18 decembrie 2007

(Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)

Anexa I

Anexa II

Anexa III
 

PrimAria                                                                            Anexa IV la Hotararea nr. 846/2007

Municipiului Cluj-Napoca

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A SERVICIULUI PUBLIC DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

 

 

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a Serviciului Public Directia de Asistenta Sociala

 

 

 

INTRODUCERE

           

Serviciul Public de Asistenta Sociala de la nivelul municipiilor, se organizeaza in subordinea consiliilor locale.

Structura organizatorica, numarul de personal, precum si bugetul serviciului public local, se aproba prin hotarare a consiliului local, astfel incat functionarea acestuia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin.

Serviciul Public local de Asistenta Sociala are rolul de a identifica si a solutiona problemele sociale ale comunitatii, din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

In exercitarea atibutiilor prevazute de lege, serviciul public local desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

 

A.     In domeniul protectiei copilului;

 • monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, respectarea si realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 • identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de protectie propuse;
 • realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
 • exercita dreptul de a reprezenta copilul si a administra bunurile acestuia, in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
 • organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere; asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale;
 • asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
 • asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei activitati;
 • realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
 • asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijina accesul in institutiie de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestora;
 • asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

 

B.     In domeniul protectiei persoanelor adulte:

 • evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
 • identifica situatiie de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediul familial natural si in comunitate;
 • elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 • organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate ( spitale, institutii de recuperare etc.);
 • evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana, precum si respectarea drepturilor acesteia;
 • asigura consiliere si informatii privind problematica sociala (probleme familiale, profesionale, pshihologice, de locuinta, de ordin financiar si juridic);
 • asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
 • asigura relationarea cu diverse servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
 • realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 • dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea cordarii si diversificarii serviciilor sociale, in functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap si persoanle varstnice;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentarizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
 • sustine financiar si tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau in institutii;
 • asigura sprijin pentru persoanel varstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
 • sprijina activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap;
 • asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap;
 • asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

 

C.     In domeniul institutiilor de asistenta sociala publice sau private;

        infiinteaza si organizeaza institutii de asistenta sociala, in functie de nevoi si de numarul de potentiali beneficiari;

        finanteaza sau cofinanteaza institutiile de asistenta sociala;

 • asigura resursele tehnice, materiale si de personal necesare pentru buna functionare a institutiilor de asistenta sociala , in conformitate cu standardele de calitate aprobate;

        evalueaza si monitorizeaza activitatea desfasurata in cadrul institutiilor de asistenta sociala, in confomitate cu responsabilitatile stabilite de legislatia in vigoare;

 • controleaza modul de utilizare a fondurilor acordate institutiilor de asistenta sociala de la bugetul local;

        dezvolta si diversifica, singur sau in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale, serviciile acordate in cadrul institutiilor de asistenta sociala, in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor asistate;

 

D.    In domeniul finantarii asistentei sociale;

        elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea masurilor de asistenta sociala;

        pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la prestatiile si serviciile de asistenta sociala;

        realizeaza activitatea financiar-contabila privind asistenta sociala;

        comunica Directiei de munca si solidaritate sociala a judetului Cluj numarul de beneficiari de asistenta sociala si sumele cheltuite cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, precum si altor autoritati centrale cu competente in implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistentei sociale.

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1.   (1) Serviciul Public de Asistenta Sociala este serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, infiintat prin Hotararea nr. 436/2007 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. i din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata si a Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala.

            (2) Primarul conduce si controleaza Serviciul Public de Asistenta Sociala.

Art.2.   (1) Prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public de interes local, se intelege compartimentul de specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care asigura la nivelul municipiului Cluj-Napoca aplicarea politicilor de asistenta sociala.

            (2) Serviciul Public de Asistenta Sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii, din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap precum si a oricarei persoane aflate in nevoie.

Art.3.  (1) Sediul administrativ al Serviciului Public de Asistenta Sociala va fi stabilit printr-o Hotarare ulterioara a consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

            (2) Pe toate actele emise de Serviciul Public de Asistenta Sociala se va mentiona Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Serviciul Public de Asistenta Sociala si sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

Art.4.  Durata de functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala este nelimitata.

Art.5.   (1) Serviciul Public de Asistenta Sociala isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament de Organizare si Functionare, a prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala precum si a prevederilor H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala.

            (2) Secretarul municipiului Cluj-Napoca raspunde de organizarea, indrumarea si controlul de specialitate asupra activitatii Serviciului Public de Asistenta Sociala, potrivit art. 85 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata.

            (1) Obiectul de activitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala il constituie ansamblul de masuri si programe prin care autoritatea administratiei publice locale asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.

            (2) Obiectul principal al Serviciului Public de Asistenta Sociala este protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

            (3) Nevoia sociala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata in vederea integrarii sociale.

            Evaluarea nevoilor sociale se realizeaza potrivit reglementarilor stabilite prin acte normative.

Art.7.  Principiile care stau la baza activitatii de asistenta sociala sunt:

-         respectarea demnitatii umane, potrivit caruia, fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii;

-         universalitatea, potrivit caruia, fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala in conditiile prevazute de lege;

-         solidaritatea sociala, potrivit caruia, comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale;

-         interdependenta, potrivit caruia fiecare persoana are dreptul sa fie parte integranta a comunitatii. Admitem faptul ca nimeni nu traieste efectiv singur, el depinde de altii si contribuie la calitatea vietii altora. Nimeni nu trebuie sa ramana singur si neajutorat, nimeni nu trebuie sa ramana indiferent la suferinta aproapelui sau.

Art.8.  (1) Serviciul Public de Asistenta Sociala dispune de cod fiscal si cont bancar propriu.

            (2) Serviciul Public de Asistenta Sociala dispune de stampila si sigiliu propriu.

Art.9.   (1) Conducerea Serviciului Public de Asistenta Sociala este asigurata de catre directorul executiv, in conditiile prezentului Regulament.

            (2) Postul de director executiv al Serviciului Public de Asistenta Sociala se ocupa prin concurs, sau, dupa caz, prin examen, in conditiile legii.

            (3) Numirea directorului executiv se face prin Hotararea Consiliului local.

Art.10. In problemele de specialitate, Serviciul Public de Asistenta Sociala, intocmeste proiecte de hotarari si dispozitii, insotite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezinta primarului in vederea supunerii spre aprobare autoritatii locale competente.

Art.11. Legatura dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Serviciul Public de Asistenta Sociala se face prin primar.

Art.12. (1) Angajarea salariatilor se face in conditiile legii, de catre directorul executiv Serviciului Public de Asistenta Sociala, in limita posturilor din organigrama aprobata de Consiliul local.

            (2) Salarizarea personalului se stabileste potrivit legislatiei din sistemul bugetar si functionarilor publici in functie de numarul de personal aprobat si resursele financiare alocate.

Art.13. In structura actuala, Serviciul Public de Asistenta Sociala va functiona cu un numar de 104 angajati, potrivit organigramei si a statului de functii aprobat de catre Consiliul local Cluj-Napoca.

Art.14. Serviciul Public de Asistenta Sociala, ca serviciul public de interes local, poate fi infiintat, restructurat, desfiintat, prin Hotararea Consiliului local, cu votul majoritatii consilierilor in functie.

 

CAPITOLUL II

 

PATRIMONIUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 

Art.15. Patrimoniul Serviciului Public de Asistenta Sociala este format din bunurile mobile si imobile preluate, pe baza de protocol, de la Primaria municipiului Cluj-Napoca, necesare desfasurarii in bune conditiuni a activitatii, precum si din imobile pe care le va pune la dispozitie Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 

CAPITOLUL III

 

FINANTELE SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 

Art.16. (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Serviciului Public de Asistenta Sociala se asigura din bugetul local.

            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Consiliul local al mun. Cluj-Napoca.

Art.17. Serviciul Public de Asistenta Sociala isi va putea completa veniturile din orice surse permise de lege altele decat cele bugetare.

Art.18. La finantarea asistentei sociale conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 47/2006, pot fi utilizate si sume provenite din fonduri extrabugetare, din donatii, sponsorizari sau din alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice, din tara si din strainatate, din contributia platita de catre persoanele beneficiare de servicii sociale precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu.

Art.19. Veniturile extrabugetare ale Serviciului Public de Asistenta Sociala se incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza de catre acesta potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art.20. Bugetele institutiilor de asistenta sociala, organizate ca unitati specializate, publice, de catre Consiliul local, care vor asigura protectie, ocrotire, gazduire, ingrijire, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, persoane cu handicap, persoane varstnice si alte categorii de persoane, in functie de nevoile specifice, vor face parte integranta din bugetul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

Art.21.            Directorul executiv Serviciului Public de Asistenta Sociala are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art.22. (1) Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate, se aproba de catre ordonatorul secundar de credite numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozitiilor legale, incadrarea in creditele bugetare aprobate si destinatia acestora.

            (2) Ordonatorul secundar de credite intocmeste si prezinta spre aprobare Consiliului local, proiectul de buget al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

Art.23. Trimestrial, ordonatorul secundar de credite intocmeste darea de seama contabila asupra executiei bugetare, care se depune la compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

 

CAPITOLUL IV

 

ANGAJAREA, PROMOVAREA SI SALARIZAREA PERSONALULUI SERVICIULUI PUBLIC  SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 

Art.25. Personalul Serviciului Public de Asistenta Sociala este angajat sau concediat de directorul executiv in conditiile legii.

Art.26. Incadrarea in munca a personalului se va face potrivit prevederilor legale, in limita posturilor aprobate de catre Consiliul local.

Art.27. Nivelul salariilor pe functii si categorii de personal, sporurile si adaosurile se stabilesc conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

 

MANAGEMENTUL SI ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 

Art.28.            Primarul conduce si controleaza Serviciul Public de Asistenta Sociala.

Primarul poate delega, prin dispozitie, unele atributii, conform legii, unuia dintre viceprimari ori secretarului municipiului Cluj-Napoca.

Art.29. (1) Conducerea curenta a Serviciului Public de Asistenta Sociala este asigurata de catre directorul executiv acesteia, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, Primarului si Secretarului municipiului Cluj-Napoca.

            (2) In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul executiv Serviciului Public de Asistenta Sociala emite decizii.

            (3) Directorul executiv Serviciului Public de Asistenta Sociala indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

Atributii si responsabilitati

        reprezinta Serviciul Public de Asistenta Sociala in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate precum si in justitie;

        exercita atributiile ce revin Serviciului Public de Asistenta Sociala in calitate de persoana juridica;

        exercita functia de ordonator secundar de credite;

        intocmeste proiectul bugetului propriu al Serviciului Public de Asistenta Sociala si contul de incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii Directiei economice din cadrul Primariei  Cluj-Napoca;

        asigura conducerea curenta a Serviciului Public de Asistenta Sociala si realizarea activitatilor de asistenta sociala, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare, ducand la indeplinire si Hotararile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau dispozitiile primarului;

        deleaga autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe niveluri ierarhice imediat inferioare pentru decizii de rutina;

        raspunde pentru rezultatele obtinute, in fata Consiliului local si a primarului; informeaza periodic asupra activitatii realizate;

        raspunde asupra derularii in bune conditii a tuturor activitatilor, lucrarilor, programelor;

        implementeaza planul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca de dezvoltare a serviciilor de asistenta sociala;

        aproba acordarea de recompense sau dispune aplicarea unor sanctiuni disciplinare;

        urmareste derularea programelor de pregatire si perfectionare a personalului din subordine, corelat cu noile cerinte in materie de asistenta sociala;

        angajeaza institutia in relatiile contractuale pentru executarea de lucrari si aprovizionarea cu materiale;

        angajeaza si elibereaza din functii personalul Serviciului Public de Asistenta Sociala;

        aproba sarcinile de serviciu pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala;

        organizeaza compartimentele functionale si numeste conducatorii acestora;

        raspunde de aplicarea normelor PSI si Protectia Muncii;

        urmareste modul de gestionare al patrimoniului;

        organizeaza si controleaza efectuarea inventarelor si a modului de efectuare a pazei bunurilor;

        anunta organele de urmarire penala in conditiile si termenele stabilite de lege in caz de lipsa de gestiune, sustrageri sau alte fapte generatoare de paguba;

        organizeaza, in conditiile legii, acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

        organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spitale, institutii de recuperare etc.);

        dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile, in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale, in functie de necesitatile comunitare;

        colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;

        sustine financiar si tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau in institutii;

        asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia; organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; sprijina activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap;

        indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii stabilite de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau de primar.

(4) Pentru perioadele de timp in care directorul executiv lipseste din unitate, atributiile acestuia sunt indeplinite de persoana care asigura functia de director executiv adjunct.

(5) Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a directorului executiv se face de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Hotarare.

Art.30.            (1) Directorul executiv adjunct  indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

        intocmeste impreuna cu directorul executiv proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe baza fundamentarilor existente;

        raspunde de organizarea activitatii economico-financiare a Serviciului Public de Asistenta Sociala;

        asigura si raspunde de activitatea de control financiar preventiv, conform legislatiei in vigoare;

        angajeaza Serviciului Public de Asistenta Sociala prin semnatura, alaturi de directorul executiv, in toate operatiunile patrimoniale;

        aproba impreuna cu directorul executiv documentele privind obligatiile financiare ale Serviciului Public de Asistenta Sociala;

        organizeaza contabilitatea Serviciului Public de Asistenta Sociala;

        urmareste arhivarea si pastrarea tuturor documentelor legate de activitatea financiar-contabila;

        urmareste si raspunde de angajarea de cheltuieli in limitele prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor aprobate;

        asigura intocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare si administrativ-gospodaresti etc.;

        raspunde de organizarea acivitatii de inventariere, reparare si exploatare a patrimoniului Serviciului Public de Asistenta Sociala;

        asigura procurarea de bunuri conform legislatiei in vigoare;

        conduce direct serviciul economic, compartimentul informatizare si compartimentul aprovizionare, transport si P.S.I.;

        asigura analiza lunara sau periodica a cheltuielilor bugetare efectuate, in vederea utilizarii eficiente a fondurilor alocate;

        primeste corespondenta unitatii referitoare la domeniul sau de activitate, dispunand masuri de realizare in termen;

        aproba orice alte documente si situatii prevazute de lege in mod expres in competenta sa;

        indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau incredintate de directorul executiv Serviciului Public de Asistenta Sociala;

            (2) In lipsa directorului executiv din unitate, indeplineste atributiile ce-i revin acestuia.

            (3) Asigura coordonarea Serviciului economic, precum si a celor doua Compartimente de informatizare si aprovizionare, transport, PSI.

Art.31. (1) Structura organizatorica a Serviciului Public de Asistenta Sociala cuprinde, in functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, urmatoarele tipuri de compartimente, avand un numar minim de persoane:

 

 

a)      oficiu, compartiment:    2-5 posturi;

b)      birou:                          6-7 posturi;

c)      serviciu:                       8-21 posturi;

d)      directie            :                       15 posturi de executie;

            (2) Conform organigramei anexate, Serviciul Public de Asistenta Sociala cuprinde urmatoarea structura:

1.      1        Director executiv                                                      1 post

2.      11      Serviciul prestatii sociale                                        1 post  -  sef serviciu

3.      111    Compartiment ajutoare sociale                                     9 posturi

4.      112    Compartiment alocatii si alte prestatii                            5 posturi

5.      113    Comp. alocatia monoparentala si complementara         3 posturi

6.      12      Serviciul asistenta persoanelor cu nevoi speciale   1 post  -  sef serviciu

7.      121    Compartiment asistenta persoane cu handicap              5 posturi

8.      122    Compartiment asistenta persoane varstnice      4 posturi

9.      123    Compartiment centre de zi              

10.  1231. Centrul de zi pt. varstnici nr. 1                                     5 posturi

11.  1232. Centrul de zi pt. varstnici nr. 2                                     5 posturi

12.  1233. Clubul pensionarilor  Marasti                                      1 post

13.  1234. Clubul pensionarilor Someseni                                    1 post

14.  13      Serviciul protectia copilului                                     1 post  -  sef serviciu

15.  131.   Comp. protecia copilului si familiei                    5 posturi

16.  132.   Comp. prev. si combaterea violentei in familie              2 posturi

17.  133.   Compartiment incluziune sociala                                   2 posturi

18.  14.     Centrul de zi Tara Minunilor                            18 posturi

19.  2        Director executiv adjunct                                         1 post

20.  21      Serviciul resurse umane, juridic                              8 posturi (1 post - sef serviciu)

21.  22      Serviciul dezvoltare si relatii sociale comunitare   1 post  - sef serviciu

22.  221    Compartiment strategii, programe                                6 posturi

23.  222    Comp. relatii comunitare, voluntariat si donatii             3 posturi

24.  23      Biroul financiar-contabil, buget                               7 posturi (1 post - sef birou)

25.  24      Serviciul administrativ, securitatea muncii             9 posturi (1 post - sef serviciu)

TOTAL                                             104 posturi

 

Art.32. In exercitarea atributiilor prevazute de Legea nr. 47/2006 si H.G. nr. 90/2003, Serviciul Public de Asistenta Sociala desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului si a protectiei persoanelor adulte, in domeniul institutiilor de asistenta sociala publice sau private precum si in domeniul finantarii asistentei sociale, repartizate pe compartimente dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.    Serviciul Public de Asistenta Sociala

 

Nr. crt.

Functii publice si functii contractuale

Nr. posturi

1.      

Nr. total de functii publice, din care :

68

2.      

Nr. total de functii publice de conducere

8

3.      

Nr. total de functii publice de executie

60

4.      

Nr. total de functii contractuale, din care:

36

5.      

Nr. total de functii contractuale de conducere

2

6.      

Nr. total de functii contractuale de executie

34

7.      

Nr. total de functii in institutie

104

 

 

 

11.                       Serviciul Prestatii Sociale

 

Personal propus: 18 posturi, din care

Functii publice: 18

Personal contractual: 0

 

Sef serviciu (consilier IS1): 1

Functii publice de executie: 17

 

Este subordonat directorului executiv al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

           

In vederea indeplinirii sarcinilor, va colabora cu serviciile ce ofera asistenta sociala din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei mun. Cluj-Napoca precum si cu serviciile publice de asistenta sociala din cadrul Consiliului Judetean Cluj, cu organizatiile neguvernamentale care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, persoanelor aflate in evidenta.

 

Scop:

           imbunatatirea si cresterea nivelului de trai al familiilor si persoanelor sarace prin acordarea ajutoarelor sociale, ajutoarelor de urgenta, a mesei la Cantina de Ajutor Social, a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei;

           intocmirea listelor cu persoane beneficiare de ajutor social, pentru care plata asigurarilor sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat;

           protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile si sa-si dezvolte propriile capacitati si competente.

 

Obiective:

           Imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor aflate in stare de risc social si sprijin pentru reintegrarea sociala a acestora, inclusiv a cetatenilor romani de etnie rroma.

 

Atributii generale conform prevederilor Legii nr. 188/1999 si H.G. nr. 90/2003:

          punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative specifice;

          elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;

          elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;

 

           evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;

           identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediul familial natural si in comunitate;

           elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;

           organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala;

           organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spitale, institutii de recuperare etc.);

           evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;

           asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale, prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;

           asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;

           realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;

           colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale, in functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

           colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;

           sprijina activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap.

 

Atributii specifice:

 

111. Compartiment ajutoare sociale

           asigura acordarea ajutoarelor sociale, a ajutoarelor de urgenta;

           asigura acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei;

           asigura acordarea de subventii pentru ONG-uri si monitorizarea folosirii acestora;

           asigura acordarea mesei gratuite si mesei cu plata la Cantina de ajutor social;

           asigura organizarea si evidenta muncii in folosul comunitatii.

 

Actiuni specifice:

          punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;

          elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;

          elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;

           inregistreaza si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, ajutorului de urgenta, ajutorului pentru incalzirea locuintei in termen legal;

           stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuarii platii ajutorului social;

           urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin;

           instrumentarea dosarelor de plata a ajutorului social pentru familii si persoane singure;

           efectuarea anchetelor sociale la domiciliul sau resedinta solicitantului ajutorului social, al mesei la cantina de ajutor social, a ajutorului de deces sau a ajutorului de urgenta;

           instrumentarea cererilor privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei;

           intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;

           instrumentarea cererilor privind plata ajutorului de urgenta;

           evaluarea lunara a cazuisticii specifice Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,modificata si completata si ale HG nr. 1010/2006 de  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr .416/2001 privind venitul minim garantat ;

           instrumenteaza cererile privind acordarea de subventii pentru ONG-uri si monitorizeaza utilizarea acestora;

           monitorizeaza serviciile sociale specializate acordate cu respectarea standardelor obligatorii de calitate, aprobate prin Ordinul 383/2005 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

 

Legislatie:

           Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata;

           HG nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr .416/2001 privind venitul minim garantat,

           H.G. nr. 5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat;

           Legea nr. 208/2007 privind cantinele de ajutor social;

           Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;

           HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998;

           HG nr. nr. 942/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998;

           HCL nr. 574/2001 privind unele masuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

           HCL nr.151/2005 privind modificarea Hotararii nr.556/2004 in sensul stabilirii unor criterii proprii pentru acordarea ajutorului de urgenta;

           HCL nr. 409/2005 privind unele masuti pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 208/1997.

 

112. Compartiment alocatii si alte prestatii

 

           asigurarea acordarea in conditiile legii, a urmatoarelor prestatii sociale:

1.      alocatia de stat pentru copii;

2.      alocatia pentru copilul nou-nascut;

3.      indemnizatia pentru cresterea copilului;

si eliberarea adeverintelor privind acordarea/neacordarea alocatiei pentru copilul nou-nascut.

Legislatie:

-  Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii;

-  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

-  OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;

-  HG nr. 1025/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Legea nr. 448/2006 privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap;

-  OUG nr. 44/2006 pentru modificarea OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii;

 

Atributii specifice

          punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;

          elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;

          elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;

           preluarea cererilor pentru acordarea  alocatiei de stat pentru copiii prescolari precum si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept;

           preluaeaza cererile pentru acordarea  alocatiei de stat si propune DMSSF Cluj-Napoca pe baza de ancheta sociala schimbarea reprezentantului legal al copilului si plata alocatiei de stat restanta;

           preluarea si verificarea documentatiilor pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap;

           comunicarea documentatiilor catre Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie pana in data de 10 a lunii urmatoare depunerii documentatiei;

           preluarea si informarea in termen de 5 zile la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie a tuturor comunicarilor cu privire la modificarile in structura si veniturile familiei.

           intocmeste anchetele sociale necesare la acordarea ajutorului special lunar.

 

113.Compartiment alocatia monoparentala si alocatia complementara

 

           asigura acordarea alocatiilor complementare si de sustinere pentru familia monoparentala;

           efectuea anchete sociale, din 6 in 6 luni pentru toti beneficiarii de alocatii de sustinere pentru familiile monoparentale/complementare pentru a se verifica incadrarea in prevederile legale si monitorizarea acestora ca din 3 in 3 luni sa prezinte dovezi ca frecventeaza copii scoala;

           comunica familiilor beneficiare dispozitia primarului de acordare-neacordare-modificare-incetare a dreptului la alocatia familiala complementara/de sustinere pentru familia monoparentala.

 

Legislatie:

 

-   Legea nr. 41/2004 pentru aprobarea OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

-  OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

-  HG nr., 1539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 105/2003

-  Ordinul nr. 136/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

-   HG nr. 4/2007 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala.

 

 

12. Serviciul Asistenta Persoanelor cu Nevoi Speciale

 

Personal propus: 22 posturi, din care

Functii publice: 15

Personal contractual: 7

 

Sef serviciu (consilier IS1): 1

Functii publice de executie: 15

 

Este subordonat directorului executiv al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

 

 • In vederea indeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte compartimente ce ofera servicii de asistenta sociala din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca precum si cu institutiile de stat, organizatii neguvernamentale, voluntari, in interesul persoanelor cu nevoi speciale care fac obiectul protectiei acestui serviciu.
 • Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap:

           instrumentarea dosarelor privind infiintarea unor institutii de protectie sociala a persoanelor cu handicap, ca institutii de interes public, de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau in cadrul unor parteneriate cu organizatii neguvernamentale;

           monitorizarea actiunilor de realizare a accesului neingradit al persoanelor cu handicap in cladirile institutiilor publice, culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, in locuintele construite din fonduri publice, in mijloace de transport in comun, telefoane publice, parcari;

           monitorizarea eliberarii autorizatiilor de constructie pentru cladiri publice ce urmeaza a se construi, numai in conditiile respectarii prevederilor normativului aprobat de M.L.P.A.M., vizand asigurarea accesibilitatilor pentru persoanele cu handicap;

           executarea controlului periodic asupra activitatii asistentilor personali si intocmirea unui raport catre Consiliul local asupra celor constatate;

           organizarea instructajului anual al asistentilor personali privind asistenta specifica a persoanelor cu handicap grav.

§         Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice modificata si completata de Legea nr. 281/2006:

           servicii sociale privind ingrijirea persoanei, prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea pentru reintegrare sociala, consiliere juridica si administrativa, sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente, ingrijirea locuintei si gospodariei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei;

           monitorizarea si evaluarea periodica a activitatilor sociale si socio-medicale prestate persoanelor varstnice de catre organizatiile neguvernamentale sau unitati de cult recunoscute in Romania, in baza unor parteneriate incheiate cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

           sprijinirea organizatiilor asociative a persoanelor varstnice in cadrul unor programe privind ameliorarea conditiilor de viata a persoanelor varstnice;

           evaluarea nevoilor persoanelor varstnice prin ancheta sociala pe baza Grilei nationale de evaluare probata prin H.G. nr. 886/2000.

§         Asigura prestarea serviciilor de asistenta sociala pentru comunitatea rromilor, potrivit prevederilor H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei rromilor, vizand imbunatatirea conditiilor de viata a familiilor, copiilor si femeilor acestei etnii;

§         Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

§         Pune in aplicare strategia sociala locala a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

§         Comunica lunar Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, lista persoanelor aflate in stare de risc social, pentru ca aceste persoane sa beneficieze de asistenta medicala gratuita;

§         Reprezinta interesele persoanelor aflate in evidenta serviciului, in fata autoritatilor si a instantelor de judecata, pe baza de imputernicire, conform prevederilor legale;

§         Instrumenteaza cererile pentru plata subventiilor, pentru asociatiile si fundatiile cu personalitate juridica, care desfasoara programe de servicii sociale, in conditiile legii;

§         Instrumenteaza dosarele pentru plata alocatiilor ce se acorda familiilor cu copii, ajutoarelor sociale ce se acorda persoanelor si familiilor defavorizate, potrivit actelor normative in vigoare;

§         Indeplineste orice alte atributii incredintate de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 

Obiective:

           Cresterea calitatii vietii persoanelor aflate in stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu.

           Prevenirea institutionalizarii persoanelor cu nevoi speciale, creindu-le conditiile necesare pentru a ramane in mediul familial.

           Imbunatatirea nivelului de informare a persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu, asupra drepturilor acestora, reglementate prin acte normative precum si asupra serviciilor oferite de organizatiile neguvernamentale si a institutiilor de stat specializate in domeniul asistentei sociale.

 

Atributii generale conform prevederilor H.G. nr. 90/2003

          punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;

          elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;

          elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;

           evalueaza situatia socioeconomica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;

           evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;

           asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati in domeniul preotectiei sociale;

           realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala la domiciliu;

           initiaza parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile, in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale, in functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

           colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local, la domiciliul persoanelor cu handicap grav si a persoanelor varstnice;

           sustine tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala la domiciliu sau in institutii;

           asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia.

 

Activitati specifice:

           Asigura acordarea serviciilor de asistenta sociala specializata, la domiciliul persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor cu handicap grav, persoanelor varstnice imobilizate la pat sau la domiciliu, reglementate de O.G. nr. 102/1999 modificata si completata de Legea519/2002, H.G. nr. 427/2001, Legea nr. 17/2000 modoficata si completata de Lege nr. 281 din 06/07/2006.

           Conduce cazuistica specifica acestui sector.

           Evalueaza starea de dependenta sociala a persoanei cu nevoi speciale si face propuneri primarului asupra masurilor sociale care se impun a fi luate.

           Instrumenteaza dosarul de angajare a asistentului personal, ce urmeaza a asigura servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor cu nevoi speciale si conduce evidenta acestora in sistem centralizat.

           Stabileste sarcinile ce revin asistentului personal pe baza evaluarilor efectuate asupra starii de dependeta sociala.

           Intocmeste statul de plata al salariilor asistentilor personali si il inainteaza lunar compartimentului economic din Directie.

           Organizeaza reteaua de asistenti personali, pe zone, pe cartiere, in functie de categoriile din care fac parte persoanele asistate, de tipul de handicap si nevoile speciale ale acestora.

           Monitorizeaza rezultatele activitatii asistentilor personali.

           Organizeaza instructaje periodice ale asistentilor personali in cooperare cu serviciul social si organizatii neguvernamentale interesate de protectia persoanelor cu handicap grav, ale persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu.

           Ofera asistenta in rezolvarea problemelor personale ale persoanelor asistate.

           Acorda consiliere sociala si juridica persoanelor asistate.

           Colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale la implementarea unor proiecte avand ca obiect imbunatatirea conditiilor de viata ale persoanelor cu nevoi speciale insusite de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau Primar.

           Indeplineste orice alte atributii care ii revin potrivit legii sau obiectului de activitate al serviciului.

 

Pentru indeplinirea acestor obiective, seful de serviciu are o structura de personal organizata in trei compartimente:

-         Compartimentul Asistenta Persoanelor cu Handicap;

-         Compartimentul Asistenta Persoanelor Varstnice;

-         Compartiment Centre de Zi.

 

121. Compartimentul Asistenta Persoanelor cu Handicap

 

Personal propus: 5 posturi, din care

Functii publice: 5

Personal contractual: ( 800 de asistenti personali)

 

Scop:

           protectia speciala a persoanelor cu handicap in conditiile legislatiei specifice in vigoare;

           asigurarea angajarii asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav;

           asigurarea gratuitatii la transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistentii personali ai acestora si pentru persoanele cu handicap accentuat.

 

Atributii specifice:

           efectuarea anchetelor sociale in vederea obtinerii indemnizatiei lunare, pentru persoanele cu handicap;

           eliberarea avizelor necesare pentru angajarea de asistent personal al persoanei cu handicap, angajarea initiala sau prelungirea contractului de munca a acestuia;

           intocmirea de referate pentru retragerea avizelor necesare angajarii de asistent personal pentru situatiile prevazute de lege;

 

Legislatie:

           Ordinul 152/2000 privind plata drepturilor salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a transportului in comun pentru persoanele cu handicap si pentru asistentii personali care beneficiaza de aceasta conform legii;

           Legea nr. 448/2006 privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap;

           Ordinul 726/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora. 

           Ordinul nr.794/2002 al ministrului sanatatii si familiei si ministrul administratiei publice privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;

           Legea nr. 487/2002 privind sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice;

           Ordinul nr.290/609/2003 privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav precum si pentru asistentii personali ai acestora;

           Ordinul nr. 162/2002/2003 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Normelor privind desfasurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap;

           H.G. nr. 1.176/2003 privind desfasurarea de catre persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial a unor servicii sociale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;

           Legea nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.

           HCL nr.151/2005 privind modificarea Hotararii nr.556/2004 in sensul stabilirii unor criterii proprii pentru acordarea ajutorului de urgenta;

 

122. Compartimentul Asistenta Persoanelor Varstnice

 

Personal propus: 4 posturi, din care

Functii publice: 4

Personal contractual: Aproximativ 800 ingrijitori la domiciliu pentru persoanele varstnice

 

Scop:

           cresterea calitatii vietii persoanelor in varsta aflate in stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu;

           prevenirea institutionalizarii acestei categorii, creandu-le conditiile necesare pentru a ramane in mediul familial;

 

Activitati specifice:

           Identifica si intocmeste evidenta persoanelor varstnice aflate in nevoie;

           Consiliaza si informeaza  asupra situatiilor de risc social, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanelor varstnice vulnerabile in fata necesitatilor vietii cotidiene;

           Evalueaza situatia persoanelor identificate pe baza grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice care necesita asistenta sociala si stabileste planul de servicii sociale in vederea mentinerii autonomiei persoanei varstnice si prevenirii agravarii situatiei de independenta;

           Stabileste masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza;

           Dezvolta programe in parteneriat, cu furnizorii de  servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar in vederea sprijinirii varstnicilor aflati in situatii de risc pentru prevenirea institutionalizarii si redarea increderii in fortle proprii;

           Asigura solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor si petitiilor primite direct de la cetateni sau de la autoritati ale administratiei publice de stat centrale sau locale si alte organe;

           intocmeste  anchetele sociale necesare la internarea varstnicilor in caminele spital.

           Deserveste publicul conform programului stabilit de conducatorul serviciului.

 

Legislatie:

           Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice modificata si completata de Legea nr. 281 din 06/07/2006;

           Ordinul nr. 392/2000 al ministrului muncii si protectiei sociale privind metodologia de acreditare a persoanelor care acorda ingrijire la domiciliu;

           H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.

           Ordinul nr. 491/180/2003 pentru aprobarea grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale;

           Decizia nr. 249/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de ingrijri medicale la domiciliu;

           Ordinul nr. 491/180/2003 al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale;

           Ordinul nr. 1.063/2004 al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu. 

           Dispozitia nr. 1.782/2004 privind constituirea Comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

           H.C.L. nr. 479/2004 privind acordarea de servicii de ingrijiri la domiciliu pentru persoanele varstnice.

 

123. Compartimentul Centre de Zi

 

Personal propus:12, din care,

Functii publice de executie: 5

Personal contractual: 7

 

1231. Centrul de zi pt. varstnici nr. 1

 

Personal propus: 5, din care,

Functii publice de executie: 3

Personal contractual: 2

 

Scop:

           Oferirea de servicii alternative pentru persoanele varstnice

Obiectivele centrului:

           Sa asigure persoanelor varstnice autonomie si siguranta; sa ofere conditii care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea personelor varstnice; sa stimuleze participarea acestora la viata sociala; sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, de prietenie, de petrecere a timpului liber si sa asigure servicii sociale (masa la cantina primariei, ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donatii si sponsorizari)

           Asigurarea de servicii sociale privind prevenirea marginalizarii sociale, sprijin pentru reintegrare sociala, consiliere juridica si administrativa, consiliere medicala.

 

Activitati specifice:

           Activitati recreative si de petrecere a timpului liber

           competitii de sah, table si rummy

           lecturarea presei locale si centrale

           consiliere pe probleme administrative, juridice si psihologice

           gimnastica medicala

           suport si asistenta pentru persoanele varstnice ramase singure;

           socializarea persoanelor varstnice;

           actiuni de sprijin si suport;

           asistenta in rezolvarea problemelor administrative si consiliere sociala;

           terapie ocupationala;

           activitati cultural-educative (spectacole, turism social, aniversari diverse, cenaclu literar, grup vocal, meloterapie, etc);

           servicii proximale de asistenta psiho-sociala si medicala;

           consiliere juridica;

           servicii sociale (masa la cantina sociala, ajutor social, ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donatii si sponsorizari);

           activitati si gimnastica medicala pentru mentinerea mobilitatii;

           activitati de petrecere a timpului liber si loisir;

           actiuni de promovare a filantropiei si de promovare a voluntariatului;

 

1232. Centrul de zi pt. varstnici nr. 2

 

Personal propus: 5, din care,

Functii publice de executie: 2

Personal contractual: 3

 

Scop:

           Oferirea de servicii alternative pentru persoanele varstnice

 

Obiectivele centrului:

           Sa asigure persoanelor varstnice autonomie si siguranta; sa ofere conditii care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanelor varstnice; sa stimuleze participarea acestora la viata sociala; sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, de prietenie, de petrecere a timpului liber si sa asigure servicii sociale (masa la cantina primariei, ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donatii si sponsorizari)

           Asigurarea de servicii sociale privind prevenirea marginalizarii sociale, sprijin pentru reintegrare sociala, consiliere juridica si administrativa, consiliere medicala.

 

Activitati specifice:

           Activitati recreative si de petrecere a timpului liber;

           Competitii de sah, table si rummy;

           Lecturarea presei locale si centrale;

           Consiliere pe probleme administrative, juridice si psihologice;

           Gimnastica medicala si mentinerea mobilitatii cu recomandarea medicului specialis;

           Grupuri vocale formate din persoane cu ureche muzicala, meloterapie;

           Sustinerea de spectacole cu diverse ocazii;

           Constituirea de cenacluri literare;

           Concursuri de poezie si pictura;

           Organizarea de saloane de estetica si igiena corporala, respectiv tunsori, ingrijiri faciale si capilare, coafura si manichiura;

           Organizarea de ateliere de pictura;

           Organizarea de excursii la obiective turistice sau manastiri, turism social;

           Desfasurarea de activitati diverse cu ocazia sarbatorilor importante din an (zile onomastice, organizarea pomului de Craciun, microrevelioul, sarbatorirea Zilei Femeii, Sfintele Pasti, altele);

           Consiliere socio-medicala, asistenta medicala la domiciliu pentru cei care nu se pot ingriji singuri in colaborare cu alte ONG-uri din domeniu;

           Organizarea de echipe de dansuri populare;

           Actiuni de sprijin si suport;

           Actiuni de promovare a filantropiei si de promovare a voluntariatului.

 

1233.Clubul Pensionarilor Marasti (B-dul 21 dec. 1989, nr. 108)

Personal propus: 1 personal contractual.

1234.Clubul Pensionarilor Someseni (str. Traian, nr. 41)

Personal propus: 1 personal contractual.

 

Scop:

           Asigurarea unor conditii optime de petrecere a timpului liber si socializare

 

Activitati specifice:

           Supravegherea activitatilor desfasurate cu persoanele care frecventeaza clubul;

           Organizarea unor activitati recreative;

           Asigurarea si studierea presei locale si centrale;

           Jocuri de zi, de club;

           Auditii muzicale;

           Vizionarea emisiunilor TV;

           Realizarea de intalniri si discutii pe probleme sociale;

           Excursii la obiective  turistice locale;

           Organizarea de concursuri de sah, table, rummy;

           Concursuri pe teme diverse.

 

13. Serviciul Protectia Copilului

 

Personal propus: 10 posturi, din care

Functii publice: 10

Personal contractual: 0

 

Sef serviciu (consilier IS1): 1

Functii publice de executie: 9

 

Este subordonat directorului executiv al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

 

131. Compartiment protectia copilului si familiei

 

Personal propus: 5, din care

Functii publice de executie: 5

Personal contractual: 0

 

Atributii generale conform prevederilor H.G. nr. 90/2003

           monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, respectarea si realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;

           identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de protectie propuse;

           realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;

           actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;

           exercita dreptul de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestuia, in situatiile si in conditiile prevazute de lege;

           organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

           identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale etc.;

           asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;

           asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentului delicvent;

           colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei activitati;

           initiaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;

           asigura relationarea cu diverse servicii specializate;

           sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestora;

           asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

 
Activitati specifice

           efectuarea formalitatilor administrative pentru inregistrarea nasterii copilului abandonat intr-o institutie sanitara si a copilului gasit;

           inregistrarea nasterii copilului gasit sau abandonat;

           intocmirea planului de servicii in vederea prevenirii separarii copilului de parintii sai;

           efectuarea de anchete sociale in vederea reevaluarii dosarelor pentru copii pentru care s-a luat o masura de protectie speciala;

           monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

           identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si /sau prestatii, in conditiile legii;

           elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii in conditiile legii;

           asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

           asigurarea si urmarirea aplicarii masurilor de combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

           viziteaza periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii;

           inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala;

           la incetarea masurilor de protectie speciala prin reintegrarea copilului in familia sa, Serviciul Public de Asistenta Sociala are obligatia de a urmari evolutia dezvoltarii copilului, precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile priviroare la copil. In acest scop se intocmesc rapoarte lunare pe o perioada de minimum trei luni;

           colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala  si Protectia Copilului si transmit acesteia toate datele si infrmatiile solicitate din acest domeniu;

           identificarea cazurilor de copii ai caror parinti de afla la munca in strainatate si intocmirea unui raport de evaluare initiala (REI) pentru fiecare copil identificat si intocmirea unui plan de servicii daca acel copil se afla in situatie de risc;

           reevaluarea situatiei copiiilor ai caror parinti se afla la munca in strainatate, la fiecare trei luni;

           centralizarea si transmiterea trimestriala a situatiei copiilor ai caror parinti se afla la munca in strainatate, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj;

           Efectuarea de anchete sociale, solicitate de persoane fizice, de instantele de judecata, politie, procuratura, centre de plasament, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului etc. In cazuri care necesita aplicarea unor masuri de protectie sociala potrivit actelor normative in vigoare (Codul Familiei, Legea nr. 47/1993, O.G. nr. 26/1997 republicata).

           Exercitarea unui control efectiv si continuu asupra modului in care parintii isi indeplinesc indatoririle privitoare la persoana si bunurile copilului.

           Instrumentarea dosarelor privind indeplinirea actelor juridice intocmite in interesul minorilor (acceptarii de succesiuni, donatii, vanzari-cumparari), numire a tutorilor, descarcare din gestiune, numirea curatorilor la persoane cu discernamant, curatela procesuala, formuland propuneri in vederea emiterii dispozitiilor de catre primar.

           Indeplineste orice alte atributii dispuse de Consiliul local, Primar sau Secretar, atat in problemele de orice natura asupra minorilor, cat si in problemele persoanelor lipsite de discernamant.

 

132. Compartiment prevenirea si combaterea violentei in familiei

Functii publice de executie: 2

 

133. Compartiment Incluziune sociala

Functii publice de executie: 2

 

Legislatie:

           Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

           Legea nr.119/1996 privind inregistrarea actelor de  stare civila;

           Codul familiei (O.U.G. nr. 25/1997,  Legea nr. 23/1999 , Decizia nr. 349/2001 a Curtii Constitutionale,  Legea nr. 272/2004);

           Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;

           Ordinul nr. 219/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;

 

14. Centrul de zi Tara Minunilor

 

Personal propus: 18, din care,

Functii publice: 0

Personal contractual:18

 

Director (referent de specialitate): 1

Functii contractuale de executie: 17

 

Este subordonat directorului executiv al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

 

Scop:

           prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pentru copiii de varsta prescolara (intre 3 si 7 ani) din comunitatea Pata Rat si Cartierul Someseni, in vederea asigurarii integrarii lor in invatamantul de masa si asigurarea incluziunii sociale;

 

Atributii:

           asigura conditii de ingrijire si educatie adecvate, pentru copiii de varsta prescolara, intre 3 si 7 ani, din comunitatea Pata Rat si Cartierul Someseni, in vederea asigurarii integrarii lor in invatamantul de masa, pentru realizarea bunastarii copiilor in familiile proprii si pentru prevenirea marginalizarii lor ca viitori tineri si adulti.

           asigura un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor;

           asigura activitati recreative si de socializare;

           asigura copiilor consiliere psihologica si orientare scolara;

           asigura parintilor consiliere si sprijin;

           dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie;

           contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai;

           contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in planul individualizat de protectie. (Art.6, Anexa 2 HG. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai).

      Atributiile sunt completate cu cerinte specifice conform Ordinului nr.24/2004 privind Standardele minime pe Centrele de zi standardele privind activitatea in CZ (standardele 3-8) pe baza carora Centrul de Zi Tara Minunilor a primit Licenta de functionare Nr. 55 / 06.04.2004 din partea ANPDC si Acreditarea nr.45 / 25.10.2006 din partea DMSSF Cluj.

 

Legislatie:

           Legea nr 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

           Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

           H.G. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.

           Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.

           Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului.

           Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

 

21. Serviciul Resurse Umane, Juridic

 

Personal propus: 8 posturi, din care

Functii publice: 8

Personal contractual: 0

 

Sef serviciu (consilier IS1): 1

Functii publice de executie: 7

 

Este subordonat directorului executiv adjunct al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

 

Scop:

           valorificarea eficienta a potentialului si a capacitatii resursei umane;

           adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele si sarcinile Primariei;

           dezvoltarea si mentinerea unui climat organizational bazat pe valoarea si performanta resursei umane, care sa fie caracterizat prin: flexibilitate (minimizarea birocratiei), responsabilitate, recompense (functie de performanta), claritate (planuri precise de activitate), spirit de echipa (cooperare, mandria de a face parte din colectiv).

 

Atributii specifice:

           procedeaza la intocmirea formelor prevazute de lege privind incadrarea in munca a personalului, desfacerea contractelor de munca, sanctionarea sau stimularea performantelor profesionale;

           intocmeste si comunica institutiilor abilitate, situatiile statistice privind personalul angajat;

           intocmeste statele de plata a personalului de specialitate precum si a personalului angajat pentru ingrijirea la domiciliul persoanelor cu handicap grav sau al celor varstnice;

           indeplineste orice alte atributii prevazute in materie de legislatia muncii.

            actualizarea fiseor de  post si in acest scop se vor transmite serviciilor / birourilor din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala criteriile de evaluare a posturilor stabilite conform legii, criterii care sa vizeze, in special, cresterea responsabilitatii.

           analiza si evaluarea posturilor si intocmirea proiectului de organigrama, in vederea supunerii aprobarii in Consiliul local, conform legii.

           stabilirea precisa a criteriilor care stau la baza evaluarii activitatii depuse de angajati, evaluatorul (seful compartimentului, de regula) urmarind ca pe tot parcursul anului sa asigure conditii si un climat de munca favorabile atingerii unui nivel de performanta cat mai ridicat. Evaluarea se va face cat mai obiectiv, pe baza discutiei directe dintre evaluator si angajat.

           asigurarea unui echilibru permanent intre nevoia de plata (a salariilor) si posibilitatile existente, adica incadrarea in bugetul alocat pentru plata salariilor.

            stabilirea salariilor de baza, a indemnizatiilor de conducere, a salariilor de merit, a sporului de vechime; sporurile pentru conditii deosebite de munca prevazute in contractul colectiv de munca se vor acorda pe baza propunerii compartimentului de munca si conform hotararii Consiliului local;

           certifica legalitatea si propune spre aprobare acordarea altor drepturi si compensari indirecte prevazute de lege;

           verifica modul de respectare privind inscrisurile in foile colective de prezenta:

           supravegheza si controleaza modul de utilizare a timpului de lucru al angajatilor, propune masuri de eliminare a timpilor neutilizati sau utilizati neeficient;

           coopereaza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj, in vederea realizarii programului individual de recuperare, readaptare si integrare sociala a persoanelor (adulti si copii) cu handicap.

           inregistrarea si repartizarea documentelor la compartimente spre solutionare;

           tine evidenta circulatiei acestora si semnalizeaza in permanenta locul unde se gasesc actele, stadiul in care se afla rezolvarea lor si modul cum au fost ele rezolvate;

           gruparea documentelor in dosare pe probleme si termene de pastrare prin folosirea ca instrument de lucru a Nomenclatorului arhivistic.

           inregistrarea documentelor si corelarea intre registru si documente prin inscrierea in dreptul fiecarui fiecarui act inregistrat a indicatorului dosarului dupa nomenclator.

Legislatie:

           Legea nr.16/1996, Legea Arhivelor Nationale, modificata si completata prin Legea nr.358/2002. Ordonanta de urgenta nr. 39 din 31/05/2006 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

           indeplineste orice alte atributii prevazute in materie de legislatia muncii.

 

22. Serviciul Dezvoltare si Relatii Sociale Comunitare

 

Personal propus: 10, din care

Functii publice: 10

Personal contractual: 0

 

Sef serviciu (consilier IS1): 1

Functii publice de executie: 9

 

Este subordonat directorului executiv adjunct al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

 

221. Compartimentul Strategii, Programe

 

Personal propus: 6, din care

Functii publice de executie: 6

Personal contractual: 0

 

Scop:

           dezvoltarea si implementarea de strategii privind elaborarea proiectelor cu parteneriat public-privat;

           realizarea de documentatii  pentru proiecte de finantare;

           identificarea de surse de finantare;

           initierea si promovarea de noi colaborari, parteneriate cu institutii publice si private din tara si strainatate.

 

Activitati generale:

           Monitorizeaza armonizarea prioritatilor stabilite si a masurilor propuse prin programe cu cele din Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 2007-2013,  din Planul National de Dezvoltare si din programele de aderare la Uniunea Europeana;

           Participa la actiuni de analiza si monitorizare a rezultatelor implementarii strategiilor si programelor elaborate;

           Colaboreaza la analiza indeplinirii masurilor de implementare a acquis-ului comunitar la nivelul judetului in vederea pregatirii aderarii la Uniunea Europeana;

           Urmareste corelarea strategiilor si programelor elaborate cu parteneriatele (asocierile) incheiate cu alte autoritati ale administratiei publice locale si judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii publice de interes local;

           Intocmeste rapoarte, sinteze si informari pe domenii de activitate privind modul in care se realizeaza obiectivele din strategiile si programele aprobate;

           Colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale in scopul valorificarii strategiilor si programelor elaborate;

           Organizeaza licitatii publice pentru achizitionarea de consumabile, papetarie etc. necesare activitatii curente a institutiei cu respectarea prevederilor legale;

           Potrivit competentelor sale colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale administratiei publice centrale.

Legislatie:

           Legislatie specifica domeniului.

 

222. Compartimentul Relatii Comunitare, Voluntariat si Donatii

 

Personal propus: 3, din care

Functii publice de executie: 1

Personal contractual: 2

 

In indeplinirea sarcinilor va colabora cu compartimentele din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu compartimentele de specialitate ale Primariei municipiului Cluj-Napoca, cu institutiile, agentiile, organizatiile neguvernamentale, cu voluntarii din municipiul Cluj-Napoca.

 

Scop:

           imbunatatirea eficientei O.N.G.-urilor care actioneaza in domeniul asistentei sociale comunitare;

           facilitarea comunicarii si cooperarii la nivel local intre autoritatea administratiei publice locale si organizatiile non-profit;

           implicarea societatii civile in luarea deciziilor privind asistenta sociala comunitara;

           stimularea voluntariatului, realizarea unei retele de voluntari;

           strangerea, evidenta si distribuirea donatiilor.

 

Obiective:

           Imbunatatirea eficientei ONG-urilor care actioneaza in domeniul asistentei sociale, prin asigurarea accesului la informatii legate de prevederile legale, posibile surse de finantare, asistenta manageriala;

           Cresterea gradului de popularizare a ONG-urilor si a accesibilitatii acestora la proiecte lansate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul serviciilor de asistenta sociala;

           Facilitarea comunicarii si cooperarii la nivel local intre autoritatea administratiei publice locale si organizatiile non-profit;

           Cunoasterea posibilitatilor de dezvoltare a fiecarei organizatii, posibilitatile financiare, capacitatea organizatorica a acestora in scopul incheierii unor parteneriate si atragerea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor in domeniul asistentei sociale;

           Promovarea vietii asociative pe plan local prin incurajarea proiectelor in parteneriat intre ONG-uri si intre ONG-uri si administratia publica locala;

           Organizarea voluntariatului potrivit prevederilor Legii voluntariatului nr. 195/2001 in sistemul asistentei sociale;

           Implicarea societatii civile in luarea deciziilor privind asistenta sociala.

 

Atributii generale conform prevederilor H.G. nr. 90/2003

           initiaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;

           initiaza parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale, in functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

           colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;

           sprijina activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap;

           initiaza propuneri privind asigurarea amenajarilor teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap;

Atributii specifice

           organizarea unei baze de date privind organizatiile neguvernamentale cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, care actioneaza in domeniul asistentei sociale;

           ofera acces la biblioteca Oficiului (publicatii, reviste, cataloage, pliante, brosuri);

           ofera acces la computer (internet, fax, xerox, proiector, spatiu la Centru);

           ofera consultanta juridica si informare cu privire la legislatia in materie de asistenta sociala sau specifica organizarii si functionarii ONG-urilor;

           identifica posibili finantatori pentru proiecte comunitare in domeniul asistentei sociale;

           mediaza relatiile intre organizatiile neguvernamentale si administratia publica locala;

           instrumenteaza, in colaborare cu Serviciul social din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, cererile pentru plata subventiilor pentru asociatiile si fundatiile cu personalitate juridica, care desfasoara programe de servicii sociale, in conditiile legii;

           ofera acces, celor interesati, la baza de date a organizatiilor neguvernamentale si a potentialilor voluntari, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca;

           intocmeste proiecte de finantare in domeniul asistentei sociale;

           organizeaza in cadrul unor parteneriate, cursuri si seminarii pe diferite teme de interes comun intre ONG-uri si administratia publica locala;

           conduce baza de date privind activitatea de voluntariat pentru domeniul asistentei sociale;

           colaboreaza cu serviciul social si de asistenta sociala la domiciliu pentu organizarea activitatii de voluntariat in domeniul serviciilor de asistenta sociala;

           coordoneaza activitatea de primire-distribuire de ajutoare umanitare:

           identifica familiile si persoanele singure aflate in dificultate, elaboreaza liste cu beneficiarii de ajutoare de necesitate;
           informarea cetatenilor in ceea ce priveste necesitatea existentei unor activitati de colectare si distribuire a donatiilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca;
           asigura realizarea si organizarea unor activitati de colectare si distribuire a donatiilor

           asigura primirea si distribuirea ajutoarelor umanitare primite de la populatie sau ONG-uri din tara sau strainatate (constand in imbracaminte, alimente, mobilier, medicamente, obiecte de uz casnic si gospodaresc), persoanelor si familiilor aflate in stare de risc social precum si institutiilor de invatamant si sanatate, pe baza dispozitiei Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 

23. Biroul Financiar Contabil, Buget

 

Personal propus: 7, din care

Functii publice: 7

Personal contractual: 0

 

Sef birou (consilier IS1): 1

Functii publice de executie: 6

 

Este subordonat directorului executiv adjunct al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

 

Scop:

           stabilirea drepturilor salariale si calculul efectiv al salariilor;

           calcul si operare retineri din salarii;

           intocmire ordine de plata;

           intocmit statele de plata si actele pentru control salarii;

           intocmit fise fiscale privind venituri din salarii si venituri asimilate salariilor;

           intocmit nota contabila privind salariile;

           intocmit declaratiile privind obligatiile de plata la fondul asigurarilor sociale de sanatate, la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat;

           intocmit ordine de deplasare si decontarea cheltuielilor pentru delegati;

           efectuarea lucrarilor de inchidere a exercitiului bugetar;

           incasari de la populatie.

 

Atributii specifice:

           fundamentarea cheltuielilor de personal si cheltuielilor materiale pentru Serviciul Public de Asistenta Sociala;

           intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciul Public de Asistenta Sociala si il inainteaza spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

           intocmeste documentele de plata catre organele bancare in conformitate cu legislatia in vigoare si urmareste modul de decontare prin prelucrarea extraselor de cont, asigurand incadrarea corecta a fiecarei cheltuieli pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;

           organizeaza cel putin o data pe an inventarierea bunurilor pe care le are in patrimoniu;

           organizeaza operatiunile prin casieria unitatii constituind garantii pentru persoanele care gestioneaza valori banesti, in conformitate cu Legea nr. 22/1969;

           asigurarea tuturor documentelor justificative in vederea platilor prin casieri, intocmind dispozitii de plata pentru casierie;

           raspunde de gestiunea corecta si legala a bunurilor materiale, disponibilitatilor banesti si de alte elemente din patrimoniu;

           inainteaza propuneri de virari de credite incepand cu trimestrul III al anului bugetar in executie conform Legii nr. 189/1998;

           raspunde de modul de organizare a controlului financiar preventiv in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, in conformitate cu Ordinul nr. 123/2001 al Ministerului Finantelor Publice;

           organizeaza si conduce evidenta contabila a Serviciului Public de Asistenta Sociala in conformitate cu Legea Finantelor Publice Locale nr. 189/1998 si Legea contabilitatii nr. 82/1991, intocmind trimestrial dare de seama contabila, pe care o inainteaza spre centralizare Consiliului local.

           efectueaza plata ajutoarelor sociale, ajutorului pentru incalzirea locuintei, alocatiei pentru copiii nou-nascuti, ajutoarelor de urgenta, salariilor personalului de specialitate, asistentilor personali, ingrijitorilor la domiciliu etc

           efectueaza operatiile de incasari si plati in numerar conform planurile lunare si a documentatiilor vizate de controlul financiar preventiv.

           Depune in banca sumele neridicate reprezentand drepturi salariale, ajutor social, alocatii nou-nascuti, ajutoare incalzire etc.

 

Legislatie:

           legislatie economica specifica.

 

24.           Serviciul administrativ, securitatea muncii

 

Personal propus: 9

Functii publice: 0

Personal contractual: 9

 

Sef serviciu (inspector de specialitate): 1

Functii contractuale de executie:  8

 

Scop:

           activitate de programare (implementare si asistenta tehnica);

           deservirea tuturor compartimentelor din institutie si asigurarea serviciilor de intretinere si reparatie a aparaturii din dotare.

 

Atributii:

1) Intretinerea sistemului informatic

§        Intretinerea hard

o         Reteaua de calculatoare -elemente active de retea, switchuri,hub-uri, media convectoare

o         Serverele

o         Statiile de lucru  (calculatoare) - UC, monitoare

o         Imprimantele locale si de retea

o         Alte componente

§        Intretinerea soft

o         Administrarea bazelor de date pentru aplicatiile generale de retea

o         Administrarea aplicatiilor de retea

o         Administrarea aplicatiilor proprii si a bazelor de date aferente

o         Instalari si reinstalari de softuri pe statiile de lucru

o         Configurari si reconfigurari de statii de lucru, precum si de retea

2) Dezvoltarea sistemului informatic

§        Dezvoltare hard

o         Integrarea in sistem a statiilor de lucru achizitionate

o         Instalarea imprimantelor si a altor componente in retea

§         Dezvoltare soft

o         Implementarea si administrarea unor aplicatii de retea

o         Crearea unor aplicatii specifice

o         Crearea unor baze de date locale

o         Integrarea unor baze de date locale in baze de date de retea

3) Perfectionarea profesionala

           Participarea la cursuri, seminarii, simpozioane pe teme de specialitate

           Perfectionare autodidacta

 

Legislatie:

           Compartimentul functioneza in conformitate cu legislatia specifica.

 

Scop:

           Administreaza cladirile si asigura conditiile optime pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

 

Atributii:

           Administreaza cladirile in care functioneaza Serviciul Public de Asistenta Sociala, intelegand prin aceasta sa urmareasca, sa ia masuri si sa mentina in functiune imobilele.

           Angajeaza direct, lucrari de intretinere, zugraveli, reparatii, modernizari, cu respectarea legislatiei in vigoare;

           Incheie contracte si urmareste realizarea acestora cu furnizorii de utilitati: apa-canal, gaze naturale, telefoane, instalatii electrice;

           Asigura mobilier adecvat si aparatura de birou pentru toti angajatii institutiei;

           Intretinerea sistemului informatic: Reteaua de calculatoare -elemente active de retea, switchuri,hub-uri, media convectoare

o         Serverele

o         Statiile de lucru  (calculatoare) - UC, monitoare

o         Imprimantele locale si de retea

o         Alte componente

           Gestioneaza parcul auto si urmareste respectarea legislatiei sub aspectul numarului de autoturisme si a incadrarii in normele de consum aprobate;

           Organizeaza, supravegheaza si controleaza realizarea curateniei, cu personal adecvat;

           Achizitioneaza materiale, echipamente etc. in conditiile in care acestea au fost aprobate de catre conducatorul institutiei printr-un referat de necesitate;

           Efectueaza revizia anuala la instalatia interioara de distributie a gazelor naturale si propune lucrari de reparatii la sobele de teracota;

           Executa, cu personal propriu, lucrari de intretinere curenta a instalatiilor in cladirile pe care le administreaza;

           Executa si alte lucrari dispuse de conducatorul institutiei.

           Asigura aplicarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

           Identifica si evalueaza riscurile de incendiu in unitate;

           Elaboreaza instructiunile de aparare impotriva incendiilor si stabileste sarcinile ce revin salariatilor pentru fiecare loc de munca;

           Prevede fonduri necesare pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

           Intocmeste contracte pentru verificarea si repararea mijloacelor de stins incendii;

           Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii - efectuarea instructajului introductiv general noilor angajati ai institutiei;

           Stabilirea atributiilor pentru salariati si raspunderea ce le revine in domeniul protectiei muncii;

           Prezinta documentele solicitate si ofera informatiile solicitate de inspectorii de protectie a muncii in timpul controalelor sau al efectuarii cercetarilor accidentelor de munca;

           Asigura realizarea masurilor stabilite de inspectorii de protectie a muncii cu prilejul controalelor si al cercetarii accidentelor de munca;

 

Legislatie:

           Dispozitia nr.758 din 2003 privind organizarea activitatii de instruire in domeniul prevenirii si stingeriii incendiilor a personalului Primariei;

           Art.13 din O.G.R.nr.60/1997 aprobat prin Legea nr.212/1997;

           H.G.nr.678/1998;

           Art.52 din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului de Interne nr.775/1998;

           O.G.nr.114/2000 privind apararea impotriva incendiilor;

           H.G.nr.571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.

 

CAPITOLUL VI

 

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

1.      Serviciul Public de Asistenta Sociala este un serviciu public de interes local cu personalitate juridica, functionand in subordinea Consiliului local.

2.      Serviciul Public de Asistenta Sociala va functiona cu personalul transferat in interes de serviciu, conform Hotararii nr. din Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici  modificata si completata de Legea nr.251/2006 precum si personal nou incadrat in limita fondurilor bugetare alocate.

3.      In cazul desfiintarii Serviciului Public de Asistenta Sociala, patrimoniul acesteia revine Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

4.       Serviciul Public de Asistenta Sociala isi va organiza arhiva proprie in care va pastra in conformitate cu prevederile legale:

-        documente de personal

-        documente specifice activitatii sale curente

5.      Personalul Serviciului Public de Asistenta Sociala este obligat:

-        sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament

-        sa manifeste grija, disciplina, initiativa si o buna colaborare in indeplinira sarcinilor specifice

-        sa raspunda personal pentru continutul, forma si legalitatea actelor si a materialelor scrise pe care le intocmeste in cadrul competentelor sale

-        are obligatia de a informa cetatenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite si a tuturor drepturilor si sa-i trateze cu respect si demnitate, pastrand confidentialitatea informatiilor

6.      Masurile de raspundere disciplinara si materiala se aplica de catre:

-        Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la propunerea Primarului in ceea ce priveste directorul executiv;

-        Directorul executiv pentru personalul din subordine.

7.      Prevederile prezentului Regulament se completeaza de drept, cu prevederile actelor normative in vigoare, in materie de asistenta sociala.

8.      Anexele cuprinzand regulamentele de organizare si functionare ale unor servicii de asistenta sociala, organigrama Serviciului Public de Asistenta Sociala si statul de functii fac parte integranta din prezentul Regulament de organizare si functionare, aprobat de catre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin Hotararea nr. .. din .. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEF SERVICIU,

VALER MORAR

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: